Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 32 (5 септември 2023) ХУЛИТЕ СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ ЩЕ БЪДАТ ЗАБРАВЕНИ!

ХУЛИТЕ СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ ЩЕ БЪДАТ ЗАБРАВЕНИ!

Е-поща Печат PDF

Навършиха се 25 години от смъртта на Тодор Живков. Поклон пред паметта му!

До голяма степен роденият в Правец държавник се иденти­фицира с епохата на социализма у нас.

Ако днес вярваме на напи­саното в либералните медии, тогава сме мрели от глад и ДС е разстрелвала хора по улиците. Пак според медийния слугинаж сред по-възрастните още имало носталгия по тези времена,но тя била всъщност носталгия по младостта им...

Всички това е чиста и неско­посана пропаганда, на която за съжаление много от по-младите българи вярват сляпо.

Никой строй не е съвършен. Ние сме хора, а не ангели и как­вото и да сътворим, то винаги ще е пълно с недостатъци.

И соца не беше съвършен, но в сравнение с днешната де­мокрация се оказа много по- подходящ за нашето обще­ство.

Живков може да бъде обви­няван в каквото и да било, но по негово време България беше втора по жизнен стандарт в из­точна Европа - държава със сил­на армия (156 000 души, 2300 танка, 700 бойни самолета, 5000 оръдия и минохвърга­чки, 52 пускови ракетни уста­новки), с едни от най-мощни­те разузнавателни служби, с ядрена енергетика, с 530 науч­ни института, държава, изна­сяща електроника за Западна Германия и Нидерландия…

По време на това управление Българското население се уве­личи от 7 на 9 000 000 души, а между 50-те и 70-те години на ХХ век България се откъсва напред в сравнение с редица държави.

През 1987 г., когато за пър­ви път ООН измерва т.нар. ин­декс на човешко развитие стра­ната ни е поставена на 27-о мяс­то между 130 държави в све­та, като на първо място е била Япония, на 19-о – САЩ. Това оз­начава, че развитието ни е било във висока степен успешно. На балканите само Гърция е мал­ко преди нас – на 22-ро място, а от бившите социалистически държави само ГДР (21-во мяс­то) и Чехословакия (25-о място). Югославия е на 31-во място, Ун­гария – на 30-то, Полша е на 33- о, Румъния на 41-во.

България по време на ко­мунизма никога не е била в ре­цесия, камо ли фалирала, как­то поучава прозападната пропа­ганда.

По брутен вътрешен про­дукт на глава от населението по номинална стойност през 1988 г. страната ни е на 25-то място в света. За сравнение днес сме се сринали до номер 60. Освен това през социализма разликата в доходите беше максимум 4-5 пъти, а днес най-богатите 2% печелят стотици пъти повече от най-бедните 25%. Не е тай­на, че по т.нар. „коефициент на Джини“ след 2020 г. България трайно е на последно място в Европа и е сравнима с изостана­ла африканска държава.

През периода 1954-1988 де факто беше построена поч­ти цялата шосейна мрежа, която използваме и в момен­та, държавата беше напълно електрифицирана и водосна­бдена. Индустрията ни ста­на водеща. Развиваха се та­кива иновативни за времето си отрасли като електроника, електротехника, производ­ство на оборудване за ядрени електроцентрали, камиони, ав­тобуси.

България беше сред три­те най-големи производители на електро и мотокари и сред първите в развитието на хи­мическата индустрия. Воен­ната ни промишленост също беше много силна. Беше изгра­дена базата за силния ни тури­зъм, от който и днес се осигу­рява значителна част от БВП. Енергетиката ни беше една от най-силните в Европа. Напъл­но беше изкоренена неграмот­ността. Процентът на бълга­рите със средно и висше обра­зование нарасна над 10 пъти.

Културата, изкуството и спорта също достигнаха непо­знати висини. Пример – през периода 1954-1988 са произве­дени около 700 игрални фил­ма, някои от които са на све­товно ниво. Изобщо не можем да правим аналогии с нашето съвремие. В последните години се произвеждат по 10-ина фил­ма годишно, като повечето са буквално трудно гледаеми.

Същата разлика е в масова­та музика – направо е тъжно да сравняваме времената на Емил Димитров, Лили Иванова, Ди­ана Експрес, с днешните вре­мена на Аазис, Глория или Фики.

За спорта разликите са още по-големи. Докато навремето нямаше олимпиада от която нашите отбори да се върнат без златни медали, то днес се рад­ваме на бронз в спортове като женска борба или вдигане на тежести от жени.

В националната ни лите­ратура тогава блестяха имена като Емилиан Станев, Йордан Радичков, Богомил Райнов, Дамян Дамянов…

Днес имаме Ивосирома­ховци, Георгигосподиновци и един Калин Терзийски. Тези ненавиждащи България ко­медийни фигури представля­ват родната ни художествена литература.

Това са фактите. Да се вър­нем отново към Живков.

Мисля, че историята, ко­гато рано или късно се отър­си от днешните пропагандни внушения, ще постави този човек на пиедестал.

Историята, както знаем, никога не свършва. Охулва­ни и осмивани като Живков са били и Стефан Стамболов и Наполеон Бонапарт и Ан­дроник Комнин и Гай Юлий Цезар. Обаче мястото им във времето си остава. Днес някои зомбита на матрицата още се опитват да се подиграват с Живков - бил сеУянин, чоба­нин (според недоразумението Сиромахов) и т.н.

Обаче хората остават в ис­торията с това, което са на­правили. Колкото и глобал­ните сатанисти да се стараят да изтрият истината за мина­лото, няма да успеят. Там дру­ги, буквално много по-високо стоящи фактори, определят нещата!