Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 32 (5 септември 2023) ФАКТОРЪТ ЗА БЪДЕЩИТЕ ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ

ФАКТОРЪТ ЗА БЪДЕЩИТЕ ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ

Е-поща Печат PDF

Специалната военна операция на Русия в Украйна показа съвсем ясно следното: САЩ не са в състояние да се индустри­ализират за сметка на вътреш­ния си пазар - неоходими са нови пазари.

Това е главен фактор опреде­лящ насоката на днешните про­цеси в световната икономика и в световната политика по проста­та причина, че САЩ са безспорен глобален играч.

Известен факт: след някол­ко месеца от началото СВО в Украйна (лятото на 2022) в САЩ стигат до заключението, че без съвременна артилерия е невъзможно да се водят военни действия. (Нито танкове, нито пехота могат да напредват през дадена местност ако не е обрабо­тена предварително от артилери­ята). Още, оказва се, че за съжале­ние няма достатъчно снаряди. Съответно, взето е решение, че е необходимо да се произвеж­дат годишно 3 милиона снаря­да (155 мм, най-популярните). И, по-общо, взето е решение за цел­та да се активира американска­та военната промишленост. Оттогава мина повече от година и стана ясно, че има проблем: ма­кроикономическият анализ по­казва стабилен спад на амери­канското промишлено произ­водство в интервала от юли 2022 до юли 2023 (промишлена инфлация). Още, стана ясно, че американската промишленост не може да се възроди на осно­вата на вътрешния пазар.

Хазин, за сравнение, сти­га до същото заключение още през ноември 2014 година и предвижда избирането на нов тип президент, който през 2017 се реализира в лицето на Тръ­мп, с неговия девиз «Да напра­вим Америка отново велика» и със съответна програма за въз­становяване на американската промишленост. След него, обаче, идва Байдън и всички усилия се насочват отново към финан­совия сектор, където печалбите са по-големи.

Такова едно състояние на американската промишленост не може да се толерира (с дър­жавно финансиране не могат да се произведат даже снаряди!!!). Следователно: нужни са нови ВЪНШНИ пазари за проми­шлените стоки произведени в САЩ. Външни пазари, защото вътрешният пазар не може да свърши работа дори когато во­енната промишленост (произ­водство на снаряди) се финан­сира от бюджета. Обяснението е елементарно в случаите, кога­то центровете за осигуряване на приход (печалба) се намират във финансовия сектор: при всеки опит да се вложат пари в реалния сектор на икономиката, само след няколко стандартни и неизбеж­ни формални итерации, пари­те се оказват във финансовия сектор. По простата причина, че там се получава по-голяма печалба.

Един такъв необходим вън­шен пазар е с размер около по­ловин милиард население. В сравнение, вътрешният пазар на САЩ има около 350 мили­она купувачи привикнали на ефтини вносни стоки. Незави­симо от по-големия им личен доход в сравнение с други стра­ни, стандартът им на живот би се понижил съществено ако са принудени да купуват само до­ста по-скъпи американски сто­ки. А идват избори.

Населението на този необхо­дим нов външен пазар трябва да работи за да има стабилен доход, макар и по-нисък от този в САЩ, и да бъде принудено да купува по-скъпите американски стоки вместо, например, китайски. Принудата може да се осъще­стви само силово (блокиране на всякакъв вид евтин внос) с не­избежната военна компонен­та (военна блокада и граничен контрол).

Къде има пазари с рамер от порядъка на половин милиард работещи купувачи? Това е Ев­ропейският съюз, но блокира­нето на връзките с Китай и Русия би било в най-добрия случай ча­стично. Африка може да се из­ключи, защото там има серио­зен проблем с наличието на ста­билен работещ контингент. Ла­тинска Америка има проблем със стимулиране дохода на рабо­тещото население - може да се ин­дуцира революционна ситуация с неконтролирируем резултат. Ин­дия може да се изключи пора­ди много добро производство на собствени стоки, много по ефти­ни от американските и по прин­цип няма особено голям внос, за да се получи искания ефект.

Остава югоизточна Азия: Индонезия има 270 милиона население, Виетнам - 120 мили­она, Филипините - 109 милио­на, т.е. изискването за половин милиард население се реали­зира с лекота. Има, обаче, един сериозен проблем - пазарът е вече част от китайския пазар. Задачата е, следователно, да се блокира Китай.

Виетнам е единствената дъ­ржава, която ще се съгласи без проблеми: (а) там не обичат Ки­тай; (б) от тази операция ще по­лучат това-онова; (в) единстве­ната страна където американ­ците се държат прилично (по исторически причини: знае се от практиката, че виетнамците са «много корави момчета»). След­ват Филипините с правител­ство и нов президент контро­лирани от САЩ.

Трябва бързо да се склю­чват споразумения с държави в този район за внос на аме­рикански стоки едновременно с блокаж на китайския такъв. Подкупването на местния елит не изглежда особено оперативно поради факта, че Китай има до­статъчно пари, дори повече от САЩ за такава една цел, защо­то имат огромен внос в САЩ (ширпотреба), от който и полу­чават тези големи пари. Заега САЩ ограничава Китай в сферата на технологиите, но съвкупния внос на Китай в САЩ не нама­лява по простата причина, че няма с какво да се замени - за­местването му с доста по-скъпи американски стоки ще доведе до намаляване на благосъстоя­нието на американските гласо­подаватели. А идват избори.

За контрол на пазара в югоизточна Азия остава воен­ната алтернатива: (а) защото пари няма - бюджетът на САЩ е не на червено, а на тъмно черве­но; (б) за справяне с китайските диаспори в този район са абсо­лютно необходими силови мето­ди.

На практика става дума за ре­гионални операции с малка или средна интензивност за блоки­ране предимно на китайски тъ­рговски кораби доставящи сто­ки в този район, а в по-малка сте­пен индийски и даже руски. Не­обходимо е блокиране на Лаос, Камбоджа и запазване контрол над Тайван за осъществяване на пълна блокада на излаза на китайски кораби в Тихия оке­ан. Остава само алтернатива­та през Охотско море (вляво от остров Сахалин) с контрол от страна на Русия. За същата цел е необходимо завземането на ки­тайските бази на т.нар. спорни острови в района на Южно ки­тайско море. Това са единствени­те възможности като трябва да се действа бързо.

Хенри Кисинджър, навър­шил вече 100 години, политиче­ска фигура от световен мащаб, наскоро направи подобно изяв­ление: в най-близко време ще започнат военни конфлик­ти САЩ-Китай в югоизточна Азия.

Какви са следствията от така­ва търговско-военна операция? На първо място закриване на Световната търговска органи­зация и Бретонвудската система, определяща долара като световна парична единица вместо златото. Закриването няма да стане точно утре, но ще се наложи.

За да се осъществи така­ва една силова операция за за­владяване на чужд пазар е неб­ходим флот и морска пехота. Трябва да се отбележи, че Китай има хиперзвуково оръжие, а американците нямат за момен­та защита от него, т.е. даже лока­лен конфликт може да се окаже сериозен проблем. САЩ започ­наха да строят свои бази на Фи­липините, където вече няколко години имат свой президент.

Предполага се, че нови мощности както за ремонт на кораби така и за строеж на нови, ще се създават в Австра­лия (АУКУС; близо до бъдещите военни действия; налага се бърз строеж на десантен тип кораби и то за локални действия). Нала­га се още да се прехвърлят на­лични войски в достатъчно ко­личество за очакваната сери­озна партизанска война срещу съществуващата местна на ки­тайска диаспора. Проблемът е, че свободни такива войски в момента няма.

Единствените места откъ­дето могат да се прехвърлят во­енни части са Близкия Изток и Западна Европа, действие екви­валентно на изтегляне на САЩ от тези два района. На последна сре­ща в Джеда вече е обсъждан про­блема кой ще управлява Близкия изток след оттеглянето на Съе­динените щати. Ако до преди десетина години оперативна­та група е била Израел, Турция и Саудитска арабия, то днес главните играчи най-вероятно ще бъдат Саудитска Арабия и Иран, колаборация вече реали­зирана с помощта на Китай. Този сценарий се подкрепя от обеща­нието на САЩ да върнат конфи­скувани милиарди на Иран и то с лихвите. Възможно участие на Израел би се реализирало с под­крепата на Египет (население 110 милиона) или, много по-вероят­но, от Иран - Натаняху вече се опитва да осигури Си като по­средник, който успешно изи­гра такава една роля за двой­ката Иран и Саудитска Арабия под егидата на Русия (без изя­ви в публичното пространство). Иран има полза от Израел като участник - в противен случай Иран остава сам срещу обеди­нен арабския фронт. Накрат­ко: Иран е единствената стра­на, която е заинтересувана от съществуването на Израел след изтеглянето на САЩ от Близ­кия изток. Има и още една дър­жава, която има потенциал за на­меса - Великобритания; тя има лостове за влияние и в Турция и в Иран и в Израел. На въпро­са «Може ли да се очаква в близ­кото бъдеще защита на Изра­ел от страна на англосаксите ?» най-вероятен отговор изглежда следния: «Едва ли.»

В този район по всяка веро­ятност няма да се толерира хао­тична обстановка след изтегляне­то на САЩ. За разлика от Източна Европа (виж по-долу).

Горната картина е следствие на един чисто икономически ана­лиз. От такава една гледна точка описаните процеси са обектив­но неизбежни. Разбира се, Съе­динените щати могат да се от­кажат от борба за влияние в Югоизточна Азия, например както СССР се отказа от своя­та глобална световна позиция: «Всички вие сте свободни!» Ха­зин: «Аз не вярвам в това.»

Има още един важен район, който ще бъде напуснат от аме­риканците - Европа. Ето какво следва. Броят войници на една главна източна фронтова ли­ния, който може да бъде оси­гурен от страните на Западна Европа, е от порядъка на 300- 350 хиляди. По тази причина е невъзможно да се удържи мно­го по-големия фронт, очертан в момента, включващ и Прибал­тийските републики. Ето защо се налага отстъпление на запад до най-тясното място, т.е. по верти­калната линия север-юг меж­ду Балтийско море и Алпите, практически по границата ва­лидна в периода 1945-1989 г.

При това е необходимо да не се оставят напуснатите страни в нормално състояние, както това направи СССР след разпада на Варшавския договор. В по­следствие промишлеността им беше унищожена, но в послед­ствие - в началото бяха напра­во подарени на Запада в много добро състояние.

За нормално функциониране на такива «напуснати» държави са необходими дотации, нещо ко­ето Западна Европа не може да си позволи както досега - икономи­ческа криза. Следователно ал­тернативата е хаос, с който хаос, евентуално, трябва да се зани­мава Русия. Хаос, който няма да й позволи да се придвижи бързо до границата от 1945 г., принуждавайки се да възста­новява бавно район след район за своя сметка. Ако Русия си по­зволи да не води възстанови­телни работи, то в тази зона ще се разпали финансирана от За­пада партизанска война, вклю­чая терористични действия - по­знатата картинка от Украйна, но в много по-голям мащаб. Си­туацията ще е подобна на тази в Ливан през 1970-те години, но в рамките на цяла Източна Ев­ропа. Друг плюс от хаоса ще бъде, че китайски стоки няма да могат да се доставят без­проблемно до Западна Европа през такъв един рисков район. Давайки възможност да бъдат заменени, поне частично, от американски внос.

Да повторим, горната картин­ка следва от чисто икономически съображения поради факта, че реиндустриаризация на САЩ на основата на вътрешен ре­сурс (ресурсът на американския вътрешен пазар) е невъзмож­на. Последното стана предел­но ясно именно по времето на Специалната военна операция в Украйна, както бе отбелязано по-горе.

Какво неминуемо следва в близко бъдеще по политическа­та координата. В Русия през март 2024 има избори за пре­зидент и много скоро конфи­гурацията за тези избори ще бъде изяснена, независимо от факта дали Путин ще се кан­дидатира или не. В САЩ избо­рите са 6 месеца след тези в Ру­сия, но тъй като там подготовка­та е доста по-разтеглена във вре­мето, то през октомври т.г. и на двете места нещата ще започ­нат да се изясняват. За Китай - ще се завзема Тайван или не. Ако не, как Китай ще се защитава от американска блокада за из­лаз в Тихия океан. Останалите по-дребни политически играчи ще бъдат принудени да се при­способяват към проблемите на военно Големите.

Накрая, горните очаквани промени в картината на све­та неизбежно ще се съпрово­ждат от ментални промени. От хаоса ще изплуват други хора, които ще гледат на днешни­те неолиберални кохорти като на представители на миналия век. Най-естествено ще им бъде заявявано следното: «Вие не раз­бирате, в същност става дума за нещо съвсем друго, вие живее­те в първобитното минало! Вие си мислите, че това, което сте успяли да накрадете ще си оста­не ваше завинаги. Ние разбира­ме накъде вървят нещата, а вие - не. И не искате даже да чуете за нещо неприятно и неочаквано. Вие вървите обезоръжени: това, което си въобразявате, че е оръ­жие, са някакви дрънкулки. Ако не виждате как е устроен живо­та то...»

Михаил Хазин:

Интервю Александру Валь­дману от 19 августа 2023 года (Програма «Нейтральная зона»); https://khazin.ru/intervyu-alek­sandru-valdmanu-ot-19-avgusta- 2023-goda

Интервью: Армагеддоныч (Евгений Сатановский) | Со­ловьёв LIVE | 18 августа 2023; https://khazin.ru/armageddonych-solovyov-live-18-avgusta-2023/