Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 21 (23 май 2023) “С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ”

“С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ”

Е-поща Печат PDF

Предаване за исто­рия и геополитика “С желязо и кръв” се появи в програмата на ТВ “България 24” в начало­то на този месец. Изкушените в историята и острите геополи­тически проблеми ще могат да го гледат всяка сряда от 17,00. За заглавие избрах прочутия израз на Бисмарк, с който ве­ликият канцлер определя как ще постигне обединението на Германия. Не с парламентар­ни дебати, а с желязо и кръв, с военни победи. Днес вижда­ме, че изразът остава актуален. Използването му в предаване­то трябва също да подскаже, че то ще е лишено от досадната политкоректност, която обез­личава История.бг по БНТ, например. Либералистични­те, глобалистки и открито ру­софобски щампи определено възпрепятстват търсенето на историческата истина.

А историческата истина днес ни е необходима пове­че от всичко. Страната ни пре­живява смъртноопасна криза. Без ясна представа за мина­лото, никаква успешна стра­тегия за бъдещето не може да бъде очертана. Крушението на двете мощни политически движения от “прехода” - СДС и БСП - ясно го показват. Защо­то и двете политически дви­жения залагаха на конфрон­тацията, която разделяше хората, правейки България лесна плячка на неоколони­ализма. Първите с примитив­ния си разрушителен “антико­мунизъм”, добре илюстриран от Петър Слабаков с израза “из­клаха комунистическите кра­ви”. Вторите с “антифашизма” и прекалената идеализация на „реалния социализъм”. В това фалшиво противопоставяне не остана място за обикновените традиционни ценности, из­граждали през вековете чо­вешката цивилизация. Така и двете политически сили не раз­браха, че основната стратеги­ческа задача за България след 10 ноември бе, не “да премине от другата страна”, а да съх­рани и развие своя суверени­тет. Павел Писарев ми е разпра­вял, че когато отишъл директор на БНТ през 1990 г., видял в ко­ридора да се разхожда “някакъв негър”. Секретарката му го ин­формирала, че това е съветник по медийната политика, из­пратен от американското по­солство. Писарев наредил по­вече да не се пуска в сградата. На другия ден настанала олелия. Първо му се обадил Лилов, по­сле Петър Младенов, накрая съветският посланник!... Тряб­вало да осъзнае „новата ситу­ация, в която се намираме”, му обяснявали те. Е, върнали аме­риканския инструктор по “свобода на словото”, въобще не им дошло наум да отстоя­ват националния суверени­тет. Не са го разбирали като ценност. Не само СДС, а както се вижда от примера, и БСП. А именно във възраждането на традиционните ценности се крие спасението на България. Кои са националните ценнос­ти, как са се утвърдили, кои са институциите, които са ги ох­ранявали, това са въпросите, на които предаването “С желя­зо и кръв” ще се стреми да тър­си отговори. Тези отговори се наричат философия на исто­рията.

За основното противоречие, консерватизма, Русия и Търновската конституция

Противопоставянето “ан­тикомунисти” на “фашисти” не отразява реалните тенден­ции и противоречия на обще­ството, но отвлича усилията на малкото активни гражда­ни. За днешната епоха основ­но е противоречието между на­ционалния консерватизъм и либерализма (глобализма). “Аз съм националист, каза прези­дентът Тръмп пред Общото съ­брание на ООН, и се боря срещу глобализма.” Затова към него­вото преизбиране са насоче­ни надеждите за прекратява­не войната в Украйна и предо­твратяване на световен ядрен конфликт, за слагане бариера пред ЛГБТ-дружинките и спа­сяване на младото поколение от извращенията на джендъ­ризма, за отпор срещу измис­лените “пандемии” и мерките на медицинския тероризъм, за спасяване на културата от изстъпленията на “поп-арта” и т.н.

По тази причина реших да посветя първата емисия на новото предаване на Търнов­ската конституция. Уви, не се получи. Гостите сами по себе си бяха ерудирани, но този от тях, който в пуб­личното пространство се декларираше като тръмпист и консерва­тор и на когото разчи­тах да покаже недъзи­те на Търновската кон­ституция, на практи­ка се оказа обикновен либерал. Споменавам този факт, за да разкрия един съществен проблем в българското общество днес. Нямаме национал­ноконсервативна инте­лигенция, а единствено тя може да спаси Бълга­рия. Имаме интелекту­алци социалисти доста­тъчно. Ето Андрей Пан­тев, Искра Баева, Нако Стефанов, Васил Проданов, Иво Христов, че и Валентин Вацев... Имат си сайт Поглед. инфо, предаването на Волгин, “Дума”, доскоро и БСТВ. Либе­ралите пък, да не ги и подхва­щам, са море, ще ни удавят. Типажът им е представен от литературния “титан”, Геор­ги Господинов. Вцепеняваш се и онемяваш. Зад гърба на либе­ралите са фондациите с пари­те и купища медии с БНТ, БНР, БТВ и „Нова начело“, че и бъл­гарските секции на “Дойче веле” и “Свободна Европа”. Чувство за отговорност пред нацията за либералите не съществува. Разрушавай и печели! Да при­помня скорошното писмо на “100-те интелектуалци”, вог­лаве с Васко Кръпката?! Бър­зо да се съставело правителство между ГЕРБ и ПП! За да се под­крепи “ефективно” Украйна, разбирай, да влезем във вой­на с Русия! Руши и печели, че докарай и война! Това са те. Лявата интелигенция в голяма­та си част искрено се стреми да бъде национална. Но не е лек процес, изисква време, преос­мисляне на историята и пози­циите. Помня в едно предаване Къдринка Къдринова отчаяно защитаваше правото на ЛГБТ на съществуване, един прия­тел бе уволнен от “Дума”, защо­то пуснал материал в подкре­па на Тръмп срещу Байдън, а в Клуб “24 май” на 26 февр. 2023 г. Искра Баева ни напомня, че Червената армия унищожила Руската империя, а съвремен­на Русия се идентифицирала точно с нея. Голяма заслуга е унищожението на Русия, няма що! Представите са объркани, ама в чия глава?

Имаме либерална и социа­листическа интелигенция, но национално-консервативна нямаме, това е съществено­то. Само отделни представите­ли, като акад. Георги Марков, например, но като прослойка тя не съществува. За сметка на това се появиха разни ер­зац-консерватори, свързани с фондациите, ум да ти зай­де. Проблем им е, както при либералите, все тая Русия. Но Русия е страна традиционно свързана с България от хиля­да години, когато българските свещенници пропагандираха там словото Божие и славян­ската книга. Не само за Осво­бождението, но и за Възраж­дането като цяло най-голямата помощ дойде от Славянските комитети. Те събираха помощи за църкви и училища, те оси­гуряваха стипендии за бъл­гарските ученици и студенти. Руските писатели Юри Венелин и Иван Тургенев откриха бъл­гарската тема. Руската лите­ратура изигра огромна роля във формирането на българ­ската култура и душевност. Как при това положение бъл­гарската консервативна тра­диция може да заобиколи Ру­сия и да формира светогле­да ни по тертипа на Стамбо­лов? Абсурд! Стамболов, казват, бил символът на българския национализъм?! Запомнете, Стамболов е либерал, а либе­ралът не може да изразя­ва национално чувство. Той мисли само себе си, по определение! Обърнем ли обаче поглед към българ­ските консерватори - То­дор Икономов, Климент Търновски (Васил Дру­мев), Симеон Варненски, Иван Вазов, Константин Стоилов, Константин Ве­личков, Иван Евстрати­ев Гешов, Михаил Ма­джаров, Стефан Бобчев, че дори и цар Борис III - всички те се застъпваха за близки отношения с Русия. Не можеше да бъде и друго.

Накрая да кажа нещо за Търновската консти­туция. Това, което искаха консерваторите, както в коми­сията по проекта, така и в из­казването на Тодор Икономов, бе избирателен ценз, огра­ничаване броя на народни­те представители, охрана на православието и въвеждане на Сенат, като противотежест на увлеченията на Събрание­то. Все искания на национал­но отговорния политик днес. Друг е въпросът, че от тая кате­гория нямаме. Нима не изстра­дахме достатъчно всеобщото и равно избирателно право с масовото купуване на гласо­ве и манипулациите в меди­ите, жертва на които са хора­та с ниско образование? За да получиш шофьорска книж­ка се изисква диплом, а за пра­вото да решаваш съдбата на държавата – нищо! Къде е ло­гиката? Моят гост либерал дори посочи, че консерваторите от Учредителното събрание сто­яли в основата на бъдещите потиснически режими. Бе то либералите като се увлекат, на­право изхвърчат от действител­ността. Точно Тодор Икономов като министър на вътрешни­те работи забрани на поли­цията да отваря писмата на гражданите, защото противо­речи на конституцията. Велик човек, трябва по-често да си спомняме за него. Ще спра до­тук, защото темата е мащабна и изисква отделно разглежда­не. А дискусията за всеки пов­дигнат от предаването въпрос можем да пренесем във фейс­бук-страницата на предаване­то. Елате и коментирайте.