Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Сделка за ядрените блокове с Украйна обслужва чужди интереси

Сделка за ядрените блокове с Украйна обслужва чужди интереси

Е-поща Печат PDF

Кирил Петков ни из­лъга на едро преди няколко години със своето двойно ка­надско и българско граждан­ство, за да стане български ми­нистър. Българският съд, кой знае защо, не го осъди, макар че беше сезиран. Така един лъжец стана министър, а впо­следствие и министър-предсе­дател. Това показа, че в Бълга­рия всеки може да лъже безна­казано. Дори и на най-високи инстанции. Че с лъжи се по­стигат и най-високи държав­ни постове.

Сега ни лъже отново на едро по причините за продаж­бата на двата ядрени блока, доставени преди години от Ру­сия за нашата атомна електро­централа в Белене. И чакащи на открито монтаж зиме и лете, об­вити в найлонови платна.

Петков каза преди няколко дни в интервю по телевизията, че сега властите ще продават на Украйна ядрените блоко­ве, за да не оставят България в пълна зависимост от Русия в енергетиката. Защото нама­ляването на зависимостта ни от Русия, била „основна полити­ка на България в тази област“. Възнамерявали да използват за целта залежалите на открито от години ядрени блокове в Беле­не. Това е поредната лъжа на едро на този господин, пред­назначена за наивници и фа­натични русофоби.

За момента това е само ня­каква приумица в главите на отделни български или чуждес­транни политици. Не личи по темата да са правени сондажи между продавачи и купувачи, но се говори категорично и на едро, като че ли подписването предстои утре.

Според мен тази идея е тол­кова абсурдна, че звучи като неосъществима. Струва ми се, че само болен мозък може да произведе такова недомислие.

Също така на едро и произ­волно се говори тези дни по от­криването на находище от 13 млрд. кубически метра газ в българската зона на Черно море и за милиардите долари приходи от неговия износ. Та­кива новини слушаме вече мно­гократно през последните 30- 40 години. Такъв е стилът в на­стоящата българска политика на най-високо равнище. Може би защото там се намират най- неподходящите личности.

Известно е, че Русия и Ук­райна сега са в братоубий­ствена война, натрапена им от американските власти. Ав­торите на идеята за тази вой­на, са американски стратези. Тя се подготвя от 20-30 годи­ни. НАТО осигурява военно­техническото обезпечение на войната. Те принудиха Путин да натисне копчето на 24 фев­руари 2022 г., съзнавайки бра­тоубийствения характер на войната, но той нямаше друг избор.

Не изключвам тази сделка с ядрените блокове в Белене да е измислена и наложена сега от американците не само на България, но и на Украйна, но те също нямат избор. Украйна сега се управлява де факто от американските власти, дори по-брутално отколкото Бъл­гария.

Освен това, ние не знаем нищо за поведението на ру­ската страна – производител на блоковете, спрямо тази не­традиционна сделка. Аз очак­вам, че руската страна ще от­каже участие в тази абсурдна сделка.

Защото участие в такава сделка означава много актив­ни и продължителни работни отношения между украински и руски експерти по договаря­не на сделката. Десетки годи­ни тесни работни връзки по изграждането на новата цен­трала или разширение на съ­ществуваща някъде в Украй­на друга атомна централа. Де­сетки години работни връзки по снабдяването на новата центра­ла с руски резервни части, по ос­новните и капиталните ремон­ти, по доставката на руско яд­рено гориво, по съхраняването на отработеното ядрено гориво и т.н. Това са сложни, пълни с потенциал за скандали работ­ни отношения при създаде­ния крайно неблагоприятен климат в отношенията между двете държави. Украинската страна може да бъде принуде­на от американците да се съ­гласи да започне дългогодиш­ни работни отношения със съ­ответните руски институции, поради колониалната си подчи­неност на Америка. Никой оба­че не може да я наложи на Ру­сия!

Не е известно как ще реаги­рат руските власти на такова странно предложение. През последните години е натрупана огромна омраза между двата народа. По-точно е да се каже - между руската и украинската част на един и същ народ. Мо­зъкът ми не побира как двете страни ще осъществят такова сложно стопанско начинание с хиляди и хиляди технически, организационни и други под­робности, в продължение на десетилетия.

В работните отношения между Русия и България е на­трупан огромен положителен опит и тук не очаквам пробле­ми, ако двата ядрени блока се използват по първоначално­то им предназначение на пло­щадката в Белене. Преди ня­колко години голям колектив от Икономическия институт и други институти на БАН дока­за, че изграждането на АЕЦ в Белене е възможно и целесъ­образно. Заключението на този колектив заслужава много по- голямо доверие от произволно­то изказване на сегашния пре­миер на България – химикът Денков.

Преди 10-15 години „ви­дният български специалист по атомна енергетика“ Бойко Бо­рисов ни разказваше, че Беле­не е само един гьол. След това промени говоренето си. За моя изненада сегашният преми­ер химикът Денков от високия си пост тези дни също безотго­ворно, но академично неком­петентно сведе проекта в Бе­лене до „един гьол“. Утре може и той да промени мнението си. Нашите политици са много гъв­кави във високомерното из­казване на недомислия.

Казано беше, че ще прода­дем ядрените блокове на Ук­райна по същата цена, по коя­то сме ги купили от Русия пре­ди 10-15 или повече години. И че така се защитавали нашите икономически интереси. Това е нова некомпетентна лъжа, из­речена от висок стол! Светов­ната търговска практика показ­ва, че в рамките на 10-15 годи­ни цената на сделки с такива сложни машини и съоръже­ния нараства рязко. Това ще проличи от цената, която ще ни поискат най-вероятните аме­рикански доставчици на яд­рени блокове-заместители на руските, от Уестингхаус. Към това се добавя и силното влия­ние на високата световна ин­флация през последните го­дини. Бъдещата американска цена може да се окаже два-три и повече пъти по-висока от ру­ската. По тази линия също ще загубим много милиарди щат­ски долара.

Не мога да се произнасям по качеството. Мога само да твър­дя, че руските ядрени съоръ­жения доказаха безупречното си качество у нас при използва­нето им в продължение на ня­колко десетилетия. За амери­канските ядрени съоръжения това тепърва предстои.

Кирил Петков не познава енергийната проблематика и неговите думи в тази област не заслужават никакво внимание. Почти всичко, казано от него е твърде общо и подвежда­що. Някои от истинските при­чини за тази странна сделка той може и да знае, но негови­те чуждестранни господари са му наредили какво да гово­ри и по какво да мълчи. В слу­чая той обявява само лъска­вата част от сделката и мълчи по сенчестата. А тя е силно от­блъскваща.

Истинската причина за такава продажба е да се при­ключи пълната ни изолация от руската енергетика и да се увеличи още повече тотална­та ни пряка и косвена енер­гийна зависимост от Америка в областта на енергетиката, къ­дето преобладават по-слож­ните и по-скъпи методи за добив и далечни транспортни разстояния до Европа, за разли­ка от тръбните методи за транс­порт, по-къси разстояния и по- ниски цени на руските достав­ки. Една тотална, доказала себе си изгодна руска зависимост, се заменя с по-несигурна и по- скъпа американска зависи­мост.

Положителният ефект за Америка се подсилва с ограни­чаване на методите за транс­порт от Русия, чрез взривя­ване на газови и други транс­портни магистрали за руски първични енергоносители към Западна Европа. Това беше вече направено чрез взри­вяване на тръбите на двата се­верни газови потока в Дат­ската зона на Балтийско море на хиляди километри от Ру­сия. Всички факти доказват, че това е американска работа, с която се прекратяват руски­те доставки на газ за Западна Европа. Целият западен свят знае това, но мълчи. Въпре­ки очевидните факти западни­те „експерти“ се опитаха да стоварят вината на Русия. По тази фалшива версия излиза, че Русия сама пречи на свои­те доставки за Западна Евро­па. Лъжи, лъжи, лъжи! Едва ли през последните стотина годи­ни се е лъгало толкова много и така безотговорно в световните отношения! И то само по адрес на Русия. И се мълчи по без­образията на американските власти.

Тази тотална преориента­ция на енергийните ни дос­тавки се прави, въпреки че американските власти дока­заха, че не са лоялен парт­ньор в стопанските отно­шения с другите региони на света. Така постъпват и спря­мо нас. Тяхното поведение в сделката с военните самоле­ти F-16 с България показва как не трябва да се държи го­лям търговски партньор с ма­лък, като нас. А малкият парт­ньор – България показа, че не знае или не желае да отстоя­ва правата си в договорните стопански отношения. Защо­то правата и задълженията на малкия и на големия партньор в договорните стопански отно­шения са еднакво ангажиращи за двете страни.

България сключи договор с американска фирма – произ­водител на самолети с пълно предварително заплащане, което не е световна практика при такива милиардни сдел­ки. Макар че тогава самолети­те съществуваха само на чер­тежи, с обещана доставка след няколко години. Впоследствие и този срок беше удължен ед­ностранно от американска страна и ние продължаваме да чакаме, без да настояваме за спазване на първоначалния до­говор. И без да държим за спаз­ване на нашите права по дого­вора. Ако това беше направе­но от руска страна щеше да се вдигне скандал до небето. Щяха да заговорят за „налудни­чавия Путин“ и други подобни глупости.

При наличието на най-гру­би нарушения на първоначал­ните договорни отношения от американския доставчик на са­молети, нямаше никакви ре­кламации от наша страна. Това е българският принос на уни­зително сервилно поведение в равностойни по принцип договорни стопански отно­шения. И въпреки тези факти ние преориентираме всички­те си доставки в областта на енергетиката от руски към неруски, от по-евтини към по-скъпи и преди всичко аме­рикански доставки.

10 юли 2023 г.