Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

С Русия в сърцето

Е-поща Печат PDF

Под мотото „С Русия в сърцето“ над 5000 приятели на Русия се събраха днес в мест­ността „Паниците“ край Ка­лофер на Първия междунаро­ден русофилски събор. За бъл­гарските русофили той е 18-ти по ред и преди се провеждаше край язовир „Копринка“, като с тазгодишното издание Нацио­налното движение „Русофили“ отбеляза и 145-та годишнина от Освобождението на Бълга­рия от османско иго.

Българската традиция пре­расна в международна през март т.г. с учредяването на Международно движение на русофилите (МДР). В Първия международен събор на русофи­лите се включиха представители на Австрия, Албания, Кипър, Румъния, Словакия, Турция, Франция, Чехия, Швейцария. Специален гост беше Сергей Бабурин - президент на Меж­дународната славянска акаде­мия за наука, образование, из­куство и култура (МСА).

Участниците бяха благо­словени от Търновския мит­рополит Григорий, който рано сутринта, преди началото на събитието, отслужи литургия пред Паметника на свободата на връх Шипка. Забележител­но е, че заупокойната молитва на Шипка почетоха и турски­те гости, с което предизвика­ха възторг и овации. Пловдив­ският митрополит Николай също изпрати благослов.

„Управляващият полити­чески елит в България се опит­ва злонамерено и агресивно да сблъска две части от нашия на­род, като разрушава символи, паметници, история и вековна обич към Русия“ така се обър­на към участниците предсе­дателят на българското и на международното русофилско движение Николай Малинов. „Ние държим нишката на ис­торията и затова сме честни с миналото и уверени в бъдещето, продължи той. Готви се въвли­чане на България във война с Ру­сия, готвят ни „български май­дан“, готвят ни диктатура, но ние ще издържим изпитанието на времето, защото колкото и да е силно злото тактически, доброто стратегически ще по­беди!“

В прието от участниците об­ръщение към българската и международната обществе­ност пък се казва, че движе­нието на русофилите е „силен и категоричен отговор на раз­делението в света; съпротива срещу стремежа за световна доминация; упование и защита на многополярността и тра­диционните ценности“, както и „нова площадка за световен диалог“.

Съборът бе уважен от по­сланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, която прочете обръщение на руския министър на външни­те работи Сергей Лавров. Той отбелязва като прекрасна бъл­гарската традиция за ежегодни срещи на граждани, които, като искрени патриоти на родина­та си, ценят вековните тради­ции на приятелство, свързващи братски народи. „Няма как да не се радвам, че съмишленици от цял свят се присъединяват към инициативата на българските приятели и че въпреки своята „млада възраст“ МДР започва да реализира интересни инициа­тиви, включително дейности в подкрепа на основните принци­пи на международното право“, казва още Лавров.

„Русофилството е пряка противоположност на русофо­бията, движение „за“, а не „про­тив“, и именно заради това бъ­дещето е негово“, убеден е Кон­стантин Косачов, председател на Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Ру­ската федерация, който също изпрати послание до събора.

За Мария Захарова, го­ворител на МВнР на Русия, „Днешното събитие, многочис­леният му и представителен характер, е нагледно потвърж­дение на това, че русофобските настроения в България са раз­пространени само в част от по­литическия елит на страната, а самият български народ оста­ва верен на традициите и ве­ковните дружески връзки с Ру­сия. То се дължи на духовната и културна близост на нашите два народа“.

Същата увереност - че съ­борът не е просто носталгич­на среща на хиляди българи, свързали професионалната или личната си съдба с Русия, а повод да се намери съвремен­но измерение на големите ис­торически връзки между двата народа, изразява в своето при­ветствие В. Кочин, изпълните­лен директор на фонд „Русский мир“.

За доброто настроение на хората, дошли на събора, се погрижиха Росица Кирило­ва и други изпълнители, учас­тници в конкурси и фестива­ли, традиционно организи­рани от НД „Русофили“. Някои артисти са отказали участие в последния момент поради за­плахи.

Общо 75 автобуса, над 130 микробуса и около 200-300 коли превозиха участниците в събора. На „Паниците“ край Калофер дойдоха представи­тели на 136 от общо 240 орга­низации на НД „Русофили“ по­срещнати най-радушно от кме­та на града Румен Стоянов..

Очакваше се времето да е много лошо, но заваля само мал­ко дъжд и всички го възприеха като Божия благословия. Това отбеляза и Николай Малинов, след което се пошегува, че на първия събор, който е бил в Кре­миковци, денят също е бил дъж­довен, но са последвали 18 събо­ра „по вода“ и така ще е оттук на­татък.

Участниците почетоха с едноминутно мълчание па­метта на отишлия си наскоро от този свят основател и вдъ­хновител на НД „Русофили“ Енчо Москов.

 

 

Под мотото „С Русия в
сърцето“ над 5000
приятели на Русия се
събраха днес в мест-
ността „Паниците“ край Ка-
лофер на Първия междунаро-
ден русофилски събор. За бъл-
гарските русофили той е 18-ти
по ред и преди се провеждаше
край язовир „Копринка“, като с
тазгодишното издание Нацио-
налното движение „Русофили“
отбеляза и 145-та годишнина
от Освобождението на Бълга-
рия от османско иго.
Българската традиция пре-
расна в международна през
март т.г. с учредяването на
Международно движение на
русофилите (МДР). В Първия
международен събор на русофи-
лите се включиха представители
на Австрия, Албания, Кипър,
Румъния, Словакия, Турция,
Франция, Чехия, Швейцария.
Специален гост беше Сергей
Бабурин - президент на Меж-
дународната славянска акаде-
мия за наука, образование, из-
куство и култура (МСА).
Участниците бяха благо-
словени от Търновския мит-
рополит Григорий, който рано
сутринта, преди началото на
събитието, отслужи литургия
пред Паметника на свободата
на връх Шипка. Забележител-
но е, че заупокойната молитва
на Шипка почетоха и турски-
те гости, с което предизвика-
ха възторг и овации. Пловдив-
ският митрополит Николай
също изпрати благослов.
„Управляващият полити-
чески елит в България се опит-
ва злонамерено и агресивно да
сблъска две части от нашия на-
род, като разрушава символи,
паметници, история и вековна
обич към Русия“ – така се обър-
на към участниците предсе-
дателят на българското и на
международното русофилско
движение Николай Малинов.
„Ние държим нишката на ис-
торията и затова сме честни с
миналото и уверени в бъдещето,
продължи той. Готви се въвли-
чане на България във война с Ру-
сия, готвят ни „български май-
дан“, готвят ни диктатура, но
ние ще издържим изпитанието
на времето, защото колкото и
да е силно злото тактически,
доброто стратегически ще по-
беди!“
В прието от участниците об-
ръщение към българската и
международната обществе-
ност пък се казва, че движе-
нието на русофилите е „силен
и категоричен отговор на раз-
делението в света; съпротива
срещу стремежа за световна
доминация; упование и защита
на многополярността и тра-
диционните ценности“, както
и „нова площадка за световен
диалог“.
Съборът бе уважен от по-
сланика на Руската федерация
у нас Елеонора Митрофанова,
която прочете обръщение на
руския министър на външни-
те работи Сергей Лавров. Той
отбелязва като прекрасна бъл-
гарската традиция за ежегодни
срещи на граждани, които, като
искрени патриоти на родина-
та си, ценят вековните тради-
ции на приятелство, свързващи
братски народи. „Няма как да не
се радвам, че съмишленици от
цял свят се присъединяват към
инициативата на българските
приятели и че въпреки своята
„млада възраст“ МДР започва да
реализира интересни инициа-
тиви, включително дейности в
подкрепа на основните принци-
пи на международното право“,
казва още Лавров.
„Русофилството е пряка
противоположност на русофо-
бията, движение „за“, а не „про-
тив“, и именно заради това бъ-
дещето е негово“, убеден е Кон-
стантин Косачов, председател
на Съвета на Федерацията на
Федералното събрание на Ру-
ската федерация, който също
изпрати послание до събора.
За Мария Захарова, го-
ворител на МВнР на Русия,
„Днешното събитие, многочис-
леният му и представителен
характер, е нагледно потвърж-
дение на това, че русофобските
настроения в България са раз-
пространени само в част от по-
литическия елит на страната,
а самият български народ оста-
ва верен на традициите и ве-
ковните дружески връзки с Ру-
сия. То се дължи на духовната
и културна близост на нашите
два народа“.
Същата увереност - че съ-
борът не е просто носталгич-
на среща на хиляди българи,
свързали професионалната
или личната си съдба с Русия,
а повод да се намери съвремен-
но измерение на големите ис-
торически връзки между двата
народа, изразява в своето при-
ветствие В. Кочин, изпълните-
лен директор на фонд „Русский
мир“.
За доброто настроение на
хората, дошли на събора, се
погрижиха Росица Кирило-
ва и други изпълнители, учас-
тници в конкурси и фестива-
ли, традиционно организи-
рани от НД „Русофили“. Някои
артисти са отказали участие в
последния момент поради за-
плахи.
Общо 75 автобуса, над 130
микробуса и около 200-300
коли превозиха участниците
в събора. На „Паниците“ край
Калофер дойдоха представи-
тели на 136 от общо 240 орга-
низации на НД „Русофили“ по-
срещнати най-радушно от кме-
та на града Румен Стоянов..
Очакваше се времето да е
много лошо, но заваля само мал-
ко дъжд и всички го възприеха
като Божия благословия. Това
отбеляза и Николай Малинов,
след което се пошегува, че на
първия събор, който е бил в Кре-
миковци, денят също е бил дъж-
довен, но са последвали 18 събо-
ра „по вода“ и така ще е оттук на-
татък.
Участниците почетоха с
едноминутно мълчание па-
метта на отишлия си наскоро
от този свят основател и вдъ-
хновител на НД „Русофили“
Енчо Москов.
Юрий БОРИСОВ