Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) Разумът и безумието на човека

Разумът и безумието на човека

Е-поща Печат PDF

В гранични времена инстинктът често ни връща смътната тре­вога на първия човек, който е погледнал към луна­та и е почувствал неясната, но твърде болезнена тръпка към недостижимото. Лично аз ис­кам да се докосна до обобщена­та тема за Човека, без да бъде де­лен на голям, малък, среден, още повече на възраст и цвят. От ня­колко години насам се опитвам да направя обобщена карти­на на живота във въртопа на промените. Мъчи ме въпросът дали животът тече, или стои на едно място, а ние преми­наваме през него. Идеалното движение било кръгово, твър­дят мъдреците. На мен ми се иска да погледнем извън кръ­га, дори с риск да нараним хар­монията на идеалното. Поводът да си припомня тези мои раз­мисли е най-новата книга на Орлин Загоров „Човекът между разума и безумието“1

Човекът е многопланов, многостранен и изключител­но сложен феномен на живо­та. Още древните мислители се опитвали да проникнат в същ­ността на това явление, създа­вайки различни концепции за човека, а към неговото разбира­не са подхождали от различни гледни точки.

Има много основания да се твърди, че човекът е про­дукт на природата, планетар­но-космическо същество; той е резултат от еволюцията на всичко живо. Въздействие вър­ху неговото психофизическо състояние оказват енергията на Космоса, електромагнитните вълни, радиацията и други. Об­ществото може да съществува само в рамките на природата.

1 Загоров, О. Човекът между разума и безумието. С., 2023 г.

От това следва, че хармонията с природата е необходимо усло­вие на човешкия живот. В съ­щото време човекът зависи и от социалните отношения. Сами­ят той е техен продукт и съще­временно техен създател. Същ­ността на човека е съвкупност от неговите социални качества, обусловени от конкретната ис­торическа ситуация. Всичко е амбивалентно…

Като феномен човекът е бо­гата същност, той е биопсихо­социално същество. В този кон­текст същността му би тряб­вало да се разглежда във взаи­модействие с битието. Човекът като представител на Homo sapiensa, генетично свързан с други форми на живот, е нада­рен с разум, размисъл, реч и способност да създава оръ­дия на труда. Той е уникално същество: отворено към света; неповторимо, духовно незавър­шено; универсално: морфоло­гично способно на всякакъв вид дейност; холистично: интегрира физическото, умственото и ду­ховното начало.

Човекът е жива система.

Въпросът защо човекът живее на Земята е интересувал много мислители по целия път на развитие на философията. В различни времена различни фи­лософи са отговаряли на този въ­прос по различни начини. В раз­личните философски системи в понятието се влага различен, често диаметрално противо­положен смисъл. Именно това дава основание на философа да разгледа човека не само от глед­на точка на разума като него­во фундаментално превъзход­ство, а в контекста на смисъла на неговото съществуване и неговата способност да се ръ­ководи от законите на позна­нието, превърнато в съвест на разума. Така той стига до пара­докса на Homo sapiens, който жи­вее в условията на съвременните обстоятелства, които го поставят между разума и безумието.

С огромно закъснение от хи­ляди години човекът осъзнава парадоксалната истина, че след толкова продължителна еволю­ция и при наличието на повече от 2000 обособени области на познанието, днес техният тво­рец – човекът, продължава да знае най-малко за себе си. За този парадокс говори Мартин Хайде­гер: “Нито една епоха не е знаела толкова малко за това, което представлява човекът, както се­гашната. Но в нито една епоха човекът не е бил такъв проблем, както в нашата”.

Това сякаш потвърждава древната индийска легенда, че някога, когато хората са били богове, те така злоупотреби­ли със своята божественост, че господарят им Брахма решил да им я отнеме като я скрие някъде, където хората нико­га няма да я открият. Събрал Брахма съветниците си и им съ­общил за своето решение. Оста­вало да се определи това недос­тъпно за човека място, където той никога няма да стъпи. Пред­ложили човешката божест­веност да се зарови дълбоко в недрата на Земята. Брахма възразил, като отбелязал, че чо­векът ще прокопае Земята и ще я намери. Обмислили да търсят това място на дъното на океа­на. Брахма пак възразил и пред­ложил най-потайното място, където човек никога няма да се сети да я потърси – в него са­мия. И от тогава човекът оби­калял света, изследвал го, ка­терел се по планинските вър­хове, спускал се в дълбините на океаните, за да открие и възвърне онова, което се крие единствено в него самия.

Предмет на изследване в но­вата книга на проф. Орлин За­горов „Човекът между разума и безумието“ е именно човекът. За мен това не е изненада. Тази тема отдавна вълнува човека и философа Орлин Загоров. През 2002 година той издаде чудесната монография „Към философията на човека“2. В нея задълбочено разглежда косми­ческата концепция за чове­ка и човешката концепция за космоса и стига до заключение­то, че еволюцията на фило­софското понятие за човека се подчинява на закономернос­тите на прогреса в различните му измерения като резултат от усложняването на обществе­ната практика и задълбочава­нето на човешкото познание. В зависимост от спецификата на главните исторически епо­хи се променят и представите за човека.

И в най-новата си кни­га Орлин Загоров поставя въ­проси с фундаментална зна­чимост, като ще можем ли да оцелеем и как е възмож­но това да се постигне, ако не се разбере, че човекът е съще­ството, способно да възприема и преживява света едновремен­но като факт, истина, ценност,

2 Загоров, О. Към философията на човека. С., 2002 г.

творчество и идеал. Отговори­те О. Загоров намира чрез уди­вителния си синоптичен по­глед върху битието и пристра­стието му към екзистенциал­ните проблеми на епохата, с умението си да обхване ця­лостната картина, вниквайки в нейните отделни детайли. За О. Загоров откривателството и изобретателността са най-ха­рактерните знаци на творчест­вото. За него това е постоянно състояние на духа, начин на съ­ществуване и самоутвърждава­не; мисловна, практическа и со­циално значима съзнателна дей­ност, преобразуваща налич­ната реалност и формираща нова, несъществуваща преди нея, с помощта на определени методи и средства за това субек­тивно преобразуване; оригинал­на и уникална, неповторима по характер дейност, обоснована от определена индивидуална личностна нагласа.

Никога не съм преразказвал съответна книга глава по гла­ва. Няма да го направя и сега; само ще спомена някои глави и подглави в „Човекът между разума и безумието“, които го­ворят сами за себе си: Десапи­енизацията – най-тежкото по­ражение на духа; Поквареният дух и неговите болести; Тайни­те на човешката еволюция; Ко­гато безумието започва да влас­тва над разума; Жива е опти­мистичната визия за живота и т. н.

Орлин Загоров разтрево­жено се пита това ли е светът, в който бихме искали да жи­веем и който бихме желали да завещаем на идните поколе­ния. Той е роден философ. А във философията въпросите са по-важни от отговорите.

Орлин Загоров умее да за­дава въпроси.

Проф. Мюмюн ТАХИРОВ