Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 36 (2 октомври 2023) Българската кокоша слепота и украинските потайности

Българската кокоша слепота и украинските потайности

Е-поща Печат PDF

След като Володимир Зеленски с речта си пред Общото събра­ние на ООН успя да разгневи най-антируски на­строения си поддръжник Пол­ша, която обвини в разстройва­не на западното единство, пре­връщайки в политически три­лър въпроса за зърното, той се забърка в още един меж­дународен скандал. По време на гостуването си в канадската Палата на общините, Зелен­ски аплодира като „герой“ пока­нения от председателя на Пала­тата 98-годишен „ветеран“ от Втората Световна война Яр­ослав Хунка. После се оказа, че „героят“ е служил в 14-та гре­надирска Вафен СС дивизия, отговорна за геноцида над ев­реите и поляците в Западна Украйна.

Според съобщение на ТАСС дивизията е сформирана през 1943 г. от жители на Западна Украйна, а през юли 1944 г. е почти унищожена в битката при Броди. След това е сфор­мирана наново и действа в Словакия, Югославия и Ав­стрия. През 1945 г. е извадена от състава на СС, преимену­вана е на 1-ва украинска ди­визия и става част от Украин­ската национална армия. През май войниците й се предават на англичаните и американците. Това е историята с „героизма“ на украинския нацист Ярослав Хунка. Полша и Русия протес­тираха остро срещу присъст­вието на стария военнопрес­тъпник в канадския парла­мент и председателят на Пала­тата на общините Антъни Рот подаде оставка. Обаче Зеленски и компания продължават да от­ричат продължаващото и днес неонацистко присъствие в „Незалежная“. Въпреки че дори турските вестници публику­ваха снимки на военни от ба­тальона „Азов“, декорирани с нацисткти свастики на ръка­вите. Така или иначе, на връ­щане от Канада Зеленски мина през Полша, без да бъде удос­тоен с внимание от нито един полски лидер. Както отбеляза в „The American Conservative“ Су­мантра Маинтра: „Търпението на Полша се изчерпва. Европей­ското единство беше и остава историческа случайност“. Съ­щия ден, на 26.09.2023 г., турския всекидневник вестник „Милли­ет“ предаде категоричното пос­лание на унгарския премиер Виктор Орбан, направено в унгарския парламент: „По ни­кой въпрос няма подкрепа за Ук­райна!“ След като обяснява, че не вижда нищо спешно в про­цеса на одобрение на Швеция за член на НАТО, Орбан се връ­ща на темата за Украйна: „Дока­то в Украйна не влязат отново в сила предишните закони, га­рантиращи правата на унгар­ското малцинство, няма да да­дем подкрепа за позицията на Украйна. Години наред Украйна се противопоставя срещу ун­гарските училища, иска да ги превърне в украински и при неус­пех да ги затвори. На всеки меж­дународен форум унгарското правителство се бори за пра­вата на унгарците в Задкарпа­тието и специално на децата на малцинствата. Докато не се върнат законите за правата на унгарците в Задкарпатие­то, няма да осигуряваме подкре­па на Украйна по никой въпрос в международната област.“

Виждате ли нещо позитив­но за днешния режим в Киев от натрупващите се негатив­ни настроения срещу негови­те лъжи, хленчове и просия? Аз не виждам, но започвам да споделям мненията, че с пред­приетата от Зеленски чистка на корумпирани в МО и арми­ята на Украйна, той подготвя собствения си край. Не с мир­ни протести, а с вътрешен пре­врат, инспириран от Вашинг­тон, за който ще бъде обви­нен Кремъл. Защото на Запа­да му омръзна да налива пари и въоръжение в „черната дуп­ка“, наречена Украйна. Добаве­те към това и умората на сами­те украинци от разминаването между хвалбите на президен­та за постигнати големи успе­хи, и мизерната реалност на прекалено скъпите и кървави „завоевания“ при контранастъ­плението. „Слоновете се бият, чимовете се утъпкват“, гласи една турска поговорка. В крайна сметка боевете се водят на ук­раинска земя и освен западна­та техника, горят украински села и градове. И както често се случва на война, освен руските ракети и снаряди, върху гла­вите на украинците падат по­някога и собствени, заблуди­ли се ракети и дронове. Според публикация в „Ню Йорк Таймс“ от 18.08.2023 г., убитите и ра­нените в украинската война – украинци и руснаци, са към 500 000 души. Въпреки триум­фалните известия на украин­ското МО за поредната „уникал­на“ операция, за убитите руски генерали и адмирали от Чер­номорския флот (ЧФ) на Ру­сия, включително команд­ващият ЧФ адмирал Виктор Соколов, който се оказа жив и здрав, истината излиза наяве: настъпващата украинска ар­мия винаги ще дава по-голе­ми жертви от руската, която е изградила дълбоко ешелонира­на отбрана, осеяна с минни по­лета и драконови зъби. И пак ще цитирам „Ню Йорк Таймс“ от 18.04.2022, който съобщава: „За да изтласка руснаците, Ук­райна използва клъстерни (ка­сетъчни) боеприпаси срещу свое село.“ В публикацията се споме­нава село Хусаривка, намира­що се под руски контрол. Т.е., Украйна е използвала забра­нени в почти целия свят касе­тъчни боеприпаси, далеч пре­ди да получи такива от САЩ! Сега, като получи от България 100-те БТР-60ПБ и „дефектни­те“ ракети за ЗРК С-300, сигур­но ще направи чудеса!

Ако Зеленски е опрял до тези антики на най-бедната страна в ЕС, значи управляващите Ук­райна и България са загуби­ли всичко, освен срама си. Фа­ктът, че българският парламент засекрети решението си за но­вата военна помощ за Украй­на, подсказва, че покрай обяве­ните военни вехтории, на Ук­райна ще бъдат или вече са били дадени други оръжия. Ако отворите Уикипедия, ще прочетете, че преди време сме имали 10 броя ЗРК С-300, а в момента те са 6. Къде са изчез­нали останалите 4? Не са ли от­пътували вече за Украйна? Как­во ще ги прави Украйна, ако са дефектни? Тя ще воюва ли, или ще разфасова подарени­те БТР и ракети, подобно на авто джамбази, които разглобя­ват крадени коли, за да продават частите им? Най-много да сто­вари ракетни удари погрешка по собствените си граждани.

Впрочем, това вече се е случвало. Една седмица преди правителството на „сглобката“ да обяви, че ще предаде на Ук­райна уж дефектни ракети от ПВО системата С-300, в амери­канския „Ню Йорк Таймс“ пуб­ликуваха коментара на Веро­ника Мелкозерова, озаглавен: „Украйна отхвърля съобщение на Ню Йорк Таймс, че случайно е бомбардирала свой собствен па­зар.“ Според разследващи жур­налисти и експерти по взривове, на 6 септември 2023 г. украин­ска ракета от комплекса Бук, се е отклонила от целта и пад­нала на пазара в намиращото се на фронтовата линия град­че Костянтинивка в Донецкия регион, убивайки 15 цивилни украински граждани. Анали­зираните сведения за инциден­та показвали, че ракетата е била изстреляна от контролирания от Украйна съседен град Дру­жкивка. В свое изявление ръко­водният директор за външните комуникации в Ню Йорк Таймс Никол Тейлър казва: „Ние сто­им зад това съобщение. Свиде­телства, анализирани от Ню Йорк Таймс и експерти по обез­вреждане на бомби, подсказват, че ударът върху пазара е предиз­викан от заблудена украинска ракета и изглежда е трагична злополука.“

Обаче украинските право­охранители заявили, че доказа­телствата, които те са събра­ли, сочели че това е друго ру­ско военно престъпление. И добавили, че разследването на инцидента е в ход, но едва кога­то то приключи, на украинско­то общество ще бъдат дадени съответните отговори. Въпре­ки незавършеното разследване, обаче, говорителят на Служба­та за безопасност на Украйна (СБУ) Артьом Дехтяренко каз­ва за базираното в САЩ изда­ние „Политико“: „Врагът удари този цивилен обект с комплекса С-300. Това е доказано в част­ност от идентифицираните фрагменти на ракетата, от­крити на мястото на трагеди­ята. Следователите проучват също така редица други мате­риали, които показват участи­ето на врага в този обстрел“.

Украинският Център за стратегически комуникации на армията също твърди, че е предприето официално раз­следване, но предупреждава, че до неговото приключване трябва да се избягват спекула­ции и догадки. Защото това се използвало активно от руска­та пропаганда.

Съветникът на президента Зеленски, Михайло Подоляк, е съгласен, но отбелязва: „Няма съмнение, появата в чужди ме­дии на публикации, изразяващи съмнения относно руското учас­тие в нападението на Костян­тинивка, води до нарастване на конспиративните теории и за­това изисква проверка и легална оценка от разследващите ин­ституции. Не трябва да забра­вяме, че Русия беше тази, която започна инвазията на Украйна, и че тя е отговорна за война­та в нашата страна. От друга страна, Украйна води изключи­телно отбранителни действия, защитавайки себе си и своята територия“.

Виж ти! Ние пък мислехме, че Украйна провежда кон­транастъпление, освобождава едно след друго „стратегиче­ски“ села и градчета, и нана­ся „уникални“ удари по Крим, Севастопол, Белгород и дори Москва. Поне така „информи­рат“ нашите „национални“ те­левизии, превърнали се в рет­ланслатори на украинската и западната пропаганда. До­като всяка информация за ня­кой украински провал, е ру­ска дезинформация, да не ка­жем вражеска пропаганда. Няма ден, в който от екраните на те­левизорите да не се блещи Во­лодимир Зеленски, създавай­ки впечатлението, че той е истинският премиер на Бъл­гария. Както в случая с украин­ската ракета, паднала на полска територия и убила двама полски фермери, Зеленски първона­чално обвини руските сили за „нападението на руските теро­ристи“ в Костянтинивка, доба­вяйки: „Това руско зло трябва да бъде разгромено колкото може по-скоро“.

Само че войната не се раз­вива по неговите и тези на За­пада предписания и желания, и на Зеленски ще му се наложи да преговаря за мир при усло­вия, различни от неговия улти­матум. И, както казва Каролин Галатерос, (президент на мо­зъчния тръст Geopragma,доктор по политология и полковник в Оперативния резерв на Въ­оръжените сили на Франция): „Зеленски ще преговаря, кога­то вече няма да има Украйна“. („Гласове“, 20.09.2023). Остава­ше да добави, че когато започ­нат тези преговори, Зеленски може да го няма.