Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Радостна вест... Отново влизаме в ЕС!

Радостна вест... Отново влизаме в ЕС!

Е-поща Печат PDF

Срещата на върха на НАТО в литовската сто­лица Вилнюс се пре­върна в процес на пре­форматиране на дълго време държаните в хладилника от­ношения Турция-ЕС и Тур­ция-САЩ. Ердоган постави една до друга и една върху дру­га теми, които не са пряко свър­зани помежду си. Макар и да не е ясно какъв смисъл са придо­били тези неща, посредством неговите медии бе оповесте­но, че е постигнат голям ус­пех.

Влизайки в изборите така, сякаш се опълчва на ЕС и САЩ, след изборите Ердоган се опитва да формира нова пътна карта, като им се под­мазва.

Най-напред да подчертаем, че точно това е положението, каквото Западът иска. Защото с Ердоган Турция се превър­на не в страна, с която се пре­говаря, а в страна с която се прави пазарлък.

Не всички теми за пазарлък са обявени на обществото. Спо­менава се за един специален протокол от 7 точки.

***

Два дни медиите на власт­та пишат, че всички искания на Турция са били изпълне­ни, в замяна на което Ердоган е казал „да“ на членството на Швеция в НАТО. Изпълнените искания в резюме са следните:

• Швеция няма да оказ­ва подкрепа на терористични организации, ще даде рамо на борбата на Турция;

• В NATO ще се назначи ко­ординатор на борбата с теро­ра;

• Ще се отвори пътят към пълноправното членство на Турция в ЕС.

Никое от тези неща не е конкретно, измеримо и прове­римо. Било Швеция, било ЕС, и по-рано са изпращали послания за подкрепа във връзка с борба­та с терора. А пълноправното членство в ЕС изглежда отно­во е слязло от полицата и за­ело мястото си на витрината. От 2002 г., чак до 2007 г. глав­ната опорка на правителството на АКР (Партия на справедли­востта и развитието, б.р.) беше пълноправното членство в ЕС. За да се задържи на власт и да покаже като законно всичко, което е направило, то използва­ше процеса на присъединяване към ЕС като ръкавица и стъл­ба. По този начин ликвидира всички механизми за контрол в държавните учреждения. И когато спря да се нуждае от про­цеса на ЕС, за да стане господар на държавата, избута го с опако­то на дланта си.

Разбира се това положение беше изгодно и за ЕС! ЕС иска една Турция, която няма да приеме в себе си, но която ще стои на една ръка разстояние.

Как след срещата на върха на NATO в ЕС ще се отвори нашият път? Така, както се е отварял до днес! От 2002 г. до 2007 г. по два пъти годишно влизахме в ЕС. Всяка фотография от срещите на върха през юни и декември, беше същевременно показател за влизането ни в ЕС. Щом вле­зеш във фотографията, влязъл си и в ЕС!

„Вледеняването“, започнало откакто пихме студена кола, заради изтребителите F-35, за които дадохме 1.5 млрд. дола­ра, изглежда че е преминало в атмосфера на „споразумяване“ след телефонния разговор Ер­доган-Байдън в неделя вечерта.

Направените до вчера из­явления не даваха отговор на въпроса какви други пазар­лъци са направени зад заве­сата. Предвиждаме, че работата се е заплела в тясната клисура на турската икономика.

***

Споменаването отново от Ердоган на процеса на ЕС, во­лею-неволею докарва на ум този въпрос:

Пътят, който изминахме за 20 години, стигна ли височи­ната на ечемичен стрък?

Не... Точно обратното. Из­минато беше голямо разстоя­ние, но не напред, а назад! Пре­ди 20 години имаше един Ер­доган, на който се гледаше като на „реформатор“. Сега ЕС, САЩ и НАТО знаят, че имат срещу себе си една „особа“. Мо­гат да решат всяко нещо, раз­говаряйки и пазарейки се с него.

Западните институции не ги интересува колко се е демок­ратизирала Турция, а ги интере­сува в коя област и доколко ще могат да използват Турция.

АКР и Западът още веднъж се договориха срещу Турция!

12 юли 2023 г.