Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) Арнълд Тойнби: Из „Изследване на Историята“ – Перспективи на Западната цивилизация

Арнълд Тойнби: Из „Изследване на Историята“ – Перспективи на Западната цивилизация

Е-поща Печат PDF

Тойнби започва така тази последна глава:

„Вдигайки перото да напише сегашната част от това из­следване, авторът изпитваше отвращение от задачата, която е наложил сам на себе си, не само поради естественото отбягва­не на рисковете на тази несигурна тема.“

Защо ли? Четете!

Нокаутиращ удар!?

„Към 1955 г. премахването на войната фактически става наложително, но тя не може да се премахне, освен ако контро­лът над атомната енергия не бъде концентриран в ръцете на една-единствена политическа власт. Този монопол над главно­то оръжие на епохата ще даде възможност, а всъщност ще при­нуди, тази власт да поеме ролята на световно правителство. Ефективното седалище на това правителство в условията на 1955 г. може да бъде или Вашингтон, или Москва, но нито Съеди­нените щати, нито Съветският съюз са готови да се оставят на милостта на другия.

В това неудобно положение традиционният подход на най- малко психологическо съпро­тивление ще бъде безсъмнено да се прибегне до старомодно­то средство или изпитание на битката. „Нокаутиращ удар“, както вече видяхме, е бил бру­талното средство, чрез което една разпаднала се цивилиза­ция след друга са преминавали от смутното време към уни­версалната си държава. Но в този случай нокаутиращ удар може да извади от строя не само противника, но и победи­теля, съдията, боксовия ринг и всички зрители.

При тези обстоятелства най-добрата надежда за бъдещето на човечеството е във въз­можността правителствата и народите на Съединените щати и Съветския съюз да имат търпението да водят полити­ка, която получи наименованието „мирно съвместно съществу­ване“.“

Има ли спасение!?

„Успех в някаква степен има и със справянето с въздействи­ето на демокрацията върху образованието. Като разкрива за всички интелектуалната съкровищница, която от зората на цивилизацията е била ревниво пазен и деспотично експлоати­ран резерват за нищожно малцинство, съвременният западен дух дава на човечеството нова надежда, с цената да го изложи на нова опасност. Опасността е в канала, който елементарно­то всеобщо образование отваря за пропаганда, както и в уме­нието и безскрупулността, с които тази възможност се използ­ва от рекламиращи търговци, осведомителни агенции, групи за натиск, политически партии и тоталитарни правителства. Надеждата е във възможността тези експлоататори на полу­образованото обществено мнение да не бъдат в състояние да манипулират жертвите си толкова цялостно, че да им попре­чат да продължат образованието си до степен, когато ще бъ­дат имунизирани против подобна експлоатация.“

Възможната цена на социалната справедливост

„Социалният живот е не­възможен за човека без някаква лична свобода и социална спра­ведливост. Личната свобода е неотменимо условие за всякакво човешко постижение, добро или зло, докато социалната спра­ведливост е суверенно прави­ло в играта на човешките вза­имоотношения. Необузданата лична свобода докарва най-сла­бите до стената, а социална­та справедливост не може да бъде наложена докрай, без да се потисне свободата, без която човешката природа не може да бъде творческа. Всички извест­ни социални устройства са ус­тановени някъде между тези две теоретични крайности. В работните конституции и на Съветския съюз, и на Съедине­ните щати например елемен­ти на лична свобода и на соци­ална справедливост са съчета­ни в различни съотношения, а в средата на XX в. в западнизира­щия се свят смесицата, каква­то и да е тя, е неизбежно етике­тирана „демокрация“, защото този термин, изровен от елин­ския политически речник — къ­дето той често е бил използван в оскърбителен смисъл — сега е станал задължителен лозунг за всеки самоуважаващ се полити­чески алхимик.

Така използван, терминът „демокрация“ е просто димна завеса, която скрива реалния конфликт между идеалите за свобода и за равенство. Един­ственото истинско примире­ние между тези идеали може да се намери в междинния иде­ал за братство. И ако социал­ното спасение на човека зави­си от изгледите да се приведат тези високи идеали към дейст­вителността, той ще наме­ри, че находчивостта на поли­тиците няма да го отведе да­леч, тъй като постиженията на братството са отвъд обсега на човешките същества, дока­то те се доверяват единствено на собствените си сили. Брат­ството на човеците произлиза от бащинството на Бога.“