Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Пенсионната реформа е насочена срещу солидарността

Пенсионната реформа е насочена срещу солидарността

Е-поща Печат PDF

Продължение от брой 28

Илияна Велева: Г-н Ценов, обещахме на читателите да покажем главните герои на пен­сионната реформа. Но събити­ята се развиват така, че първо трябва да Ви попитам за мне­нието Ви за предложенията на Лидия Шулева и Христина Хри­стова - и двете бивши социал­ни министърки от правител­ството на Сакскобурготски. В началото на миналата седми­ца медиите гръмнаха във връзка с тяхното предложение, напра­вено на сбирка “на високо ниво”.

Иван Ценов: Трябва да при­зная, че в понеделник станах рано и записах на видео госту­ването им в две от официални­те телевизии - за пореден път се убедих, че командният център е един. Охарчих се и за вестни­ците, които бяха отразили съби­тието. Порових се и в интернет. За съжаление, не мога да зарад­вам читателите на “Нова Зора”. Това е поредната пропагандна шумотевица. И знаете ли, г-жа Велева, кое ми направи особено впечатление? Шулева и Христо­ва направиха куп формални грешки. Някои от тези грешки показват, че те дори не познават добре законодателството. Ако изобщо някога са го познава­ли. И именно такива “дреболии” укрепват мнението ми, че раз­движването по медиите е свър­зано с поредната предизборна кампания. Това се разбира от все повече хора. Ето едно мне­ние от форума на в. “Сега”, което е доста близко до това, което ко­ментираме в “Нова Зора”.

star_pisa4: Само БСП ли ще съблазняват пенсионерите - си казала Шулева. И ние можем да съблазняваме, но ще се хванем с канидат пенсионерите. И пус­нала мухата. То избори идват, требе малко да си оправим ими­джа. Дано повече балъци се хва­нат на въдицата...

И.В.: Добре, да приемем, че става въпрос за пропаганда. И все пак има конкретно предло­жение, което би увеличило, и аз се позовавам на в. “Сега”, със 100 лв. пенсиите на новите пенсио­нери, родени преди 1960 г. А па­рите щели да са за сметка на държавата и работодателя.

И.Ц.: Предложението е доста сурово. Ще го коментирам под­робно, ако влезе в парламента като законопроект. Засега мога да кажа, че отново се търси преливане на средства от бю­джета към пенсиите - сиреч става въпрос за форма на “на­ционализация” на първия стълб. Шулева го нарича “данъчна ин­вестиция” на държавата, която трябвало да се комбинира с по­добна сума, внасяна и от работо­дателите. Ползата за работода­телите пък идва от това, че тях­ната вноска щяла да бъде осво­бодена от корпоративен данък.

Всъщност, това предложе­ние потвърждава становището ми, че първият стълб постепен­но ще премине към бюджета, а вторият стълб ще стане “пър­ви”. Г-жа Велева, най-много да присъстваме на “поредния за­бит пирон в ковчега на Солидар­ността”!

И.В.: Всъщност кой има пол­за от такава реформа на пенси­онната система? Защо се прави всичко това? Защо се извършва геноцид над българите? Вероят­но сте чули последните данни за демографската картина на България! А Вие още в началото на 1991 г. прогнозирахте от на­шите страници, че България ще изчезне не само като политиче­ско понятие, но и като географ­ско?

И.Ц.: За някои от целите на пенсионната реформа вече го­ворихме. Но ето още едно мне­ние от форума на “Сега” по по­вод предложението Шулева- Христова.

Inferno: „Целта е и родени­те преди 1960 г. да получават втора пенсия от частен фонд, ..“ (Inferno цитира автора на публикацията в „Сега“, б.р.) „Ис­тинската цел е, че на частните фондове сега им трябват пари, за да могат с нашите пари да доизкупят нашата държава и лобират да си приемат после за­кон, с който да се пенсионираме на 80г. (то сега едва ли някой ще доживее и до 60)“.

И.В.: Във форумите какви хора участват, г-н Ценов? Та­кива неща не се чуват често по електронните медии. Ако пък се чуят, това се приема за екзо­тика или му се лепва дежурния етикет „конспиративна тео­рия“.

И.Ц.: Коментарите са ано­нимни. Но не мислете, че всички коментари са на това ниво. Мога да покажа и обратни примери.

Преди години, когато тръг­наха тези форуми, бях сред най- активните участници. Напра­вих сериозни усилия да наложа откритост на участниците - да се знае кой какво пише. Вина­ги пишех с истинското си име. Не успях и напуснах форумите. По-късно разбрах, че „някои“ са се опитвали да ме върнат - за да ме провокират, писали от мое име. На мен тези номера не ми­нават. Добре познавам хватки­те...

И.В.: Искате да кажете, че „някой“ се грижи за ставащото във форумите?

И.Ц.: Точно това искам да кажа. Тук важи същото, както и в пресата, и в телевизиите, и в радиата... Проблемът на Оруел! Но във въпроса Ви имаше още два нюанса. Защо се прави всич­ко това? В общ план. Не само за пенсиите. По този въпрос тряб­ва да направя отделна публика­ция. Или да ме поканят в едно популярно телевизионно преда­ване. Сега само ще открехна леко вратата. Героят на Оруел Уинс­тън Смит възкликва: „Разбирам КАК; и не разбирам ЗАЩО“. А ко­гато попада в Министерството на любовта, получава отговора от О‘Брайан. Позволете подбра­ни изречения от „1984“: „Все още, помисли си той, не бе открил разковничето. Разбираше как, не разбираше защо. Глава I, както и глава III, всъщност не му разкри нищо, което той не знаеше, тя само систематизира вече позна­тото. След като я прочете оба­че, разбираше по-добре от преди, че не е луд. Фактът, че си в мал­цинство, дори че си сам, не озна­чава, че си луд. Има истина, а има и неистина, и ако се придържаш към истината, дори когато си сам срещу целия свят, ти не си луд.

- Както лежиш там - каза О‘Брайън, - често се чудиш, дори си ме питал: защо Министер­ството на любовта трябва да хаби толкова много време и труд за теб. Когато беше на свобода, теб те озадачаваше по същество същият въпрос. Схващаше меха­низма на обществото, в което живееш, но не и неговите основ­ни принципи. Спомняш ли си как написа в дневника си: „Разбирам как, не разбирам защо.“?... А сега да се върнем на въпросите „как“ и „защо“. Ти разбираш достатъч­но добре как партията се задър­жа на власт. А сега кажи защо сме се вкопчили във властта. Каква е нашата подбуда? Защо ние искаме властта?

И.В.: Всички отговори ли е дал Оруел?

И.Ц.: Най-главните. За нас е оставил конкретиката. Е, може би някой ден ще опитам и нещо повече... Но засега бих могъл да вляза в ролята на О‘Брайън и да обясня защо се извършва гено­цида над българите.

И.В.: Не е ли твърде мрачно?

И.Ц.: Отново се връщам към наблюденията на много хора, че някои от зрителите, слушате­лите, участниците във фору­мите правят много по-качест­вени коментари от „водещи“ политици, журналисти, ана­лизатори - т. нар. политоло­зи, социолози, социални антро­полози. Вече казах, че Шулева и Христова не са във форма. Преди време в „Нова Зора“ про­четох нещо от депутата-поли­толог Минчо Христов. Ставаше дума за внесено проектореше­ние. Христов го анонсира пред читателите на вестника и като „законопроект“ - между двете има доста голяма разлика, ама кой ли разбира! Прочетох вни­мателно публикацията.

И.В.: Как оценявате предло­жението?

И.Ц.: Слабо. Отсъствие на компетентност. Елементарен подход. Лесно за отхвърляне. Поредна имитация на парла­ментарна опозиция. Прах в очите на хората. Всъщност, има­те ли информация за съдбата на тази акция?

И.В.: „Нова Зора“ не е уведо­мена. Нямаме информация.

И.Ц.: Както и да е. Но в този контекст бих искал да споделя нещо, което се случи преди по­вече от месец. Случи се в преда­ването на Енчев.

И.В.: Той май е един от лю­бимците Ви?

И.Ц.: Може и така да се каже. Но между мен и лица­та, които споменавам, няма нищо лично - поне от моя стра­на. Между мен и тях са интере­сите на много хора. Та при Ен­чев беше един човек, който бе представен като ДСБ-ар, каза­но по-точно - „Костовист“. По едно време гостът каза, че не бил икономист, а „професор“... Не бях чувал досега, че някои хора са „просто професори“. Но и това се преглъща. Когато този „професор“ заяви, че ДСБ били много загрижени за пенсио­нерите, че били внесли законо­проект, естествено, отхвърлен от управляващите, но ако бил приет, пенсиите щели да бъ­дат увеличени с 30% и - вни­мание, уважаеми читатели!!! - за целта били необходими около 800 хил. лв. - позова се за по-авторитетно на някакви сметки на НОИ. Тогава реших да реагирам... Признавам, че Енчев все пак го попита „Само толкова ли?“.

И.В.: Всъщност колко пари трябват за това предложение - увеличение с 30%?

И.Ц.: Около 1 милиард и 400 милиона български лева за година! Но Оруел е прав! Не­вежеството е сила!

И.В.: Май е време, г-н Ценов, да кажете кои са главните ге­рои на пенсионната реформа. Можете ли да ги назовете?

И.Ц.: Това е прекалено лес­но. Слава Богу, че сме във века на интернет! Читателите, кои­то ползват интернет, могат да влязат на адресите: http://www. pension.bg/OLDSITE/pension1/ en/publicat/Br_1_Bul.pdf и http://www.pension.bg/ OLDSITE/pension1/en/publicat/ BR_2_Bul.pdf (б.р. Файловете за съжаление вече не съществу­ват)

На първия адрес е книжка­та „Българсият пенсионен мо­дел“. Датира от октомври 2000 г. Авторите са основните винов­ници за това, което се случи на пенсионерите по „Кодекса Ней­ков“, а от първата страница ни се усмихва Роса Киапе, дирек­тор на проекта „Пенсионна ре­форма“ към „Американската агенция за международно раз­витие“ (ААМР). Роса започва така: „Това специално издание ще представи въвеждането на новата социалноосигурителна система в България. Основната характеристика на изданието е, че авторите, чиито тексто­ве са поместени в него, са всъщ­ност хората, работили за раз­работването и прилагането на тази система.“

Малко по-долу четем: „Оп­итът от българската пенси­онна реформа би бил изключи­телно полезен за нашите съседи от балканския регион, на които предстои осъществяването на реформи в тази сфера.“

Тук може да се добави само едно „Амин!“.

На втория адрес има още една книга. Датира от април 2001 г. От нейната първа страни­ца ни се усмихва още една дама - Дебра Макфарланд. Дебра е Директор на мисията на ААМР в България. Дебра също ни въ­вежда: „Това второ издание на книгата, посветена на българ­ския пенсионен модел, обобщава изключителните постижения на пенсионната реформа, по­стигнати през първата година на нейното прилагане.“

Тук просто нищо не мога да добавя! Е, и в двете книжки на втора страница е Иван Нейков. На трета страница на първата книжка поздравления поднася и Светлана Дянкова, предсе­дател на парламентарната Ко­мисия по труда и социалната политика. После следват и ос­таналите съучастници: Йордан Христосков (вече втори ман­дат директор на НОИ - изби­ра се от НС); Николай Николов (експерт по проекта, дирек­тор на НОИ преди Христосков, сега май е в президентството); Петър Бояджиев (председа­тел на Държавната агенция по осигурителен надзор - ДАОО); Никола Абаджиев (председа­тел на Българската асоциация на дружествата за допълнител­но пенсионно осигуряване); Дикран Тебеян (зам.-председа­тел на Българска стопанска ка­мера); Ася Гонева (представи­тел на КНСБ); Тотю Младенов (представител на КТ „Подкре­па“); Габриела Стоянова (Аген­ция за икономически анализи и прогнози).

Във втората книжка се по­явяват и други съучастници: Янко Иванов - юрисконсулт в проекта, Людмила Виденова, старши консултант в проекта и екип „Информационни тех­нологии“ - също към проекта.

Има фотографии на всички съучастници. Всеки пенсионер може да ги види и разпознае. За да няма това ми ти - онова ми ти!..

(край)

Иван Ценов, 30 март 2007 г., София

Пенсионната реформа е

насочена срещу солидарността

Иван ЦЕНОВ пред “Нова Зора”

в разговор с Илияна ВЕЛЕВА

Иван ЦЕНОВ

Илияна ВЕЛЕВА

КОНТРАПУНКТ

ПОСОКИ