Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 20 (16 май 2023) Никой не е забравен и нищо не е забравено

Никой не е забравен и нищо не е забравено

Е-поща Печат PDF

Никой не е забравен

и нищо не е забравено

На 11 май т.г. в Зала 1 на Централния во­енен клуб, по ини­циатива на Съюза на българските творци и Съ­юза на офицерите и сержан­тите от запаса и резерва, се състоя премиера на патриотич­ния сборник, посветен на тво­рци участвали във войните - „С перо и четка - На нож!”. Среща­та бе и по случай 11 май – Денят на равноапостолите Кирил и Методий, както и на 160 годи­ни от първото им честване през 1863 г.

Съставители на сборника са Ирина Александрова, предсе­дател на Съюза на български­те творци и о.з.полковник Сте­фан Шопов. В Редакционната му колегия влизат Елена Влаш­ка, Ирина Александрова, Нина Норд, полк.о.з. Стефан Шопов. В книгата са представени с крат­ки биографични бележки и порт­ретни снимки 19 български тво­рци – писатели, поети, худож­ници, журналисти, музиканти, които с перо и четка са отра­зявали събитията и живота на войниците на фронта. Към вся­ко име са публикувани и худо­жествени творби на автори, чле­нове на Съюза на български­те творци, посветени на всеки, в знак на почит към паметта и де­лото им. Някои от тях са има­ли късмет да се върнат живи от окопите. Други не са се върна­ли. Един от тях е най-нежният поет в българската литература – Димчо Дебелянов.

Сборникът започва със съз­дателите на химна на Българ­ската армия „Велик е нашият войник” - Константин Геор­гиев и Михаил Шекерджиев. След тях, макар и не от фронта, е представен Иван Вазов - най- яростният заклеймител и отри­цател на войната чрез творчест­вото си. Можем да прочетем и за живота, и делата на Георги Ата­насов, Борис Денев, Владимир Димитров-Майстора, Данаил Крапчев, Дико Илиев, Димчо Дебелянов, Иван Милев, Йор­дан Вълчев, Йордан Йовков, Йосиф Хербст, Кирил Хри­стов, Николай Лилиев, Пейо Яворов, Стамен Панчев, Сто­ян Загорчинов, Теодор Тра­янов, Хени Джамджиева, Яро­слав Вешин. „Не един и не два са примерите, които показват, че моралът на българския войник е давал пример и на идните по­коления, помагал е на страната ни – пряко и косвено, в нейното развитие и израстване”, пише Валентин Стамов в послесло­ва на книгата. Предговорът е на­писан от бригаден генерал о.з. Стефан Стефанов, зам.-пред­седател на Съюза на офице­рите и сержантите от запаса и резерва и председател на Сто­личната организация. В сбор­ника са разпръснати емблема­тични стихове от различни ав­тори - Кирил Христов с него­вото „Песен за щика”, Димитър Подвърачов „Дни кървави”, както и стихове на членовете на Съюза на българските творци, посветили свои творби на участ­валите във войните творци.

 

На първа корица е използван фрагмент от картината на Яр­ослав Вешин „На нож” ( „Бит­ката при Селиолу”), а сборникът е издаден от издателство „Про­пелер”, 2023 г.

Залата бе препълнена. Гости на тържеството бяха: гл. редак­тор на националния вестник за офицерите и сержантите от запаса и резерва, ветера­ните от войните, военноин­валидите и военнопострада­лите, в. „Българско войнство”, о.з.полк. Спиридон Спиридо­нов; председателят на Федера­цията на потребителите в Бъл­гария Емил Георгиев; председа­телят на Съюза на българските творци Ирина Александрова, представители от Клуба на во­енните журналисти; бригаден генерал о.з. Стефан Стефа­нов председател на Столич­ния съвет на СОСЗР от 2017 г.; председатели на структури от столичния Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва; поети, литературни творци; почитатели на художествено­то слово и др. В началото на ве­черта, когато водещата покани поета, композитора, музиканта Валентин Стамов да открие с изпълнението си на пиано пе­сента „Велик е нашият войник”, цялата зала се изправи на кра­ка в знак на почит към паметта им, а някои от присъстващите запяха с мелодията. След емо­ционалното откриване на съби­тието, проф. Стойка Великова представи алманаха. Зоя Пап­рикова-Крутилин разказа ув­лекателно за дядо си Владимир Димитров-Майстора. За Данаил Крапчев - създателя на вестник „Зора“, който е въвел и принци­пите на модерната журналисти­ка у нас, сподели спомени него­вата внучка Невена Маринова.

Срещата продължи с музи­кално литературно четене на творби от сборника и на при­състващите творци.

Виолета Станиславова