Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 37 (10 октомври 2023) Хора, те искат живота ви!

Хора, те искат живота ви!

Е-поща Печат PDF

Едва ли обикновеният гражданин е наясно как­во точно става в енерге­тиката. „Ние не разби­раме същината на въпросите, които Денков поставя, затова искаме оставката на Денков. Никой в България не може да разбере какво иска той и какво ще направи с комплекса.” - каз­ва пред БНТ Михаил Михай­лов от рудник „Трояново 1“. Действията на управляващите, вкл. парламент, опозиция, са не­логични, коментарите им сло­воблудски. Някакви планове, пътни карти, зелени сделки, рамкови конвенции... И всич­ко уж в интерес на прогреса и хората. Това, което инстинктив­но усещаме, обаче е, че унищо­жават енергетиката. След като закриха 4-те, абсолютно изряд­ни блока на АЕЦ “Козлодуй” и на два пъти унищожиха проек­та АЕЦ “Белене”, сега посягат и на ТЕЦ-овете в комплекса „Ма­рица изток“. А те дават бли­зо 50% от електроенергията и отоплението на големите гра­дове. Затова миньори и енерге­тици продължават блокадата на магистрали и пътища. Те искат мините и тецовете да работят, да осигуряват ток на страната. А какво искат другите? Да, те

спасяват човечеството от “глобалното затопляне”

Това е лъжата, която пов­тарят до втръсване. Имало опасност от глобално затопля­не. Човешката дейност отделяла парникови газове - въглероден двуокис, метан и др., които пре­дизвикват „парников ефект“ и съответно повишаване на тем­пературата. От бТВ непрекъс­нато ни напомнят колко бил топъл септември, демек да за­тваряме тецовете. Забравят обаче да споменат колко сту­ден беше юни.

В природата е така – един ме­сец е по-студен, друг по-топъл, редуват се цикли и периоди. В историята е имало огромни ка­таклизми, причинени от клима­тични промени. Това е факт. Но не е факт, че тези промени са били в резултат на въглерод­ния двуокис. Нито една научна дискусия не го е установила. Аз не се занимавам с точни науки, но формулата помня прекрасно. Зная че СО2 се усвоява от расте­нията чрез фотосинтеза, че те приемат въглероден двуокис, а отделят кислород. В географски план това се нарича екосисте­ма. Засади повече гора и листа­та ще преработят въглеродния двуокис в кислород, без който пък животните и човека не мо­гат да съществуват. Е, мутрите изсякоха горите. Последиците са наистина страшни. Защо Ев­ропейският съюз не се намеси тогава? Защо не помага за въз­становяването на екосистемите, а ни задължава да унищожа­ваме топлоцентралите в енер­гийния комплекс „Марица из­ток“ при все, че известна исти­на е, че те почти не замърсяват природата.

Свеждат се просто дирек­тивите на ЕС и правителство­то чрез БТВ, както по времето на “Работническо дело”. С една разлика – в ЦК не рядко праве­ха и глупости, но историческата истина е, че мислеха и за наро­да. И можеха, или не можеха, но градяха. Водещо бе съзидател­ното начало. На глобалистите целите им са сатанински. Хе­рострат, дето подпалил храма на Артемида в Ефес, трева да пасе. Тия искат да затрият 95% от човечеството. И обличат тези си намерения с всевъзможни инициативи уж в подкрепа на доброто и на бъдещето.

Зловещият план

Бях млад асистент, когато се развихряше Горбачов. За­говори се за глобални пробле­ми, за “ново политическо мисле­не”. Западът ни изглеждаше по- приветлив и не дотам агресивен. Чухме и за Римския клуб, мо­зъчен център, който се свърз­ваше с имената на известни интелектуалци. Уви, оказа се, че е основан от Дейвид Рокфе­лер, а в състава му влизат „хума­нисти“ като Ал Гор, Бил Гейтс, кралица Беатрис, Дж. Сорос, Бил Клинтън, Тони Блеър и пр. Докладът “Границите на растежа” от 1972 г. твърди, че бързо увеличаващото се насе­ление, изчерпва ресурсите на планетата и създава парнико­вия ефект в атмосферата. През 1976 г. друг доклад посочи необ­ходимостта от “жестоки и без­жалостни решения”. Алексан­дър Кинг, един от шефовете на британското разузнаване, ги разкри с поредния, но може би най-важен доклад на Клу­ба: “Първата глобална револю­ция“. Годината е 1991-а. В този доклад съвсем по английски г-н Кинг предлага демократични­те мерки“ да се заменят с дра­коновски в целия свят. Препо­ръчва драстично да се ограни­чи потреблението на енергия, настоява за глобална енергий­на такса, която днес с примире­ние наричаме въглеродна кво­та. В доклада на Клуба се казва: ,,Ние трябва да определим гра­ниците на демокрацията“. В същия контекст през 1996 г. ме­дийният магнат Тед Търнър настоява 95 % от населението на земята да се съкрати.

Когато завършва Перестройката,

Римският клуб и силите зад него вече са формулирали своята програма. Съветският съюз се е разпаднал и може да се действа. През 1992 г. в Рио де Жанейро се свиква Конфе­ренция на ООН, която приема Рамкова конвенция за изме­нение на климата. Тя признава парниковите газове като за­страшаващ ефект и поставя за цел ограничаването на концен­трацията им. Теоретичните аб­сурди и сатанински намерения на Римския клуб стават прав­но задължителни. Мерките се задълбочават с Протоко­ла от Киото, 1997 г., и Париж­кото споразумение от 2015 г. Глобалното затопляне трябва­ло да се ограничи до 2 градуса през 2050 г. в сравнение с пери­ода преди индустриализацията. Страните по Парижкото спора­зумение на всеки 5 години са задължени да представят план с предприеманите мерки. Такъв план за Европейския съюз става т.нар. Зелена сделка.

Борбата с парниковите газове засяга и домашните животни.

Според доклад на Органи­зацията по прехрана към ООН, наречен „Дългата сянка на жи­вотновъдството - екологични­те проблеми и възможности” от 2006 г. животновъдният сек­тор произвежда 18% повече емисии на парникови газове в сравнение с транспорта. Из­водът: “Цената, която плаща околната среда за единица жи­вотинската продукция, трябва да бъде съкратена [поне] напо­ловина...” И европейските про­грами се намесват. В Холандия вече плащат компенсации за затварянето на ферми. Пом­ните ли у нас баба Дора от с. Шарково, на която избиха ко­зичките преди 5 години? Това беше само началото. Подготвя се ситуацията за най-страш­ното оръжие – гладът, на кое­то се разчита да „редуцира“ на­селението до 95%. В същото време обещават да ни хранят с веществото хитин, което е вредно за човека, но е любимо лакомство за раковите клетки. Това е още един твърде „хума­нистичен“ способ за замислена­та и осъществяваната редукция.

Европейската комисия по безопасност на храните още през 2021 г. одобри брашнени­те червеи като първото насе­комо, което може да се ползва за храна в страните от Европей­ския съюз. Разрешение за влага­не в хранителни продукти полу­чават още домашният щурец, ларвата на жълтия брашнен бръмбар и мигриращият ска­калец…

Забележете, ферма за раз­въждане на насекоми бе съз­дадена у нас още през 2018 г. в гр. Елин Пелин, цели 3 годи­ни преди Европейската коми­сия да одобри опасното про­изводство! Последиците са не­поносима воня и рояци от на­секоми. Целият град се вдига и с много усилия успявха да из­гонят „фермата и фермерите“. “Европейците” тихомълком се натресоха в с. Лозен, край Со­фия. Резултатът отново е същи­ят – воня, насекоми, протести. И една интересна кадрова подроб­ност: Калина Константинова и Яна Балникова, от управата на ферма “Насекоми” бяха и са част от екипа на Кирил Петков и Асен Василев в служебни­те кабинети, а по-късно в ПП “Продължаваме промяната”. Последните двама „български благодетели“, единият с пра­зен, другият с напрегнат по­глед, плюс сламеният Денков, за година време във властта натвориха забележителни ди­вотии. Увеличиха цената на го­ривата и хляба, скараха ни с Ру­сия, и вече направо ни въвличат във война, като пътьом закриват мините и енергетиката, проме­нят Конституцията в антибъл­гарски дух. Обявиха, че нацио­налният ни празник им пречи, и както се вижда взеха насекоми­те за оръжие. Какво още можем да се очаква от такова управле­ние?

Съпротивата

Никой никъде не е дока­зал досега, че повишаването на температурите в един или друг район е резултат от дей­ността на хората, от емисии на “парникови” газове. За обра­тното на тезата свидетелстват не факти, а поредица от изслед­вания и научни конференции. Така се открива истинската цел, на която жертва са национал­ните държави. Те трябва да се деиндустриализират и отсла­бят. Което ще позволи по-лес­но да бъде съкратено населе­нието на земята, както мно­гократно са заявявали намере­нията си и представителите на Римския клуб. Накратко – става дума за откровен геноцид. Хо­рата в Европа, в това число и в България, вече започнаха да разбират какво става по све­та и какво се цели с лозунги като „Продължаваме промяна­та“. Което означава, че съпро­тивата тепърва ще расте и въ­просът стои ребром: кой кого? Или властта на финансовите елити, или бъдещето на света и народа ни в това число!

България е подписала по­сочените международни до­говори и в юридически сми­съл няма мърдане. Българ­ските политически партии, вкл. БСП и „Възраждане“, вкл. профсъюзите, а дори и прези­дентът, съвсем не са безгреш­ни. Хората помнят кой съзна­телно и подло пробута Кирчо, Кокорчо и лицето Денков в по­литиката; кой лъже миньори и енергетици, кой ги уверява, че са на тяхна страна а всъщ­ност буквално закопава живо­та им. Целта е протестиращите да бъдат баламосани, изтоще­ни и принудени да се съгласят с т.нар. „териториални плано­ве за преход“, които не скриват, че трябва да бъдат унищоже­ни тецовете и мините, както и работните места на миньори и енергетици. Резултатът обаче е от всенародно значение. За­щото за България това е край на енергийната независимост, край на националния сувере­нитет и последващо отмиране на българската държавност. Всички тези фактори и етапи фатално откриват пътя към физическото унищожение на българския народ. Защото ако от Римския клуб са замислили да ликвидират 95 % от населе­нието на земята, както декла­рира Тед Търнър, за България това означава поне 97 % от на­селението й, без разлика от ет­ническа или културна принад­лежност.

Миньорите и енергетиците интуитивно осъзнават това, но за съжаление все още съпроти­вата им е стихийна. А всяка стихийна съпротива е обре­чена, ако тя не си поставя ясни и последователни цели. Засе­га целта е палиативна - промя­на на териториалните плано­ве, които, както отбелязах, по презумпция означава закри­ване на топлоелектрическите централи, а истинската промя­на изисква излизане от зароб­ващите международни дого­вори. Това не е възможно без формирането на политиче­ска сила от нов тип и измита­нето от политическата сцена на всички обвързани с глобализма и сатанизма партии, профсъ­юзи и социални групи – му­три, соросоиди, мисирки, по­литикани...

Дойде времето на просве­тения национализъм!

Времето на Тодор Иконо­мов и Левски!