Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) (Не)коалиция „БЪЛГАРИЯ ЗА УКРАЙНА“

(Не)коалиция „БЪЛГАРИЯ ЗА УКРАЙНА“

Е-поща Печат PDF

Само няколко дни след сълзливото интервю за британското списание „The Economist“ на бив­шия комедиант, днес президент на „Незалежная“ Володимир Зе­ленски, и неговия призив към България да вдигне забрана­та за внос на украинско зърно, кабинетът на „сглобката“ внесе в НС зад гърба на земеделския министър Кирил Вътев пред­ложение за отменяне на въ­просната забрана след 15 сеп­тември. И както се очакваше, ев­роатлантическото мнозинства одобри предложението със 124 гласа „за“ и 8 „въздържали се“. Против това гласуваха депутати­те на „Възраждане“, БСП и ИТН. А същият земеделски минис­тър Вътев, който на 13 септем­ври обясняваше по телевизия­та, че такова едно решение ще засегне интересите на българ­ските зърнопроизводители, на 14 септември в НС вече се беше „преустроил“ и обясни своето извъртане с думите: „Никой не е по-висок от хляба“. А на при­зивите на опозицията да по­даде оставка, отговори: „Не сте ме избрали вие. Ако нямате дру­ги въпроси, оставете ме да оти­да да работя.“

Какъвто премиерът, таки­ва са и министрите му! Което не е чудно, имайки предвид че за сформирането на това пра­вителство е бабувал Алексей Петров, според казаното от Бойко Борисов. И макар съ­дружниците в престъплението да са преговаряли в Самоков­ския манастир, очевидно реше­нието им предварително е било „синхронизирано“ с Посолство­то и с Европейската комисия. Днес, научавайки за „историче­ското“ решение за възстано­вяване на украинския безми­тен внос на пшеница, цареви­ца, слънчоглед и рапица, Ур­сула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза при­зова за незабавно приемане на България и Румъния в Шен­ген и еврозоната. Понеже по­слушните деца и животни ги награждават с лакомства, за да затвърдят добрите им навици. Всъщност Полша, Румъния, Ун­гария и Словакия не се огънаха пред вайканията на Зеленски и натиска на Европейската ко­мисия, но премиерът на Бълга­рия Николай Денков козирува на „началниците“ си в Брюксел и Киев, и подмина собствения си земеделски министър Кирил Въ­тев, като го постави пред свър­шен факт. Министърът на земе­делието, подобно на министъ­ра на здравеопазването Хинков, чийто заместник Бойко Пенков беше уволнен пак от Денков за­ради „забавяне на мерките“, нау­чи за ирадето на Денков после­ден, А самият премиер, след като се „изока“ по въпроса за смя­ната на националния празник 3-ти март, повтаряше като ехо аргументите на своя финансов министър Асен Василев, кой­то всъщност му е началник по линия на ПП. А именно, че за по-малко от година въпросната забрана била лишила хазната от 146 млн.лв. приходи от ДДС, които можели да бъдат дадени за образование. А другият пар­тиен началник на Денков, Ки­рил Петков, се изцепи, че вно­сът на украинско зърно щял да намали инфлацията и цените на хляба и олиото. Зърнопро­изводителите нямали основа­ние да протестират срещу вно­са, понеже секторът им бил по­лучил от държавата над 2 млрд. лв.компенсации. Дребна под­робност е, че въпросните ком­пенсации на зърнарите, както и на ресторантьорите, се из­плащат от данъците на същи­те тези зърнопроизводители и останалите работещи в тази страна. Следователно, държава­та не прави неразрешени пода­ръци на частния бизнес. Лошо е само това, че министри като Денков и Василев представят раздаването на чужди пари като подаръци от правител­ството на „сглобката“. А мини­стрите, вместо да защитят хо­рата от секторите, за които от­говарят, козируват и изпълня­ват безропотно нарежданията, на които премиерът Денков е само озвучител. Вместо него ка­бинетът се ръководи от Петков, Василев, Борисов и Пеевски. Атанас Атанасов, Христо Ива­нов и Румен Христов служат само за маркери на не коалици­ята. Никой министър от „сглоб­ката“ няма свободата дори да подаде оставка. В други страни за такова неглижиране на мини­стрите от премиера вече щеше да има или министерски, или пре­миерска оставка, но в нашето Отечество такива неща не стават. Министрите в този кабинет, с изключение на Асен Василев, не разполагат със собствена воля. Както посочих по-горе, вероятно и целият кабинет е сглобен без знанието на премиера в Само­ковския манастир. Покойни­ят Алексей Петров е осигурил „инфраструктурата“ и „логис­тиката“, а съставът на прави­телството е бил „синхронизиран“ с Посолството: американското, не съветското или руското. В случая със скандалното загърб­ване на националните интере­си академик Денков можеше да се позове и на настояването на производителите на олио, браш­но и хлебни изделия за вдигане на забраната върху вноса на ук­раинско зърно. Които също ще изреват, ако бъде разрешен и безмитен внос на украинско олио и брашно. На избирателите на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, както и на хилядите дребни собствени­ци на земеделски земи, поверени на арендатори или на местни ко­операции, остава да чакат обе­щаните от Кирил Петков по- ниски цени на хляба и олиото. Един Господ знае какво ще стане с очакваната от тях рента.

Да видим как със 146 млн. лв. ще бъдат решени и пробле­мите на образованието и здра­веопазването. И как вносът на зърно от Украйна, за която са­мият министър на земеделие­то Вътев призна, че не изпълня­ва строгите изисквания на ЕС, ще намали инфлацията, която според премиера Денков е мно­го по-висока от средната в ев­розоната. Ако не беше се втора­чил в своя нос, щеше да знае, че в Балтийските републики ин­флацията е 20%, въпреки член­ството им в еврозоната. Друг е въпросът, че изгубените от хаз­ната 146 млн.лв. от неплатен ДДС са абсолютна измислица. Когато страната ни е предпла­тила милиарди за още ненари­сувани американски изтреби­тели F-16 и ще плати 1,5 млрд. долара за 150 американски БТР „Страйкър“, какво пред­ставляват 146 млн.лева? Освен това министърът на отбраната Тагарев обяви, че в района на Ямбол ще се построи база на НАТО за 100 млн.лв. Ако вносът на украинско зърно беше толко­ва изгоден, защо Полша, Румъ­ния, Унгария и Словакия не го разрешат? Те не са ли членки на ЕС? Няма ли и у тях Посолство? Да се оправдава техния бойкот на украинския внос с предстоящите избори е елементарно. На Бълга­рия не й ли предстоят местни из­бори? Очевидно другите чети­ри страни имат правителства, които се чувстват отговорни пред своите граждани, а не пред едно или друго чуждо по­солство, или пред фрау Урсула фон дер Лайен, която призова­ва за приемането ни в Шенген, знаейки много добре негатив­ното отношение на Австрия и Нидерландия. Там не сме­нят националния си празник според конюнктурата, впис­вайки друг в Конституция­та. Днес „сглобката“ предлага 24-ти май, утре ще предпоче­те 6-ти септември, в други ден ще реши национален празник да бъде 22-ри септември, или датата на присъединяването ни към НАТО или ЕС. Впрочем, провалилите се в мисията да ко­алират ГЕРБ-СДС с ПП-ДБ Росен Плевнелиев и Соломон Паси предложиха в Конституция­та да бъде записано, че Бъл­гария е член на НАТО и ЕС. Да не би, санким, народът да забра­ви на кого дължи тези приви­легии! Ако, както обеща фрау Урсула фон дер Лайен, Бълга­рия и Румъния бъдат приети в Шенген и еврозоната, пак ли ще ремонтираме Основния за­кон? Трети март не бивало да е национален празник, понеже напомнял, че ни е освободила друга държава. И то не от Запа­да, а от Изтока. Само 24-ти май, 6-ти септември и 22-ри септем­ври били чисто българска ра­бота, без да напомнят за роля­та на Русия в нашата история. А пък 24-ти май бил и единстве­ният, който не разделял нация­та. Но, ако погледнем резултати­те от матурите по български език и литература, речите на полити­ците, табелите на учрежденията и заведенията, както и предава­нията на „националните“ теле­визии, наистина ли продължа­ваме делото на Светите Бра­тя? Съединени ли сме, когато се разделяме в оценките за едни и същи явления и събития? Неза­висими ли сме, щом „синхрони­зираме“ с Посолството шефо­вете на специалните служби? По-рано ги съгласувахме със съветското, днес с американ­ското посолство. И посрещаме като паша един украински ко­медиант, дошъл да ни ограмо­ти по темата за войната и мира. После, вместо да ни благодари за приема, ни призовава да от­ворим границите си за безми­тен внос на зърно от Украйна. В коя независима държава от­менят митата за вноса от стра­ни, които не са членки на съ­щия съюз? Украйна не е и скоро няма да стане членка нито на ЕС, нито на НАТО. Тогава в какво ка­чество Зеленски ни заповядва да отворим границата за укра­инското зърно? Очевидно като шеф на метрополия, на която България е колония. Иска бо­еприпаси и ги получава. Ако имахме читави изтребители и танкове, и тях щяха да дадат тези „йесмени“ от „сглобката“. Няма­ло да дадем нашите ПВО ком­плекси С-300, успокоява Ивайло Мирчев. Но не беше ли той про­чел в някакъв вестник, че Нидер­ландия е готова да ни даде F-16, ако подарим своите МиГ-29 на Украйна? Ако 150-те БТР на МВР от времето на „Възродителния процес“ още не са стигнали до Ук­райна, то е, защото няма с какво да ги извозим. А на собствен ход те едва ще излязат от складовете на МВР. Тогава за какво са им на украинците нашите стари же­леза? При положение, че далеч по-модерните западни танкове „Леопард“ и „Ейбрамс“, и бронет­ранспортьорите „Брадли“ го­рят като кибритени клечки. А прехвалените американски ре­активни системи HIMARS по­лудяват, когато се задействат срещу тях руските радиоелек­тронни смутители. Ерго, ня­маме какво повече да предло­жим, но и да откажем на клоуна от Киев не можем, или не искаме. Защото, както казва той в интер­вюто си за британското издание The Economist: „Ако партньори­те не ни помагат, това означа­ва, че ще помагат на Русия да спе­чели. Орязването на помощта за Украйна само ще удължи война­та и ще породи рискове за Запа­да в собствения му тил… Няма как да се предвиди как биха ре­агирали милионите украински бежанци в европейските стра­ни, ако почувстват, че страна­та им е изоставена. Украинците се държаха като цяло добре и са много благодарни на онези, кои­то им дадоха убежище. Те няма да забравят никога тази ще­дрост. Но няма да е добре за Ев­ропа, ако тя отпрати тези хора в ъгъла… Междувременно, една дълга война би означавала раз­клоняване по пътя за Украйна. Страната би загубила дори по­вече хора: на фронтовата ли­ния и в емиграция. Това би изис­квало една тотално милитари­зирана икономика“. От казаното до тук лъха на песимизъми чув­ство за обреченост, но и на за­плаха с милионите украински бежанци, които Зеленски си иска обратно от Европа, за да ги прати на фронта срещу рус­наците. Но дори в отчайваща­та ситуация, в която се намира „гробището“ Украйна, Зеленски се опитва да пророкува пред­стоящите събития в своя полза. Не случайно редакцията на бри­танското списание е озаглави­ла интервюто му така: „Доналд Тръмп „никога“ не би подкрепил Владимир Путин. казва Володи­мир Зеленски. Но президентът на Украйна се бои, че някои от западните поддръжници на не­говата страна губят вяра“. Са­мият Зеленски обяснява свое­то предсказание с това, че про­тивното действие на Тръмп, ако спечели президентските избори в САЩ през 2024 г., „няма да на­прави Америка силна.“ Ако пък президентската надпревара спе­чели Джо Байдън, той щял да продължи същия курс. Т.е., след като вече е изсипал 100 млрд. долара военна помощ в Ук­райна, ще продължи да пра­хосва парите на американ­ските данъкоплатци. Това са сметки без кръчмаря, защото Тръмп не е забравил, че Зелен­ски „изпя“ на Байдън, че пред­шественикът му го е карал да доведе докрай разследването за милионите долари, прибра­ни от сина му Хънтър от ук­раинската енергийна фирма „Буризма“. А самият Джо Бай­дън е бил напълно в течение на тази корупционна практи­ка на сина си, който днес е об­винен федерално за придоби­ване на оръжие, докато е бил наркозависим. Предстои да му повдигнат федерално обвине­ние и за подкуп и укриване на данъци. Срещу бащата на Хън­тър Байдън пък започва раз­следване за импийчмънт, като предложението е направено от председателя на Камарата на представителите към конгреса на САЩ Кевин Маккарти. За да мине то в Камарата, трябва да бъде одобрено с обикновено мнозинство, докато за да мине през Сената ще трябва мнозин­ство от 2/3 от сенаторите. Оче­видно на Байдън сега не му е до Зеленски, а ако САЩ загу­бят войната в Украйна, в са­мите САЩ ще има разчиства­не на сметки заради пропиле­ните милиарди долари. Така че пророчествата на Зелен­ски ще се опровергаят с гръм и трясък и на него ще му отес­нее не само в Украйна, а и в света.

Впрочем, в друго интервю за СNN Зеленски признава, че не очаква хепиенд. Тогава на какво се надява, щом в очите на западните си съюзници вижда умора и отегчение от постоян­ните му претенции, че трябва да подкрепят Украйна, за да не ги атакува Путин? Как нашата ко­лониална администрация ще се оправдава за това, че за по­реден път постави България на „погрешната страна на истори­ята“? Покойният Луканов твър­деше, че не можело да се съди ня­кой за политика. А когато тази политика е довела до поред­ната национална катастрофа, причинилите я политици на­града ли трябва да получат? До­бре ли е, че в Европа отмениха смъртното наказание? В реди­ца щати на Америка то продъл­жава да се налага и изпълнява, без никой да обвини САЩ в не­човешка жестокост.

(Не)коалиция „БЪЛГАРИЯ ЗА УКРАЙНА“

Или как „сглобката“ ни разказва

приказката „Сливи за смет“

Петко ПЕТКОВ