Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 20 (16 май 2023) Глобалисткият план за унищожаването на България, няма да успее

Глобалисткият план за унищожаването на България, няма да успее

Е-поща Печат PDF

Информационната война върви преди физическата война. От вчера европей­ските медии и частната аме­риканска организация Инсти­тут за изследване на войната, която основно захранва с ин­формация/дезинформация Запада, включително и бъл­гарските пролиберални ме­дии, нагнетяват напрежение­то, твърдейки, че е започнало украинското контранастъпле­ние, а Русия губи позиции и е в паника.

Както винаги, първо отбе­лязвам радиоактивните влия­ния върху съзнанието на хора­та, покосявайки ги със смърто­носна информационна вълна, програмирали желани реално­сти. Това е основен похват в на­бора оръжия, с които либерал- глобалистката доктрина си служи – управление чрез про­грамиране. Засега не се по­твърждават тези твърдения за украинско контранастъпле­ние. Все пак всичко, което пише „Билд“, „Политико“, „Дойче веле“, българските „Дневник“ и „Нюз­Бг“ е вярно не повече от 25%.

Много държа да отбележа, че Институтът за изследване на войната, както казах основен източник на „информация“ за Русия и Украйна на Запад, е ЧАСТНА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА СЪЩИЯ СТАТУТ И ФОРМА КАТО СЗО!

Темата за провеждане на програма за унищожение на българския род и народ, вклю­чително етнонима „българи“ и духовно-културното наслед­ство на България, става за мен основна тема, след като осъз­нах, че сме подложени на до­бре известната глобалистка програма за обезличаване, из­триване и унищожаване.

Не съм си давала сметка досега за 2 неща.

Че са ни набелязали за осо­бено важен обект за унищоже­ние и че отдавна са привели в ход това унищожение.

Причината за унищоже­нието ми е отлично известна.

България е една от първи­те държави с политическа и държавно образуваща култу­ра в Европа.

България е СЪЗДАТЕЛ И НОСИТЕЛ на оригинална ду­ховно-културна система чрез собствена азбука и последва­що възприемане на християн­ството на роден собствен език.

България е износител на този културен модел за цялото Славянство и главно за Русия.

Което ни превръща в дър­жава-създател, народ-носи­тел, а не просто държава и на­род.

България има държавност наравно с френската, герман­ската и много преди англий­ската цивилизация.

Още 2 супер важни щтриха към нашето уникално същество.

1. България е държава, която умее да възкръсва, при това на различни територии и с различен център, при това след стотици години. Правила е тако­ва възкресение цели 3 пъти.

2. България понастоящем е носител на Словото на Бога, което я превръща в духовен све­товен център.

Много се изненадах да нау­ча, но това не ме учуди, че гло­балистката програма за уни­щожение на България включ­ва ликвидиране на термина „българи“.

Българин означава чо­век, който изпълнява Божия­та Воля. Означава още човек с много висок духовен статус. Ето защо непременно трябва да го изтрият от паметта ни.

Следващата страна на тази тема е вътрешното предател­ство. Външното, идващо от чужди сили, е ясно.

Вътрешното обаче е обект на анализ.

В България има много чуж­ди на Българския Национален Дух българи.

Родени българи, но с анти­български дух. Те се забеляз­ват като трайна тенденция в продължение на цялата ни ис­тория. Очевидно е, че без тях не може. Работата е там, ни­кога да не бъдат поставяни те да решават пътя и съдбата на България.

В момента България е то­тално овладяна от тях!

Наблюдава се и друго явле­ние. Много силна любов към България и Българския Дух у чужденци, предимно запад­ни хора. Ежедневие станаха преселванията и заселвания­та на чужденци от англо сак­сонския свят в България. Тези хора имат български дух в себе си, някои и славянски дух. И ид­ват тук, за да балансират не­щата.

Категорично глобалист­кият план за унищожение на България няма да успее! Но всички българи ще бъдат пре­сяти и претеглени. Бъдещето е на славянския свят, в който Бъл­гария ще играе главна роля със своята много скромна физи­ческа наличност.

Малкото количество се компенсира от могъщото ка­чество!

Като казвам, че не съм си да­вала сметка за случващото се, означава, че чак сега прозрях колко целенасочено е водена България към гибел в послед­ните 33 години. Разбира се, че всички видове унищожение на икономиката, културата и об­ществото са явни и ясни. Не си давах сметка, че това е могъщ план за ликвидиране на Бъл­гария напълно! Абсолютно съ­щото, което правят с Русия, го правят и са го правили с нас!

Източник „Свободно слово“