Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 30 (25 юли 2023) Ако искаме България да бъде свободна и демократична

Ако искаме България да бъде свободна и демократична

Е-поща Печат PDF

Вече почти седмица слу­шаме оглушителното мълчание на институци­ите по повод на включ­ването на български граждани в списъка, който няма да е преси­лено да нарека „списък за физи­ческо ликвидиране“, защото хора от него биват убивани. Минис­терството на външните рабо­ти мълчи, ДАНС и ГДБОП също мълчат.

Това мълчание е поводът ние от „Възраждане“ днес да по­искаме да бъде привикан в На­родното събрание министъра на външните работи и вицепре­миер Мария Габриел, за да обяс­ни какви действия е предприе­ло министерството, ако, разбира се, е предприело такива, за да за­щити тези наши сънародници. С включването в този списък на имената на нашите сънародни­ци реално специална служба на друга държава добавя в списък за ликвидиране български граж­дани, а нашето министерство позорно мълчи.

Очевидно е, че Украйна все повече придобива облик на терористична държава, на чийто посланик властимащи­те в България отровено позво­ляват често да се меси във въ­трешните работи на нашата държава. Откога е приоритет на България да поддържа до­бри отношения с терористич­ни държави? Добре е и на това да получим отговор от този, кой­то реално отговаря за външната ни политика.

Не държавата, а ние от „Въз­раждане“, представителите на 358 000 българи в парламен­та, ще сезираме Прокуратура­та, ще изпратим писмо и до ДАНС, защото е изключител­но важно веднага да разбе­рем агенти на СБУ в страната ни планират ли убийството на някои от включените в списъ­ка „Миротворец“?

Не на последно място ще из­пратим писмо и до Румен Радев с искане НСО да предложи да охранява тези наши сънарод­ници, включени в списъка.

Ще ви предложим да гласу­ваме декларация със следния текст и се надявам, че ви е оста­нала поне малко чест, за да осъ­дите проявите на антибългари­зъм заедно, разбира се, с тези на антисемитизъм.

Народното събрание на Ре­публика България,

Като зачита принципите на Устава на Организацията на обединените нации и докумен­тите на Организацията за си­гурност и сътрудничество в Ев­ропа, както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа;

Като изхожда от Договора за Европейския съюз и Догово­ра за функционирането на Ев­ропейския съюз и заложените в тях ценности, особено „ценно­стите на зачитане на човеш­кото достойнство, на свобода­та, демокрацията, равенство­то, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека“ и „плурализмът, не­дискриминацията, толерант­ността, справедливостта и солидарността“;

Като се уповава на Консти­туцията на Република Бъл­гария и заложените в нея об­щочовешки ценности: свобо­да, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост, както и член 6 от Конститу­цията:

Чл. 6.

(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойн­ство и права.

(2) Всички граждани са рав­ни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на пра­вата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убежде­ния, политическа принадлеж­ност, лично и обществено по­ложение или имуществено със­тояние.

Като се базира на Хартата на основните права и Европей­ската конвенция за защита на правата на човека

ДЕКЛАРИРА :

1 . Категорично осъжда про­явите и призивите за насилие срещу българи, както и поруга­ването на национални символи и традиционната религия на Република България.

2. Прекланя се пред дело­то на българския народ, кой­то спаси своите евреи от Холо­коста, което е повод за нацио­нална гордост.

3. Решително заклеймява всички прояви и опити за нала­гане на съвременен вид фаши­зъм във всичките му разновид­ности и проявления.

4. Отрича като недопусти­ми говора на омразата и на­саждането на разделение и не­търпимост в обществото и счита, че те имат деструкти­вен ефект върху съвременното българско общество, като съ­щевременно са пречка за него­вото демократично, хуманно, социално, икономическо и науч­но развитие.

5. Твърдо подкрепя плурали­зма на мненията и свободата на словото.

6. Настоява българските институции да предприемат всички необходими действия за защита и подкрепа на българ­ските граждани, попаднали в заплашителния списък на ук­раинския сайт „Миротворец“. Изисква конкретно от МВнР да използва всички дипломати­чески средства и механизми, за да постави въпроса пред меж­дународната общественост и чуждестранните партньори на българската държава и да заяви категорична позиция в защита на българския нацио­нален интерес.

Силно се надявам тази де­кларация да бъде приета въз­можно най-скоро, а не чрез процедурни механизми и хват­ки да отлежава, така както се случи с декларацията, която ние внесохме още на 21 юни 2023 г. и вече един месец не е влязла нито в комисия, нито в Народ­ното събрание. Декларацията беше относно резолюцията на немския Бундестаг и съответно признаването от страна на уп­равляващите в Германия на ма­кедонската идентичност и език.

Надявам се, че тази деклара­ция няма да последва съдбата на предишната, която сме вне­сли, и по-скоро ще бъде прид­вижена и гласувана в Народно­то събрание, защото ние трябва решително да заклеймим анти­българизма, антисемитизма и фашизма, ако искаме да нари­чаме нашето общество свобод­но и демократично.