Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 30 (25 юли 2023) Предстои брутално разграбване на Украйна

Предстои брутално разграбване на Украйна

Е-поща Печат PDF

Договорът за възста­новяване на Украй­на“, подписан от Зе­ленски с американ­ския фонд BlackRock и JP Morgan, беше държан в тай­на, пише италианското изда­ние „L’Antidiplomatico”. Но оч­ертанията на този грандио­зен грабеж вече са ясни.

На 8 май т. г. украинското ръководство и американската компания BlackRock Financial Market Advisory подписаха споразумение за създаване­то на „Фонд за развитието на Украйна“. Формално ставаше дума за привличане на инвес­тиции в енергийния сектор, в инфраструктурата и селско­то стопанство на страната. Но всъщност споразумението про­правя пътя за разпродажба­та на основни сектори от ук­раинската икономика. И тази разпродажба ще започне със знаменития украински черно­зем и електрическата мрежа на страната. Киев твърди, че целта е да изплати огромните дългове, които е натрупал към западните кредитори – за оръ­жие и за „финансова помощ“.

BlackRock е най-големи­ят фонд, управляващ частни капитали. Общата му капита­лизация в началото на тази го­дина се оценява на 9 трилиона долара и е сравнима с БВП на Германия и Франция, взети заедно. Това дава на BlackRock Foundation огромно полити­ческо влияние.

Затова BlackRock е акцио­нер в най-големите финансо­ви и фармацевтични компа­нии (Big Pharma), има акции в гигантите на американския военнопромишлен комплекс (MIC) и медийната индус­трия. BlackRock е спонсор на Световната банка, оператор на програмите на Американ­ската централна банка (Феде­ралния резерв) за закупуване на облигации на големи ком­пании.

Споразумението с BlackRock е продължение на продажбата на стратегически сектори на украинската иконо­мика, започната от Петро По­рошенко. Списъкът на укра­инските компании, към кои­то BlackRock проявява инте­рес, включва такива гиганти като Metinvest, DTEK (енерге­тика), PrJSC MHP (селско сто­панство), Нафтогаз, Укрза­лизныця, Укравтодор, Укрэ­нерго.

BlackRock създаде близки отношения с Киев през есен­та на 2022 г. А през май т. г. ги формализира: американски­ят частен фонд BlackRock ста­на оператор на украинските фондове, които формираха така наречената „международ­на помощ“ за Украйна. Това означава, че много стратеги­чески украински предпри­ятия, в т. ч. формално дър­жавни, попаднаха под кон­трола на транснационални корпорации. Според спора­зумението с украинските вла­сти BlackRock ще управлява и украинския външен дълг, който според МФ на Украйна към края на март 2023 г. е дос­тигнал 132 млрд. долара, т. е. 89% от украинския БВП.

Според споразумението 17 млн. хектара украинска земя (от 40 млн. от офици­алния кадастър) вече са соб­ственост на Cargill, Dupont и Monsanto.

Високопоставените топ ме­ниджъри на BlackRock имат пряк достъп до Белия дом, а някои от тях заемат високи по­зиции в президентската адми­нистрация. Пример – замест­ник-министърът на финан­сите Уоли Адейемо, членът на администрацията на Ерик ван Ностранд, и Майк Пайл, главен икономически съвет­ник на вицепрезидента Ка­мала Харис. В края на февру­ари т. г. Брайън Дийз, бивш служител на BlackRock, ста­на ръководител на Национал­ния икономически съвет. Ше­фът на мозъчния тръст Томас Донилон, беше дългогодишен съветник по националната си­гурност на Барак Обама, а не­говия брат ръководи предиз­борната кампания на Джо Байдън. Има и обратен кадро­ви процес: сред топ мениджъ­рите на BlackRock има бивши държавни служители, в т. ч. бивши служители на ЦРУ, както и на инвестиционния фонд In-Q-Tel, който финан­сира ЦРУ.

Владимир Василев от Ру­ския институт за САЩ и Ка­нада изтъква, че по този на­чин Вашингтон се подготвя за фалита на Украйна. И ко­гато той наближи, ще попад­не в ръцете на BlackRock, за „да обслужва дълга, като се уп­равляват активите“. Укра­ински източници сочат, че в този процес са замесени мно­го известни политици, мно­гократно обвинявани в ко­рупция.

В този контекст е пуб­лична статистиката на „Форбс“, според която след „запознанството“ с BlackRock през 2022 г., личното състоя­ние на Владимир Зеленски се е увеличило двойно – от 650 млн. долара на 1,5 млрд. до­лара.

Политическият наблюда­тел Александър Дудчак отбе­лязва, че тази ситуация е ти­пична за украинския режим след преврата от 2014 г. Схе­мата е елементарна – Киев не може да изплати външните си дългове и в замяна на това за­падните партньори получават възможност да компенсират „загубите си“ за сметка на ук­раински промишлени активи или земя.

След създаването на „Фонда за развитие на Украйна“ към BlackRock се включи амери­канският финансов гигант JP Morgan. Задачата е Фондът да натрупа пари за възстановя­ването на Украйна, а Светов­ната банка вече е оценила не­обходимите средства за това на 411 млрд. долара. С други думи, в ход е пълномащабно разпарчетосване на земята и икономиката на Украйна от нейните западни “доброжела­тели”.

От L’Antidiplomatico, със съкращения