Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 19 (9 май 2023) САЩ не желаят да се откажат от контрола над света

САЩ не желаят да се откажат от контрола над света

Е-поща Печат PDF

Бойчо Дамянов: Много Ваши колеги говорят за пред­стоящи сериозни промени в све­товния ред, за остри противо­речия и конфронтация на САЩ с Китай и Русия?

Хайнц Гертнер: Ще Ви раз­кажа някои детайли, които се премълчават от големите ме­дии. Днес се развива нова, не­съществувала до сега поляри­зация.

В близкото минало след 1945 г., когато завърши Вто­рата световна война, светът влезе в периода на Студена­та война, в който имаше два полюса - САЩ и СССР. С раз­падането на Съветския съюз през 1991 г. останаха само САЩ да доминират и кон­тролират всички останали страни в света, което днес по всичко изглежда завършва. Но официално приетата стра­тегия на САЩ изисква страна­та с всички сили да се проти­вопоставя на всякаква кон­куренция, която поставя под съмнение нейното лидерство, което води до остра конфрон­тация с Китай като нова ве­лика световна сила и с Ру­сия, като най-мощна ядрена държава. Въпреки че САЩ не се уморяват да повтарят, че са за демокрация против авток­рация, това до голяма степен е лъжа, тъй като те не се свенят да сътрудничат с диктатор­ски режими, които са добре дошли, стига да подкрепят тяхната геополитика.

През 1991 г. Съветския съюз разпусна Варшавския договор, но САЩ запазиха НАТО и се опитват не само да засилят неговото влияние върху Европа, но създават и нови съюзи АУКУС (Австра­лия, Великобритания, САЩ) и КУАД (САЩ, Япония, Австра­лия, Индия), за да задържат своето статукво в Индий­ско-Тихоокеанския регион. След 1991 г. НАТО, обратно на своите обещания, започ­на да се разширява на изток и това в Западните СМИ не обичат да го споменават. Ки­тай със своя „Нов път на коп­рината“ прониква на запад в т.ч. в Европа и на Балканите. В тези условия Русия се опит­ва да възстанови своето загу­бено влияние по западните си граници.

Б.Д.: Нещо повече за взаимо­отношенията Китай-Европа?

Х.Г.: Европа е слаба, тя ни­кога няма и не може да стане световна военна сила. Нещо повече, свидетели сме, как Ев­ропа все повече губи своя­та икономическа мощ и сли­за от световната сцена дори и като дипломатическа сила. Нагледен пример, съвсем нас­коро, с посредничеството на Китай между Саудитска Ара­бия и Иран бе сключено спора­зумение за възстановяване на дипломатическите отношения. Въпреки че Европа винаги е имала добри връзки с всич­ки арабски и близкоизточни страни, тя пропусна шанса по ядрената сделка с Иран, защо­то в края на краищата бе при­нудена да заеме страната на САЩ, а имаше интерес района да е стабилен.

Б.Д: Заради САЩ Европа става доста антикитайска?

Х.Г.: Европа, оставайки под контрола на САЩ, ще продължава да е в конфрон­тация с Русия. Но не могат да бъдат изключени и други раз­вития за ролята и мястото на Европа в отношенията й с Китай и Русия. През пролетта на 2021 г. Европейския съвет по международни отношения (European Council on Foreign Relations) проведе сред евро­пейските граждани много интересно проучване на об­щественото мнение. Беше им зададен въпроса: „На коя страна бихте били в случай на конфликт между САЩ и Ки­тай – за Китай, за САЩ или неутрални?“. Обръщам вни­мание, конфликт, не война. Около 65% от анкетираните избраха неутралитета, защо­то решиха, че това не е техен конфликт. Но що се отнася до правителствата, там нещата са точно противоположни. Трансатлантиците бяха ужасе­ни от тези резултати и повече не повториха подобни въпроси.

Б.Д.: Русия е единствената страна от голямата тройка, която е напълно ресурсно обез­печена и независима?

Х.Г.: Това обикновено се премълчава. И САЩ, и Китай, особено Европа са силно зави­сими от вноса на суровини и материали за техните иконо­мики. Проблемът на Русия е, че трябва да може да продава без­препятствено своите стоки на световния пазар. Ето защо тя има нужда от Китай, където да разширява износа и това доня­къде я прави зависима от него.

Б.Д.: А Китай от руските енергоносители и технологии…

Х.Г.: По този начин той съ­ществува като световна сила и партньор №1 в Азия. По съ­щия начин са построени и взаи­моотношенията между Китай и САЩ. Но ако се стигне до особе­но остра конфронтация, ико­номическата изгода минава на заден план, както стана не­отдавна между Запада-Русия. Така беше и преди Първата све­товна война, всички европейски страни бяха силно икономиче­ски обвързани помежду си, но не им попречи да започнат да воюват една срещу друга.

Б.Д.: ЕС и САЩ налагат на Русия най-различни, една от друга по-тежки санкции?

Х.Г.: Санкциите не могат да променят геополитически­те решения на една или дру­га държава, било то Куба или Иран, или Русия.

Б.Д.: Трябваше да се отра­зят пагубно на нейната иконо­мика и тя да приеме условията на Запада?

Х.Г.: Трябваше да принудят Русия да прекрати военните действия срещу Киев. Но това не се случи. Значи, те вече се ока­заха неефективни. Започнаха да ги оправдават с дългосро­чен ефект, който щял да дой­де тепърва. Безспорно, санкци­ите могат да предизвикат опре­делени икономически затруд­нения, но не познавам нито един случай, в който да са пре­кратили война. По-скоро об­ратното, предизвикват войни. Да вземем Парижките дого­вори от 1919 г., тогава ги наре­коха репарации. Засилиха въ­трешнополитическите автори­тарни тенденции у победените и доведоха в Германия Хитлер на власт.

Б.Д.: Много граждани на ЕС, особено стопанските среди, ис­кат премахване на антируски­те санкции. Възможно ли е това да стане скоро?

Х.Г.: Със сигурност много фирми и особено банковия сек­тор страдат, вземете ОМV или Райфайзенбанк. Безспорно те понесоха и продължават да по­насят загуби. Санкциите са по- скоро оправдание за Запада, че прави нещо. Докато продъл­жават военните действия няма как да бъдат отменени.

Б.Д.: А след това? Или отно­во ще бъде спусната желязната завеса?

Х.Г.: На света му трябва нов Версай, но с план Маршал, в никакъв случай да няма санк­ции и репарации, да няма на­казани и ощетени страни. Необ­ходимо ще бъде нещо подобно на Хелзинки 1975 г., където бе определено, че сигурността е неделима. Западът не бива да се опитва да изолира Русия и постоянно да дефинира вра­гове и противници, необходи­мо е да се търсят общи форми на сигурност и сътрудничест­во.

Б.Д.: САЩ ще трябва да се съгласят да седнат като равни на една маса с Китай, Русия, Ин­дия и т.н.?

Х.Г.: Механизми за това има­ме достатъчно и сега, ОССЕ, Съ­вета за сигурност на ООН. Но днес всичко това е блокирано и се извършва нов кръг във въо­ръжаването, който трябва да се овладее. С нови оръжия не се постига по-голяма сигурност.

Б.Д.: Какво стана с предло­жението на Русия от декември 2021 г. за обща система за сигур­ност?

Х.Г.: Западът го игнорира напълно, нарече го преувели­чено, а можеше да послужи като основа за преговорен процес. Що се отнася до Украйна, не трябваше да се поощрява към членство в НАТО, не трябваше да й се дават тежки настъпа­телни оръжия. Още преди при­съединяването на Крим през 2014 г. направих предложение за предотвратяване на вой­ната на основата на австрий­ския модел за неутралитет, но никой не пожела да му обърне внимание. Подобен модел би работил също така в Грузия и в Молдавия.

Междувременно в истанб­улския документ от март 2022 г. тези неща бяха включени и за малко да бъде постигнато мир­но споразумение, но за съжа­ление то бе провалено.

Б.Д.: Подобна схема се съдър­жаше и в Минските съглаше­ния?

Х.Г.: Много от тези неща ги имаше там, но тяхното слабо място бе, че никъде не фигу­рираше въпроса за неприсъ­единяването на Украйна към НАТО.

Нещо повече, управлява­щите в Киев включиха през 2019 г. в украинската конститу­ция текст за влизане в НАТО.

Русия би била спокойна да има в лицето на Украйна бу­ферна държава с неутрален статут, но Киев дори и не на­прави опит за това.

Б.Д.: Като заговорихме за неутралитет, как виждате бъ­дещето на Австрия като неу­трална държава? Във Виена се чуват гласове, че неутралите­та бил остарял и не отговарял на новите реалности?

Х.Г.: Да, има такива, които твърдят, че е остарял и бил ре­ликва от времето на студената война. Това не отговаря на ис­тината, неутралитета е модел с дълга история, в Белгия е съ­ществувал от 1831 г., а в Швей­цария го има и до днес без пре­късване от 1815 г. Има различ­ни видове неутралитет, той е гъвкав и винаги може да бъде съобразен с времето и условия­та.

Хелзинкския процес няма­ше да е възможен без подкре­пата на неутралните и необ­вързаните страни. Тогава има­ше държавници като Улоф Палме в Швеция, Бруно Край­ски в Австрия, Вили Бранд в Германия, които бяха активни поддръжници. За Австрия няма голям избор, или неутралитет или НАТО. Трети път няма.

Б.Д.: НАТО значи САЩ?

Х.Г.: И значи пряко участие във всички изгодни за САЩ конфликти с обещание за си­гурност по чл. 5-ти, но и задъл­жения за участие в конфликти, които не касаят твоята страна.

Б.Д.: Конфликт срещу Ки­тай или срещу Русия?

Х.Г.: Напълно възможно и срещу Китай и срещу Русия,


тъй като стратегическата кон­цепция на НАТО от 2022 г. оп­ределя Китай като страна към която се разпространява член 5-ти заради идващи от нея ки­бер и хибридни заплахи. Те­кста гласи: „Китай е главната заплаха чрез нейните кибер и хибридни дейности. И още: хи­бридните действия следва да се разглеждат като заплахи, под­лежащи на защита съгласно член 5-ти. С една дума, който иска може да го конструира”.

Сега, когато Швеция и Фин­ландия влизат в НАТО, Австрия остава единствената неутрална страна в ЕС, която може да раз­говаря като с равна с всяка една от необвързаните и безядрени държави от глобалния юг. Ние в Австрия дори не осъзнаваме на­пълно това наше преимущество.

Б.Д.: Излиза, че неутралите­та не е остаряла концепция?

Х.Г.: С моите студенти раз­работихме типология на неутра­литета и дефинирахме 21 типа. Австрия поддържаше по време­то, когато Крайски беше канц­лер активен неутралитет - учас­тие в различни международни организации, домакин на меж­дународни срещи, участие в ми­ротворчески инициативи и т.н.

Б.Д.: По повод на войната в Украйна, Полша и Прибалтий­ските страни са доста по-ак­тивни в поддръжката си, от­колкото други страни от ЕС?

Х.Г.: НАТО нарече тази война справедлива и отбрани­телна, но има и други крите­рии, като този за адекватност­та - когато загубите стават по- големи отколкото успехите.

И още нещо, да речем, че от­страни погледнато основани­ята са справедливи, но кои са действителните намерения? Става ли наистина дума за въз­становяване на суверенитета на Украйна или става дума за дългосрочно унищожаване на Русия? В Полша и Прибалтика прозвучаха именно тези наме­рения. Това на Украйна не й по­мага особено. Помагачите имат свои намерения, които не съв­падат с тези на украинците. Бих ги посъветвал да се отнасят с голяма предпазливост към чуждестранните помощи.

Б.Д.: Не е ли опасно, когато в този конфликт така активно се намесват натовски държави?

Х.Г.: Крайно опасно е! Чер­вената линия става с всеки изминат ден все по-тънка. За контранастъпление са нужни 2-3 пъти повече войници, от­колкото за отбрана и това вече не е по силите на Зеленски. За Киев ще става все по-трудно да мобилизира нови хора за фронта, което означава да бъ­дат вкарани натовски войски. Ако това се случи в Европа със сигурност ще се разрази пъл­номащабна световна война. Кой може при такова развитие на нещата да изключи използ­ването на ядрени оръжия? Мисля, че е време да се каже - до тук!

Б.Д.: От банковия сектор в САЩ и Европа идват тревожни съобщения. Може ли това да из­остри допълнително обстанов­ка в света?

Х.Г.: През 2008 г. бях в САЩ и тогава също казваха на хората да не се вълнуват, влоговете са сигурни, всичко е под контрол. И изведнъж нещата се влоши­ха.

Често в историята такива кризи са се превръщали в ка­тализатори на мащабни во­енни сблъсъци. Да си припом­ним кризата или т.н. „голяма де­пресия“ от 1929 г., която отво­ри пътя към Втората световна война. Такива неща не бива да се подценяват.