Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 21 (23 май 2023) Нескрити намерения за фашизиране на държавата

Нескрити намерения за фашизиране на държавата

Е-поща Печат PDF

На 5 май т. г. Румен Христов, Да­ниел Митов, Екатерина Заха­риева, Красимир Вълчев, Ра­домир Чолаков и още няколко народни представители от ГЕРБ-СДС са внесли в деловодството на Народното съ­брание мракобесен законопроект за изме­нение и допълнение на Закона за обявява­не на комунистическия режим в Бълга­рия за престъпен.

Чрез него те предлагат на фасадите или на видно място във всички общест­вени сгради, в които се помещават дър­жавни органи, териториалните им зве­на, органите на местно самоуправление, културни институции, образователни центрове, училища и университети, да бъдат поставени надписи със следно­то съдържание: „Комунистическият ре­жим в България (09.09.1944-10.11.1989 г.) и дейността на БКП са обявени за престъп­ни със закон, приет от 38-то Народно съ­брание“. Всички органи на държавната и местна власт, публично правни, културни и образователни институции, в т. ч. юри­дически и физически лица се задължават да предприемат действия за премахване на всякакви символи на комунизма, в т. ч. БКП и нейните ръководители. При неизпълне­ние на разпоредбите на закона следва на­лагане на сериозни глоби, като нарушения­та се установяват от петчленни комисии. Действията по изпълнение на Закона след­ва да се предприемат в едномесечен срок от влизането му в сила.

От мотивите към законопроекта се установява, че целта на вносителите е: „Да се разобличи и заклейми веднъж зави­наги престъпният комунистически ре­жим и да се пресекат опитите за събужда­не на носталгия у съвременниците на ре­жима и заблуждаването на младото поко­ление, което няма лични впечатления от него“. Тази цел показва, че законопроек­тът е опит да бъде отклонено обществе­ното мнение и да бъде прикрита очевад­ната истина, че 33 години след демокра­тичните промени в страната ни - период, през който повече от десетилетие упра­вляваше ГЕРБ, България е най-бедна­та и най-изостанала държава в Европа, чийто граждани боледуват най-много и умират най-млади. Социалните нера­венства се увеличават непрекъснато до степен да имаме огромен брой работещи бедни и мизерстващи пенсионери, а жи­тейската и морална безпътица да обхва­ща в своето менгеме на безнадежност все повече млади хора.

В такава обстановка депутатите от ГЕРБ са решили, че заклеймяването на периода 1944-1989 г. и „окончателното премахване на всички символи и „произве­дения на изкуството“, които носят харак­тера на комунистическия режим в Бълга­рия“ ще изведат страната от политиче­ския и икономическия тупик, в който се намира. Тупик, в който именно те ни вкараха.

Политиката за насаждане на страх и омраза започна да се превръща в запазена марка на някои от българските партии. Ко­гато настоящето губи от сравнението му с миналото, започват постоянно да те пре­следват „сенките на комунизма“. Тогава се налага демонстрация на безсилие, на без­идейност, стигаща до безумие.

Безумие, като това да концентрираш усилия да демонтираш насила паметта у хората, вместо да се бориш за справяне с политическата криза, а оттам с високите цени, с инфлацията, с бедността! Систем­ните опити за подмяна на историята чрез изкривяване на факти и забрани, поощря­ват едно изключително опасно съвре­менно явление, каквото е неонацизмът.

В това отношение БСП има ясна пози­ция срещу проявите и настъплението на неофашизма и неонацизма в Европа, приета в декларация на 50-тия си Конгрес.

Чрез нея БСП ясно заяви, че всякак­ви опити за ревизия и изопачаване на ис­торията, за отричане на военните прес­тъпления и престъпленията срещу чове­чеството, извършени от онази човеконе­навистна идеология, са обречени.

Предложеният законопроект за изме­нение и допълнение на Закона за обявя­ване на комунистическия режим в Бъл­гария за престъпен точно в този момент, в това смутно политическо времеq е до­казателство за изключителната важност на предупреждението, отправено от Ум­берто Еко, че фашизмът може да се върне под най-невинното прикритие. Наше за­дължение е да го разкрием и да посочим с пръст всяко негово проявление - всеки ден, във всяка част на света.

Ние добавяме - и да го предотвратим на всяка цена!

Това е отговорността на всеки граж­данин и задължението на всеки държав­ник.

Затова призоваваме вносителите на доклада да го оттеглят, за да бъде съхра­нен и без това крехкият обществен мир в държавата.

Градски съвет на БСП – София