Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 30 (25 юли 2023) „ГЛАДОМОРЪТ“ НА СИТИТЕ?

„ГЛАДОМОРЪТ“ НА СИТИТЕ?

Е-поща Печат PDF

Подписаното преди една година Спора­зумение за зърнения коридор през Черно море, което бе удължавано на три пъти, изтече на 17.07.2023 г.. То гарантираше на Украй­на безопасен износ на зърно и други селскостопански про­дукти от украинските прис­танища, през Проливите, до Европа, Близкия Изток и Аф­рика. И съответно трябваше да премахне ограниченията вър­ху износа от Русия на торове и зърнени храни. Обаче, нищо от частта, засягаща Русия, не беше изпълнено, поради което Кре­мъл обяви миналата седмица, че Русия се оттегля от зърнената сделка. Още повече, че точно ко­гато се очакваше нейното про­дължаване за четвърти път, на Керченския мост, свързващ сушата на Русия с Кримския полуостров, проехтяха взри­вове. От тримата члена на едно руско семейство, преминаващо с автомобила си по моста, заги­наха двамата родители, а дъще­ря им беше тежко ранена.

Последва изявление на Кре­мъл, който квалифицира инци­дента като терористичен акт, извършен съвместно от САЩ, Великобритания и Украйна. Напълно логично официална Москва обяви оттеглянето си от зърнената сделка, обслуж­ваща единствено интересите на Киев. И заваляха осъждащи решението на Кремъл изказ­вания: от Белия дом, от пред­седателя Европейската коми­сия Урсула фон дер Лайен, от върховния представител за външната политика и поли­тиката на сигурност на ЕС Хо­сеп Борел, от представители на режима в Киев и дори от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Всички до един, дълбоко загрижени за „из­хранването на населението в развиващите се страни от Азия и Африка”. Дори турският пре­зидент Реджеп Ердоган обеща да говори с приятеля си „ува­жаемия Путин“ за продължа­ването на сделката. След кое­то замина на тридневно тур­не в страните от Персийския залив, започвайки от Саудит­ска Арабия. Възмутени от ре­шението на Кремъл, из студия­та на нашите „национални“ те­левизии закръжиха орляци „екс­перти по всичко“, като Соломон Паси, Елена Поптодорова, На­дежда Нейнски, Румен Кън­чев, Ивайло Мирчев и други персони на издръжка на Дър­жавния департамент на САЩ и неговите фондации като „Америка за България“. Всички те плачат за гладуващите на­роди от Африка и развиващи­те се страни от Азия, на които прекратяването на зърнената сделка щяло да се отрази фатал­но. Заплашвал ги гладомор, по­добен на този в Украйна през 30- те години на миналия век, вина за което имала Русия. Нищо, че по онова време Украйна е съ­юзна република в състава на СССР, управлявана от Украин­ската комунистическа партия. По-късно украинецът Никита Сергеевич Хрушчов ще стане генерален секретар на КПСС и ще започне да развенчава кул­та към личността на Сталин, опитвайки се да го замени с култ към самия себе си. Това предизвиква раздора с Китай и разкола в международното ко­мунистическо движение. А пък гладоморът, който нашите ум­ници в 49-то НС нарекоха „гено­цид“, не засяга само Украйна, а и Русия.

Какво друго още заобикалят

подобно на минно поле

нашите „човеколюбиви“, ев­роатлантически ориентирани политици, политолози, поли­тически психолози и медийни чучулиги? Това е разпределе­нието по страни и континенти на 33-те млн.тона украинско зърно, превозени през вто­рото шестмесечие на 2022 г. и първата половина на 2023 г. с над 1000 кораба от украински­те пристанища Одеса и Черно­морск, до „гладуващите“ стра­ни от Европа, Азия и Африка.

Първият такъв кораб поте­гли на 1 август 2022 г. от Одеса. Любопитно е, че въпреки „загри­жеността“ на Запада за изхран­ването на Африка, 40% от изне­сеното от Украйна зърно е за­минало за „гладуваща“ Европа, 30% за „гладуваща“ Азия, 13 % за Турция, 12% зa Африка и 5% за Близкия Изток. Къде в Европа има гладуващи? Нали там пазят диети за отслабване и ако гладуват, правят го с ле­чебна и естетическа цел? Както казва едно шеговито определе­ние: „Диетата, това е умиране от глад с цел да се поживее мал­ко по-дълго!“. Защо при цяла­та тази врява за заплашените с гладна смърт народи на Аф­рика, там са отишли едва 12% от украинския зърнен износ? Което е с 1% по-малко от по­лученото от Турция. („Милли­ет“/17.07.2023). Данните за този износ, публикувани в сайта Prav­da.Ru.(17.07.2023), са малко по- различни, но и те показват, че основен получател на украин­ска селскостопанска продук­ция не са гладуващите стра­ни от Африка, а преситените държави от ЕС, на които се па­дат 38% от всички доставки, или 12,4 млн.тона. Най-бедни­те страни от Азия и Африка са получили едва 2,3%, или 768,6 хил.тона. Други, много по- крупни количества украинско зърно са получили както следва:

- Китай - 7,96 млн.тона или 25% от всички доставки;

- Турция - 3,2 млн.тона или 9,9%;

- Италия - 2,1 млн.тона или 6,3%;

- Испания - 2,06 млн.тона или 6,3%

- Нидерландия – 1,9 млн. тона или 5,9%.

България не фигурира сред най-големите вносители на украинска селскостопан­ска продукция, но препълне­ните с непродадено миналата година българско зърно, по­казват, че Украйна е „спасила“ от глад и нас, така както пра­вителствата на ПП-ДБ-БСП- ИТН и новото правителство на Денков-Габриел спасяват Украйна от руска окупация, предоставяйки й боеприпа­си и тежко въоръжение. И се готвят да й подарят двата реак­тора за АЕЦ „Белене“, която въ­преки „успешните“ управления на Борисов, Петков и Денков, си остана „гьол“. В който, обаче, са потопени милиарди левове на българските данъкоплатци. Но от вопли за гладуващите аф­риканци и страдащите от руска­та агресия украинци, на наши­те евроатлантици не им оста­ва време

да помислят за гладуващите българи,

за безводните, или навод­нените български градчета и села, или за фалиращите зър­но производители, страдащи от конкуренцията на безмит­но внасяните украински хра­ни. Те ще продължават да се стичат у нас и това лято, въпре­ки протестите на фермерите. За­щото правителството се дър­жи като филиал на украинско­то. Някои министри дори при­знаха, че са съветвали украински министерства, „без да получат и една гривна”. Протестите сре­щу пилона с националното знаме на Рожен показаха до каква степен националният нихилизъм е обхванал и по- ниските нива на публичната и медийната власти. Ако, по­добно на сградата на Софийска община, редом с българското бе издигнато и украинското знаме, дали някой от гореспоменатите „безродници“ щеше да издигне протестен глас? Едва ли. Украй­на юбер аллес! След „историче­ското“ посещение на украин­ския президент Зеленски в Со­фия, у нас някои започнаха да делят времето на преди и след това посещение. Понеже след него България се била върнала

на моралната карта на Европа

и била застанала на светла­та и правилната страна на ис­торията. Сякаш 1300 години сме чакали да дойде едно „зеле­но човече“, един клоун, за да ни освободи от „руско робство“?! И щом президентът Радев каза на събора в Рожен, че Ук­райна не желае край на война­та, срещу него се вдигна мът­на вълна, достигнала до орга­низиран протест и искане на импийчмънт.

От посолството на Украй­на не закъсняха да напомнят, че който говори за мир, повта­ря опорките на Кремъл. Един вид, който не е с нас, е про­тив нас и трябва да бъде обя­вен за путинофил! Ако такова нещо си беше позволила да из­рече Елеонора Митрофанова, нашият „сламен“ ротационен премиер щеше да я смъмри от чужбина, както направи с пре­зидента Румен Радев. Ако Радев е в нещо виновен, то е, че на­значи за служебни министри хора, като Петков, Василев и Денков и така ги направи из­вестни. За щастие, 80% от бъл­гарите не вярват на тези шар­латани, така както те нямат до­верие едни други и се дебнат и обвиняват в тайни планове в на­вечерието на местните избори. Това недоверие на електората е обяснението за

страха на „народните избраници“ от допитванията до народа.

Народът, казват, не бил компетентен да решава такива сложни въпроси, като приема­нето, или отлагането на еврото. Но е компетентен „да им гла­сува“, сякаш купува котка в чу­вал. Да им напомня, че съглас­но Конституцията, в която се заклеха, цялата власт произ­тича от народа и той я упраж­нява пряко или чрез избрани от него представители. Наро­дът е суверенът на тази стра­на, а не депутатите и минист­рите, които той избира вре­менно. Но едно е демокрация, друго е българска ПП-ДБ-ГЕРБ- СДС-ДПС демокрация. При това, нашите избраници се дър­жат като наемници на По­солството, Зеленски и Брюк­сел. Украйна, това е смокино­вият лист, зад който се при­криват най-срамни далавери и национални предателства. Днес даряваме на Киев снаря­ди, БТР, танкове и ядрени ре­актори, утре ще му изпратим живи мишени, които няма да са от депутатите или минист­рите и техните отрочета. Нито един от сегашните фенове на Зеленски и Киев няма да оти­де да се бие в Украйна, нито ще изпрати на вярна смърт там децата си. Ако не вярват, да обявят пробна мобилизация, та да видим колко мераклии за слава и ястреби ще останат. Зе­ленски казва, че Украйна ще продължи да воюва, докато си върне Запорожка, Донецка и Луганска области и Крим. На­чалникът на ГЩ на Украйна Валерий Залужний, ако това не е негов двойник, казва, че никой не може да го спре да убива врага на неговата територия, а нашите фенове на Украйна се сърдят на президента Ра­дев, задето каза с други думи същото. А именно, че Украйна настоява да води войната до пълна победа. И Западът в ли­цето на САЩ, НАТО и ЕС под­клажда тези безумия, без да бър­за да приема Украйна с нейните руини в двата съюза. Т.е., ще во­юва с Русия до последния ук­раинец! А може и да формира нова „коалиция на желаещите“, в която да покани България, Румъния, Полша, Финландия и Балтийските републики. То­гава ще лъсне

фалшивият евроатлантизъм на нашите „зелени човечета“,

които до един ще се изпо­крият от мобилизация.

Както се смалиха, когато из­лезе наяве списъкът на осъде­ните на смърт „врагове на Ук­райна“, съставен от базирания в САЩ украински сайт „Ми­ротворец“. Оказа се, че в него са записани към 70 български по­литици, журналисти, истори­ци и други, които не споделят опорките на Киев. Там са бив­шият президент Георги Първа­нов, настоящият заместник- председател на НС Кристиян Вигенин, историкът професор Андрей Пантев, евродепута­тът Елена Йончева, журнали­стите Велиана Христова (член на УС на СБЖ), Диляна Гайтан­


Ваня Добрева, Христо Георги­ев, Румен Петков и Волен Си­деров, политическите наблю­датели Валентин Вацев и Иво Христов. Всички те могат да се ласкаят, че са в един и същи „че­рен списък“ с: бившия държа­вен секретар и съветник по националната сигурност на САЩ Хенри Кисинджър, пред­седателя на „Международна Амнистия“ Агнес Каламард и президента на Хърватска Зо­ран Миланович. Нескопосано­то изявление на украинското посолство в София, че сайтът се занимавал с научно-изсле­дователска дейност в съот­ветствие с украинското зако­нодателство и международ­ното право, но нямал връзка с властите в Украйна, е низ от лъжи. Защото „Миротворец“ е учреден през 2014 г. по иници­атива на тогавашния съвет­ник на украинския вътрешен министър, по-късно замест­ник-министър на вътрешни­те работи на Украйна до 2021 г. Антон Герашченко. Сред ли­цата, отбелязани в списъка като „ликвидирани“ са украинският опозиционен журналист Олег Бузина, украинският опози­ционен политик Олег Калаш­ников. И някои руски граж­дани, като дъщерята на Алек­сандър Дугин, Дария Дугина и журналистът Владлен Татар­ски. Последните двама бяха взривени на територията на Руската Федерация. Многозна­чителен е фактът, че комисията по правата на човека към Вър­ховната Рада но Украйна вед­нъж се е обявила за закриване­то на сайта и той е бил спрян, но после е възстановил работата си без да споменава за своето парт­ньорство с украинската МВР и Службата за безопасност на Украйна (СБУ).

Трябва ли в списъка да бъ­дат включени министри от се­гашното ни некоалиционно, но ротационно правителство, за да потърси Мария Габриел смет­ка от украинския посланик в София Олеся Илашчук? В про­тивен случай ще излезе, че в за­мяна на своята военна помощ за Киев, получаваме същата „бла­годарност“, каквато дочаках­ме и от Северна Македония за онези „тенкове“, които Иван Костов подари на Скопие при кризата с албанците на Али Ах­мети. Те бяха почти толкова на брой, колкото 100-те БТР, които кабинетът на Денков ще даде на Украйна, понеже били стари и ненужни. За щастие македон­ците нямаха АЕЦ, та да им по­дарим някой ядрен реактор. Но, докато в РСМ пребиват хората с българско самосъзнание, па­лят и забраняват български­те културни клубове, украин­ските „миротворци“ направо ни осъждат на смърт за раз­лично мислие и различно го­ворене. И въпреки това полу­чават пълната политическа, военна и финансова подкрепа на САЩ и ЕС. Последният ев­ропейски подарък за Киев е ре­шението за ежегодна финансова инжекция от 5 млрд.евро, плюс продължаването на свободния транзит и безмитния внос на ук­раинско зърно през територия­та на „съседните“ на Украйна страни, като Румъния и Бъл­гария. Откога България ста­на съседка на Украйна? Що се отнася до САЩ, Жак Бо казва: „Лесно е да воюваш с кръвта на другите, до последния укра­инец. Западът не беше честен с Русия, не е честен и с Украйна!“ („Гласове“, 20.07.2023). Жак Бо е френски говорещ, но от типа на Де Гол, а не на Емануел Ма­крон - пуделът на Байдън.

100-годишният бивш дър­жавен секретар на САЩ и бивш съветник по национал­ната сигурност Хенри Кисин­джър, който неотдавна посети Китай и разговаря с китайския министър на отбраната, е ка­зал нещо знаменателно след избирането на Ричард Ник­сън за президент през 1968 г.: „Да бъдеш враг на САЩ може да е опасно, но да им бъдеш прия­тел, е смъртоносно!“ Това при­помня Наим Бабюроглу в тур­ския всекидневник вестник „Йеничагъ“ (19.07.2023). Спо­ред него валидността на тази сентенция се потвърждава в Украйна. В същата Украйна, която управляващите в Со­фия поставят над всичко и над всички. И после се сърдят на президента, когато говори за безродници. Гузен негонен бяга!