Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) За едно „историческо” посещение в България

За едно „историческо” посещение в България

Е-поща Печат PDF

Някои експерти и ме­дии нарекоха посе­щението на прези­дента на Украйна Володимир Зеленски в Бълга­рия на 6 юни „историческо“. И какво му е историческото? Че Зеленски минава през някол­ко страни и пътьом през Бъл­гария за по един ден да моли, не, да иска да му се окаже воен­на и всякаква друга логистич­на помощ в конфликта (специ­алната военна операция, война­та) с Русия. Че ние подкрепи­хме неговото искане за влизане на Украйна в НАТО и склонихме да продължим да й оказваме во­енна помощ. И че предложихме двата си реактора от Белене на Украйна и с това сложихме началото на края на българ­ската енергетика. Дали няма да се срамуваме след години от това раболепничаво поведение на българските власти, съобра­зявайки се не толкова с изнуд­ването на Зеленски, колкото с политическия натиск на САЩ, на НАТО и Европейския съюз? И вкарвайки ни в още по-голям разрив със страната, извоюва­ла нашата независимост.

Но не за това пиша тези ре­дове. В центъра на медийния интерес в България и в чужбина се превърна срещата на прези­дента на България Румен Ра­дев със Зеленски. Че Зеленски бил го „сразил“ и „опустошил“ с аргументите си. Че бил „стре­лял и с двете си цеви“ по повод нежеланието на Радев да ока­же военна помощ на Украйна. Че Радев бил смутен, объркан и дори изгонил журналистите.

Дали е така?

Всеки вижда това, което му се иска. Ето го и моят прочит на тази среща. При това два пъти прегледах записа от сре­щата.

Радев може би действи­телно е бил смутен от поведе­нието на Зеленски. От негова­та арогантност, агресивност и наглост. От неговите лъжи и дезинформации. Зеленски се държеше не като президент, като дипломат, а като артист, който е на сцената и се оп­иянява от възможността да каже каквото си пожелае. За­щото знаеше, че зад него е Аме­рика. И какво искаме, Радев да му отговори в неговия стил? Да влезе в неговия въображаем свят, да се принизи до него­вото ниво?! Той запази езика на дипломацията, обяснявай­ки кротко на Зеленски защо е против даването на оръжие на Украйна, което ще доведе до рисково за националната ни си­гурност разоръжаване на стра­ната ни.

Защото Радев можеше да му отговори открито и направо, без да жали неговото его.

Как можеше да стане това:

Зеленски му каза: „Не мо­жете да подкрепяте Русия и да поддържате балансираща пози­ция, защото Русия иска да уни­щожи НАТО, иска да унищожи Европа и Европейския съюз. Това са техните цели. Разбирате ли ме?“. Радев можеше да му каже, че не Русия, а САЩ, НАТО и Ев­ропейския съюз искат да уни­щожат Русия, която обградиха с военни бази. Заради което из­вършиха преврата в Украйна през 2014 г., насъскаха с анти­руски чувства населението й и създадоха мощна армия, чрез която да постигнат своята цел. И за да не бъде голословен, мо­жеше да му цитира редица аме­рикански и западноевропей­ски политици, които открито говорят за унищожението на Русия и раздробяването й на отделни държавици. Да спо­менем все пак Робърт Кене­ди-младши, който е кандидат за президент, който заяви: „Ние обградихме Русия отвсякъде с ракети. Ние, САЩ, извършихме преврата в Украйна през 2014 г.“ А пък американският проф. Джефри Сакс го допълва, при­знавайки: „Ние започнахме вой­ната срещу Русия, извършвайки преврата през 2014 г.“

Зеленски каза: „Имаме по­вече от 100 националности в Украйна, държавата ни е та­кава... Всички тези хора са рав­ноправни в Украйна. Всички са граждани на Украйна с голямо уважение към техния етнос и култура.“ Трябваше ли Радев да му напомня за политиката на потискане, преследване, цен­зуриране, лишаване от права и свободи, на избиване на ру­скоезичното население в стра­ната, което доведе и до него­вата съпротива, и отделяне в рамките на Донецката и Лу­ганската република и в край­на сметка - до намесата на Ру­сия, която прие желанието им да живеят в своята истинска Родина?

Зеленски каза: „През 2014 – 2015 г. имаше няколко докумен­ти, които Германия и Франция подписаха и сключиха с Русия и Украйна. Те (руснаците – б.а.) ги подписаха, но целта им беше да увеличат мощността си, за да могат да ни унищожат. Разби­рате ли? Той иска да ни унищо­жи“. Радев можеше да му напом­ни признанията на френския президент Макрон и на гер­манския канцлер Меркел, че с Минските споразумения от 2014 – 2015 г. те са измамили Русия, за да въоръжат и под­готвят армията на Украйна и я използват като пушечно месо в антируските им планове. Което става в момента.

Зеленски каза: „Путин води война срещу нас. Той не просто води война, той няма да се успо­кои, докато не ни избие. Вие не можете да се договорите с него.“ Бавният ход на Специалната военна операция, която про­дължава повече от година, се дължи и на стремежа на ру­ската армия да има колкото се може по-малко жертви и от нейна страна, и от страна на Украйна и украинския народ, който Русия смята за братски народ. А как да свърши война­та, щом Зеленски (и стоящите зад него сили) не иска да се до­говарят с Путин, нещо което той заявява няколко пъти?

Зеленски каза: „…Вашата армия, всичко, което имате, ще бъде недостатъчно, за да вою­вате с Руската федерация, ако дойде тя тук …какво ще прави­те тогава? Ще кажете: „Путин, взимай български територии.“ Че такава мисъл – да воюва­ме с Русия, не е дошла на ум не само на Радев, но и на все­ки българин (с изключение на група русофоби-войнолюбци) е ясно. А и Русия няма за как­во да идва в България, нашите територии не са й потрябвали. Нито пък сме им дали повод за това. Не сме избили към 15 000 руснаци в Донецк и Луган­ск. Не сме обстрелвали непре­къснато населените им места. Не сме ги лишили от нормален начин на живот.

Зеленски каза: „Предста­вете си, че сте на мое място“, за да му влезе в положението. Е, предполагам, че Радев не иска да бъде на негово място. И да носи отговорност за погро­мите срещу руското населе­ние в Украйна. Да носи отго­ворност за стотиците хиля­ди убити и ранени украински войници, хвърлени от Зелен­ски във войната, вместо още в началото да сключи мир с Русия (какъвто договор беше почти готов при преговорите в Истанбул). Да носи отговор­ност за милионите имигран­ти, скитащи се из Европа. Да носи отговорност за възраж­дащия се нацизъм в Украй­на, за възкръсналите банде­ровци. Да носи отговорност за икономическата разруха на Украйна.

Зеленски твърди, че Ук­райна защитава евроантлан­тическите ценности и воюва, за да предпази другите евро­пейски страни, включително и България, от подобна вой­на. Радев спокойно можеше да му каже, че той воюва и ще во­юва до последния украинец, за да осъществява антируски­те цели на САЩ и техните съ­юзници.

Така и завърши 19-минут­ната открита за медиите сре­ща. Всеки със своята позиция. Що се касае до ехидното твър­дение, че сконфузеният Радев изгонил журналистите, за да не слушат какво говори Зелен­ски, то е известно, че по про­токол, след първоначалното им допускане на срещата те я напускат, за да продължат разговорите на „четири очи“.

Така че никакво историче­ско събитие не бе посещение­то на Зеленски в България. Зе­ленски дойде и си изпя своя­та песен: „Дайте ни оръжие, за да има мир, за да ви защитим и вас.“ И за съжаление прави­телството, очевидно посъвет­вано от „Големия брат“ обеща, че ще направи това. А на Ру­мен Радев му прави чест зае­маната позиция, която един­ствено защитава национални­те интереси.