Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 20 (16 май 2023) 9 май - денят на жадуваната пролет

9 май - денят на жадуваната пролет

Е-поща Печат PDF

Девети май е ден, в кой­то се прекланяме пред подвига на победите­лите над нацистка Гер­мания. Ден, в който да кажем истината за Втората световна война, да отговорим на фал­шификациите и опитите за пренаписване на историята. Да кажем ясно и високо, че ос­новната заслуга за победата над фашизма е на Червената армия и Съветския съюз. Фа­ктите са красноречиви. Най-го­лемите и кръвопролитни сра­жения са на Източния фронт, там има най-много герман­ски войски. И не само герман­ски, а почти цяла „обединена“ Европа. Съветският съюз даде 27 милиона жертви за тази победа. За фалшификатори­те трябва да кажем, че жерт­вите на САЩ са около 400 000. Само тези числа са показател­ни кой е основният двигател за победата през 1945 г. Ци­нично, срамно, неблагодарно е някои български политици и общественици да искат да премахнат Паметника на ар­мията, която освободи Евро­па от нацистката чума. Позор­но е да изопачават историята, че България била окупирана от Съветската армия. А нима кресливите фалшификатори забравиха, че българското прогерманско правителство на 1 март 1941 г. влезе в оста „Рим-Берлин-Токио“. България била окупирана. Нима в стра­ната до 1990 г. е имало съвет­ски войски или съветски во­енни бази?! Не, не е имало! Но сега в България има аме­рикански военни. И не само в България, а в почти цяла Евро­па има 100 000-на американ­ска войска.

Не е ли чудовищно да ис­каш да премахнеш паметник на армия, която не е убила и един българин, а е била по­срещната с радост и килим от цветя? Не е ли наглост и при­мер за унизителна васалност да има паметник на амери­канските летци, които разру­шиха София и убиха хиляди граждани? Къде е тук истина­та?

Не е ли лицемерно и под­ло да възхваляваш и поощ­ряваш нацизма в Украйна, където се отнемат правата на граждани по етнически и религиозен признак? Не е ли зловещо да си затваряш очите пред изгорените живи хора в Одеса на 2 май 2014 г.? Демократично ли е да не за­белязваш цели 9 години бом­бардировките в Донбас? Не е ли това расизъм и фашизъм?

Нима е възможно в уж ци­вилизована Европа да забра­няват честването на Деня на Победата?

Щеше ли да има Ден на Ев­ропа и да звучи „Одата на ра­достта“ ако не бяха победите и жертвите на съветските на­роди?!

Желанието да се зали­чи истината, да се забравят жертвите, героичните под­визи на Червената армия, на всички антифашисти от Ев­ропа и България, да се отри­чат фактите и да се пренапи­ше историята, е цинизъм и бездарие.

Девети май е ден, в който оръдейните залпове, писъка на куршумите и грохота на бомбите заглъхнаха и наста­на тишина. Оглушителната ти­шина на настъпвашия жадуван мир. Тишина непозната чети­ри дълги години. Това бе ти­шината на 9 май - ден, в който хората от цяла Европа се пре­гръщаха, смееха се през съл­зи, бяха едновременно тъжни и щастливи.

Девети май, ден, в кой­то дойде истинската пролет със синьо, мирно небе и ярко слънце.

На 9 май нека камбани­те да бият в чест на Победата над фашистката чума.

Девети май - ден на Побе­дата!

Да живее българо-руската дружба!

Да живее вечно България - нашата мила и свидна Роди­на