Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 37 (10 октомври 2023) Приключиха ученическите конкурси „Зелена планета“ и „Заедно в 21 век“ 2023

Приключиха ученическите конкурси „Зелена планета“ и „Заедно в 21 век“ 2023

Е-поща Печат PDF

За поредна година Фон­дация „Устойчиво разви­тие за България“, Син­дикатът на българските учители, Националният дворец на децата и Организационен ко­митет проведоха Националния ученически конкурс „Зелена планета“ и Международния ученически конкурс „Заедно 21 век“. И двата конкурса са част от Националния календар за из­яви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката в Република България.

Стотици деца от всич­ки краища на България взе­ха участие в конкурсите. Ора­ганизационният комитет реши тази година да обедини церемо­нията за награждаване на побе­дителите в двата конкурса, за­щото темите им са взаимосвър­зани. За да имаме „Зелена Пла­нета” през 21-век трябва да сме Заедно, да обединим усили­ята си, да живеем в мир и раз­бирателство, съзидание и до­бротворчество.

Сред почетните гости на събитието бяха Станка Шопо­ва – председател на Организа­ционния комитет, Янка Таке­ва – председател на СБУ, Боян Ангелов – председател на СБП, Снежана Тодорова – председа­тел на СБЖ, Красимир Премя­нов – председател на Съюза на Тракийските дружества в България, Татяна Досева – ди­ректор на НДД, домакин на тържеството, Минчо Минчев – издател и гл. редактор на вестник „Нова зора“, Евгений Белий – председател на БАС, Марина Дадикозян – предсе­дател на Федерацията на ру­ските съотечественици и мно­го други.

Авторитетно жури от бъл­гарски поети, писатели, ис­торици, художници, еколози, музиковеди оцени детските творби и отличи най-добрите – стихове, проза, реферати, ме­дийни презентации, рисунки, видео и фото репортажи за еко­логична социално-полезна дей­ност на детските колективи.

Тържественото награжда­ване на децата и учителите се проведе на 4 октомври в На­ционалния дворец на децата в София. Стотици деца и учите­ли от цялата страна се събраха в София за да получат наградите си лично. Залата се оказа тясна за да побере всички присъства­щи. Децата и учителите с голямо вълнение, гордост и отговор­ност излизаха на сцената и по­лучаваха наградите си – грамо­ти, купи, медали, книги.

Освен индивидуалните отли­чия, награди за успешно и ма­сово колективо участие полу­чаха училищата с най-много участници и победители: Вто­ра АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, 82 ОУ „Васил Априлов“, гр. София и ПГЯЕ „Игор Курча­тов“, гр. Козлодуй. Силно учас­тие имаха учениците от Айтос, Казанлък, Плевен, Кърджали, Габрово, Свищов и др.

В Художествено-музикална­та програма активно се включи­ха младите таланти от Нацио­налния дворец на децата: фол­клорна група „Изворче“, балет „Алегрета“, балетна формация „Маковеи Елица Иванова от Студио за поп и джаз пеене.

Изненада за гостите бяха модните дефилета предста­вени от победителите в раздел „Костюми от природни мате­риали“ - момичетата от Профе­сионална гимназия по облек­ло „Княгиня Мария Луиза“ - гр. София и от Обединено учили­ще „Св. Климент Охридски“ - с. Тишевица, община Враца.

Организаторите на кон­курсите благодарят на всич­ки ученици участвали в кон­курса. Благодарим и на техните учители и родители, които по­могнаха на децата в подготов­ката. Надяваме се и на бъдещите им участия! Поздравяваме побе­дителите!

Списъците с наградените деца и учители ще може да на­мерите на сайта на СБУ и На­ционалния дворец на децата.

Организационен комитет