Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 19 (9 май 2023) ОТ БЯЛО МОРЕ ДО ДУНАВ!

ОТ БЯЛО МОРЕ ДО ДУНАВ!

Е-поща Печат PDF

Докато политици, поли­толози и медии у нас ни занимаваха с войната в Украйна и конфликти­те в Судан, победителите на по­следните предсрочни избори и техните подгласници „прего­варяха“. Първо за законода­телна, после и за управленска програма. Междувременно го­вореха и за правосъдна рефор­ма, но влагаха в това понятие диаметрално различно съдър­жание. За ПП-ДБ главното е да се махне омразният им главен прокурор Гешев, а за ГЕРБ- СДС той си е баш на мястото и си гледа работата. Понеже не си пъха носа в чужди чекме­джета, натъпкани с пачки евро и златни кюлчета, и не познава Мата Хари. Нека да се снима с пребити, изнасилени и ограбени старци и бабички и толкоз.

И докато ПП-ДБ и ГЕРБ- СДС се обвиняваха взаимно за „счупената“ държава, огро­мния бюджетен дефицит, ко­рупционните афери, инфла­цията, разхищенията и прис­вояването на държавни и ев­ропейски пари, английското седмично списание „Спектей­тър“, в броя си от 30 април на­писа: „България се превърна в мафиотска държава, подобна на Русия“. Ти да видиш. Страна- членка на НАТО и ЕС, управля­вана десетина години от ев­роатлантически партии и ко­алиции, била станала мафи­отска. При това, по модела на Путинова Русия. Не само сме най-бедни и корумпирани в ЕС, ами сме приличали на Русия, срещу която се „борят“ Бой­ко Борисов, Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов, Иван Гешев и още цял рояк „евроат­лантици“. Обаче най-старото седмично списание на света

„Спектейтър“ вади Гешев от колодата

и определя като възлов проблем безконтролната му власт. Между другото, собстве­ник на основаното през 1828 г. списание е Фредерик Баркли, който притежава и вестник „Дей­ли Телеграф“. Явно редакцията не е впечатлена от твърдения­та на Гешев, че той не упраж­нява никаква власт над, а само дава методически указания на останалите прокурори. Напро­тив, непрекъснато се оплаква от опитите на политиците да уста­новят политически контрол над независимата съдебна власт, в това число над прокуратура­та. Самият той бил обект на заплахи от подземния свят, заплащан от избягалия в чуж­бина банкер Цветан Василев и хазартния бос Васил Бож­ков. Само ден след публикация­та на „Спектейтър“ гръмна са­моделно взривно устройство срещу колата на главния про­курор, пътуваща с кортеж към Самоков. Атентатът отприщи море от свободни съчинения относно целта на пътуването и семейството на Иван Гешев. Бойко Борисов обяви, че в кола­та Гешев е бил със семейството си, включително с двете си деца, което беше опровергано. Съп­редседателят на ДБ Атанас Ата­насов намекна за постановка, предназначена да реабили­тира Гешев пред българска­та и международната общест­веност, а съпредседателят на ПП Асен Василев подхвърли: „Пиратка подплашила зайци“. В същото време прокурори от цялата страна протестираха в защита на своя шеф и призо­ваха държавата да ги защити. Коя държава? Нали прокура­турата е орган да същата тази държава, който трябва да за­щитава гражданите от прес­тъпниците? Щом престъпни­ците могат да взривяват само­делки пред кортежа на глав­ния прокурор, какво остава за жителите на обезлюдени­те махали, села и градчета? На тях е оставено само правото пе­риодично да гласуват, след кое­то да гледат скъпо платеното от тях, децата и внуците им по­литическо позорище, наре­чено парламент. В което спече­лилите изборите ГЕРБ-СДС се молят на вторите в класацията ПП-ДБ да кандисат на коали­ционно управление. Или поне да подкрепят предложения от ГЕРБ кабинет след връчване­то на първия мандат от прези­дента Радев. И, тъй като ПП-ДБ отказват категорично всякакво съешаване с ГЕРБ, Бойко Бори­сов предложи ПП-тата да му представят проектокабинет. На 2 май кабинетът на академик Николай Денков беше предста­вен на брифинг, където се раз­бра, че и той е неприемлив, след като вместо експерти включва Асен Василев като министър на финансите и вицепремиер, Даниел Лорер като министър на иновациите, Тодор Тагарев като министър на отбраната и куп бивши заместник-мини­стри и депутати на ПП. Да сло­жиш за министър на финансите Асен Василев, когото Борисов обвинява за дупката в бюджета, е все едно лисица да пази коко­шарник. Най-налудничавото в ситуацията е, че ПП-ДБ из­общо се вързаха на Борисов, обявявайки проекто кабинет преди още да е започнала про­цедурата за реализиране на първия мандат. А той по пра­во се пада на победилата партия ГЕРБ-СДС. При положение, че ПП се скараха с всички, освен ДБ, никакъв техен проектока­бинет няма шанс да мине. И както каза Бойко Борисов, Асен Василев нямал други прияте­ли, освен него. С такива прия­тели няма нужда от врагове. Ся­каш е очаквал нещо различно, на 3 май Борисов обяви каби­нета за неприемлив и каза, че ГЕРБ-СДС започва разговори с останалите парламентарни партии. Резултатът ще е същи­ят, само дето ще се профука още ценно време и ще потеглим към поредните предсрочни избори със същия бюджет от 2022 г., от който ще харчим 1/12 на месец.

Сбогом Шенген, Еврозона и единна европейска валута.

Но това е нищо на фона на неактуализираните пен­сии, заплати и социални пла­щания. Значи и България, коя­то вече е 6,5 милиона, ще про­дължи да се топи: било зара­ди икономическата миграция, било заради високата смърт­ност. И понеже природата не търпи празни пространства, България ще се превърне в аф­риканска колония, а защо не и африканска пустиня.

Единственото положително при поредната българска дра­ма е, че народът ще разбере колко ненужни и дори вред­ни са партиите, особено евро­атлантическите. Вън от всякак­во съмнение е това, че България се нуждае от дълбока, консти­туционна реформа, която да отстрани заблудата, че колко­то повече партии влязат в НС, толкова по-широко ще бъде представен народът. Нима на­родът гласува, само за да ус­трои на добре платени места 240 „народни избраници“, кои­то щом седнат в депутатските кресла, забравят думи-клетви.

Но с оправданието, че за тях са гласували стотици хиляди български избиратели, вземат решения, за които никой не ги е упълномощавал. Например да подаряват оръжия и боепри­паси на режима в Киев. Въ­преки, че 80% от български­те граждани са за ненамеса на страната ни в една война, която не е наша. Но, която за 15 месеца разори не само Украй­на, а преобърна с главата надо­лу икономиката, енергетиката и отбраната на Европа. Война, за която самият Зеленски казва, че може да продължи десети­летия, ако Западът не въоръ­жава и подпомага достатъчно Украйна. Редица държави спо­ред него имали изгода сега да подкрепят Украйна,

за да не се стигне до Трета Световна война.

След аварията през април 1986 г. в Чернобилската АЕЦ, засипала с радиация огромни територии на няколко конти­нента, днес има опасност те­рористичен акт срещу Запо­рожката АЕЦ да повтори съ­щото упражнение. Нещо, за което Западът и Киев естествено ще обвинят Русия, както обви­няват СССР за Чернобил, въпре­ки че тази АЕЦ е на територия­та на Украйна. И както обвиня­ват Русия за взривовете по га­зопроводите „Северен поток“. Последният вик на русофобия­та беше декларацията на Вър­ховната Рада на Украйна, коя­то обявява „рашизма“ за офи­циална идеология на Руската Федерация, а руската държа­ва – за „терористична и чове­коненавистническа, наследила най-лошите практики на ми­налото“. Тази декларация бе приета с 281 депутатски гласа „за“ срещу 57, които не гласу­ваха. Много удобно се забравят „лошите практики на минало­то“, като кланетата на евреите в Бабий Яр и на поляците във Волинск по време на Втората световна война. И двете прес­тъпления са извършени с учас­тието на бандеровци, от които се вдъхновяват днес батальоните „Азов“, окичили хитлеристки свастики на своите унифор­ми.

Затворили си очите за тези неща, САЩ, НАТО и ЕС про­дължават да финансират и въоръжават наследниците на Степан Бандера, на които обе­щават дори ускорено приема­не. В един от изтеклите в Ин­тернет секретни документи на Пентагона, публикуван във „Вашингтон пост“ и цитиран в турския „Миллиет“, има дан­ни коя западна страна как­ви специални формирования има в Украйна. А в пристани­щето Одеса имало американ­ски представители, които кон­тролирали накъде отиват по­дарените на Украйна оръжия и муниции! Ако не беше тази оръжейна, финансова и поли­тическа подкрепа на Запада, Зе­ленски отдавна да е вдигнал бя­лото знаме, вместо да бълнува за връщането на Крим и Донбас в пределите на Украйна.

И китайският президент Си Цзинпин, и папа Франциск настояват

за започване на преговори за мир без предварителни ус­ловия, но ЕК чака Байдън да й разреши да отстъпи от ястре­бовата си позиция. Прослову­тата контраофанзива на Украй­на така и не започва и може ни­кога да не се проведе, но „бро­енето“ на руските загуби ще продължи. Украйна, санким, не понася военни, а само цивилни загуби. Ако украинското кон­транастъпление се провали, или изобщо не започне нико­га, то ще е не само заради лип­сата на оръжия и боеприпаси, а и на желаещи да мрат в една братоубийствена война. Но не очаквайте да видите Зеленски в първите редици на „храбри­те“ Въоръжени сили на Ук­райна (ВСУ). Той се „сражава“ с видео послания от безопас­ния си бункер, като се мярка на фронта само за да се фотог­рафира с военните.

Но фантазиите на Зеленски относно свалените руски раке­ти и предстоящото връщане на анексираните от Русия терито­рии, са нищо в сравнение с

„дълбокия фейк“ на ГЕРБ.

Същия ден, в който Бори­сов оповести развода си с ПП- ДБ и попиля от критики упра­вленската им програма, след което стартира преговори с останалите партии, евродепу­татите на ГЕРБ Емил Радев и Андрей Новаков дадоха прес­конференция във Варна заед­но с кмета Иван Портних. Тук те засенчиха „фейка“ на ПП за предстоящото изграждане на 4-5 моста на Дунава, като обя­виха, че в ЕП на първо четене е бил приет проектът за постро­яване на канал Русе-Варна, като Разград, Шумен, Прова­дия и Девня ще станат приста­нища по водното трасе. Проек­тът щял да бъде реализиран до 2040 г. Който не вярва, не е ев­роатлантик! Покойният То­дор Колев, който пееше „Варна, пристанище на Шумен“, трябва да се тресе от смях на оня свят. Но защо каналът да свързва Дунава само с Черно море, а не и с Бяло море? Във времена, в които упорито се пропаганди­рат достойнствата на изкуст­вения интелект, у нас самата политика е изкуствена, изпъл­нена с дълбока лъжа. И най-дъл­боката лъжа е в предизборни­те обещания на политически­те шарлатани, че пак ще правят правителство, за да решава про­блемите на гражданите.

От стар циганин млад ка­лайджия става ли? Корнелия Нинова заяви, че БСП няма да бъде резервна гума в ни­чия тротинетка, но като по­гледнем качествата на депу­татското тяло, убедени сме, че биха приели сред себе си и Емили Тротинетката, ако това им носи гласове. Българската политика отдавна се е качила на тротинетката. Остава и ня­кои политически шмекери да отидат при Емили в ареста. Ха дано, ама надали…

Съдбата, както твърди една латинска поговорка, е низ от причини. И главната причина за днешния хал на българите е собствената им доверчивост, наивност, да не кажа глупост. Едните гласуват с емоции и предубеждения, други с отвра­щение, трети за пари, а четвър­ти отиват за гъби. После всички се чудят, че ги управляват пре­зирани от тях личности. Наро­де!!!!