Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Прогнозата: „Хората на хаоса“ срещу „хората на реда“

Прогнозата: „Хората на хаоса“ срещу „хората на реда“

Е-поща Печат PDF

Прогнозата:

„Хората на

хаоса“ срещу

„хората на реда“

Какви опасност носи със себе си планетарният преход? Основните заплахи от тран­сформациите в доклада на Смотрин са следните: „Ускоре­ното преместване на орбита­та на Земята, което ще има катастрофални последици за планетата по своите форми и степени в пъти превъзхождащо колективния опит на днешна­та цивилизация. При това на­учното осмисляне на засилва­щите се планетарни заплахи се забавя от съществуващата научна парадигма на Нютон и Айнщайн и монопола върху ис­тината на поддържащите я на­учни структури“.

Още един момент: „Еска­лацията на имунодефицита на населението, засилена с раз­рушителното въздействие на наркотичните, алкохолни, тех­ногенни и информационни сред­ства, на фона на засилването на епидемиологичните и еколо­гични заплахи“. Ще допълня. Смотрин смята, че огромна роля ще играят разпростране­нието на СПИН-а, но този фак­тор не се задейства. Поне засе­га. По имунитета бие „стре­сът, свързан с реакцията от сплашването на населението“.

„Мащабните настъпващи разрушителни процеси на ка­чеството на генетичния код на човечеството, което води до ге­нетична загуба на душевния, интелектуалния и имунния по­тенциал в бъдещите поколения „.

Този момент е много ва­жен. Вижте! Четвъртата про­мишлена революция на Шваб е именно от тази серия. Смо­трин в края на ХХ век пише, че основният удар ще бъде на­несен по Европа. Цитирам. „В най-близко време Европа ще оч­аква катастрофална промяна в екологичната, социокултурна­та и техногенна среда”.

Още преди миграционната криза, Смотрин пише: „В мо­мента, в политическите и кон­спиративни кръгове на Запада е взето решение за ускоряване на миграционните процеси, ориен­тирани по оста Запад-Изток, които са съпоставими с Вели­кото преселение на народите по мащаби и геостратегически по­следици“.

Впрочем, още в средата на 70-те, т.е. 25 години преди до­клада на Смотрин, френски­те кръгове водят преговори с краля на Мароко Хасан. Ста­ва дума за строеж под Гибрал­тар на тунел, който да позволи лесното прехвърляне на миг­ранти. Т.е., това е планирано още тогава. Сега, две десетиле­тия след като Смотрин пише доклада си, се осъществява на­водняването на Европа с ми­гранти, които влагат в нея да­леч не качествена работна сила. Тези хора нямат намерение да работят. Нямат и намерение да се интегрират в европей­ското общество. Те ще водят паразитна стратегия за смет­ка на данъкоплатците, ком­бинирайки я с криминално- хищническа. В това отношение Смотрин се оказва просто пре­възходен прогнозист.

Ето едно много интересно място от труда на Смотрин: „За Евразия непосредствена за­плаха е активността на его­като най-устойчив и най-осигу­рен с ресурси участък на плане­тата в следващите 200-300 го­дини”.

Северна Евразия е Русия. Т.е. на ултраглобалистите са нужни не само нашите ресур­си, но и нашата територия за заселването й, в случай на не­гативните последици от пла­нетарната трансформация. За това вече се гради идейна осно­ва. Ето например французинът Марк Дерие пише: „Евразия е естествена зона на живот за европеидите“. А сега цитирам Смотрин. „Да не се съмняваме, че предвид етнопсихологията на западните европейци, в Ру­сия ще се повтори историята с усвояването на американския континент”.

Смотрин не изключва ве­роятността за опит за пълна колонизация на РФ, която при Елцин е полуколония, преди някак си да се изплъзне. На­помням, че той пише докла­да си през 1999 г., вече не при Елцин, а при „Седемте Банке­ри“, защото режимът на Елцин приключва през 1996 г. Да, те­лом е в Кремъл, „работи с доку­менти, има здраво ръкостиска­не“, но дотам.

И така, какво още пише Смотрин? Какви фактори са опасни и може да превърнат Русия в пълна колония на За­пада? „Скок към феодално-оли­гархическа социална форма­ция. Наличие на компрадорски настроения у елитите. Ниско­то им професионално и етич­но ниво, изключващи адекватно изпълнение на функциите на со­циалното управление. Пределно износване на човешкия матери­ал. Снижаване на енергийния по­тенциал на организма. Митоло­гизация на съзнанието, повише­на внушаемост, лумпенизация, катастрофална техническа не­грамотност на управляващата прослойка от гледна точка на нормите на XXI век.“

Последното не е руски, а световен процес: писал съм по- рано за това - при описването на хаотизацията на масите. Ос­новната борба на нашето време ще е именно борбата на „хора­та на хаоса“ срещу „хората на реда“. „Хората на хаоса” в едно общество волю или неволю ще тласкат ситуацията към раз­ложение, ще маргинализи­рат средата. В повечето слу­чаи под строгото ръководство на стопаните на дискурса. Съ­ответно, основното, което може да направи всеки на своя отде­лен участък на реалността, е да внесе в него порядък и устой­чивост насред хаотизацията.

Превод: В. Сергеев