Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ИСТИНАТА ЗА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ

Е-поща Печат PDF

Христо ТепавичаровПисания и заявления по случай отбелязването на 115-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание на Петрова нива през август 2018 година за пореден път напомниха за кървящата от столетие рана, нанесена от турския ятаган върху достойнството, идентичността и безрезервната преданост към род и родина на тракийските българи.

Президентът Румен Радев, в прочувствената си реч припомни саможертвата на тракийските българи поели по пътя към свобода и достойнство, където, по думите на летописеца на въстанието Христо Силянов „едновременно действаха ножът, куршумът, огънят и бесилката“.

Президентът счете за уместно да информира всички заинтересовани от последиците на тези събития, че е поставил въпроса за компенсациите на тракийските бежанци и че ще продължи да изисква ясен отговор при всеки случай когато историческите факти се пренебрегват или се поставят под съмнение. Намерението е похвално, но разговорите за „компенсации“ на някакви „бежанци“, след 100 годишен грабеж и продължаващата варварска разходка на завоевателя по незасъхналата кръв и крещяща за възмездие памет на подложените на геноцид тракийски българи в Източна Тракия, меко казано няма нищо общо с пренебрегване на историческите факти. За престъпления срещу човечеството не само няма давност, но не може да има и прошка.

 

Да, историческите факти се пренебрегват, но трагичното от национална гледна точка в случая е, че за 99% от управляващите и кандидатите да управляват България, такъв въпрос не съществува поради пълното му непознаване. Изявлението на президента е не само повод, но и задължение за анализ на казаното, за припомняне на фактите и опит за оценка на възможните и необходими решения по този въпрос.

Какво имаме предвид?

След 100 години най-сетне е време да се осъзнае, че на тракийските българи, жертва на турския геноцид (ако има такива останали) и на техните наследници компенсации не се дължат. Компенсации се дължат за отнети по законен път или приемлив за съвременните цивилизационни нрави блага (къщи, имоти, земи, гори, движимо имущество, животни и т.н.) , а не за престъпления срещу човечеството, каквито са геноцидът и етническото прочистване, извършено в Тракия.

Налага се обяснение на използваните термини и внасяне на яснота по статута на тракийските българи, жертва на турския геноцид. Те не са „Тракийски бежанци“. За турските историци те дори не са бежанци, а изселници, емигранти! Дори във френския текст на протокола към договора за приятелство към Ангорските спогодби жертвите на турския геноцид са определени като “immigrant” – имигрант, преселник, пришълец, статут, който свързва лицето със страната на новото местожителство, а не със страната, от която е прогонено с всички произтичащи от този факт последици. Бежанец е лице, което по своя инициатива или желание, доброволно или по принуда, напуска родното си място, за да запази живота си и този на близките си, установява се в друга държава, където му се предоставя статут на „бежанец“*. Оцелели след геноцида, Тракийските българи не са имигранти, а изгнаници*-бегълци, успели да спасят живота си чрез бягство от ятагана, поставен на врата им, поради липсва на какъвто и да е друг избор, освен смърт!

На тракийските българи и техните наследници

се дължат отнетите от отоманските и турски власти имущества. Дори Женевската конвенция за бежанците не е предвидила решение на въпроса за правата на бежанците върху имотите, останали в държавата на произхода. Задължение на т.н. “велики сили“, които продължават да дължат справедливост на тракийските изгнаници, е било и понастоящем е да принудят Турция да върне отнетото и да компенсира унищоженото имущество в резултат на извършени престъпления срещу човечеството, каквото е геноцидът и да наложат, ако е необходимо със сила, връщането на правоимащите по родните им места. Това произтича от разпоредбата на чл. 1 на Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид, съгласно който държавите, страна по конвенцията, поемат задължението да „предотвратяват и наказват“ геноцида. Извършеният срещу стотици хиляди български тракийци геноцид не може да се компенсира с пари – мъртвите нямат нужда от пари, за да си платят сметката! Обстоятелството, че Турция отказва да се присъедини към Конвенцията за геноцида, не освобождава нейните управници от задължението да спазват нормите на обичайното международното право!

Компенсации се дължат, но не за да се откупят престъпниците, наредили, толерирали и извършили геноцида, а за пропуснатите ползи, за експлоатацията на заграбените в продължение на един век държавни, общински и частни български имоти.

Право на избор за начина на възмездяване на жертвите на геноцида има пострадалата страна, а не престъпникът! Тактиката на Турция по този въпрос в продължение на век, която продължава до днес, е да отказва разговори, да предлага всевъзможни несъстоятелни конструкции или решения, върху крайния резултат от които тя си запазва пълен контрол. Такава е и лансираната идея за „колективен иск“, по който страна да бъде българската държава в преговори с турската държава. Двустранни преговори между България и Турция са безсмислени, тъй като те са предварително обречени. Турция отрича извършените престъпления срещу човечеството.

 

 

При тези обстоятелства, предявяването на „колективен иск“, пред турски съд, без прието от двете страни ясно международно правно основание, би било несъстоятелно, а от процесуална гледна точка - неосъществимо. Съгласно международното право една държава не може да бъде страна по гражданско дело за компенсации за извършен от нейни граждани и институции геноцид, каквато в случая е Турция, срещу лица, придобили чуждо гражданство на основание етнически произход в резултат на извършено престъпление срещу човечеството - етническо прочистване в държавата на произход. Виновните за извършени престъпления срещу човечеството са наказателно отговорни, а за извършените деяния давност не тече. На жертвите и техните правоприемници се дължи възстановяване правото на собственост върху заграбените имоти по административен път и компенсация за причинените страдания и пропуснати ползи по съдебен път, както и признаване правото да се върнат по родните места на своите родители и прародители. По съществуването на тези основни права на право-имащите и задължения на извършителя на престъпления по силата на международното право няма място за спор.

Възстановяване на правото на собственост и ползване върху заграбените лични имоти на Тракийските българи поставя въпроса и за възстановяване правото

на собственост и ползване върху държавни и общински имоти,

разположени на територията на обитаваните от тях села и градове и ползваните мери, пътища, гори, кариери от всички тях… Естествено е тези въпроси да бъдат обсъждани и решавани от представители на турската и на българската държава със съдействието на представители на великите сили в качеството на арбитър.

Единственото решение за Тракийските българи е възстановяването на status quo ante ex tunc!

Ако днес говорим за проблем с Тракийските българи, той е не в пренебрегване на „историческите факти“, а в тяхното превратно, недобросъвестно, тенденциозно, непоследователно, злоумишлено, необосновано от правна и историческа гледна точка тълкуване.

Когато мислим и говорим за Източна или Одринска Тракия имаме предвид земята, разположена между Черно море на север и североизток, Бяло море на юг, Мраморно море на юг и югоизток, река Марица и Странджа планина на запад, с площ от 20,500 кв. км. Тракия – Одринска и Беломорска - е неотделима част от визията за българската държава в навечерието на Освобождението, включваща още Мизия и Македония. Що се отнася до историческата истина за тези земи, както България, така и Турция четат и тълкуват по различен начин фактите, причините и последиците за случилото се. Необходимо е, с помощта на държавите, играли и играещи решаваща роля в поддържане на мира и съблюдаването на международния ред и право в междудържавните отношения на Европейския континент, да се постигне общо приемливо разбиране на фактите досежно:

Броят на пострадалите – избити и прогонени българи и местообитанието им; най-често споменаваната цифра е „наследници на 350,000 българи от Одринска и Беломорска Тракия“.

Според доц. Георги Митринов (БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В БЕЛОМОРИЕТО) основната част от българското християнско население, обитаващо Източна Тракия е било прогонено или избито от турските редовни наемнически военни формирования по време на Междусъюзническата война от 1913 г. Живеещото компактно българско население в Одринско, Лозенградско, Бабаескийско, Визенско, Малкотърновско, Кешанско, Еноско, Малгарско, Узункюприйско, Чорленско, Силиврийско, е избито, а близо 200 000 българи са прогонени от родните им места.

Петко Карамитрев пише в дневника си: „В Тракия населението беше турско и българско - наполовина. Гърците бяха малко. Турските села бяха малки – по три четири къщи. Българските - от 200 до 500“…

Извършен ли е геноцид; има ли извършено престъпление срещу човечеството съгласно нормите на международното право?

Да, има. Източна Тракия е обезбългарена и прочистена със сила и убийства. Според член 2 на Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид от 1950 година под „геноцид" се разбира всяко едно от следните действия, извършено с цел да се унищожи, отчасти или изцяло, една национална, етническа, расова или религиозна група като такава:

а) убиване на членове на групата; б) причиняване на сериозни телесни или душевни повреди на членовете на групата;

в) умишлено налагане на групата условия за живот, целящи физическото й унищожаване изцяло или отчасти;

г) мерки за предотвратяване ражданията на групата;

д) насилствено предаване на деца от групата на друга група.

В Източна Тракия турските власти извършват всяко едно горепосочените деяния срещу тракийските българи, обитаващи тези земи от хилядолетие – избиват ги, травмират успелите, прогонват оцелелите, заграбват имотите и унищожават имуществото им, за да ги лишат от възможност за препитание и от шанса да се завърнат по родните места, отнемат децата им. Тези престъпления срещу човечеството остават ненаказани повече от век! Въпросът е: трябва ли това да продължава? И до кога? Геноцидът е престъпление по общото международно право и изработването и приемането на Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от Генералната Асамблея на ООН през 1948 година , в сила от 12 януари 1951 г., единствено кодифицира действащите вече обичайни норми в тази област на правото.

Престъпления като геноцида, извършвани срещу тракийските българи и арменските обитатели на Тракия, в продължение на десетилетия от властите на Османската империя и на турската държава, са основната причина това престъпление да бъде квалифицирано и кодифицирано, като едно от най-тежките престъпления срещу човечеството.

Стореното е сторено, но

няма престъпление без извършител, без престъпник.

Кой извърши престъплението геноцид срещу тракийските българи? Поел ли е отговорност и в какво се изразява тя? Няма спор по преките извършители и отговорни за геноцида срещу тракийските българи. Това са редовната турска армия, башибозука на служба при турските султани и техните слуги, само-организиралите се орди за извършване на безпощадни убийства, издевателства и грабежи над друговерците под благосклонния поглед на управляващите правоверни служители на Аллаха. Това е онази част от ръководната върхушка в османската и турска държава, в различни исторически периоди в края на ХІХ до средата на ХХ век, която носи и основната отговорност на вдъхновители, подстрекатели и подбудители за прочистване на Тракия, избиване и прогонване на коренните й обитатели – българските тракийци. Имената им са известни, те носят наказателна отговорност, но не те, а държавата, която управляват и представляват носи цялата гражданска отговорност за нанесените вреди, за причинените страдания и заграбено имущество от жертвите на геноцида. И както няма давност за наказателно преследване на извършилите престъпления срещу човечеството, така няма давност и за търсенето на отговорност за причинените от тях вреди. Международното право не може да остане безсилно, а тези които са призвани да го прилагат и съблюдават, като гаранти на световния обществен договор, т.н. велики сили, не би трябвало да продължават да наблюдават с безразличие гаврата на престъпниците с жертвите!

Престъпления са се извършвали и продължават да се извършват и сега. Отново питаме – до кога това трябва да се търпи и да продължава?

 

Следва


 

АБОНАМЕНТ

Е-поща Печат PDF

Уважаеми читатели,

До 15 декември може да се абонирате за в. „Нова Зора“. През 2021 г. често се обръщахме към вас да ни подкрепите в абонаментната кампания. Така и остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. По тази причина поради драстичното поскъпване на хартията, електроенергията и печатарските услуги, се наложи след 18 години, цената на един брой да бъде променена на 2 лв. Повече от всякога обаче обществото ни се нуждае от убедени защитници. Не само защото годината е особено важна, преминаха вече изборите за парламент и за президент, но за да пребъде България, никой не бива да остане безучастен в битката на истината с лъжата. Подкрепете ни.

Разпространението на вестника, по независещи от нас причини, все така продължава да бъде ограничено. Абонаментът за сега е най-сигурният начин,  „Зора“ да участва в битката за България. Отново ви призоваваме: във всяка пощенска станция може да осъществите вашата подкрепа с абонамент за 2022 г. Можете да се абонирате за 1 месец, за тримесечие и полугодие. Абонаментът за всички тях се изчислява съобразно на вторниците умножени по 2 лв.

Каталожният номер на „Нова Зора“ е непроменен - 311.

Всеки вторник очаквайте „Нова Зора“. Търсете го и го разпространявайте.

Можете да се абонирате и в офисите на ДОБИ ПРЕС. Редакцията на вестника има договорни отношения с тази фирма.

Същото може да направите и чрез пощенски запис за избрания от вас срок на адрес: София 1000, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев Минчев. Особено е важно да бъде изписан точния адрес и името на получателя, както и телефон за обратна връзка.

Допълнителна информация може да получите на тел. 02 985 23 05;  02 985 23 07, както и на мобилни телефони: 0879 140 122 и  0894 66 49 00.


 

3-ти Март 1878 г. в българската преса

Е-поща Печат PDF

Както обещахме на читателите на „Нова Зора“, продължаваме да припомняме на нашите сънародници отразяването на празника 3-ти март в българската преса по времето на Цар­ство България. От публикациите могат да си припомнят, ако не знаят да научат интересни неща, например, че авторът на училищния химн „Кирил и Методий“ писателят Стоян Михай­ловски е бил председател на Върховния македо­но-одрински комитет, както и факта, че ви­наги празникът на освобождението 3-март е честван с въодушевление от всички македонски българи, живеещи в България.

Приятно четене! Продължаваме

 

София, 24 февруарий 1900 г. в-к „Препорецъ“, Орган на демократическата партия

Годишнината на сключ­ването Сан-Стефанскиятъ договоръ се отпразнува съ големо въодушевление как­то в столицата, тъй и въ про­винцията. Освен обикновени­те тържества, тукъ множество македонци, начело съ Вър­ховниятъ Македонский Ко­митетъ, устроиха едно шест­вие до паметника на Царя- Освободителя и паметника на Левски, гдето се държаха речи.

Утешително е, че в свои­те съждения по поводъ на 19 февруарий органите на всич­ките наши партии тоя пътъ са се пазили да се влияятъ от некои отделни недоразу­мения с Руското правител­ство и съ се ръководели само от светлиятъ споменъ за чо­веколюбивите мотиви, кои­то са движили Императора Александра II, за да поведе своята армия за освобожде­нието на българскиятъ наро­дъ, мотиви, на които билъ да­денъ блестящъ изразъ в съз­даването на Сан-Стефанска България и въ оставанието на нашия народъ да си изработи една демократическа Консти­туция.

София, 20 февруарий 1901 г. в-к “Миръ“ – орган на Народната партия

19 февруарий. Вчера се отпразнува доста скром­но народния празникъ за сключването на Св. Стефан­ския договоръ. В катедрална­та църква имаше молебенъ, на който присътвуваха всичките власти и доста народъ. Беше разпоредено да стане парадъ на църковния площадъ, как­то е било всека година, но вче­ра сутринта се отложи приго­товлението.

София, 21 февруарий 1902 год. в-к “България“ – ор­ган на Прогресивно-либерал­ната партия

19 февруарий. Тази дата не се обяснява на никой бъл­гаринъ. Въ вторникъ преди пладне по случай праздникъ­тъ, свързанъ с тази дата, в съ­борната църква „Св. Кралъ“ се отслужи молебенъ, на който присъствуваха г-да министри­те, висшите чиновници, г-да офицерите отъ столичния гар­низонъ и многобройна пуб­лика. Презъ деня държавните учреждения и частните къщи бяха окичени съ знамена. Съ­щия денъ, по стара традиция, живущите в столицата маке­донски българи използува­ха една безшумна манифес­тация, понеже само те мо­гатъ напълно да споделятъ радостта на българския на­родъ в този денъ. По пока­ната на македоно-одринското дружество следъ молебенътъ въ черквата, желающите оти­доха въ „Славянската Беседа“, дето г-н Стоян Михайловски, председател на Върховния македоно-одрински комите­тъ държа една блескава речъ за значението на 19 февру­арий, посрещната добре от присътствуващите.

София, среда 20 февруа­рий 1902 год. в-к “Новъ Векъ“ - орган на Народната либерал­на партия

По случай 24 годишнина­та от датата на подписване­то на Санъ Стефанския до­говоръ, споредъ който Маке­дония и частъ от Одринския вилаетъ се изтръгваха изподъ прякото управление на Сул­тана, вчера на 19 февруарий Македонците и Одринците живущи в Столицата орга­низираха многолюдни шест­вия изъ столичните улици, като некои от участвующите държаха пламени речи пре­дъ паметниците на Царос­вободителя и на Васил Лев­ски. Както събранията, така и шествията на македонците се извършиха при пъленъ поря­дъкъ и никакви приключения не се случиха.

София, 23 февруарий 1903 год. в-к „България“ - ор­ган на Прогресивно-либерал­ната партия

Празнуване на освобождението на България

Вчера, по случай 25 го­дишнината отъ освобож­дението на България преди обедъ се отслужи в катедрал­ната църква „Св. Крал“ моле­бенъ, на който присъствува­ха г-да министрите, руския дипломатически агентъ г-н П. Бахметиевъ и г-жа Бахме­тиева, председателя на Нар. Събрание г-н Драг. Цан­ковъ и подпредседателите г-да Антонъ Франя и д-ръ Ан.Ходжовъ, много офице­ри и множество граждани.

Г-нъ Франя е отправил следната телеграма до Него­во Сиятелство Графъ Игна­тиевъ:

„По случай всенародния тържественъ праздникъ 19 февруарий честъ имамъ, от името на Прогресивно-либе­ралната партия, да поздравя Ваше Сиятелство, като еди­нъ отъ главните виновници за освобождението на наше­то Отечество,като молим Всевишния да продължи Ва­шия скъпъ животъ, за да види­те осъществлението на вели­кото дело, на което основенъ камъкъ сте положили преди 25 години в Санъ-Стефано”.

София, четвъртъкъ 20-й февруарий 1903 год., в-к „Миръ“ – орган на Народната партия

Деветнадесети февруа­рия. Вчера се изпълниха 25 години отъ онази знаме­нита дата, когато съ единъ формаленъ договоръ на во­юващите страни България бе прогласена за свободна и една. Но при общото разо­черование, което е обхванало нашия народъ и при поли­тическите обстоятелства, въ които живеемъ, сега тоя исто­рически денъ замина почти не забележенъ. Благодарение на многобройните и неизпълне­ни обещания на цанковистите една студенина се вкарва в признателната душа на бъл­гарина. Страшно е да си иг­рае човекъ съ чувствата на единъ народъ!

София, 18 февруарий 1904 год, в-к „Дневникъ“, вто­ро издание

Първата лепта за мавзолея въ гр. Плевенъ

През 1902 год. комитета „Царъ-Освободител Алексан­дър I“, в заседанието си отъ 17 май възприе високоблагород­ната мисълъ на своя основате­лъ г-н Ст. Заимов, да се въз­дигне мавзолей в Плевенъ за веченъ споменъ на героите от плевенската епопея и да бъде хранилище на свяще­ните тленни останки на за­гиналите в сраженията за ос­вобождението на България. В същото заседание комитета възложи лично Заимову и ге­нералу Паприкову да реали­зиратъ високоблагородната идея. Генералъ Паприковъ и Заимовъ енергично под­хванаха делото и въ продъл­жение на 1 година и полови­на събраха нужните средства за въздигането на мавзолея. През 1903 год. месецъ фев­руарий бе дадена първата ле­пта за мавзолея на сума 1 лев и 50 ст. от редакцията на вест. „Дневник“. Втората лепта, при това извънредно щедра бе да­дена от г-на Ив. Ев. Гешева, 30 000 лева.

Заимовъ и ген. Паприковъ са взели всички мерки, за да бъде готовъ мавзолея към 30 августъ 1904 г.

София, Неделя, 22 фев­руарий 1904 г. в-к „Народни права“, орган на Либералната партия

Дневни новини. Руския царъ и българския князъ.

По случай праздникътъ на 19 февруарий между Н. Ц. В. князътъ и негово Вели­чество руския царъ са разме­нени следующите депеши:

„До Н. В. всерусийския им­ператор, С.-Петербургъ.

Празнувайки днесъ великия денъ на годишнината отъ ос­вобождението на България, азъ и целия български народъ, като си спомняме великите жертви на братския руски народъ под­нася на В.И.Величество наша­та дълбочайша благодарностъ и вечнейша признателностъ. Азъ и целия български народъ молимъ Всевишния да низпосли на В.Величество и авгутей­шия Ви домъ здравие, дългоден­ствие и щастие. Като следим с трепетно вълнение на сърд­цето за подвизите на велика­та братска армия, ние молим Всевишния да я покрие съ побе­ди на слава, за слава на нейния върховенъ вождъ, за величието на братския народъ и за радос­тъ моя и на всички българи.

Фердинандъ”

В отговор е получена следната телеграма

„До Н. Ц. В. князъ Фердинан I, Ситняково

Из телеграмата на В. Ц. Височество, изпратена в деня на освобождението на кня­жеството, която дълбоко ме трогна, особено ми беше при­ятно да се уверя в горещото съчувствие проявено от Васъ и цяла България в това именно време, когато Русия, предизви­кана от врагътъ, е извадила мечътъ си за защита на свои­те права.

Моля Ваше Царско Височе­ство да приемете изражени­ята на искрената ми призна­телностъ и да храните увере­ностьта, че Русия и сега неот­слабно, както и понапредъ, ще се грижи за мирното благоден­ствие на скъпите и по вера и кръвъ балкански народности.

Николай”.

 

В подкрепа за Ваня Григорова

Е-поща Печат PDF

Още 7 партии и органи­зации се включиха в широката Местна ко­алиция „БСП за Бъл­гария“. Тя беше сформирана в Деня на София - 17-ти септем­ври - с цел съвместно явява­не на изборите в столицата. Местната коалиция подкрепи кандидатурата на Ваня Григоро­ва за кмет на Столична община.

Към МК „БСП за Бълга­рия“ се присъединиха още ПП „Нова Зора“, ПП „Европей­ска сигурност и интеграция“, ПП „Съюз на отечеството“, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, СП „Българ­ски път“, Национално движение „Народна сила“ и Сдружение „Со­лидарна България“.

Участниците в широко­то ляво обединение си поста­виха за цел да отстояват и съ­действат за провеждането на демократични и честни избо­ри, гарантиращи свободната воля на българските гражда­ни, както и да отстояват общи възгледи, позиции и действия по време на предизборната кампания в Столична община.

„Много е важно да вървим заедно в кампанията за мест­ните избори. Само обединени имаме възможност да използва­ме уникалния шанс да сложим край на 33-годишното дясно управление в София, коменти­ра председателят на БСП - Со­фия Иван Таков. - Нашата ос­новна задача сега е да работим така, че хората да ни чуят, да ни се доверят и да гласуват за нас на 29-ти октомври. Ваня Григорова, ние заедно, сме един­ствената алтернатива за гра­да ни. В момента имаме чети­рима издигнати десни канди­дати. Очакваме петия десен - този на ГЕРБ. И след ретрог­радния Меркурий пак нямат кандидат. Дори звездите спря­ха да им говорят на тях. Ние обаче трябва да си свършим на­шата работа - всички заедно, за да се поздравим с успех“.

Кандидатът за кмет на Со­фия и водач на листата на Местна коалиция „БСП за Бъл­гария“ Ваня Григорова бла­годари на седемте организа­ции, които се присъединиха в нейна подкрепа. „Пред нас има много работа, която трябва да свършим, каза тя. - Важно е да стигнем до възможно най- много хора лично, на терен. Да се срещнем с тях лице в лице, да видим отношението им, да чуем мненията и предложени­ята им, да се вслушаме в кри­тиките им. Ако си свършим ра­ботата, резултатът ще е от­личен. Ако - не, тези 33 години ще станат 37. Тогава само ние ще бъдем отговорни за това, че не сме прекратили господство­то на дясното в столицата още сега. Когато сложим край на неолибералната идеология в София, когато прекратим разграбването на столицата, това ще бъде краят на неоли­берализма и в България. Тряб­ва да бъдем заедно, за да счупим тази Сглобка, която се готви и на местно ниво. Аз вече нямам никакво съмнение, че такава е договорена“.

 

Длъжни сме! Ако сме народ!

Е-поща Печат PDF

Вчера чух по телевизи­ята Бойко да казва, че трябва да се напра­ви всичко възможно да се помогне на български­те зърнопроизводители! За­грижен е бащицата! Да се по­могне, ама хем вълкът сит, хем агнето – цяло! Хем Европа и най-вече Украйна доволни… И точно как да се помогне – да се изнесе българското и да ку­пим украинското зърно. /обо­гатено с уран/

И като започнаха едни обяс­нения, че хлябът и олиото, с вноса на украинското зърно, ще поевтинее и преработвателите и „терористите“ ще кротнат, ще плеснат с ръце и ще се пре­гърнат… И най-важното - спа­сителното за България нацио­нално-отговорно, евроатлан­тическо, джендърлюбещо не­коалиционно, разкъсващо се от единогласие правителство, ще оцелее…

Дали?

А народът? Дали наистина тези наши, неизбраници от не­коалиционното правителство, ги е еня за народа? Какво точно ще яде? Все едно – него кучета го яли…

По този повод ще разкажа

една истинска история,

а всеки да си прави заключе­нията.

Преди години бях в Япония и в разговор с един от големите японски бизнесмени – по-къс­но наш спонсор, стана въпрос за политика, икономика, тър­говия, взаимни обвързано­сти… Както и да звучи, в Япония един от най-скъпите хранител­ни продукти е оризът! Да, точно така – произведеният в Япония ориз! Стратегическа суровина. В един момент САЩ предлагат да внасят ориз (много по-ев­тин). Правителство не може да откаже, защото е заплашено, с ограничаване вноса на япон­ски коли в САЩ. Решението, което японските държавници взимат, доста прилича на бой­ковото… Ама не съвсем!

В деня, в който американ­ският ориз пристига в Япония, без да се стоварва на сушата се прехвърля и изпраща, като хуманитарна помощ за бед­стващите в Южна Азия?! Това е подкрепа за производители­те и запазване интересите на държавата. И още много може да се говори за Япония, в която все още са настанени американ­ски окупационни войски…

Септември е!

Наближава 23септември!

100 години!

Длъжни сме да помним.

Длъжни сме да подкрепим протеста на селскостопански­те ни производители, без да се поддаваме на гнусничките напомняния и внушения, кол­ко са богати, какви коли карат или колко субсидии са взели, защото тези, които ги сочат с пръст, дължат отговор. А те от какво са се замогнали? А те с какво заслужават заплатите си? На къде ни водят? За как­во престояват в министерски кабинети и търкат столове в НС, ако не защитават интере­са на народа си? Ако лакейни­чат пред чужди, готови и от майчиното си мляко да се от­рекат.

Длъжни сме да застанем и до Милена!

Длъжни сме, заради спасе­нието на деца и внуци, да из­хвърлим алчните, арогантни извратеняци от управлението на нашия живот.

Можем да им докажем, че сме Народ, с който трябва да се съо­бразяват! Длъжни сме!

 


Страница 9 от 562