Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Как англосаксонците толерираха фашизма през 20 век и го реанимираха през 21-и

Е-поща Печат PDF

Продължение от брой 23

ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС: КОЙ ОПРАВДА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ?

Говорейки за мътните фи­нансови схеми по време на меж­дувоенния период, трябва да се направи едно историческо от­стъпление.

За реализацията на прие­тия през 1929 г. план на Юнг (видоизменена версия на вече споменатия план на Дауес) през 1930 г. в Базел е създадена Банката за международни раз­плащания (БМР), в която дори в годините на Втората световна война продължава сътрудни­чеството между директори­те от страните на Антихитле­ристката коалиция (Франция, Великобритания и САЩ) и от страните на фашистия блок (Германия и Италия). В рам­каите на това «общуване» става дума не само за изплащане на немските репарации от Първа­та световна война. Заинтересо­ваната от придобиване на стоки Германия, включително и таки­ва със стратегически характер, чрез неутрални страни, няма до­статъчно валута за тази цел. Ето защо БМР обменя златото, по­лучено от нацистите в концла­герите от убитите там хора, в свободно конвертируема ва­лута, за получаването на ко­ято са правени сделки в Шве­ция и други неутрални стра­ни. И още еди детайл, граничещ с цинизма. Всички тези плано­ве - на Дауес, на Юнг и др., така и не са осъдени след края на Втората световна война. Точ­но обратното. Никой не оспорва Нобеловата награда за мир, при­съдена на Ч. Г. Дауес през 1925 г. Нобелова награда за мир! А през 2019 г. е О. Юнг намира място в залата на славата на влиятела­та американска Асоциация на потребителските технологии, обединяваща повече от 2000 ключови технологични гиганти в САЩ. Коментарът е излишен. Любопитно е, че след Втората световна война лидерът на «чер­норизците» О. Мосли се завръ­ща към активната си политиче­ска дейност и през 1947 г. ос­новава Юнионисткото дви­жение, в което влизат повече от 50 малки крайно десни ор­ганизации и групи. През след­военните години той активно отстоява идеята за обедине­ниие на западноевропейските страни с цел противодействие на агресивните стремежи на СССР в Европа, като фактиче­ски подкрепя осъществяване­то на същите идеи, които из­дига и фюрерът на германска­та нация, но посредством «ре­инкарнация на Третия райх в четвърти». Впоследствие иде­ята му е въплътена в практика­та – достатъчно е да напом­ним, че Евросъюзът напълно сериозно е наричан от някои «четвъртият райх». В полити­ческия дневен ред на юниони­стите влиза и засилване воен­ната мощ на Великобритания до равнището на САЩ и СССР, и формиране на общоевропей­ско правителство за решаването на международните проблеми, въпросите на отбраната, иконо­мическата политика, финансите и националното развитие. Мос­ли не е съгласен с резултати­те от Нюрнбергския трибунал над нацистските престъпни­ци и е един от първите отри­цатели на Холокоста във Ве­ликобритания. Отново да под­чертаем: за това той не понася никакво наказании. Дори от­печатва станалата бестселър автобиография с провокаци­онното заглавие «Моят жи­вот» (до последните си дни Мосли е поклонник на фюрера, умира през 1980 г.).

Не по-малко благосклонна е съдбата и на друг английски мерзавец – А. Лиз, който през 1929 г. основава Имперска­та фашистка лига – политиче­ския конкурент на Британския съюз на фашистите. Арнолд Лиз е още по-голям поклонник на расовата теория и антисе­мит от Мосли. Това дори не кара британските власти да го подве­дат под отговорност за екстре­мизъм: той е един от последни­те лидери на фашисткото дви­жение, който е интерниран в Обединетото кралство в нача­лото на Втората световна во­йна. Заради лошо здраве през 1943 г. А. Лиз е освободен и из­дава своето списание «Готик Рипълс», в което процъфтяват човеконенавистническите му възгледи.

От гледна точка на логи­ката на историческия процес Втората световна война има кръгова композиция «от дворец до дворец». Бойните дей­ствия, започнали на 1 септември 1939 г., са предхождани от оже­сточена дипломатическа борба в европейските дворци и рези­денции. В хода на различнните срещи и закулисни прегово­ри в Берхтесгаден, Фюрербау, Бад-Годесберг, Париж всяка от страните преследва няколко цели. Нацистка Германия тър­си реванш за наложената й уни­зителна парадигма на Версай­ско-Вашингтонския ред. Държа­вите победителки в Първата све­товна война – Великобритания и Франция – имат намерения чрез набиращата сила Герма­ния да се избавят от «призра­ка на комунизма». Като макси­мумът е да насочат агресивните германски претенции на изток, а минимумът – «да правят сдел­ки с агресорите за сметка на трети страни»18. А на всички, които изказват недоумение от­носно хищническите стремежи на нацистите, включително и в ръководството на Чехословакия и Польша, лицемерно е заявено, че «в обозримо бъдеще на Берлин не му е изгодно да ги напада»19. От политико-юридическа гледна точка войната също завършва (ако не се вземе пред­вид проточилото се във времето формално скрепяване на съз­дадения след войната ред чрез Хелзинкския акт, подписан едва през 1975 г.) също в дворец – в Нюрнбергския дворец на пра­восъдието. Благодарение на усилията на съветското обвине­ние суровите присъди на Меж­дународния военен трибунал прозвучават по отношение на ред високопоставени нацисти, обвинени в престъплени против света, престъпления против чо­вечността, в нарушение на во­енните закони и в заговор с цел извършване съответните пре­стъпни действия. Но дали всич­ки нацистки престъпници са осъдени? Ако става дума за ос­новните идейни подпалвачи на войната, ръководителите на на­казателните органи, то резул­татът изглежда справедлив. Ро­зенберг, Щрейхер, Рибентроп, Калтенбрунер, Фрик и др. са екзекутирани. Но сега, когато минаха почти 80 г. става ясно, че незаслужено меки наказания получават онези, които стоят в самото начало на формира­нето на икономическата осно­ва на националсоциализма, на ускорената милитаризация на фашистка Германия. Нито един от икономическите лиде­ри на Третия райх не получава смъртно наказание. Бесилка­та успяват да отърват: райхс­министърът по въоръжаване­то и военното производство А. Шпеер, райхсминистрът на икономиката (1938–1945 г.) и президент на райхсбанката (1939–1945 г.) В. Функ, райхс­министрътъ на икономика­та (1934– 1937 г.) и президент на райхсбанката (1933–1939 г.) Я. Шахт, главният счетово­дител на партията оберстгру­пенфюрер от СС (това звание е присъдено само на четирима членове на тази престъпна орга­низация) Ф. К. Шварц. От неми­нуемото възмездие ги защита­ват някакви невидими могъщи сили, не желаещи да предадат «своите». Кои са те, тези раде­тели на нацизма? Отговорът е съвсем ясен.

През 1942 г. на среща със Сталин британските дипло­мати изказват пожелание без много шум да се ликвидира нацистката върхушка посред­ством диверсионни акции. Съветският лидер не се съгла­сява, като настоява за организи­ране на открит и гласен трибу­нал. Ситуацията се повтаря и на конференцията в Ялта, където темата за съдбата на главните фашистки военнопрестъпници, разпалили войната, е повдиг­ната отново. Като прозорлив и хитър политик Чърчил е про­тив съда. Рузвелт заема поло­винчата позиция – той смя­та, че трябва да има процес, но кратък и при закрити врата20. Не случайно вече по време на про­цеса на делегациите е раздаден специален списък с политиче­ски въпроси, които е недопу­стимо да бъдат поставяни на обсъждане. Сред тях фигурират Мюнхенският сговор, актив­ното сътрудничество на аме­риканските концерни с нем­ски компании, агресивната колониална политика на Ве­ликобритания през 19-20 век, геноцидът над бурите, нечо­вешките бомбардировки на немските градове от страте­гическата авиация на съюз­ниците (на този фон САЩ не се решават да обвинят Гьо­ринг за военните престъпле­ния на Луфтвафе). Още тогава държавните глави на аглосак­сонските страни прекрасно раз­бират, че един справедлив и от­крит трибунал може да осъди не само германския милита­ризъм и нацизъм, но и запад­ния свят като цяло. Защото по време на трибуна­ла здравомислещите хора биха могли да се си зададат въпроси­те: Как Европа можа да роди бер­линското чудовище? Дали това не е било целенасочено? Кой е изиграл ключова роля? В такъв случай на подсъдимата ска­мейка напълно справедливо биха се оказали министърът на външните работи на Вели­кобритания лорд Е. Халифакс (за политиката на умиротворе­ние на агресията и за Мюнхен­скиия сговор от 1938 г.), а за­едно с него клановете Дюпон, Морган, Рокфелер и даже Х. Форд (за финансовата и мате­риално-техническата подкре­па на националсоциалистиче­ския режим). Англосаксонски­те елити не могат да допуснат това. А след осем десетилетия е невъзможно да бъдат подведе­ни под отговорност всички, ко­ито имат отношение към въз­висяването на нацизма. Но пък има напълно основателен резон да се направят съответните смет­ки: колко е спечелила конкрет­на английска или американска компания (много от които и до днес си съществуват блажено необезпокоявани) от дългого­дишното сътрудничество с на­цистите. Тези суми да се пре­изчислят към днешна дата – и на «наци-комерсантите» да се предявят репарационни пре­тенции за геноцида над съвет­ския народ през годините на Великата отечествена война 1941–1945 г., която не би била възможна без англосаксон­ското подпомагане на хитле­ризма по време на междувоен­ния период. И най-вече – да се придаде максимална гласност на най-позорните страници от историята на колективния Запад и негодите отношения с Хитлеровия нацизъм. Всъщ­ност – всичко се повтаря. Алч­ността е бесмъртна, както и пре­ди, за много бизнесмени пари­те не миришат, а прехваленият англосаксонски морал са само празни приказки. Същите оне­зи, които правят «изгодни инве­стиции» в Хитлеровия нацизъм, и днес се хващат за същия за­наят – с упоение и за своя изго­да отглеждат наследниците на Хитлер в същата тази Украй­на. Подбуждат неонацистите, екстремистите и терористите към нови и нови престъпления, като самите те се стремят да оста­нат целите в бяло.

ПЕТИ ВЪПРОС: КАК ДА ИЗПЪЛНИМ ПРИСЪДАТА НА ИСТОРИЯТА?

Историята ни принуди да научим най-важния урок: на­цизмът никогда няма да из­чезне сам. Победата на нашата страна в най-кръвопролитната война на 20 век даде на човече­ството шанса за мирно и стабил­но развитие, сложи край на меч­тите на агресорите от всички по­роди за световно господство за сметка на геноцида цели наро­ди. Но чумата – включително и кафявата – е болест, чиито ба­цили могат дълго да се спотай­ват някъде надълбоко, без въз­дух и светлина, и въпреки това да останат жизнеспособни. За съжаление това не е само био­логично явление, но и полити­ческо. С общи усилия и с цената на хиляди животи човечеството все пак успява да обуздаде епи­демиите от бубонна чума. И няма никакви съмнения, че и кафява­та, въоръжена до зъби нейна раз­новидност, в обозрима перспек­тива ще бъде изолирана и окон­чателно унищожена. В това Ру­сия вижда своята историческа мисия. Нас ни подкрепя по-го­лямата част от населението на Земята – гражданите на онези страни, които не желаят да жи­веят по заповедите на самозва­ния «златен милиард», избират свой независим път, готови са да изграждат отношения изключи­телно на основата на равнопра­вието и взаимното уважение на всички народи и държави. От опита на миналото трябва да се извлекат горчивите поуки – за да не се допусне занапред подобно нещо. Точно да се ди­агностицират предвестници­те и първите симптоми на за­разата. Навреме и последовател­но да се проведе нужното лече­ние на глобалния организъм. И ако се налага – да се отстранят опасните огнища по хирургиче­ски път, без да се уповаваме на дипломатическата терапия. При­ключването на специалната во­енна операция, денацификация­та на ничията територия, нарече­на «държавата Украйна», е само първата, но много важна стъпка по дългия и труден път към но­вата архитектура на междуна­родните отношения. Към създа­ването на глобални инструмен­ти, които ще позволят да бъде осигурена безопасността на пла­неттата, стабилното развитие на всички държави и благополучие­то на милиарди хора. Ние няма­ме право да повтаряме греш­ките от миналото. Илюзиите ни по отношение на мнимите ни съюзници окончателно се изпариха. Сега вече добре зна­ем цената на техните лъжливи обещаия. Фашистите и техни­те помагачи не трябва да преми­нат в новото хилядолетие – «No pasarán!». Край на шикалкавени­ята, отстъпките и оправданията. И никакви шансове за реванш. За да бъде постигната победа над неонацизма, трябва да обе­динят усилията си всички, кои­то днес се противопоставят на агресията на колективния За­пад и на опитите за фашист­ки реванш. Заедно с нашите съратници и партньори стро­им нов, справедлив и много­полярен световен ред, в който няма място за натиск и потис­ничество, издигане на едни на­ции за сметка на други, за уни­жение и експлоатация на цели народи, за неоколониални за­машки и престъпни бизнес схеми. Ще бъде уместно по време на бъдещия «Нюрнберг 2.0» да се пресметне печалбата на всяка за­падна отбранителна фирма, кре­дитна организация, транспор­тно-логистична компания и на отделни бизнесмени, които са се награбили и продължават да го правят, отглеждайки «незалеж­ни» чудовища и бидейки тяхна икономическа опора. И да се за­пази място на подсъдимата ска­мейка за всички, които пряко или косвено са съпричастни към престъпленията против стотици мирни граждани. Да бъдат осъде­ни онези, чиито набъбнали бан­кови сметки са пропити с кръвта и сълзите, с руините на домовете, с разбитите съдби, ужаса и бол­ката на невинни хора, с оакате­ното бъдеще на цели поколения. Крайно време е да се приведат в изпълнение вички произнесени присъди, като не бъде позволено на никого от виновните да избег­не справедливото възмездие.

Убеден съм, че след побед­ния край на специалната во­енна операция правосъдието ще настигне не само непосред­ствените извършители – гла­ватарите на киевския режим, но и техните господари, спон­сори и идейни вдъхновители. Това ще означава окончателен залез на лъжливата ценност­на система на англосаксонския свят.

 

Триумфът на етническата партия: защо и как се случи?

Е-поща Печат PDF

Тези дни няма комента­тор, политолог или со­циолог, които да не пре­възнасят до небесата из­борния триумф на етническата партия, която вече е втора поли­тическа сила и посяга към власт­та като неизбежен коалиционен партньор на ГЕРБ.

Най-ярък е триумфът на пар­тията в Кърджали. След 9 юни тя може да заграби цялата власт в Анклава, където от години е пъ­лен господар в местната упра­ва и едноличен разпоредител на порциите от бюджета и евросуб­сидиите. За първи път от 5 депу­татски места в този избирателен район Сокола е на път да грабне и петте.

Така Кърджали ще стане пър­вият законно превзет Анклав от турската партия. И нито една българска партия в областта - нито лява, нито дясна, ще има представители в Народното съ­брание. Което е феноменално!

Заслугата за това е на т. нар. Феномен в родната политика, както Сокола нарече своя кор­пулентен фаворит в етническото движение.

Но не за Кърджали ми е дума­та в следващите редове. Като во­дач на листата на БСП в Монтана още в първия ден на кампанията бях стъписан от откритието, че в този забравен и от Бога край из­борите вече са купени от етниче­ската партия!

Копираща най-успешните практики на Коза ностра, 24 часа преди старта на кампанията, Фе­номеналната групировка е пла­тила на стотици избиратели за гласовете им на 9 юни.

Дори истински да го желаят, в което се съмнявам, МВР и про­куратурата в областта не са в със­тояние да открият и една покуп­ко-продажба на гласове. Защото организираната престъпна група (ОПГ) перфектно си е свършила работата преди началото на със­тезанието. Образно казано – ре­зултатът от изборния мач е ре­шен, преди да е започнал, а по­следният съдийски сигнал е само за нищо неподозиращите зрите­ли на трибуните.

А сега най-интересното в тази сага – в местата, където парите са носени в чували и са раздава­ни по списъци, няма нито един турчин и нито един мюсюлма­нин. Дори ромските гета не са 100 процента напазарувани, защото там кешът се раздава от непокла­тимите босове в местната власт – герберите.

Кои и къде са купените гласо­ве от етнопартията в Монтана?

Първата ми предизборна сре­ща е в село Гаганица, на десети­на километра от областната сто­лица. След края на оживения и на моменти емоционален диалог някои предпазливо питат: „Колко плащате за глас?“

Потресен от бруталния въ­прос, остро отвръщам: „Това са избори, не търговия...“

Ответната реакция е заше­метяваща: „Само питаме, щото една партия плаща 100 лева за глас...“

На 9 юни в това село, в кое­то няма мюсюлмани, етногру­пировката взе 12 гласа, почти колкото останалите парламен­тарни партии. Без там да е стъ­пил и един неин агитатор. Ос­вен брокерът с парите – всич­ки го знаят, но никой не смее да го назове.

Името на въпросната пар­тия буди респект, примесен със зле прикрит страх. На ап­рилските избори през 2023 г. има поучителен случай, който е плашещ: известен брокер на гласове, получил торба с пари, за да осигури нужните гласо­ве, но не изпълнил норматива и платените бюлетини не из­лезли. Седмица по-късно го на­мерили зверски пребит. Мъл­ви се, че начаса върнал парите на поръчителите на боя, даже с лихвите.

Все пак нашата ОПГ е милос­тива. В Сицилия през 60-те на миналия век отклоняване на па­рични потоци от мафията се на­казва не с бухалка, а с куршум.

Среща с избиратели в село Замфирово, община Берковица. Посещавам Клуба на пенсионе­ра, където се завързва полемичен разговор за партиите, които вди­гат пенсиите и другите, които ги свалят. И отново става дума за 80 -100 лева, раздавани от ет­ногрупировката. При това па­рите не се броят на калпак и дарената сума зависи от чове­ка – ако е опърничав и наче­тен, получава стотина лева, ако е превита от мъка и труд жени­ца – и 30 й стигат.

Казвам им откровено: „Взе­мете ги, защото това са ваши пари, но гласувайте по съвест“. Отговорът на „третата въз­раст“ звучи убийствено: „Кон­тролират ни, наблюдават ни с камери, надзъртат в попълнени­те бюлетини...“

Гневна от страха и продаж­ността на „белите коси“, интели­гентна жена тихо цитира проф. Иво Христов за 80-те процента дебили, отчаяно маха с ръка и тичешком напуска залата. Ис­кам да й стисна ръката, но съз­навам, че след това и аз трябва да напусна.

От 446 гласували в Замфи­рово за депутати в Народното събрание в две избирателни секции етногрупировката пе­чели 208 гласа и е първа поли­тическа сила в селото. Което не е прецедент, същото се случва и на двата вота през 2023 г. Дори със свой кмет, ГЕРБ получава само 41 гласа. Десетките останали партии са в миманса. И с право - не са си платили.

В Чипровци ми разказаха как на миналите избори пари са раздавани в публично помеще­ние, пред което се виела опаш­ка. Уважавана учителка в града уведомила местния полицейски шеф, сама избутала охранители­те - нейни бивши ученици, и на­хлула в импровизираната каса, където плащали по списък. По­лицаят обаче отказал да влезе и помолил учителката тя да позвъ­ни на 112. Боял се от уволнение, ако си позволи да развали седян­ката и арестува ОПГ-то.

Така е в още десетки места в Монтанско, където изборната търговия се върши дори в ка­фенета. Защото кметът е наш, а полицията е сляпа и глуха. Ди­агнозата тук е отчайваща – ку­пуват се не само цели махали, но и българските пенсионери.

В Бойчиновци обаче Ма­халата решава вота, но тук тя е джентълменски напазарувана и от Феномена, и от Големия брат от Банкя. Вторият оба­че има служебно предимство. В пазарния ден, когато градски­ят център зверски е озвучен от сръбска чалга и превзет от ска­ра-бира, жена на пазара приятел­ски ме съветва: „По-добре си оти­вайте, не предлагате нито пари, нито кебапчета, нямате ника­къв шанс...“

Апропо, репликата за кебап­четата отдавна е демоде. В Мон­танско от години скарата не е разплащателно средство на избо­ри. Играе се единствено с кеш. А с него разполагат само две партии.

Лом, Вършец, Вълчедръм, Медковец, Расово, Септемврий­ци, Гаврил Геново... Списъкът на овладените от Феномена и Банкя селища няма край. Феноменът играе с милиони в чували, Бан­кя – с инструментите на местна­та власт (кухни за социално сла­би и болни, безплатни тридневни екскурзии с автобуси за пенсио­нерите, натиск върху семейства­та на служителите в общините и областните управи).

И как да отвърнеш на граж­данин на Монтана, който поч­ти през сълзи пита: „Какво лошо има да взема 100 лева и да напъл­ня резервоара на колата?“

„Кой ги дава“, любопитствам с ясното съзнание, че дарителят е само един.

И отговорът е един: Движе­нието!

Питам го как технически се дават парите. „Зареждаш на мал­ка частна бензиностанция, но не плащаш“, прошепва събеседни­кът, подава ми ръка и иронич­ната му усмивка сякаш ми казва: „А вие, балъци, какво очаквате, като не плащате?“

ДПС е големият победител в Северозападна България, къ­дето, да повторя, няма нито турска общност, нито мюсюл­мани. Във Видинско вече е вто­ра политическа сила, за него гласуваха 5449 души, което му носи резултат от 21.03 процен­та. На миналите парламентар­ни избори ДПС бе трета сила с 14.56 процента. В Монтана си­туацията е сходна – сега за ДПС са гласували 10 225 души (24.23 %), докато през април 2023 г. то е „заработило“ 9642 гласа (20.04 % ).

Анализирайки изборните феномени, проф. Константинов каза: „В тези избори има само две изненади - прекрасното представяне на ДПС и „Вели­чие“...“

Наистина някои се предста­виха прекрасно в Монтана. От 4 мандата за областта ДПС за пър­ви път може да вземе двата.

Което няма да е изненада. Из­ненадата ще дойде, когато кър­джалийският модел победи в Монтана и ДПС откупи и четири­те депутатски мандата.

Което не става с пари, става с много пари. И с племе, което за сто лева си продава държа­вата, възкръснала от нищото само преди стотина години.

Наивно питам професор Константинов: По кои магнит­ски и евроатлантически стан­дарти пазаруване на гласове в чудовищни мащаби е прекрас­но представяне?

 

„Угасете свещите!“

Е-поща Печат PDF

Средствата за фалшифи­циране на изборните резултати не са ориги­нални - Данко Хаирсъ­зинът ги е прилагал още през 90-те години на 19 век, но те безотказно функционират и днес. През трийсетте и кусур го­дини „парламентарна демокра­ция“.

Във Враца вече ни проглу­шават ушите с „убедителна­та изборна победа на ГЕРБ“ на изборите за НС, която повта­ря триумфа на Боковата мафия на местните избори, когато Ка­лин Каменов бе „убедително из­бран“ за кмет трети мандат още на първи тур.

Няма как да не е „убедител­но“, след като още преди сто и трийсет години Щастливеца пише: „Угасете свещите! Досе­щате ли се, че всякой път туй и з г а с в а н и е н а с в е щ и т е е келепир!“

Този „челен опит“ (така се изразявахме в епохата на соца) бе успешно приложен и по за­вчера, когато в няколко врачан­ски изборни секции (колко ня­колко?) по време на броенето на гласовете и попълването на про­токолите някой внезапно „духва свещите“. Под заглавие „Члено­ве на СИК заплашиха, че ще зах­върлят книжата“, сайтът „24 часа“ (Враца) кратичко ни осве­домява за това съвсем случайно събитие:

Около полунощ три учили­ща в центъра на града и едно в съседен квартал останаха без ток. Членовете на комисиите продължиха броенето на гласо­вете на тъмно. Едни попълваха протоколите, други им свете­ха с фенерчета (аферим, само така! М. В. ). Никой не знае как­во става. Едни звънят в Област­ната управа, други в общината и енергото. Чува се думата „са­ботаж“.

На предишния вот през ес­ента област Враца отново се „прочу“ и т.н.

По-нататък в текстчето „24 часа“ (Враца) държи да ни ус­покои - запитан за „случката“, Енергохолдът, който замени ЧЕЗ в Северозапада, бил отго­ворил „убедително“ - „ТОВА НЕ Е САБОТАЖ“.

Как ще е „саботаж“ - това е нормалната практика за пече­лене на изборите от „нашите хора“ и „правилните партии“.

Бедни, бедни Македонски! Бедни народе български! Поред­ните избори без избор са „убе­дително“ доказателство само за едно - че „демокрацията“, представлявана от масонството, султана и Данко Хаирсъзина, те привиква пред урните с един­ствената цел да узакониш с под­писа си своето собствено зако­ление. А иначе - майната му на гласа ти, на Православието и на България!

Казала съм отдавна - за да осъществиш стремежите си, трябва да се освободиш от илюзиите. А с каква по-голя­ма илюзия-наркотик ни прис­пиват от тая, че чрез „демокра­тични избори“ можем да изго­ним завоевателя и да си вър­нем държавата!

Друг е начинът.

 

Живеем в най-съдбовноto време

Е-поща Печат PDF

Има напълно логично обяснение за проце­са на рязко увели­чаване числеността на натовска военна техника на българска територия. Една положителна особеност е, че руският елит осъзнава много добре противоположността на позициите в България. От едната страна са изпълнител­ната и законодателната власт, а от другата е народът в него­вото мнозинство. Вече дори започва поетапно да проли­чава промяната в публично­то поведение и в някои от най- промитите мозъци. Но този за­вой няма как да бъде взет пред­вид. Свръхадаптивността в този случай ще изяде главите им.

Започва сблъсъкът с реал­ността.

Въпросът е - какво пред­стои? И кога?

Първо от неизбежната константа – какво?

В настоящия си вид Украй­на е държава в минало време. Писал съм го и преди, дори съм го обяснявал през моята гледна точка чрез теоретична карта как точно ще се проме­ни и т. н., но това трябва да се повтаря, съобразено с време­то, в което се случват нещата.

В най-базовия вариант Ук­райна ще бъде лишена зави­наги от излаз на море. В този вариант остава територия, за­ключена по суша и без никакво стратегическо значение за нико­го поради липсата на морски излаз. В политически смисъл тази държава няма да бъде ос­тавена да провежда самостоя­телна политика в каквато и да е посока. Това е част от смисъ­ла на реалполитик. А ние живе­ем във време на преоткрит и до­развит реалполитик.

Всеки следващ вариант е с по-лоши и радикални послед­ствия. Пак в духа на реалполи­тик напълно обосновано е въз­можното договаряне на тери­ториални претенции в полза на Унгария. Дори и на Полша, ако бъде подходено с разум и стъпвайки върху историче­ските уроци и лошите въз­можни последствия, ако разу­мът не отиде там, където му е мястото - в делата.

Пречупването на фронта в Украйна може да бъде сравне­но с пречупването на Вермах­та в края на Втората световна война. Последствията са сход­ни като модел. Фронтът няма да се пречупи само в една точка, а в цял сектор, а след това идва ефектът на доминото.

Неизбежността започна да бъде осъзнавана, което доведе до паника в НАТО.

В крайна сметка Украй­на се превърна в гробище за НАТО. Това беше мястото, къ­дето пряко се сблъскаха натов­ските технологии с руските. Натовските тактики с руските. Проблемът е, че първите са оста­нали в края на 20 век, а вторите се развиват с всеки месец. Всяко поражение или победа се изуча­ва и вписва в новата руска док­трина за водене на война.

Вторият краен извод, поста­вен тук, е, че тази война наисти­на промени цялостното разби­ране за водене на военни дейст­вия в съвремието - от техноло­гичното ниво до внедряването му на практика в поведението на армиите.

ОБРАТНО КЪМ ПАНИКАТА НА НАТО...

Всяко действие по дисло­циране е видяно, а струпва­нето на войски не е признак за военна мощ, а обратно - за военна немощ. Минусът за нас е, че тези лесни цели, резултат от предвидими за руснаците ре­шения, са на наша територия. Всички действия на НАТО в момента напълно нарушават един от основните принципи във военното дело - прикри­тото предислоциране на вой­ски. Румънците си имат тяхна игра, която ще се плаща на от­делна сметка. Очевидно не са си научили уроците на историята.

Пробивът на фронта ще доведе (дори вече води) до прелом в целия конфликт САЩ/НАТО - Русия. В своя до­бър и разумен вариант загуба­та ще бъде призната и ще се седне на официални прегово­ри. Но те ще са по руски усло­вия. В един от лошите варианти загубата няма да бъде призната и ще се премине към ескалация на конфликта. Това е кратко­срочната логика на дислоцира­нето на големи количества во­енна техника на територията на България, Румъния и Гърция.

Дългосрочната логика е България да остане в сфера­та на влияние на НАТО/САЩ с договаряне на голям дял тур­ско влияние след края на кон­фликта, когато и да е той. Във всеки лош вариант загубата за Европа и за НАТО ще бъде с по- големи последствия.

Но всеки вариант - добри­ят и лошите, имат една и съща крайна точка - руска победа и загуба за НАТО. Тази война е историческа ирония, защото за държавите от Западна Европа и НАТО тя е това, което за рус­наците беше Кримската вой­на като изход. Едните са си на­учили историята и я помнят, а другите силово я изтриват и за­бравят, но това не означава, че я няма.

ОСТАВА ВЪПРОСЪТ - КОГА?

Има създадено очакване, че преломът ще настъпи през м. май и ще продължи до ес­ента. Но точно тези очаква­ния създадоха вероятно жела­ния хаос през февруари 2022 г. Правилният отговор е, че всъщност Русия няма време­ва рамка в този конфликт. От нейна гледна точка всеки ме­сец е част от стратегическото задушаване на държавите от Западна Европа. От гледна точ­ка на САЩ това са повече спече­лени пари и забавяне на собст­вените негативни процеси въ­тре в държавата.

Пиша този сбит, дори не­пълен анализ, защото е свър­зан с България. Целта на всеки анализ или действие трябва да бъде свързана и съобразена с българския интерес.

Пак трябва да се повтори - може да се окаже много хуба­во, че през последните две го­дини се случи преброяването и групирането - кой къде стои. Всеки се показа какъв е. Ан­тиелитът се утвърди като ан­тиелит. Тези, които мислим за България - също. Идва време за равносметки и цената, коя­то всеки ще плаща за своите думи и действия.

Време е за хора, които ще съ­умеят да уловят теченията на световната буря в полза на дър­жавата.

Ние сме в нашето най-съд­боносно време.

ЦЕНАТА НА ДОСТОЙНСТВОТО

Въпроси към тъй наречения управнически елит и някои дру­ги, от които зависи бъдещето на държавата ни...

Въпреки че съм напъл­но наясно за мотивацията на различни публични фигури - от социолози и политолози до действащи политици по висо­ките нива на властта в държа­вата, ме хваща яд. Хваща ме яд, както и гняв и изумление как може заради няколко про­бити сребърника да говорят пълни неистини и да убеж­дават обществото, че все пак държавата се развивала?!

Няма как всички да се изне­сете един ден и всички да из­несете децата си. Някои ще оста­нете и ще живеете в резултатите на това, което в момента нари­чате „развитие на държавата“.

Някои ще останем съвсем съзнателно, като създаваме семейства и деца тук, и ще си износим кръста, но сметката трябва да бъде потърсена - и платена.

Отговорност има и бизне­сът, който финансира и под­крепя тези политически и об­ществени фигури, които за­копават държавата. Но съвсем скоро и самият бизнес ще запо­чне да усеща на практика това, което политическият антиел­ит е отгледал. А съм сигурен, че дори вече го усеща на ниво кадри.

Когато правите подбор на кандидатите за работа, сблъск­вате ли се с автобиографии на хора, чиито профилни сним­ки са пред дискотека? Авто­биографии, които нямат точ­ки, запетаи, няма граматика, няма ред? Аз знам отговора, за­щото го виждам - както лично, така и косвено.

Но ударът няма да бъде само върху бизнеса, който ще трябва да търси най-добрия кандидат от най-лошите.

Това отглеждате, това по­ощрявате. Отговорността е обща, на всички нас - на роди­телите, на институциите, които вече са едни кухи структури, които запълват липсите на ка­чество с обучения, семинарче­та и т. н. важното е да върви потокът, на политиците, до го­ляма степен и в медиите, кои­то поощряват напълно без­критично, но добре платено тези процеси.

Задайте си въпросите - как­ви хора ще ви оперират след 5 до 10 години? Какви педиатри ще лекуват децата ви?

А задавате ли си въпроса, че ако се случи истинска воен­на ситуация, дори без обяве­на война, няма дори едно хале или хангар, които да издър­жат бомбен удар и след това да продължат да работят? Няма да има кой да ги възстанови.

Не, вие не осъзнавате това, което се случва дългосрочно в тази територия. Ако го осъз­навахте, нямаше да говорите за икономически растеж, за демокрация и за кокошкарски истории, макар и за милиони.

Няма как всички да се из­несете.Отговорността е обща, цената също ще е обща. Отво­рете си очите, ако можете и ви позволяват.

 

Световната война ще я започне този, който няма какво да губи!

Е-поща Печат PDF

 

Световната война

ще я започне този, който

няма какво да губи!

Антология

Разговор с вятъра

 

Време е в ече дъх да си взема

и да отв оря проз орец.

Стигат ми в сички човешки драми -

моята днес ще г овори.

Никой дори не се е запитал

имам ли време да дишам.

Моята обич със шепи раздавам,

чуждата мъка събирам.

Горя до лу дост всякаква болка,

викам от гняв и не жаля.

Ще ми се в сички да са щастливи!

Себе си слагам на края.

Дворът е пу ст под моя проз орец,

с вятъра аз разг оварям.

В мрака притичва т сенки на хора.

Кой ще ме чу е, не зная.

Гоня до лу дост всякаква болка,

викам от гняв и не жаля.

Ще ми се в сички да са щастливи!

Себе си слагам на края.

Михаил БЕЛЧЕВ

Панко АНЧЕВ

От историята на мо­дерните световни войни се вижда, че те биват започвани от тези, които нямат какво да гу­бят, понеже са по-слаби и по- бедни. Силният, колкото и да е силен, е все някъде уязвим и се страхува, че точно там ще бъде поразен и ще понесе тежки за­губи на хора и материални цен­ности. Поради това предпочита да потърси и намери решения­та в световния конфликт в своя­та икономическа сила и чрез во­енната си мощ да отстрани по мирен път пречещите му про­тивници.

Това, което казвам, звучи като политически и логиче­ски парадокс, но е самата ис­тина и историята го доказва.

Логично е да бъде така!

Силният знае своята сила и уверено я прилага в устройство­то на обществото, в изгражда­нето на материалната и духов­ната база на икономиката, как­то и в поддържането на могъща войска с висок боен дух, най- доброто оръжие, отлично под­готвен и с патриотично съзна­ние команден състав. Могъща­та икономика позволява да се поддържа такова статукво, да се отделят средства и за мирното устройство, и за бойната готов­ност. То позволява на силната държава да черпи свободно от световните богатства, да нала­га своите решения в глобално­то устройство и разположение­то на силите около центъра на управлението на света.

Конфликтите, които сил­ният не може да разреши, защото не всички се подчи­няват на властта му, се прео­доляват в регионални нака­зателни операции, изпълне­ни от него или от друга угод­ническа държава, на която ще подхвърлят после някак­во възнаграждение. Схеми­те са прости и те бяха отрабо­тени успешно от САЩ и т. нар. „Колективен Запад“ през ХХ и ХХI век. Тези схеми позволяват да се провери до каква степен е достигнало недоволството в един или друг регион на света и доколко ефективни са начи­ните и средствата, с които ве­ликите сили успяват да се спра­вят с него.

Кому е нужна световна вой­на, когато има по-лесни и бър­зи начини да бъде изпълнена нейната цел. А и тези начини изключват бойни действия на територията на великите сили и те са предпазени от разруше­ния и сериозни жертви.

Вярно е, че сега е малко по- различно. Но само малко.

Впрочем, световната вой­на днес е ядрената, защото най-великите сили са ядре­ни държави и участието им в подобни войни неизбежно предполага, че някоя от тях, а може и всичките, да използ­ват страшното оръжие. Но да не уточняваме термините, за­щото не в тяхното значение в случая е същността на светов­ните конфликти. Важното е да се помни, че равни с равни не воюват и че войната се отва­ря от този, който търси ре­ванш за мястото, което в мо­мента заема – защото смята, че всички му дължат реаби­литация.

В конфликта в Украйна не виждаме такова съотноше­ние на силите и подреждане на държавите именно като резул­тат от съотношението на си­лите им, нито някоя от тях да претендира за реванш и да е с достатъчно събрана мощ, та да си позволи да опита ра­дикално разрешение. Но и то става с широка подкрепа на държавите, които са засегнати и потиснати от водещата или и те оспорват нейното първен­ство, но не желаят да проливат кръв. Поради което са готови за помагат на този, който се реши да тръгне на бой.

В света днес се извършва гигантска трансформация и смяна на центъра в икономи­ката. А това означава, че вече доминира и политическото претенция за водачество на новите икономически сили. САЩ и Западът губят своето първенство и са все повече принуждавани да признаят, че изостават в темповете на развитие; че изпитва сериозни затруднения и повече не са в състояние да поддържат онова равнище, което доскоро ги пра­веше водещи икономики.

Това е причина за много сериозен конфликт между старите и новите лидери. За­щото да отстъпиш икономиче­ското си предимство, означава да изгубиш и политическото си влияние върху огромната част на земното кълбо. Това вече означава и друг начин на жи­вот, друга степен на богатство и сила, друго място в глобална­та йерархия. Държавата и об­ществото преживяват дъл­бока драма, която нарушава общественото равновесие и поражда амбиции за задър­жане на статуквото – поня­кога „с цената на всичко“. Тези амбиции могат да се превърнат в подтик към реванш, а значи и към война.

Но сега точно такава война не може да бъде предизвикана, защото вече е доста късно, све­тът се е пренаредил или поне се вижда и осъзнава прена­реден и е започнал да функ­ционира по различен начин. Трябва да бъде допусната ня­каква огромна грешка в пове­дението на новите „силни“, за да се породи въпросната при­чина заедно с недоволството и на други държави.

Изместените от мястото им велики държави биха могла да подтикнат някои от малките свои сателити да изстрелят ра­кети, да нападнат със самоле­ти, дори да им дадат ракети с ядрени заряди, за да свършат тяхната черна работа. Подобна провокация сигурно ще пре­дизвика ответен удар, и то вър­ху подбудителя, а не само про­тив изпълнителя. И нищо чуд­но да се появи причината за световна война. Но това е хипо­теза, която е доста груба и не­додялана, за да събере в себе си реална истина и да е необходи­мо да бъде анализирана и ре­шавана като допустимост.

Твърде силен и ускоря­ващ се постоянно е проце­сът на разпад на капиталис­тическата система в Западна Европа, за да се говори за ре­ванш. Там едва удържат оста­налото цяло, което в ръцете им се руши, за да се готвят за ре­ванш и възстановяване. В САЩ е същото.

Откъде тогава ще дойде подтикът за война и възста­новяване на статуквото?

Колективният Запад втъл­пява на своите общества, че той ще дойде от Русия. След като победяла Украйна, щяла да се насочи към Европа и да я унищожи. Дори руското ръко­водство да има подобни налуд­ничави идеи, защо й е война, когато тя и с мирни средства, чрез икономиката и увеличава­щото се политическо влияние ще стори това без жертви и на­празни разходи.

Кризата, която специал­ната военна операция на Ру­сия в Украйна озвучи и изве­де на преден план, е призва­на да реши цивилизационни проблеми и да очертае нови­те линии на зоните на влия­ние на великите сили. Пора­ди това именно тя трябва да завърши по естествен и без­спорен начин, за да се отвори широко вратата на новата епо­ха и глобалните процеси да за­почнат своето ново начало.

Една световна война ще ги прекъсне и ще наложи нови акценти, а подобни от­клонения историята не би допуснала.

Затова и аз мисля, че све­товната война е все още да­лечна, защото няма причини и субекти, които да я предиз­викат и започнат!

 


Страница 636 от 636