Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 18 (2 май 2023) СВЕТЪТ ВЕЧЕ Е ТРЪГНАЛ ДА СИ СЪБУВА ДЪНКИТЕ

СВЕТЪТ ВЕЧЕ Е ТРЪГНАЛ ДА СИ СЪБУВА ДЪНКИТЕ

Е-поща Печат PDF

В разказа на Николай Хайтов „Когато све­тът си събуваше по­турите“ става въпрос за нещо подобно на днешно­то наше „европеизиране“. То­гавашното ликвидира поми­нъка на папукчиите, остана­ли без мющерии, заради гу­мените цървули на „Бакиш“, а днешното ни „освобождава“ от икономика, население и на­ционален суверенитет. Няма го обаче турчинът Али, който да каже пророчески, че въпро­сът не е в папуците, а в света. И че ако светът е започнал да си събува папуците - няма кой да го отбие, нито да го спре. Събува ли си потурите, той ще си събуе и папуците! Това „съ­буване“ превърнало разказва­ча от папукчия в продавач на ледена „офицерска“ бира. Али­то, така да се каже, му отворил очите и му показал „къде е на прасето гъдела“.

 

Дали ще се намери днес та­къв пророк, който да каже на нашите евроатлантици, че времето на еднополюсния, американски свят изтича? Или, че светът е тръгнал, мета­форично казано „да си събува дънките“? Които, подобно на потурите, са продукт на чуж­до влияние. Неотдавна чухме от устата на новия американ­ски посланик Кенет Мертен, че България е стратегиче­ски партньор и съюзник на САЩ. Благодарим за довери­ето, но не спираме да си ми­слим, че нещата няма да свър­шат с това, а ще последва на­тиск да се включим отново в някоя „коалиция на желаещи­те“ срещу Русия. Последици­те от предишните ни авантю­ри в Камбоджа, Ирак и Афга­нистан са известни. С тази раз­лика, че в Ирак ни изпратиха, за да заслужим членство­то си в НАТО, а в Афганис­тан се озовахме като членове на НАТО. В момента сме ин­директен доставчик на оръ­жия и боеприпаси за Украй­на, а утре може да изпратим там и пушечно месо. Затова е тази тупурдия непременно да се състави евроатлантическо правителство, подкрепяно от също такова парламентарно мнозинство. Резултатите от ев­роатлантизма на предишните управления днес срещаме под формата на нелегални миг­ранти и бежанци от Афганис­тан, Ирак, Сирия и Украйна.

 

Те всичките идват от места, където САЩ са „присъствали“ военно или продължават да присъстват. Но, докато бежа­нците от Украйна бяха наста­нени в хотелите по Черномо­рието и след месеци престой отказаха да бъдат преместени в бежански центрове или дър­жавни почивни бази, мигран­тите от Афганистан умират от задушаване в претъпкани ми­нибуси, автобуси и дори ли­нейки. Междувременно, война­та в Украйна навлиза в 15-тия си месец, а според изтеклите в социалните платформи Discord и Telegram секретни документи на Пентагона, тя ще продължи поне още една година. Според публикувани от вестник „Ва­шингтон пост“ и цитирани от турския „Миллиет“ (23.04.2023) секретни документи на амери­канското разузнаване, дори ко­гато е подложена на невижда­но тежки и с нарастваща те­жест санкции, Русия може да намери ресурси за продължа­ване на войната. Американ­ското разузнаване подчертава и ролята на Китай, негласният съюзник на Русия, който един­ствен от суперсилите не кри­тикува нейната инвазия в Ук­райна. Китай, а не Русия е кон­курентът на САЩ за световна хегемония. Доказва го подпи­саната преди седмица от прези­дентите на САЩ и Южна Корея „Вашингтонска декларация“, която предвижда задълбочава­не на двустранното партньор­ство срещу ядрената заплаха от Северна Корея. В резултат, САЩ се готвят да изпратят след 40 години към Южна Корея ядрена подводница с балис­тични ракети. При такава „за­гриженост“ за мира и демокра­цията, сблъсъкът с Китай из­глежда неминуем, както и яд­рената война с Русия.

Какво тук значат Зеленски и Украйна,

за която САЩ и НАТО са го­тови да воюват до последния украинец?! Обаче наглостта на бившия комедиант, сега дър­жавен глава на Украйна, няма граници. Повярвал на западната пропаганда и на опозиционните турски медии, че Ердоган си оти­ва, покосен от инфаркт, Зелен­ски реши да закрие „Турски по­ток“, предлагайки руският газ да отива към Европа, заобика­ляйки Турция. Няма добро не­наказано. А до неотдавна се твър­деше, че Украйна ще произ­вежда турските дронове „Бай­рактар“ ТВ2. Миналата седмица Зеленски успя да изпроси теле­фонен разговор с китайския президент Си Цзинпин и той се състоя. Според турския все­кидневник вестник „Миллиет“ (27.04.2023) двамата са разгле­дали двустранните отношения и украинската криза. А според китайската държавна информа­ционна агенция, Си е призовал Зеленски да преговаря с Русия, като обещал да изпрати в Ук­райна и „други страни“ бившия китайски посланик в Москва. Напомням, че при визитата си в Москва Си Цзинпин представи един мирен план от 12 точки, който не предвижда изтегляне на руските войски от анекси­раните територии на Донбас и Крим. Защото за Русия Украй­на е като Тайван за Китай, или Северна Македония за Бълга­рия. Да не забравяме и отзвука от изявлението на китайския по­сланик в Париж, който пред една френска телевизия беше казал, че исторически Крим е част от Русия, а бившите съветски ре­публики нямат международен правен статут, понеже за тях няма подписани международ­ни договори.

За нещастие на нашите „ев­роатлантици“ от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, в света отдавна текат дискусии

за замяната на еднополюсния американски свят с многополюсен,

който признава главни роли на Китай, Русия, Индия, Бразилия и други. Светът така да се каже се готви „да си събуе дънките“, докато ЕС продъл­жава да слугува на САЩ и да слуша Байдън, въпреки ня­колкократните му изблици на старческа деменция и за­губа на равновесие. В собстве­ната му Демократическа партия са недоволни от решението на Байдън да се кандидатира от­ново за президент през 2024 г. на фона на невероятно ни­ския му и непрекъснато нама­ляващ обществен рейтинг. Ос­тава само съпартийците му да го бламират на вътрешнопартий­ните избори, като предпочетат например внука на Кенеди. Но ако изборите спечели републи­канският кандидат Тръмп, на Зеленски ще му отеснее све­тът, защото отказа да разслед­ва фирмата „Буризма“, плати­ла стотици хиляди долари на сина на Байдън Хънтър. Поне­же като вицепрезидент на Оба­ма, Джо Байдън заплаши тога­вашния украински президент Порошенко, че ще спре амери­канската военна помощ, ако той не уволни главния проку­рор, позволил си да се поинтере­сува от тази корупционна афера. За това скандално покрови­телстване на корупцията Зе­ленски мълчи като гроб, но рано или късно ще му се наложи да отговаря. За съжаление, след като „успешно“ разори собстве­ната си страна, а покрай нея е на път да разсипе и ЕС. Но има да отговаря и за разкритото в изтеклите секретни документи на Пентагона, че Киев е плани­рал чрез Сирийските демокра­тични сили, сирийският клон на смятаната от Анкара за те­рористична организация РКК, нанасянето на удари, включи­телно с дронове, по руските военни бази и части в Сирия. Срещу това терористите са по­искали от Киев усъвършенства­ни оръжия, безпилотници и сис­теми за ПВО, както и гаранции, че операциите им ще бъдат пазени в тайна. На 29 декем­ври 2022 г. Зеленски е подписал заповед за прекратяване изпъл­нението на плана, поради логис­тични затруднения като недос­татъчна наличност на подарени дронове и други.

Изтекли документи показ­ват, че Украйна е планирала нападения срещу руските сили в Сирия. Това твърди вестник „Вашингтон пост“ (20.04.2023).

Нищо ново под слънцето.

Докато „умните”, т.е. наши­те „преговарящи“ от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ се наумуват, заблуж­давайки избирателите, че имат сериозно намерение да ги оща­стливят с край на политическата криза, земята, както пише Ва­пцаров, се отърсва от „отров­ната си плесен”. Постепенно избледнява очарованието от американската демокрация и тази на ЕС. Какво значение има с чий мандат ще се сформира евентуалното евроатлантическо правителство на България, щом самият евроатлантизъм отива в кошчето на историята и по­литиката? Когато и да се скалъ­пи едно такова правителство, то ще трае от ден до пладне и пак ще се редим пред урните.

Когато светът е тръгнал да си събува дънките, а ние изби­раме да ни управляват кирчо­вци, кокорчовчовци, ристьо­вци, атанасовци и борисовци, които се правят на прави ев­роатлантици - надежда всяка тука оставете!