Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Истанбулският заговор: Бий ме, Европо, обичам те!

Истанбулският заговор: Бий ме, Европо, обичам те!

Е-поща Печат PDF

Продължение от брой 27

 

Вместо всички високопос­тавени марионетки на Сорос в американските държавни ин­ституции да бъдат изхвърлени навън още през първата годи­на на управлението на репу­бликанския президент, точно по това време една от тях цъ­фна в София с цялата си аро­гантна надменност, за да по­ставя ултиматуми на българ­ската държава. За втори път само за половин година, Хойт Ий се появи в България през януари 2018 г.[xii]Домакин на тази среща съгласно протоко­ла бе военният министър Кра­симир Каракачанов, като го­ворител на министерството присъствах и аз.

Господин Ий пристигна с обичайния антураж като за високопоставен вашингтон­ски гост. Най-силно впечатле­ние предизвикваше порази­телният контраст между ти­хия тон на гласа и надменна­та арогантност в погледа на високопоставения гост. Който изговаряше точките от предва­рително отбелязаните си теми с впечатляваща пунктуалност. Един въпрос обаче бе поставен с особено ударение върху него и това безаконопроектът за не­правителствените организа­ции, внесен от група народни представители от ВМРО, и це­лящ прозрачност относно из­точника на финансиране на неправителствените органи­зации. Сред предложенията на вносителите бяха създаване на специален регистър към Ми­нистерство на финансите, в кой­то да сепубликуват всички из­точници на финансиране на неправителствените органи­зации, когато източниците са чужда държава, или чуждес­транно юридическо или фи­зическо лице, с изключение на получените от Европейския съюз средства.

С други думи, прозрачност на финансиращите източни­ци на всякакви соросоидни организации, осъществяващи дейността си благодарение на фондациите на Джордж Сорос и свързаното с него глобал­но задкулисие, както и всякак­ви средства от държавни фон­дации на страни извън ЕС, сред които САЩ, Русия, Саудитска Арабия, Турция, Иран и др.

С още по-други думи – зако­нопроектът гарантираше пъл­на публичност за парите, на­ливани в България за пости­гане на чуждо влияние извън ЕС.

Кое е лошото в това, може ли някой да обясни? И ако това е в помощ на България и национал­ната държава, ако това е за бъл­гарите, то за кого друг е лошо?

И защо соросоидните НПО- та у нас изпаднаха в истерия с внасянето на този законопро­ект в законодателната програ­ма на Народното събрание?

И защо една марионетка на Сорос, брутално злоупо­требяваща с позицията си на висш представител на САЩ застава срещу прозрачността в България, като си позволява да поиска от българското пра­вителство да бъде изтеглен от българския парламент един законопроект, чиято цел е само и единствено пълна пуб­личност в защита на българ­ския обществен интерес!

Какво лошо има в прозрач­ността и какво против про­зрачността могат да имат точ­но тези ментори на новия ред, които от десетилетия учат Из­точна Европа на „политики на прозрачност“?!

Отговорът не е сложен, ако приемем, че хора като Хойт Ий са поставени на техните пози­ции не да защитават интере­сите на Съединените амери­кански щати и да работят за ук­репване на двустранните отно­шения с техните партньори.

Поставени са там от глоба­листко задкулисие, дълбоко враждебно и християнството, и към семейството, и към на­ционалната държава.

Точно така действа Джор­дж Сорос като един от инстру­ментите на глобалното задку­лисие – действа както кукуви­цата, която снася яйцата си в чужди гнезда, за да могат из­люпените кукувичета не само да ползват ресурсите и грижи­те на чуждите родители, но и да изхвърлят собствените им пиленца от собствените им гнезда, унищожавайки бъде­щето им на тези родители.

Впечатленията ми бяха по­твърдени от срещите и разго­ворите ми с представители от екипа на президента Доналд Тръмп и сътрудници на външ­ния министър Майк Помпейо, които проведох във Вашинг­тон през лятото на същата тази 2018 г.(Същото се повтори и при срещата ми с представи­тели на американския Конгрес в Тексас през лятото на 2019 го­дина).

Кампанията на Сорос и не­говите слуги срещу президен­та Тръмп бе изключително яр­остна и безогледна, използва­ща всички възможни средства и чудовищни лъжи от всяка­къв род и характер. Включи­телно и лъжата за някаква „ру­ска връзка“: лъжа, която от на­чалото беше ясно, че е лъжа и която накрая бе разобличена, но упорито бе повтаряна го­дини наред, за да може Доналд Тръмп да бъде принуден да я опровергава отново и отново. [xiii]

След 5 години повтаря­не на лъжи, най-накрая през 2022 г. журналисти от „Уол­стрийт Джърнъл“ разнищи­ха тази лъжа, за да стане ясно, че това е „измама, спонсорира­на от Клинтън“, а президен­тът Доналд Тръмп „завинаги ще остане президентът, който издържа на най-коварната оби­да в съвременната история. Той беше оклеветен от враговете си, включително и от медийни­те кретени, които показаха ис­тинското си лице“[xiv].

Такива яростни нападки, ос­новани на злобни лъжи и про­веждани от глобални медии в продължение на целия мандат на Тръмп са възможното обяс­нение защо веднага след победа­та на републиканците през 2016 г. не бяха сменени посланици като тогавашния посланик на САЩ у нас г-н Ерик Рубин.

За голямо съжаление, той така и не беше отстранен от президента Тръмп, както сами­ят американски държавен гла­ва обеща – да разчисти всич­ки политически назначения на Обама. След като Рубин някак си успя да избегне уволнението – въпреки, че беше извикан във Вашингтон за един месец „на консултации“ – официално­то обяснение на оцелелия бе, че той остава на поста си, тъй като е „професионален дипломат“, а не е политическо назначение. [xv]Ах!

Разбира се, няма нищо тай­но, което да не стане явно. Така след края на мандата на Рубин стана ясно дали той наистина е „професионален дипломат“, както самият той твърди и дали изобщо не е „политическо на­значение“, както пак самият той твърди.

Как стана ясно? Самият той си го е написал. Прочетете ин­формацията, която бившият посланик на САЩ в България Ерик Рубин е публикувал на своята публично достъпна стра­ница в Уикипедия и с която ин­формация той видимо се гордее – как вече след края на манда­та си този „професионален ди­пломат“ е организирал акция за събиране на финансови сред­ства в подкрепа на импийч­мънт срещу президента Доналд Тръмп.[xvi]Просто няма какво да се добави.

За такива „професионал­ни дипломати“, които „изобщо не са политически назначения“ очевидно става дума и в случая с господин Хойт Браян Ий –ста­ва дума за високопоставени агенти на Сорос под диплома­тическо прикритие, които по­лучават заплатата си от аме­риканските данъкоплатци, но вместо да защитават техните интереси соросоидите в Дър­жавния департамент изпъл­няват заповедите на антиаме­риканското и антинационал­но глобалистко задкулисие.

Същото това задкулисие, което открадна изборите за пре­зидент през 2020 г. със същите машини и манипулации, кои­то видяхме през 2021/2022 г. и в България.

Следва