Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 30 (25 юли 2023) Истанбулският заговор: Бий ме, Европо, обичам те!

Истанбулският заговор: Бий ме, Европо, обичам те!

Е-поща Печат PDF

Продължение от брой 29

Задкулисието, което открад­на безспорната победа на До­налд Тръмп за втори мандат и унищожи мечтите на 75 мили­она американски гласоподава­тели, дали му своето доверие през 2020 г. Тази незапомнена в американската и световна­та история кражба на прези­дентските избори в САЩ, из­вършена пред очите на цял свят попари надеждите на стотици милиони патриоти, християни и консерватори по целия свят.

Президентът Доналд Тръмп беше под жесток и не­прекъснат обстрел, атакуван отвън от мрежата либерал-екс­тремистки медии и отвътре от „професионални дипломати“ като Йи и Рубин, слуги на за­дкулисни господари. Защото Сорос е само лицето, Сорос е само един от инструментите в тази задкулисна империя на злото и мрака.

Наистина, много жалко е, че републиканският президент Тръмп не успя да разчисти Дър­жавния департамент на САЩ от подобни типове, чиято основна дейност беше да служат на инте­реси, противоположни на инте­ресите на честните американ­ски данъкоплатци – същите тези отрудени и почтени хора, които им осигуряват позици­ите и заплатите с гласовете си и с данъците си. Много, много тъжно.

Конкретно за нашата стра­на най-тъжното беше, че – въ­преки категоричната позиция на Каракачанов и народните представители от ВМРО – този законопроект никога не бе до­пуснат в пленарна зала за гла­суване и съответно никога не влезе в сила. Всичко бе стара­телно обгърнато от плътно ме­дийно мълчание и текстовете потънаха някъде в подвижни­те процедурни пясъци на пар­ламентарните комисии. Потъ­наха или – по-точно – някой ги потопи.

Кой би могъл да е този „ня­кой“? Чия е отговорността за това? Отговорността винаги е на този, у когото е властта.

В този период без никакво съмнение пълновластен госпо­дар на държавата беше минис­тър-председателят и лидер на ГЕРБ г-н Бойко Борисов, с ко­гото г-н Хойт Йи имаше среща на 15-ти януари 2018 г. Блоки­рането на този законопроект на ВМРО за разкриване на из­точниците на финансиране на неправителствените орга­низации, който изцяло защи­таваше българския национа­лен интерес – това блокиране бе една от мръсните сделки, сключени с джендър-слугите на Сорос и една от големите услуги, които бяха направени на соросоидните марионетки у нас.[xvii]

Ако сте се питали как така соросоидите и либерал-екстре­мизмът постигат целите си в на­шата многострадална България – ето така ги постигат: идват ва­шингтонските джендъри и раз­пореждат на местните си васали. Това е истината. Истината е, че тези, които най-много пара­дират с идеята за прозрачност – точно те са слугите на най- зловещото задкулисие, което разумът познава.

Въпросът е как нормални­те хора могат да се преборят и да победят тази глобална епи­демия от либерал-екстреми­зъм? Преди всичко – като зна­ят истината. „И ще познаете ис­тината, и истината ще ви на­прави свободни“.

Телефонът ти се подслушва – има ли от какво да се притеснявам?

А когато става дума за исти­ни и факти – ето още един шо­киращ факт, оставил траен от­печатък в емоционалната ми па­мет.

Една пролетна вечер на 2018 г. телефонът ми звъни – министърът на отбраната. Той ми звъни по всяко време в рамките на този мандат, така че няма какво да ме изненада. И все пак, само преди малко сме се разделили – аз тъкмо влизам вкъщи, той продължаваше сре­щите си в кабинета, или поне там го оставих.

- Какво правиш? – пита ме той, аз леко се напрягам, защото усещам, че има нещо друго зад този въпрос.

- Добре съм, тъкмо се при­бирам – отговарям и очаквам всичко друго, но не и това, кое­то ще чуя.

- Телефонът ти се подслуш­ва – казва военният министър – мейлите ти се четат, фейсбу­кът ти се следи – има ли от как­во да се притеснявам?

Моля?! Трудно ми е да осъз­ная току-що чутото!

Едно обаче ми става ясно още в този миг – ако Красимир Ка­ракачанов ми казва по теле­фона, че телефонът ми се под­слушва, то той съзнателно каз­ва на този, който подслушва те­лефона ми, че той, военният министър, е наясно, че в момента също има трети човек на лини­ята. С други думи, военният ми­нистър Красимир Каракача­нов е наясно, че неговият теле­фон също се подслушва! Всеки път, когато говори с мен, него също го подслушват! И това е много по-голям скандал от фа­кта, че се подслушва телефонът на говорителя на военното ми­нистерство в мое лице. Защо­то кой може да подслушва ви­цепремиера, без знанието на премиера? Ето, това е въпрос, който ще остане в мен оттогава и досега. Лично аз не вярвам, че силов вицепремиер, министър на отбраната и ключов коали­ционен партньор може да бъде подслушван без знанието и съ­гласието на министър-предсе­дателя. А дали подслушването е законно?! Ето това е още по-ин­тересен въпрос.

Именно осъзнаването на всичко това ме шокира в този момент, иначе аз отдавна жи­вея така, че и да ме подслушват, няма от какво да се притесня­вам. Да си подслушват, като си нямат друга работа. Но да под­слушват чрез мен вицепреми­ер и военен министър?!

- Не, няма от какво да се при­тесняваш – отговарям на Кара­качанов. И веднага добавям:

- Аз обаче имам нещо, от кое­то се притеснявам. - Какво е то – усещам леко на­прежение отсреща.

- Притеснявам се само от едно – да не ти навредя лично на теб с категоричната ми ан­тиджендърска позиция срещу Истанбулската конвенция. Все пак, за теб са гласували над 300 хиляди души, докато аз отгова­рям лично и единствено за себе си. Така че ако се превръщам в нерешим проблем в министер­ството ще ми трябват само пет минути техническо време, да си напиша оставката.

- Не ти се обаждам за това – казва министърът и затваря те­мата, в общи линии така при­ключва разговора.

Но моята оставка наистина беше мечтата на джендър-ло­бито в правителството. Те, ми­нистри и заместник-министри, и депутати които се смятаха за всесилни, изведнъж трябва­ше да се изправят пред собстве­ното си безсилие: нещо, което не­съмнено ги вбесяваше.

Вероятно това ги е довело до толкова погрешната стъпка – вече в началото на октомври 2019 г. Тогава в един слънчев ден смайващо научавам от медиите, че вицепремиерът Томислав Дончев пред една камара ме­дии в Министерски съвет обя­вява следното: „Служител на пресцентъра на Министерство­то на отбраната е сред хора­та, разпространявали фалшиви новини как ще бъдат отнемани деца от родителите им”.

В контекста на досегашни­те битки с това джендър-лоби някак си се досещам какво има предстои да конкретизира гос­подин вицепремиерът Томислав Дончев и кой точно „служител от пресцентъра на отбраната“ визира в своето изказване.

Не съм се излъгал, само след минути различни медии за­почват да звънят на телефо­ните в пресцентъра – някой им бил казал, че този служител съм аз. Ама моля ви се, нямам съмнение, че „някой“ ще им каже точно това, след 25 години рабо­та с/в медии човек развива извес­тен усет.

- Кой точно ви каза – все пак настоявам медиите да ми дадат някаква информация.

- В Министерски съвет ни казаха – отговарят уклончи­во всички медии. Което означа­ва само две възможности – или самият Томислав Дончев, или някой от пресцентъра в Ми­нистерски съвет, съгласувано с него.

Скандалът се разраства за минути, през министерството пристигат камери на водещи те­левизии, пред всяка от които из­лизам и обяснявам, че нямам нищо общо с тази глупост и че съм готов при евентуално раз­следване да предоставя добро­волно всички свои средства за комуникация, за да се уста­нови моята невинност. Гово­ря го с чисто сърце и съм готов да го направя, разбира се, защо­то знам, че нямам нищо общо с тези безумни обвинения!

Честно, не мога да повяр­вам на това безумие! Винаги съм бил дълбоко убеден, че мястото на децата е в училище, вклю­чително и на ромските деца, за които в случая ставаше въ­прос. Нееднократно и с удо­волствие съм дарявал свои лични средства за подкрепа именно на ромски деца – за закупуване на учебни пособия и раници...

И тези хора с какъв акъл из­общо, без по никакъв начин да съм замесен, си позволяват та­кива глупави лъжи... Всъщност, от тяхна гледна точка може би не са толкова глупави – просто прилагат една банална техно­логия на лъжата: На един човек му откраднали палтото и станал голям публичен скандал по тоя повод. Знаете ли какво останало в общественото съзнание? Ето това си спомняли хората: „Този човек ли открадна палто, на него ли му откраднаха палто­то – имаше там нещо с тоя чо­век...“

Ето това е технологията на клеветата, която толкова пъти я изпробват на гърба ми от 2017 до 2021 г. през тези толкова дъл­ги за мен четири години в ман­дата на това правителство.

Междувременно в късния следобед на същия ден сканда­лът ескалира толкова, че главни­ят прокурор прави официално изявление, според което „данни за участие на човек от пресцен­търа на Министерство на от­браната във връзка с истерия­та в Сливен, че ще се отнемат деца, не са постъпвали при нас нито от граждани, нито от ин­ституция“.

Ситуацията става цирк на колела! Да се смееш ли, да пла­чеш ли.

По същото време Дончев се обажда на Каракачанов да уточни, че „той име не е каз­вал“. Е, ти като не си казвал име, кой е казвал име?

Следва