Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 20 (16 май 2023) Ще водим борбата до пълна победа!

Ще водим борбата до пълна победа!

Е-поща Печат PDF

На 6 май властите в Република Север­на Македония отка­заха да допуснат на своя територия петима бъл­гарски граждани, сред които българският депутат в Евро­пейския парламент и говорител на групата на Европейската на­родна партия по въпросите на разширяването Андрей Кова­чев. Те са пътували за участие в заупокойна панихида на българското военно гробище на загинали през Балкански­те войни войници край Ново Село. Следва да отбележим, че не е било прилагано каквото и да е насилие върху въпросни­те лица.

На 4 февруари тази годи­на Ангел Георгиев, ръководи­тел на българската делегация към парламентарната асам­блея на Процеса за сътрудни­чество в Югоизточна Европа, с още 2-ма български гражда­ни, сред които и журналист, бяха безпричинно бити, силно и многократно удряни от ма­кедонските гранични поли­цаи, което е документирано на видеозапис. Същите бяха държани часове наред с белез­ници, като им бяха отказани всякакви телефонни разгово­ри, включително с послани­ка ни в Скопие, с Министер­ството на външните работи, с адвокат, с лекар, с член на семейството. Телефонът на Ангел Георгиев беше открад­нат от македонските гранични полицаи и така и не бе върнат. На тримата бяха наложени гло­би, които са платени на ръка в евро, без издаването на ни­какви документи за това. На­ложена им е и 3-годишна за­брана за влизане в Република Северна Македония.

В случая с българския на­роден представител Ангел Ге­оргиев липсваше реакция от страна на българската дър­жава, включително и Минис­терството на външните рабо­ти. Посланикът на Република Северна Македония не беше привикан за разговор. Урсула фон дер Лайен и Оливър Вар­хей не откликнаха на наши­те покани за среща, не се за­интересуваха от случая и ни посъветваха да се свържем с българските национални вла­сти.

В значително по-безобид­ния, без физическо насилие, случай с Андрей Ковачев на­блюдаваме съществено по- различна реакция. От българ­ска страна Министерство на външните работи излезе с по­зиция, която изразява сил­но разочарование от дейст­вията на властите в Републи­ка Северна Македония, също така бе повикана за среща по­сланичката на Република Се­верна Македония у нас Агне­за Попoвска. Реакцията на ев­ропейските институции също е различна: еврокомисарят по въпросите на съседството и разширяването на ЕС Оливер Вархей осъди отказа на вла­стите в Северна Македония да допуснат на своя терито­рия българския евродепутат Андрей Ковачев. Председате­лят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер също зае позиция и нарече слу­чилото се „безпрецедентно и неприемливо“, явно прилагайки избирателен подход към два­та случая с Ангел Георгиев и Андрей Ковачев.

Констатира се двоен стан­дарт и липса на принципност в позициите на ЕК и на бъл­гарските институции.

Непостоянната позиция при сходни проблемни слу­чаи от страна на европей­ските институции и лидери на практика саботира отсто­яването на т.нар. европейски ценности и права на гражда­ните в страните от ЕС, както и в страните кандидат-членки. Отдавна не е новина, че права­та на хората, които открито се самоопределят като българи в Република Северна Македо­ния не са защитени, посочва­ме за пример неотдавнашния случай със зверския побой над Християн Пендиков. И не само него.

Андрей Ковачев беше сред най-големите застъпници за вдигане на ветото, което до­тук показва, че не носи ника­къв положителен резултат, а напротив - задълбочава про­блемите. Според привържени­ците му се очакваше то да реши автоматично всички пробле­ми по оста София - Скопие и също така да откъсне съседната държава от руското влияние, по думите на самия Андрей Ко­вачев.

Всички, припомням, гласу­ваха „за“ вдигане на ветото, освен „Възраждане“ и ИТН.

За финал ще припомня позицията на „Възраждане“ по македонския въпрос, коя­то бих описал с един извес­тен цитат на Гоце Делчев, чи­ято годишнина от гибелта от­белязахме наскоро.

В своите спомени за Гоце, неговият съратник Коце Ци­пушев описва следния разго­вор:

„Изпъкна въ мисъльта ми, между многото други споме­ни, и единъ разговоръ, въ кой­то Гоце ни обясни сѫщностьта на нашата борба. Веднажъ, нѣколко души другари го запи­тахме: „А бе, Гоце, защо ние се боримъ за автономията на Македония и Одринско, когато по-добре ще бѫде да се боримъ за освобождаването имъ и обеди­няването имъ съ майката оте­чество”? Тогава Гоце ни отго­вори „Другари, не виждате ли, че сега не сме роби на разпа­дащата се вече турска държа­ва, а сме роби на европейскитѣвелики сили, предъ които Тур­ция подписа своята пълна ка­питулация въ Берлинъ. Зато­ва трѣбва да се боримъ за ав­тономията на Македония и Одринско, за да ги запазимъ въ тѣхната цѣлость, като единъ етапъ за бѫдещето имъ присъ­единяване къмъ общото бъл­гарско отечество”. Това бѣ ясната и точна преценка на Гоце за борбата на ВМРО. По- късно, голѣмиятъ вождъ на ВМРО, Тодоръ Александровъ, разбираше нашата борба по сѫщия начинъ — че автоно­мията на Македония е само етапъ за присъединяването къмъ майката-отечество.

Днес, 120 години след смъртта на Гоце Делчев, Ма­кедония все още не е свобод­на, ние все още сме роби на европейските велики сили, но и борбата за обединението на България продължава!

И ние от „Възраждане“ ще я водим до победа!