Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 19 (9 май 2023) Възпоменание за великия син на България

Възпоменание за великия син на България

Е-поща Печат PDF

На 23.I. (4.II.) 1872 г. е роден Гоце Делчев, една от най-достой­ните, безспорни и обаятелни личности в българ­ската история. 13 месеца след тази дата е обесен Апостола на свободата Васил Левски. Ся­каш самата история се е по­грижила за продължителя на неговото дело.

Гоце Делчев загива на 34 години както и много негови другари и предходници. (Като си помисли човек, как вече 13-а година в страната ни хора, поя­вили се кой знае откъде и как, се занимават с важните държавни и политически работи, мотат се, туткат се, лъжат безочливо, кра­дат без срам и свяст, слугуват и се оправдават с времето, обсто­ятелствата, хулят и ругаят наро­да си…!!!)

На Гоце Делчев принадле­жат думите: „Не е малко да бъ­дем само човеци”. В онова слож­но и жестоко време той е бил – въпреки всичко. И още: „Аз не воювам против османлиите като народ, аз воювам против османската тирания като гос­подарствена система.”

Техническият модел в Бъл­гария не е от вчера и само външни сили имат желание и интерес да го прекрояват – как­то направиха на други места на Балканите. Аз поне не знам ня­кой в Европа и в света да е фор­мулирал така точно и кратко идеала на световното човеш­ко устройство като Гоце Дел­чев. „Аз разбирам света един­ствено като поле за културно съревнование на народите”. Ог­ледайте се ослушайте се и ви­жте с кого и как се съревнова­ваме!

 

Родният град на Г. Делчев е Кукуш (дн. Килкис на терито­рията на Република Гърция – б.р.) е населен от векове с бъл­гари. Това е първия български град с български владика. Родът Делчеви е стар, уважаван род.

Бащата Никола притежа­ва ниви, лозя, 150-200 глави овце, дюкян. На младини е из­вестен борец. Дори на стари­ни (умира 1920 г.) е със запазе­на горда осанка, тежка походка и красива премяна. Възпитава децата си на труд и почита­ние, строг и справедлив. Май­ката, Султана, е известна кра­савица, работлива, с изклю­чителна доброта и човещина. Георги (наричан от дете Гоце) е първородният син. Има още трима братя и пет сестри. (Ос­вен Гоце в борбата загиват и двама от братята му).

Още от ученическите му го­дини проличават възможност­ите на Гоце Делчев за самодис­циплина и съсредоточаване. От голямо значение е и учение­то му (както и на много българ­чета от Македония) в известната Класическа българска гимна­зия в Солун. Както е от значе­ние и съставът на учителите там. Тогава между учителите са и Константин Величков, Григор Пърличев. По традиция една част от учениците след това оти­ват да учат във Военното учи­лище в София. Преди Делчев за Военното училище заминава на­пример Борис Сарафов.

Гоце Делчев влиза в учили­щето през 1891 г. Тогава влиза и Борис Дрангов. Малко след тях – Петър Дървингов, Соф­рони Стоянов, Йордан Вене­диков и много други българче­та от Македония. Без особени проявления, без особен блясък – такава му е натурата – Делчев изкарва първия курс на Военно­то училище от 3 години. Въпре­ки че не се сблъсква често с ко­мандирите си като Дрангов, не прави момчешки лудории като повечето юнкери, Гоце Делчев трудно се поддава на упори­тия натиск на военната дис­циплина. Накрая на обучението юнкерите се оценяват по 12-ба­лната система. В нея освен из­питните оценки в края, влизат и понятия като патриотизъм, чув­ство за дълг и чест, за саможерт­ва за родината. Само че крите­риите зависят от усета и виж­данията на оценителите. Гоце получава оценка 9,45 – добра, но по-ниска в сравнение с мно­го от другарите му в ротата. Но така е и при Борис Дрангов – ко­гато подреждат 100 души от ви­пуска по баловата оценка, той е в края на списъка. Гоце Делчев го няма в този списък, защото е из­ключен заедно с още 5 души. Четирима от 6-те, между кои­то и Делчев, имат право да се върнат в армията, като пода­дат молба. Той отказва. Исто­рията, и тя прави по-късно своя списък, и в него влизат Гоце Делчев, Борис Дрангов, Петър Дървингов…

Странна намеса на съдба­та е и връзката, и дружбата на Гоце с мюсюлманина Хюсеин Тефиков от неговия взвод (в училището има още един мю­сюлманин – Исмаил Юруков). Гоце Делчев, състрадателен по природа, помага често на Хю­сеин в учението и при полеви учения. Казват, че дори имало случай да стреля по мишена­та му, за да изкара той по-до­бра оценка. Тефиков бил слаб курсант и повтаря една година. (През 1903 г. Хюсеин Тефиков командва войсковата част, като обкръжава и убива Гоце Делчев. Бащата на Тефиков пък е свързан с убийството на В. Левски!). След изпитите Гоце Делчев е определен да служи в 22 Тракийски полк в Татар Пазарджик. Падането на Стам­болов забавя производството на юнкерите. Създава се бро­жение, недоволство. Аноним­ни ругателни писма получа­ват началникът на училище­то, военният министър Рачо Петров. Започва разследване. Намерени са книги в шкафче­та на юнкери. Оказва се, че са внесени от Гоце Делчев. Така той бива изключен. (Още едно странно съвпадение – Васил Левски сваля расото си, за да се отдаде на народната работа по друг начин – и както пише поетът „девет години той ски­та се, без отдих, без сън, без по­кой”…). Гоце Делчев се отказ­ва от военна служба след из­ключването и 9 години, до смъртта си, организира наро­да в армия, която да може да извоюва свободата си.

Есента на 1894 г. Гоце Дел­чев се среща с Даме Груев и веднага се сприятеляват и за­работват заедно за народното дело. Христо Силянов пише: „Мъчно би могло да си представи човек по-щастливо съчетание на две уши, тъй сродни по благород­ство на своите пориви и различ­ни по индивидуални качества… Единият (Гоце) смята хората изваяни по негов собствен духо­вен образ и вярва безкрайно в до­брата им природа, другият виж­да във всеки човек обект за на­блюдение и въздействие…”.

Гоце Делчев става водач твърде млад – на 24 години. Като че ли предусеща недости­га на време и работи с бързина­та на вятъра. За кратко минава надлъж и шир по села и палан­ки в Македония, а след това и в Тракия. Основава комитети, разговаря с много хора и ги привлича за целите на органи­зацията, за свободата и рево­люцията. Гоце Делчев вярва, че по природа човек е добър и хо­рата откликват на искреността и доверието му, както на никой друг. Любовта и милосърдие­то са главното оръжие срещу човешките слабости и недъзи. Като никой друг той умее да из­слушва и разбира хората. „Запри­казва те пръв, докато ти го гле­даш и му се любуваш. И пипа пра­во в душата ти, на най-нежната струна”.

Всички, които са се среща­ли с него, са почувствали огро­мното му обаяние и авторитет. Дори враговете му знаят – той държи на думата си, никога няма да измами, няма да излъ­же.

Гоце е единствения, на ко­гото дори страховитият и не­преклонен Сандански никога не кърши хатъра. Само на него Яне има пълно доверие. Кога­то след месеци рискове и преме­ждия той и другарите му Черно­пеев и К. Асенов (племенника на Хаджи Димитър, френски въз­питаник, човек с невероятна, ис­полинска сила) вземат откупа за мис Стоун – 103 кг злато, го предават за организацията на Г. Делчев.

За морала на тези хора може да се съди и от факта, че не взе­мат и грош, въпреки че и пора­ди дейността им родителите на Яне и семейството на Чернопе­ев – жена и 4 деца, мизерстват. Кръстю Асенов оставя на сестра си 3 хил. лв. да ги предаде на Гоце, а после иска 10 лв. от май­ка си за преки нужди. Гоце Дел­чев си познава хората и без да ги пита, праща по 5 лири на жената на Чернопеев и бащата на Яне. Последният не искал да ги прие­ме, че синът му ще се сърди! Така се привличат хора и се гради де­лото. Може би затова амери­канския автор, А.Д. Смит виж­да четниците така: „Тези маке­донски четници са отделна са­мостоятелна раса… Всички са млади, смели и интелигентни и са цветът на българския род… Те не знаят какво значи страх, за няколко часа се опитвах да обясня значението на тази дума на един от тях. Между тях съ­ществува неписан закон – никой не трябва да обръща внимание на собствения си живот, когато е застрашен животът на друга­ря му. А какви великолепни бой­ци са!”

Михаил Герджиков, който е много близък с Гоце Делчев, казва, че е „съвестта на маке­донската революция” и твърди, че докато е бил жив Гоце, дис­циплината в организацията е била по-добра, поддържана не толкова от строги прави­ла, колкото от „моралното въз­действие на човека, който бро­деше из цяла Македония и Тракия и с личния си пример чертаеше какъв трябва да е нравствени­ят облик на революционера”. Си­меон Радев нарича Гоце Делчев „праведник с кама в пояса”.

„Г. Делчев не обичаше да го­вори дълго. Той никога не взема­ше позата на оратор или запо­ведник, но словото му беше убе­дително, изпълнено с чувство на дълбока жал за бедните и голи­те, за сираците, вдовиците, ста­рците. Той рисуваше картини пред слушателите си и ги трог­ваше до дъното на душата им.”

Гоце Делчев остава чужд на озлоблението, не търпи кавги и заяждания между съратници – дори когато Върховният коми­тет отваря втори фронт на ВМРО. Пейо Яворов, автор на едни от най-точните и правдиви неща за Гоце Делчев, пише: „…В ин­тимен кръг той въздишаше: „Клета Македония… разправа­та с върховистите ни се налага, но тя би могла да бъде и по-малко отвратителна”.

Едва ли е случаен и фактът, че Делчев е един от малцината дейци, срещу когото не е стре­ляно от братска, българска ръка! Както и Левски, той има принцип: „Трябва да се надява­ме само на себе си, само на свои­те гърди и мишци, само на своя­та воля и сила.” (Да сте видели в последните години, някой да не се е привел, навел, примолил на външни благодетели?)

Към края на 1902 г. нати­скът върху Вътрешната орга­низация за въстание от страна на Върховния комитет в София се засилва. Княз Фердинанд иг­рае свой пасианс. От ръководи­телите на вътрешната организа­ция категорично против преж­девременно въстание са Гоце Делчев и Гьорче Петров. След дълги спорове в Солун се взема решение за въстание, при от­съствие на повечето от ръково­дителите.

През януари 1903 г. Гоце Делчев напуска София на път за Македония. Отбива се ве­черта в дома на Янка (Юстини­ана) Каневчева, родом от Охрид. Там е и Михаил Герджиков – бъдещия съпруг на Янка. Тя дава на Гоце, ушито от нея знаме за четата му. В Самоков го чака Яворов и му дава посветени на него 4 стихотворения.

Яворов тръгва с Гоце за Ма­кедония. През март Делчев пра­ви един от малкото сполучли­ви опити и взривява моста на р. Ангиста. Преди Великден се вижда с Даме Груев, който също гледа на предстоящото въстание с някакъв свой фатализъм и каз­ва: „По-добре един край с ужаси, отколкото ужаси без край”.

На 15-18 април светлите и самоотвержени момчета от Солун правят своите атента­ти. От 10 души и гемеджии слу­чайно оцеляват само двама. Те са търсили смъртта, но са искали да няма други човешки жертви. За съжаление това не се получава.

На 19 април Гоце стига с че­тата в с. Баница, Серско. На 20 тук са и четите на Георги Бро­далията и Димитър Гущанов. Тук е и Димо Хаджидимов. Той споделя пред Яворов за по­следните часове от живота на Гоце Делчев.

На 20 вечерта Гоце съну­вал, че куршум го удря в сърце­то. Мислил си, че брат му Мицо е убит. На 21 април, рано су­тринта, започва блокадата на селото. По ирония на съдбата аскерът е предвождан от съ­щия Хюсеин Тефиков, на кого­то Гоце е помагал във Военното училище.

Гоце Делчев решава да рис­кува и да излезе извън селото – за да не пострадат селяните. По­вежда 14 души. Накрая на село­то попадат на войници. Гоце дава един изстрел срещу тях и ада е пронизан.

В боя загиват още 6 души, между тях и Гущантов. Хаджи­диов разказва: „Петнадесет часа гледахме мъртвия Гоце, приведен, сякаш върху гроба на Македония и… ни се късаха сърцата.”

На другия ден срещат стария войвода, дядо Илия Кърчовали­ята. Пита ги за Гоце. Казват му. „Старият харамия оброни глава, едри сълзи потекоха из очите му и цял половин час плака неспирно като дете, без да продума…”

Скоро за смъртта на Гоце научава и Сандански. Хората, които му занасят лоша вест, спо­делят, че никога не са вижда­ли челичения Яне Сандански в подобно състояние. След това избухва страховитият му гняв. Хванати и разпитани са пред­полагаеми предатели на че­тата, след което са убити край гроба на Гоце. Истината за пре­дателството на четата на Делчев обаче е мътна и неясна и до днес.

На 20 юли (2 август) – Илин­ден, започва въстание.

На 5-6 август (19 нов стил – Преображение Господне) се вдига Одринска Тракия.

Срещу 300-хилядна турска войска се вдигат на смъртен бой 14-16 хиляди бойци. Някои като Силянов сочат и по-големи цифри. Боевете траят 2 месе­ца. Убити са 994 въстаника. От мирното население са убити и изклани 4 694 души. Озлочесте­ни са 3 122 жени и девойки, от­влечени са 176!

Изгорени са 202 села.

Без дом остават 70 835 души!

В Княжество Българи идват 30 хиляди бежанци.

Общественото мнение в Ев­ропа е потресено. Същата Евро­па, която ревизира естествените етнографски и народностни гра­ници на България.

Във в. „Дейли нюз” от 29 ок­томври 1903 г. Дж. Оксънфорд пише:

„Британио, ръцете ти са в кръв!

Оградите са в кръв, пътеки­те ска в кръв

И твоите ръце, Британио са в кръв!

Огнищата са в кръв, потоци­те кървят

и този дивен край е ткрвав, кървав ад –

Британио, ръцете ти са в кръв!”

А в пространството се но­сят думите на Гоце Делчмев: „Не е малко да бъдем само чове­ци!