Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Всеки се сдоби с обещание, но никой не получи това, което искаше

Всеки се сдоби с обещание, но никой не получи това, което искаше

Е-поща Печат PDF

Широко рекламира­ната в „правилни­те“ медии среща на НАТО с ръководи­телите на страните, кандидат­ки за членство, като Швеция и Украйна, започна и завър­ши точно като циганска сватба. На Швеция бе обещано при­емане, след като Ердоган из­действа от турския Меджлис ратифициране на неговото „да“, изтръгнато срещу анга­жимента на шведските вла­сти да не позволяват повече на шведска земя дейността на организации като РКК, смята­ни от Анкара за терористич­ни. Освен това Швеция обеща да подкрепи и членството на Турция в ЕС, съзнавайки чу­десно, че това не зависи само от Стокхолм. Достатъчно е една страна-членка на ЕС да се про­тивопостави, за да остане Ер­доган отново с празни ръце. Както вече се е случвало в ми­налото, за което напомня Мус­тафа Балбай от страниците на вестник „Джумхуриет“. За да елиминират турската съпроти­ва срещу членството на Швеция в НАТО, от Алианса обещаха да назначат координатор на бор­бата с тероризма.

На капризния украински президент Володимир Зелен­ски пък бяха обещани гаран­ции за сигурност, нови оръ­жейни доставки и обучение на украинските военни. Но не и незабавно членство, нито пък времева рамка за приемането на Украйна, за каквато настоя­ваше бившият комедиант, обя­вен при визитата си в България за „световен лидер“. След като той изригна в Туитър срещу страхливостта на НАТО, бри­танският министър на отбра­ната Бен Уолъс му препоръ­ча да бъде благодарен, защо­то си няма работа с „Амазон“. Уж на шега Зеленски обеща ук­раинците да благодарят вся­ка сутрин лично на министъ­ра, а според сайта „Pravda.Ru.“ (14.07.2023) посланикът на Ук­райна в Лондон Вадим Прис­тайко квалифицирал изявле­нието му като „нездраво“, как­вото и да означава това. Гене­ралният секретар на Алианса Йенс Столтенберг също попа­ри фантазиите на Зеленски, казвайки, че ако Украйна не победи, въпросът за нейното присъединяване към НАТО изобщо няма да стои на дне­вен ред. Т.е., Западът и НАТО ще подкрепят Украйна до по­следния украинец, но няма да воюват вместо нея. По-добре замразен конфликт, отколко­то Трета Световна война! Ка­сетъчни бомби и други муни­ции за Киев, това да! Макар упо­требата им да е забранена в над 120 страни по света, без САЩ, Украйна и Русия. И когато бъл­гарският премиер Денков одо­брява употребата на такива боеприпаси, под чиято забра­на стои и подписът на Бълга­рия, някой трябва да му дръ­пне микрофона. Защото утре може да одобри и използва­нето на ядрено оръжие. Ина­че на срещата на НАТО във Вил­нюс никой нищо не обеща на България в замяна на 100-те БТР, които ще даде на Киев от складовете на МВР. Те, видите ли, били от времето на Възроди­телния процес и за нас са ста­ри, а украинците щели да ги използват за резервни части. И това говорят военни „експер­ти“ като Ивайло Мирчев, кои­то рекламират по медиите и продажбата на двата ядрени реактора за загробения от Бо­рисов „гьол“ АЕЦ „Белене”. На­дявам се, че един ден някой ще опише ходенето на България по мъките под управлението на (не)коалицията ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. Подходящо е бъ­дещият фейлетон да се озаглави така: „Бай Ганьо дипломат“, или „Гочоолу и Дочоолу законотвор­ци“, имайки предвид кой огла­ви парламентарната комисия по външните работи, комисията по европейските въпроси и коми­сията по правосъдие и вътре­шен ред. На разбрания и толко­ва му стига. За турското пъту­ване към ЕС прочетете напи­саното от Мустафа Балбай.