Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Искаме прошка

Е-поща Печат PDF

Йоан Павел Втори се извини на държа­ви, общности и етно­си, страдали някога от безпътствата на европейски­те кръстоносци. Това тогава бе добър знак, защото е пръв слу­чай Западна Европа – „пъпът на света и солта на земята!“ да се извинява някому. Дошло е време и ние да чуем европей­ски извинения към България и българския народ – я за Сан Стефано, я за Ньой, я за Па­риж 1947; я за Шенген, задето още ни държат като молепсани, зад оградата.

Преди да бъдат светци на православната църква, Ки­рил и Методий бяха вече све­тци на българската църква. И затова е светотатствено да премълчаваме истината, дето солунските братя са прежи­вели злостния прием на тога­вашната Европа, вечно едино­същна в ревността си. Ревност към разпространяване на хрис­тиянския закон чрез българ­ска писменост, от български учители и на български език. Зер, тежкият канон на латин­ския език не е разрешавал дру­го общение между още нециви­лизованите там немци, фран­ки, европейци уж божем. Зна­ем единствено позволената им свобода: да говорят немски само със своите високо инте­лигентни коне!

При всичката си твърдина през вековете Кирило-Методи­евото дело в наши дни губи откъм самобитност, яснота, образ и съзвучие. По неговите одежди вече има чужди нашив­ки, знаци, гънки и изкуствени цветя. Песенността на езика ни губи откъм мелодика. Срич­ките стават нервни и неразби­раеми. Нашествието на чужди думи е толкова по-неотразимо, тъй като приносители са тези, които би трябвало да са му най- истински стражи: професио­нално пишещите и професио­нално говорещите. Тези нера­зумни служители с могъщи ин­струменти в ръце: печат, радио и телевизия.

На 17 май беше изпитът по български език и литература на зрелостниците по темата “Жи­вотът и книгите” върху стихо­творението “Книгите” на Ата­нас Далчев. Явно бе много до­бра, умно намерена и зарад­ва учениците. Упълномощена учителка (гледахме на живо по Националната телевизия из­пита) излезе на екрана и оце­ни достойнството на задание­то с думите: “Далчев е един про­вокативен автор!”... Думите на учителката (тя е от обкръже­нието на просветния министър) ме изгориха като кълбовидна мълния: Далчев бил провока­тивен автор! Един от поети­те с най-тиха вдълбоченост в българската реч е провокатор, така ли? Я да се махате от екра­на, изедници! Както виждате и аз зная чужди думи (например - хай, сиктир, оттук!), но ги говоря не под българско небе, още по- малко по Националната телеви­зия. Какво означава на българ­ски този латински глагол pro-voco с немска наставка – ieren?

Предизвиквам, но с лош умисъл, със злост дори.

Телевизионното войнство боледува от възходящ идиоти­зъм. Момчета и момичета вся­какви цупят устни по екрана, уд­рят ни с цепеници по простите глави и се заканват да ни до­вършат. Пет милиона зрители, останали без душа, дирим по­мощ и чакаме погалване с чо­вешка реч. Сказуеми на българ­ски изречения ли са: дистри­бутира, сублимира, ситуира, комуникира, индикира, финали­зира, трансферира... хвърли реч­ника по тях, българ, българино!

Объркани и смущавани сме всеки Божи ден. “Парла­ментът не заседава адекватно. Пожарникарите не действат адекватно. Най-важна е превен­цията и профилактиката на престъпността. Атмосфера­та се замърсява дистанционно. Има варианти с акценти по ин­териора. Оказваме логистична (?!) подкрепа на войната в Аф­ганистан. Откриваме себе си в телевизора чрез дигиталното време. Панелните гета ще бъ­дат санирани. Заедно с туропе­раторите ще си купуваме брей­ди облигации и чрез дистрибу­торите на мотопфое ще си взе­маме по една кола на лизинг...”

В безсилието си да се защи­тим от инвазията (нападение­то) се обръщаме към Кирил и Методий. Светите братя ни да­доха не само Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Ест, Живете, но и ни преведоха мъдър биб­лейски текст: “За всяка праз­на дума, която ще кажат чове­ците, ще отговарят на Съдния ден.”

Тежко ни в европейското грехопадение! Брате Кириле, и ти, брате Методие, искаме прошка! Тъпчем вашето дело, ругаем грешно бащини си кос­ти и нашите нрави, че те били прости!

Ядем киселото грозде. А ще скриптят зъбите на сино­вете ни!...