Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 21 (23 май 2023) Какво има в кратера с дълбочина 30 см?

Какво има в кратера с дълбочина 30 см?

Е-поща Печат PDF

Надявам се, макар да не вярвам, че този въпрос скоро ще се осъзнае като из­ключително важен не просто в разследването на инциден­та с главния прокурор, но и в осъзнаването и осмислянето на нашето политическо битие от последните 20-25 години, на неговата власт и особено на политическите отношения и същността на капитализма като социалнополитическа система. В подоб­ни инциденти, особено когато са съсредоточени във взривове, заплахи, опасности от физиче­ско унищожаване и разстройване на целия по­литически живот, винаги се проявяват безси­лието на властта, както и на нейната опози­ция, установения ред и причините, поради които се правят опити той да бъде променен и премахнат, на хората, които замислят и из­пълняват инцидента и на тези, срещу които е насочен. Тук най-важното присъствие е на властта и системата, която я излъчва и й поста­вя задължението да управлява. Властта обаче си има други грижи и знае, че този, който ре­ално я поставя начело на държавата, изисква от нея нещо съвсем различно от онова, което избирателите очакват от нея! Тя на него служи и нему угажда.

Аз, разбира се, не мога, пък и не е моя ра­бота, да анализирам и оценявам този инци­дент нито в неговата техническа страна, нито в юридическия му смисъл. Пък и те не ме ин­тересуват чак толкова. Но случаят се превръща в знак и символ на държавата и властта и аз на­сочвам вниманието си именно към политическия знак и символ на въпросния кратер с дълбочина, както официално бе публично обявено, от 30 см.

В него се е събрало всичко, което характе­ризира живота, който живеем, и с безсрамна откровеност представя гордо и надменно ця­лата му пошлост, нелепост и уродливост. Вър­ху въпросния кратер се експонират главните черти на обществения характер и степента на упадък, разруха и цинизъм на една обществе­на реалност, напълно лишена от морал и поч­теност. Но вярна на своя „нов цивилизационен избор“ и на „ценностите”, които той й донесе.

И вместо да изглежда страховита и изпъл­нена с опасности, наречената „кратер“ оста­вената от избухването на заряда, дупка с 30 см дълбочина показа колко пошло и нелепо е всичко у нас. В една такава дупка ще побереш единствено собствената си ограниченост и не­способност, страх, коварство, отмъстителност.

В една пошла и политиче­ски немощна обществена реал­ност всичко е пошло и немощ­но, защото се извършва от хора посредствени, необразовани, непрофесионални, недоучени, безсъвестни. На тях много им се иска да вършат славни дела, за да изглеждат загрижени за държа­вата и народа, но възможностите им са достатъчно ограничени, за да произвежда само интриги, лъжи, пошлости. Те умеят единствено да се пъчат, да заплашват, да се заканват, да се кълнат в любов към отечест­вото или че са мъже, да жестикулират, лъжат, но най-вече да се оправдават.

И понеже в този проблем са ангажирани по­средствени умове, интригата се заплете около това дали главният прокурор ще подаде ос­тавка, как ще се изпълни отстраняването му от длъжност, чии интереси са замесени, дали това е съдебна реформа или не е? После духо­вете се разбуниха в очакване какво ще се слу­чи, след като той обеща да не подава оставка, а довчерашните храбреци започнаха да се оп­равдават. Пошъл и гнусен театър на бездар­ни драматурзи, режисьори, изпълнители, та дори и технически персонал. Да не говорим за тези, които гледат представлението и автори­тетно го коментират и оценяват. Всеки театър обаче си заслужава критиците и ценителите. А критици и ценители като нашите полито­лози им отива да гледат тази пошлост, защо­то им отива на ленивите и безплодни умове и жалките им пера. Нали този театър ги е обуча­вал и формирал професионално по образ и по­добие на техните преподаватели, но и на тези, които сега им заплащат за посредствеността и бездарието.

У нас винаги е така. Когато се случи нещо екстрено, посредствеността бърза да го еле­ментаризира и затвори в познати рамки, за да го направи лесно за обяснение и анализ. Затова коментарите са все около видимото, баналното, елементарното.

Този път става същото. Толкова е загнило мисленето, толкова е потиснат и елемента­ризиран българският ум, че не е в състояние поне една мисъл да произведе и тя да е умна, рационална, оригинална, продуктивна, дълбо­ка.

Какво тогава да очакваме от нашето бъде­ще?

Аз отговарям ясно и категорично: нищо!