Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 36 (2 октомври 2023) Апел за мир и равна сигурност на Балканите

Апел за мир и равна сигурност на Балканите

Е-поща Печат PDF

Представителите на 8 балкански държави – Турция, Гърция, Албания, Северна Македония, Кипър, Сърбия, Румъния и България се обе­диниха около тава, че техни­те страни и народи са изпра­вени пред безпрецедентни нови предизвикателства и възможности.

„Само на километри от нас, в Украйна, бушува война. Тази война представлява пря­ка и непосредствена заплаха за сигурността на нашия регион във всички нейни аспекти: во­енен, икономически, човешки. От наш общ интерес е тази война да завърши възможно най-скоро с взаимноприемлив и траен мир“, се казва в доку­мента.

Участниците призовават своите правителства да ра­ботят за постигането на тази цел.

По думите им войните са донесли безкрайно много жертви, страдания и опусто­шение на Балканите. Балкан­ските народи са си взели по­уки от тежките уроци на ис­торията.

Те считат, че е необхо­дим нов диалог на най-висо­ко равнище, който да доведе до взаимно общо разбира­не за постигане на сигурност за всеки и всички и нов им­пулс за развитие на истинско партньорство на Балканите в Европа.

Според тях държавите, правителствата и обществе­ността във всички балкан­ски държави да активизират многостранното и двустран­но сътрудничество и диалог на всички нива. Необходим е открит разговор за постигане на общо разбиране за потреб­ностите на региона и за откри­ване на постижими перспекти­ви за развитие.

„Балканите могат да бъ­дат най-бързо развиващият се регион на Европа“, категорични са подкрепилите Апела.

Представителите на RUMELISIAD и Istanbul Gedik Universitesi от Турция, Ин­ститут за алтернативни по­литики ENA - Гърция, Център за геостратегически изслед­вания – Сърбия, Европейски ресурсен център за устой­чивост – Румъния, ЕГТС HELICAS – Гърция, Институт за правни науки и Сдружение за изследване на обществе­ните науки „Аргументум“ от Република Северна Македо­ния, SKUTARI ART CENTER – Албания, Antemis Innovation – Кипър и от България Стра­тегически институт за нацио­нални политики и идеи, Фо­рум за балкански транспорт и инфраструктура, Нацио­налната асоциация за между­народни отношение и Бълга­ро-финландското дружество за приятелство, решиха да създадат Партньорска мре­жа от балкански неправител­ствени организации, работе­щи в сферата на сигурността, икономиката, инфраструкту­рата, транспорта, енергети­ката, културата, спорта, здра­веопазването, образование­то, екологията и демографи­ята.

„Със създаването на тази мрежа, нашата цел е да осъ­ществяваме съвместни проек­ти в областите, в които има­ме общи и съвпадащи интере­си. Разчитаме на участието, сътрудничеството и подкре­пата от нашите сънародни­ци, правителства, сходни ор­ганизации и партньори от съ­седни държави и региони и от Европейския съюз. Нашият ин­терес и цел е да започнем уско­рено съвместно да изграждаме Балканите като район на мир, равна сигурност, сътрудни­чество, партньорство и благо­денствие в една обединена Ев­ропа“, се казва в заключение в Апела.