Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 32 (5 септември 2023) ЗА ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ*

ЗА ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ*

Е-поща Печат PDF

ОБРЪЩЕНИЕ на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ) във връзка със

зачестилите случаи на насилие и актуалната нужда от въвеждане на предмета „Религия“

в задължителните учебни часове като превенция срещу агресията и средство

за духовно-нравственото възпитание и извисяване на нацията

 

ДО ПРЕЗИДЕНТА

НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА 49 НС НА

Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ДО МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

Р БЪЛГАРИЯ

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

ДО МИНИСТЪРА

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ

ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

УВАЖАЕМИ

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА 49 НС,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ

Г-Н МИНИСТЪР

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА,

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

БРАТЯ И СЕСТРИ,

 

Нашето общество има насъщна потребност от духовно възраж­дане, което може да се състои, ако всички заедно принесем всенародно покая­ние за нашите грехове и сла­бости и се приобщим към об­лагородяващия дух на пра­вославната вяра и нейните божествени социални и нрав­ствени ценности. Това е добре изпитан и успешно прилаган през вековете начин за разре­шаване на личните и между­личностните конфликти, за намаляване на ширещата се аг­ресия, за преодоляване на на­ционалното и институционал­ното разделение. Християн­ският морал е най-мощната преграда пред разрушително­то влияние на умножаващите се гибелни зависимости, ма­териализъм, консуматорство, разврат, алчност, насилие и престъпност.

Затова в продължение на вече три десетилетия Българ­ската православна църква - Българска патриаршия при­зовава обществените ни ръ­ководители да проявят ро­долюбива решителност, държавническа мъдрост и по­литическа воля за връщане­то на училищното религиоз­но образование в раздела на задължителните учебни часо­ве. Така учениците успешно ще могат на основата на евангел­ското Христово учение да из­градят устойчив светоглед за вяра в Бога, любов към хора­та, миротворчество, милосър­дие, трудолюбие, а така също чувство за национална при­надлежност.

Св. Синод в периода на пре­хода съдейства активно на държавата със своята концеп­ция за религиозното образова­ние, предвиждаща едновремен­но задължителност и избор­ност в рамките на предмета „Религия“, за да бъдат отчетени правата и интересите на всич­ки родители и техните деца. От 2020 г. до 2023 г. Св. Синод съз­даде и нови, съвременни учеб­ници по „Религия – Християн­ство-Православие“ за всички ученици от 1. до 12. клас, кои­то получиха одобрението на МОН. Водена от своя хилядоле­тен опит в изключителната въз­питателна сила на православ­ното християнство, Църква­та ни не спира да подчертава голямото значение на духов­но-нравственото възпитание на децата от най-ранна въз­раст – в семейството, в храма, в детската градина, в учили­ще. Това светата ни Църква пра­ви от любов към своя народ, от загриженост към подраства­щите поколения и от състрада­ние към болките и проблемите на съвременния човек.

Във връзка с голямото об­ществено недоволство от за­честилите случаи на насилие и безнаказаност в България призоваваме отговорните ин­ституции да проведат своевре­менни и решителни реформи, но не само по отношение на На­казателния кодекс или Закона за защита от домашно наси­лие, а в сферата на цялостното българско законодателство, като водещ да бъде стреме­жът за закрила и подпомагане на българското семейство, за възпитанието и израстване­то на българските деца в здра­ва семейна общност и в под­крепяща образователна сре­да. Предприеманите законода­телни промени следва да имат не само санкциониращо дейст­вие, а преди всичко – възпита­телно и превантивно действие. Общество, в което наказание­то е водещ принцип за бор­ба с престъпността и агресия­та, няма бъдеще и е обречено на разпад. Обратното – бъдеще има такова общество, в което духовно-нравственото възпи­тание, образованието и култу­рата са приоритет на държав­ната политика и се прилагат като инструмент за защита на националната идентичност и сигурност, както и за добрува­нето на цялата нация.

Статутът на предмета „Рели­гия“ в образователната ни сис­тема и състоянието на съвре­менното българско общество са пряко и закономерно свър­зани. Семейството е първата възпитателна среда за детето. Но възпитателният процес про­дължава и трябва да продължа­ва в училището, в Църквата, в обществото. За формирането на човешката личност значение имат не само физическото и интелектуалното й развитие, но най-вече духовно-нрав­ственото й усъвършенстване. На последното трябва без отла­гане следва да се отдели специ­ално внимание чрез възстано­вяване на религиозно-нрав­ственото образование за всич­ки деца и ученици, ако искаме случаите на нечовешка жесто­кост и брутална престъпност да намалеят и секнат в роди­ната ни. Няма друг учебен пред­мет в училище, който да е в със­тояние да постигне това.

До 1947 г. предметът „Закон Божий“ или „Вероучение“ е въз­действал особено благоприятно върху ценностното изгражда­не на нашите баби, дядовци и родители, като е бил задъл­жителен и поставян на първо място в техните учебни про­грами и бележници. След 1997 г. предметът „Религия“ също доказа благотворното си вли­яние върху учениците и кла­совете, които го изучават. На този фон парадоксално е, че той все още не е част от задължи­телната учебна програма, по­ради което много от родите­лите, които желаят децата им да го изучават, нямат тази въз­можност. Още повече, че в мно­зинството европейски държави религиозното образование е за­дължително и конфесионално.

Боли ни, че конфликтите в обществото ни се изострят и мъката на пострадалите от насилие се увеличава. Но това е закономерно следствие от лип­сата на целево духовно-нрав­ствено възпитание и обучение в родното училище. Значителна част от нашата младеж е обър­кана, няма цел и смисъл в жи­вота, преживява все по-голя­ма морална деградация. Тези трагични резултати са предви­дени от приснопаметния Не­врокопски митрополит Бо­рис още през 1928 г., когато той пише забележителното си съчинение „Кризата в нашето училище“. В него той пророче­ски подчертава, че ако се до­пуска отричането на религия­та да доминира в българско­то образование, обществото и държавата ни ще пожънат катастрофални последствия в идните десетилетия. Именно това се случи по време на атеис­тичния режим, това се случва и до днес и всички ние сме не­гови свидетели. Митрополит Борис тревожно предупрежда­ва, че някои самонадеяни „хора у нас пожелаха да застанат от­въд доброто и злото и се опи­таха да направят преоценка на ценностите“.

Във връзка с всичко горека­зано ние, членовете на Св. Си­нод на БПЦ-БП, отговорно за­явяваме, че когато се заличи „разликата между добро и зло, истина и лъжа, любов и омраза, правда и безправие, добродетел и порок, чест и безчестие“, на­стъпва лична и всеобща соци­ална криза, която може да бъде преодоляна единствено чрез преоткриване и прилагане на християнските добродетели. Призоваваме нашите управници и цялото ни общество да обеди­ним сили в борбата срещу агре­сията и нравствената деградация и предметът Религия-Право­славие да бъде въведен в раз­дела на задължителните учеб­ни часове за тези ученици, чи­ито родители желаят децата им да го изучават, та да имаме свое­то ново възраждане, за да пребъ­де България и да пребъде бъл­гарският народ!

Българска патриаршия

24.08.2023 г.

* Заглавието е на редакцията