Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 21 (23 май 2023) Песни в прослава на Отечеството

Песни в прослава на Отечеството

Е-поща Печат PDF

12-о издание на Националния фестивал

на патриотичната песен „Отечество“

 

Песни в прослава

на Отечеството

В Плевен върви под­готовката за Нацио­налния фестивал на патриотичната пе­сен „Отечество“. Г-жа Евгения Иванова, председател на Орга­низационния комитет по под­готовката и провеждането на фестивала, чиято цел е да по­пуляризира българската пе­сен с патриотична насоченост, както и да открива млади та­ланти в певческото изкуство, уточни: „Фестивалът отдавна е събитие за града и очаквана из­ява на много певчески колекти­ви и индивидуални изпълнители. През годините в него участваха все повече представители от цялата страна, което показва интереса към инициативата, а нас ни зарежда с вярата, че вър­шим нещо много необходимо за хората на град Плевен и за па­триотичното възпитание на по-младите поколения.

И тази година във фестива­ла ще покажат своите творче­ски сили и възможности мъжки, женски, детски и смесени хорове, певчески групи, дуети и индиви­дуални изтълнители, които ще се представят само с по две па­триотични песни. Фестивалът се провежда в един ден и факто­рът време е от съществено зна­чение. Разчетите трябва да са такива, че времето да стигне за всичко и за всички“, допълва Ев­гения Иванова и подчертава с видимо задоволство.

„Радваме се, че географията на участниците говори за все по-нарастващия авторитет на това музикално събитие, но същевременно ни натъжават за неминуемите ограничения по брой и време за изява на тези все по-многобройни и вдъхновени от любовта към България хора“.

И наистина, да дойдеш от Бургас, от Панагюрище или Па­зарджик, за да изпееш 2 песни за по 3-4 минути, може да означава не само признание за усилията на организаторите в подготов­ката на фестивала, но показва преди всичко потребността на хората от атмосферата на висок патриотизъм, който неминуемо създават песните за Отечество­то. Както и усещането на публи­ка и изпълнители за отсъствие­то на онова болезнено чувство наречено единение така необхо­димо в тези сложни и бездухов­ни времена.

Човек трябва да чуе напри­мер мощния глас на смесения хор от бунтовно Панагюрище и на вокалните детски групи от с. Търнене и Ново Село, Русен­ско, продължава своята изпо­вед г-жа Иванова, за да осъзнае, че България е оцеляла, защото е пяла. И в радост, и в изпитания, и в болка, и в надежда.

Тази година записахме за участие 42 представителни групи от Горна Оряховица, Не­себър, Созопол и София; от Лу­ковит и град Левски; от с. Су­шица, община Стражица и Долно Абланово, Русенско; Дъл­бок дол, Троянско и село Шия­ково, община Гулянци. Не мога да пропусна и участниците от с. Долни Луковит, община Ис­кър и с. Гложене. Разбира се, че най-много и най-силно са пред­ставени училищата в Плевен – „Христо Ботев“ и „Д-р Петър Берон“, както и смесения хор „Кайлъшко ехо“.

И когато разговорът зася­га вече творческите постиже­ния, Иванова добавя: „Една особеност се налага от пръв поглед – съставите и изпълни­телите са ръководени от му­зикални педагози и диригенти със завидни професионални по­знания и майсторство. Това от само себе си налага и оценя­ването на изпълнителите да бъде от крупни авторитети и преподаватели, които сме оси­гурили от Националното учи­лище по изкуствата „Панайот Пипков“, град Плевен“.

На победителите, както вся­ка година, ще бъдат връчени различни награди – лауреати на фестивала, отличия за първо, второ и трето място, както и ня­колко паметни специални гра­моти.

Песенният форум “Оте­чество“ ще се проведе на 4 юни от 11.00 ч., в парка на Ре­гионалния исторически музей в Плевен. Както винаги и тази година той е посветен на Хрис­то Ботев и падналите за сво­бодата на България. Организа­торите на националното съби­тие са: ПП „Нова Зора“, вестник „Нова Зора“, Творческо обеди­нение „Зора“, Съюза на офи­церите и сержантите от запа­са и резерва в град Плевен, със съдействието и подкрепата на Община Плевен.