Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 34 (19 септември 2023) ДА ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ДА ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Е-поща Печат PDF

Няма „обич към Роди­ната” в учебните програми. Важните послания са опако­вани в бездушие и удавени в многословие.

Левски е „заловен от тур­ската полиция и обесен край Со­фия” като обикновен престъп­ник – защо, за какво: мълчи учебникът за 4-и клас.

За Гоце Делчев децата учат като за... трафикант на оръжие.

Министерството на образованието преразглежда учебните програми за училищата. Смятам това за ключово за съдбата на на­цията! Защото със сегашните скопени от българско национално чувство учебни програми и учебници българската нация е об­речена. И не някога, а в рамките на едно поколение…

Простете ми патоса, но убедено смятам, че най-голямото пре­стъпление на т. нар. преход е унищожаването на национална­та ни памет. Защото паметта е онова, което прави нацията. А днес няма друг народ по света, който така бързо, активно и успешно да ликвидира своята национална памет! Затова подех иници­ативата „Да върнем България в българското училище”. Тя цели не просто преработване на учебните програми и учебниците, а преос­мисляне или всъщност осмисляне на ролята на училището като национална утроба на човека. Именно затова е ключово важно радикално да се преформулират целите в учебните програми и духът на учебниците.

В българското училище все още има патриотичен дух благо­дарение на изключителните български учители.

Но това, което правят бъл­гарските учители, е въпреки: въпреки учебните програми и въпреки учебниците. След като подхванах това начинание, ми се обадиха много учители от ця­лата страна. И без да се познават помежду си, ми разказаха горе- долу едно и също: по семина­ри – „методологични”, за под­готовка на учебната година – ги инструктират да не гово­рят за робството, да не набля­гат на въстанията, на кланета­та, на бунтовете, да не говорят за еничарството, цитирам: „за да не се насажда омраза”… Ето това напълно неадекватно раз­биране е основният проблем! И то не е нито отскоро, нито само по един учебен предмет. Това е прокарвана от поне две десе­тилетия политика. Смятам, че трябва да го кажа ясно: прокар­вана от 1-2 партии и 3-4 фон­дации…

Убеден съм, че истината е точно обратната: само жива­та историческа памет може да бъде основа за истинска толе­рантност.

В действащите учебни про­грами предметите, които фор­мират личността на детето (обобщено по български език и литература, история и гео­графия), по никакъв начин не целят формиране на на­ционална идентичност. Още по-малко на национална гор­дост и съвсем пък не на дълг пред героите на нацията или пред нейното бъдеще. И дори за обич към Родината. Израз „обич към Родината” в българ­ските учебни програми като задача на обучението на българ­ските деца няма никъде!

Няма ги изобщо думите „Родина” и „Отечество”!

Няма израз „историческа памет” в нито една учебна програма. Още по-малко пък изрази като „национална иден­тичност”.

Моделът на целия абсурд можем да видим в учебните програми по „Родинознание” за 1-и и 2-и клас. Още оттам тръгва цялата тази политика на обезродяване, ще си позво­ля да я нарека политика „Бал­канджи Йово” орязване на всичко, което може да създаде връзка между детето и него­вия народ. Предметът се казва „Родинознание” но в учебната програма Родината не се спо­менава нито веднъж!

И така е от 1-и клас до 12- и…

В резултат на това учебни­ците, написани по тези учеб­ни програми, са пълни с… празноти. Няма ги нито дра­мите в историята, нито вели­чавите ни герои, нито смисъ­ла на родолюбието, нито дъл­га пред Отечеството. Затова си позволих да кажа, че башибо­зук да беше писал български­те учебници и учебни програ­ми, нямаше така да ги опусто­ши от всичко българско и род­но! От всичко свято…

Мога да дам десетки приме­ри...

В уроците за „българите под турска власт” и за Априлското въстание всъщност няма нито ред за робството! В 8 (осем) реда пише, че българите били „рая”, защото плащали данъ­ци?! И че „не били равноправни с мюсюлманското население, за­щото нямали право да се обли­чат в красиви дрехи, да строят големи къщи и високи църкви”. Нищо повече!!!

Това е целият текст!!!

В българското училище практически не се изучават нито Баташкото или Новосел­ското клане, нито еничарство­то, нито позорните данъци, които са били принуждава­ни да плащат българите, като данъка „дишхакъ”. Няма всъщ­ност нито един от онези елемен­ти, които могат да създадат ясна представа за драмата, за тра­гизма, за зловещите измере­ния на целия този петвековен период!

Това е, простете ми, ново Баташко клане. Да не оста­не нито спомен за миналото, нито чувство за национална принадлежност, нито основа­ние за гордост, че си българин. Дори Хвърковатата чета е из­хвърчала от учебниците: ци­тирам: „Бенковски създава от­ряд, с който обикаля из страна­та”.

Нещо като туристическа агенция…

Цялата българска исто­рия – от дълбоката древност до днешния ден – е насмете­на в една учебна година, в 10-и клас! Защо?! И учебниците за 10-и клас реално са над 1000 стандартни страници всеки! В тези 1000 страници професор трудно ще се ориентира кое е най-същественото. Един уче­ник не може и да ги прочете, а да ги научи – съвсем. На пръв поглед учебниците са чудесни: с много текстове, с много доку­менти и други картинки – види­те ли, всичко е тук! И резултатът е ясен – от многото „информа­ция” не остава нищо! И това е направено съвсем нарочно – да се удави в многословие вся­ка национална идея, всяко ва­жно послание.

Наглед всичко го има в по няколко реда – за да мине номерът. Но е удавено в без­бройни дати, имена, събития, в един калабалък от тексто­ве, най-често несвързани по­между си – и в крайна смет­ка в целена невъзможност де­тето да запомни каквото и да било!

Всичко, което може да съз­даде устойчива представа за миналото, е представено мак­симално безлично. В Учебна­та тетрадка по история за 5-и клас (на изд. „Просвета”!) на­мираме ярък пример как се захаросва трагизмът на роб­ството – еничарството: „В оп­ределен период от време осман­ската власт отнемала момче­та от християнски семейства, за да се обучават за еничари”!... На днешните деца еничарството се представя като елитно обра­зование?!?

Затова всъщност голяма­та драма на българското учи­лище е не какво има в нашите учебници, а какво няма. Няма го патриотичният дух!

Фактите и датите ги има – но са опаковани в бездушие и удавени в многословие. Няма акценти, няма послание, няма ни дух, ни памет, ни идентич­ност…

Който и учебник по българ­ски език и литература да хва­нем, пак се хващаме за главата. В учебника за 4-и клас няма нито 1 (един) ред от Вазов или Ботев! Нито един!!! Нито за някой войвода или поне за ня­кой български обичай.

В учебника за 5-и клас са използвани общо 40-ина про­изведения. И сред тях само едно (1) е свързано с българ­ската национална съдба: „Хай­дути” на Ботев. Едно от 40! И 6 стр. от общо 230. В тези 6 стр. има 8 реда за Родината – раз­търсващи със своята бездуш­ност…

Има, разбира се и чудесни текстове. Но България я няма!

В читанка за трети клас в раздела „Хубава си, Таткови­но!” не само го няма Славейково­то „Хубава си, Татковино”, нито което и да било друго българско патриотично стихотворение, но можеш да видиш целия абсурд на нашето средно образование. Едно от трите стихотворе­ния в този раздел е озаглаве­но „Трети март”. И започва с „Една обикновена дата”. Точка! Така трябва да учат, помнят и чувстват децата ни деня на Ос­вобождението!

И парадоксално: учебните помагала, които не са „одобре­ни от МОН”, са много по-смис­лени! И учебниците за българ­ските деца зад граница са на­писани много по-добре…

За мен е вече несъмнено: в работата на МОН и на българ­ските училища има антибъл­гарска намеса. Прокарана ма­щабно и така, че да изглеж­да като европейска толерант­ност…

Хоризонтът за решения вече наистина е в рамките на едно поколение. Учебните програми трябва да бъдат преработени радикално – с принципно раз­лично отношение към истори­ята, към големите личности и драматичните събития в исто­рията на България, към сми­съла на национална принад­лежност.

Въпреки някои аргументи за обратното, подкрепям – и от­давна отстоявам – по всеки учебен предмет да има само по един одобрен от МОН учеб­ник! И да го издава държава­та.

От 20 години повтарям, че образованието и културата трябва да се запишат в Кон­ституцията като стратегиче­ски национален приоритет.

Защото убедено вярвам, че ние сме народ с изключителни качества, който не заслужава днешното посичане.