Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 21 (23 май 2023) Некадърникът Дайнов плагиатства

Некадърникът Дайнов плагиатства

Е-поща Печат PDF

Какво прави един не­кадърник-соросо­ид, лишен от анали­заторски качества и публицистичен дар, когато шефовете му го принужда­ват да пише „коментар по на­болели обществени проблеми“?

Плагиатства.

Оглежда се за някоя ин­тересна статия - а такива се намират само в сайтовете, в които пишат национално мислещи автори - сграбчва идеите им и ги обръща нао­паки.

Соросоидите са всеиз­вестни бездарници, а когато имаме насреща си Евгений Дайнов, там вече казва дума­та си и перманентната алко­холна мъгла. Но човекът тряб­ва „да заработва” щедрите со­роски аванси. С „писане“. Т.е. с интелектуално джебчий­ство. В България плагиаторът е волен стрелец - куче влачи, диря няма.

Случайно попаднах на един инфантилно-помпозен тюрлюгювеч от сороския ла­кей Дайнов, озаглавен „Оли­гархията в България се заду­шава. Какво е нужно сега?“ в сайта www.dw.com, който мяр­кам само инцидентно, дока­то търся в Гугъл други сайто­ве с интересни автори. Тък­мо по въпроса „какво е нужно сега“, наш Дайнов си е позво­лил да открадне основната идея на моята статия „Не гле­дай сеир, българино!“ публику­вана днес, 17 май, в 9.22 ч.,в любимия ми сайт „Свободно слово“.

Моят текст разглежда най- актуалния „взрив“ от събития в България в момента - „ма­фиотската война“ в проку­ратурата - и призовава към действие българския народ - чиято намеса чрез граж­дански протести би осигури­ла най-справедлив изход от създалата се ситуация, преди нещата отново да бъдат при­крити, замазани и заметени.

„Основната идея“ на Дай­новата словесна каша е съ­щата, но той я представя с обратен знак, дъвче я по со­росоидски с гнили зъби и на­месва ни в клин, ни в ръкав Европол, Кьовеши и Аме­риканския конгрес. Това от­краднато от мен „острие“ на текста си, некадърникът за­бива величаво в самия край на жалкия си тюрлюгювеч, започващ с нечетима, непо­носима наукоподобна попа­ра, в която соросоидът без­милостно забърква и не­щастния Аристотел.

Цитирам дословно плаги­атствания „извод“:

„Не можем да си позволим да чакаме закономерностите, водещи до разпад на олигархи­ите, да свършат нашата ра­бота, докато ние гледаме от­страни и хрупаме пуканки. Не можем да оставим тази рабо­та и на Европол, Кьовеши или на Американския Конгрес. Да, в момента закономерности­те работят в наша, на граж­даните, полза. Но без наша, на гражданите, намеса - резулта­тът накрая няма да е този, който би трябвало да бъде.“

Слогът на пишман поли­толога ми прави удоволст­вие. Винаги се радвам да от­бележа колко посредствени и бездарни са сороските ла­кеи.

Но не съм съгласна да ме крадат и да изопачават ду­мите ми!

Смехотворното съчине­ние на Дайнов е публикува­но в dw.com преди шест часа - шест часа от момента, в кой­то написах моя антиплагиа­торски протест - 18.30 ч.

А статията ми, от която со­росоидът краде мисли, е пуб­ликувана в „Свободно слово“ в 9.22 ч. – т.е. преди девет часа. Направете си изводите.

Бия през пръстите, со­роски плондери!