Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) Господин министър, защо тръгвате на война срещу Спасителя?

Господин министър, защо тръгвате на война срещу Спасителя?

Е-поща Печат PDF

Скандално Министер­ството на образование­то и науката предлага понятието “спасение” да отпадне от учебните про­грами в българското средно образование.

Конкретните текстове са в учебника по философия за 10 клас.

Тези текстове разясняват същността на спасението и вечността чрез саможертва­та на Бога Христос и изкупле­нието на човека.

Спасителят Христос и спа­сението на човека са централ­на тема на Библията и на хрис­тиянската вяра.

Според Конституцията, Република България е хрис­тиянска страна с традицион­на религия източноправо­славното вероизповедание (чл. 13 (3).

От това следва, че не само е възможно, но и легитимно из­искуемо християнската вяра и християнската религиозна етика да бъдат част от бъл­гарската образователни про­грами.

Досега концепцията за спа­сението на човешката душа и личността на Спасителя Иис­ус Христос имат своето място в учебника по философия за 10 клас (изд. „Педагог”, 6, стр. 107-108).

Господин министър на об­разованието и науката,

Днес Вие планирате да пре­махнете Спасителя и спасе­нието от учебните програми на българската образовател­на система.

Давате ли си сметка какво точно правите?!

Давате ли си сметка как­ва негативна символика имат Вашите намерения и какви последици ще имат Ваши­те евентуални действия, ако междувременно не се осъзна­ете?

Господин министър на об­разованието и науката,

Заличаването от учебни­ците на Спасителя и спасе­нието ще заличи Вашето уп­равление!

Вие се изправяте срещу сили, които не разбирате и срещу Личност, която не про­умявате - и духовната Ви сле­пота, и духовната слепота на Вашите скрити началници и подчинени, няма да Ви послу­жи като оправдание!

Властта, която Ви е дадена е пряко свързана с отговор­ността, която носите и, която тепърва ще поемете!

Ето защо днес се обръщам към Вас в качеството си на бъл­гарски гражданин и вярващ християнин - спрете се и про­менете плановете си. За Ваше добро е!

Няма да задавам въпроса с какви мотиви искате да пре­махнете Спасителя и спасе­нието от учебниците, като по този начин лишите десетки хиляди млади хора да чуят за Христос и за спасението.

Няма да питам, защото Вие никъде не сте посочили никакви мотиви!

Няма да задавам и въпро­са как така Вие, господин ми­нистър, който бяхте избран на 6 юни, успяхте да направи­те анализ на всички учебни­ци и да предложите промени на 27 юли?!

Ясно е, че имате нареждания и съучастници в своите пъклени планове.

Определили сте срок за по­даване на бележки и мнения относно Вашите намерения, който изтече в понеделник, 28 август.

Господин министър на об­разованието и науката, това е крайният срок, който Вие сте си определили на самия Вас, без да го съзнавате.

Този срок е краен срок лич­но за Вас!

И в този краен срок публич­но и настоятелно Ви съветвам - свалете ръцете, които сте из­дигнали в бунт срещу Христос и срещу собственото си спасе­ние и управление!

Свалете ръцете, които сте издигнали срещу вярата на милиони български христия­ни!

Доколкото сте подкрепя­ни и от председателя на ДПС, който е гласувал да станете ми­нистър на образованието и науката - Вашите действия по­ставят и редица други въпро­си, които не са предмет на това изложение, но които пряко за­сягат въпроси като религи­озна търпимост и етнически мир.

Затова още веднъж и за по­следен път в това писмо настоя­вам откъм Христова страна -

Господин министър, осъз­найте се, докато е време!

Войната срещу Христос и християнската вяра е изгу­бена окончателно още преди 2000 години!

Всички антихристи преди Вас вече са получили своята награда.

Не заставайте в тази реди­ца на вечен мрак.

Адът не е създаден за хора.

За хората е създадено спа­сение от и чрез Спасител!

Днес Вие избирате спасе­ние или осъждане.

Изборът е Ваш. Отговор­ността също е Ваша.

Бог да се смили над душа­та Ви!