Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Големият залог и балансът на интересите

Е-поща Печат PDF

Станислав БАЧЕВ

Постепенно през го­дините на залез на своята хегемония САЩ изпаднаха в крайност. Израел като част от втория фронт на войната е фа­натизиран като властови елит в своята същност отдавна (да се прави разлика между народ и власт и в двата случая). Но при САЩ и НАТО това беше посте­пенен процес. Липсата на дъл­госрочна стратегия проличава дори при хаотичното вдигане на залозите.

Докато не достигнаха насто­ящата точка, при която нямат полезен ход. Има два вариан­та - да признаят загуба или по­степенно да влязат с пълен за­лог, all in. И виждаме, че избо­рът е във втората възможност, докато не се достигне връхна­та точка в напрежението. Те не могат и не искат да признаят за­губата. Още през 2022 г. спрямо Украинския фронт се започна първо с изпращането на каски, бронежилетки и медикаменти. Втората стъпка беше да се из­прати леко стрелково оръжие. След това последваха стари тан­кове и ракети с малък обсег. След това провалът с танковете „Ей­брамс“. Докато не беше достиг­ната точката на залог - самоле­ти Ф16, базите и обученията в Румъния и Полша, позволява­нето на въздушен коридор за “обучения” през България и т. н. В крайна сметка човешката цена беше платена от славян­ска кръв част от общ народ.

Избирането на втората оп­ция - да влезеш с пълен залог, вместо да можеш да признаеш загуба, означава, че следваща­та стъпка в залозите сме ние. Затова бяхме подготвяни през последните години, това беше една от целите на ударното уве­личение на техника и човешки състав. Това беше една от цели­те през последните два месеца в България да пристигнат или преминат множество влакови композиции с танкове и дру­га техника. В играта на зало­зи Русия показа, че не блъфи­ра, че това е въпрос на живот и смърт, игра с ясен край - победа или смърт. Единствената ръка в картите, която остана на НАТО, е векторът от Балтика до Чер­но море. И напълно неадекват­ното поведение и неразбиране за мащаба на руската сериоз­ност. Елиминирането на всяка­къв официален контакт, вклю­чително на военно ниво, доведе до невъзможност правилно да се оценяват ситуациите.

Следващото вдигане на за­лог сме ние - Балтийските дър­жави, Полша, Румъния и Бъл­гария. И се случва във време, в което държава няма, полити­ческа класа няма, има антиел­ит, има изпълнители без гръб­нак. Добре, че са народностните прояви на все още присъстващ здрав инстинкт.

Абсурдна, тотална шиз­офренност и неадекватност в арогантността на т. нар. Ко­лективен Запад. Загубата си е загуба. С всеки месец тя ще става все по-мащабна.

Унгария вече официално взе завоя и това беше легити­мирано от посещението на Си Дзинпин. А дори успява да за­пази и баланса на интересите със САЩ чрез официални про­яви и гласувания. Полша веро­ятно ще си спомни своята ис­тория и какъв изход има всяка една подобна конфронтация. Дори е възможно да се догово­рят с Москва и да си вземат това, което смятат, че им се полага от бившата Украйна.

Вече нищо не е същото. Ста­рия свят го няма, в момента се изгражда нов ред. Практическа и историческа неизбежност. Въ­просът е в цената. А нас като държава ни интересува цена­та за България.

Големите в крайна смет­ка ще се разберат, цената ще се плаща от малките.

ПС: Настоящите парламен­тарни избори няма да решат нищо. Има нужда от взрив на системата и това може да ста­не по два начина. Единият е, ако последната институция, в която има останала предста­вителна легитимност, взри­ви системата. Иска се смелост. Има и добро международно приемане.

Или втория вариант - сис­темата да бъде взривена от остатъчните народностни ре­флекси, ако има такива.

Завоят може да бъде взет, все още. Има хора, които мо­жем да го вземем с най-малки щети.

 

БЪЛГАРИЯ – ДЪРЖАВАТА БЕЗ ДЪРЖАВА?

Е-поща Печат PDF

 

Отминалите европейски и парламентарни избори бяха показателни в много отношения. Най-запом­няща се е тяхната ниска изби­рателна активност. Тя направи прага на влизане в парламента лесно преодолим, което пък из­криви реалния образ на избор­ната картина. Това послужи едва ли не за повод да бъдат празну­вани „победи“, които по своята същност са си направо пораже­ния. На крилете на същата ниска избирателна активност в парламента се оказа и партията на „вой­ниците на светлината“ - по думите на нейния лидер.

В седмицата след тях имах удоволствието да се запозная с пре­разказа на две кратки интервюта на младия и особено талантлив анализатор Светослав Бачев, отскоро автор на „Нова Зора“, а се на­дявам и в бъдеще да бъде такъв. Ако не звучи преднамерено, бих до­бавил, че в настоящата статия се припокриват тезите и изводи­те, залегнали и в интервютата на Бачев, макар че като извод и позиция многократно през годините сме ги анализирали и от­стоявали в „Нова Зора“.

За първи път ми се случва някои от разбиранията за най-важни­те аспекти на политическия живот да се припокриват с анализите на друг, много по-млад от мен човек, което направо ме изпълва с оптимизъм. И за да бъда напълно ко­ректен, в моя текст по-нататък най-важните от тях ще обозна­ча с курсив. Нека не се възпри­ема това като комплименти към младия автор, но мога да при­зная, че силно съм впечатлен от общата посока на погледа ни, а в случая – и направо задължен.

Създадената политическа ситуация на тези избори открои и истинските недъзи на дейст­ващата политически систе­ма. Показа също, че времен­ните ползи за политическите играчи на статуквото продъл­жават да действат пагубно на обществения живот и да на­насят непоправими щети на държавата и нейното бъде­ще. Показател в това отношение бяха посланията на партиите, представени в техните програ­ми, доколкото въобще ги имаше и доколкото скандалната рито­рика, а не те бяха озвучавани.

Може да се каже също, че ха­рактерното отсъствие на деба­ти само още веднъж подчерта политическата непригодност на „народните водачи“, които след изборите за 50-о Народно събрание, както е казано в Све­тото писание „вкупом непо­требни станаха“. Те не открои­ха нито една от главните опас­ности пред нацията и държа­вата и не назоваха нито един от проблемите пред тях. Да не говорим, че не намекнаха дори за способите за тяхното решаване. Не се намери никой да каже например, че България трябва да има национална цел и че тази цел трябва да моби­лизира енергията на обще­ството. Може би защото те тай­но съзнават своята непригод­ност да го преведат по опасния път между истинските, а не ми­тични Сцила и Харибда на на­шето време.

Ако трябва да потърсим все пак нещо положително в тези избори не можем да не призна­ем, че те показаха „електорал­ния таван на големите систем­ни партии“, изразът е на Бачев. Остава ми да добавя към негова­та диагноза: и дълбокото като Марианската падина дъно, до което те са се сринали. При­чината, която все още не искат да признаят, но за която всич­ки се досещат, е пълното скъс­ване на партиите с реалнос­тта. Процес, който превръща т. нар. елит в очите на българския гражданин - независимо от не­говия етнос, религия и социално положение - в антиелит. И по същество го лишава от леги­тимност.

Този процес включва като основен мотив повтарящите се разочарования на народа, осла­няването на всички онези не­гови очаквания, които същият този „елит“ остави цели 35 го­дини без покритие. Което пък доведе до цялостно изкривяване оптиката на целокупния нацио­нален живот. Това е пътят, по който негативизмът стана до­миниращ в мисленето на все повече хора и се стигна до по­ложението, когато народът за­повтаря известното класическо обобщение за властта: „всички са маскари“. И, уви, това не е да­леч от истината, защото отдав­на доминира съмнението в ро­довия генезис на т. нар. народ­ни водачи, рекрутирани само по пътя на отрицателната се­лекция. Това е една от неназо­ваните особености на прехода и в същото време тя е необорима илюстрация на онова, което из­пълва със съдържание „поняти­ето антиелит“.

Казано с други думи, това е и причината народът с тръпно сърце всеки път да очаква поя­вата на поредния спасител, зап­ленен от неговото безкористие и патриотизъм, преди за пореден път да бъде излъган и разочаро­ван. Защото такава е формула­та на всеки пореден проект, съз­даден да бъде привлекателен за погледа на избирателя, преди да се окаже, че е балон, натъпкан с въздух под налягане.

Последиците от изкривената оптика на националния живот поради действията на втръсна­лия на народа антиелит тепър­ва ще бъдат изживявани. И това, уви, е неизбежност. Спиралата от кризи ще продължи да се за­дълбочава в своята изборна, ико­номическа и социална същност като видима част на най-дълбо­кото проявление от всеобщата криза на обществото. За неговото състояние обаче невинни няма. Отговорността е обща – как­то сред политиците, така и сред една голяма част от всички, кои­то оформят и влияят на общест­веното мнение. Обстоятелството, че някой отдавна е абонирал ко­гото трябва за трибуната на най- големите, най-масови и обезпе­чени медии и че е запазил мес­тата в държавните и парламен­тарни кресла за точните хора, необходими за точно опреде­лени действия в минирането на българското бъдеще, иде да покаже, че нито отрицателната селекция, нито нарочно създаде­ните и утвърдени медии, НПО-та и тутикванти са случайни лето­расляци на прехода.

Нищо, което се случи през тези 35 години, не стана слу­чайно и не се роди като осле­пителната Афродита от лъче­зарната пяна на капиталисти­ческото море. Всичко бе пла­нирано по същия категоричен начин, по който се отрицаваше например плановото стопан­ство на социализма. Сега вече е късно да се изследва генезисът на интелектуалните прогнози на „Ранд корпорейшън“ напри­мер, но човек може да се досе­ти, следвайки пътя на парите, че душегубният план „Ран-Ът“ , на­речен Конституция на прехода в България, е само част от един дългосрочен външен план с над­държавен характер, насочен към разграждането на целокупна­та българска държавност. Оно­ва, което се случи в икономика­та и в духовния живот, постъпа­телните и поетапни разрушения в науката, здравеопазването, об­разованието, службите и армия­та, не са само прояви на частната инициатива на безродната клика от доморасли наши мерзавци. Те просто бяха и са само необходи­мите изпълнители на убийството на цял един народ и на цяла една хилядолетна държава.

Тази политическа и парла­ментарно представена прослой­ка, която бе утвърждавана чрез медиите под контрол и чрез ме­ката сила в продължение на три десетилетия, в голямата си част винаги е била тотално дъно, ако трябва да цитирам Бачев – „като практически умения и като интелектуален потен­циал“. Това са хора повърхност­ни, лишени от дълбочина, опери­рани откъм съвест и морал, кои­то изначално не могат да форми­рат и осъществят необходимата визия за настоящия и утрешния ден, без която държавникът не е държавник. Хора, които ня­мат дългосрочен поглед нито за обществените процеси, нито за държавата в цялост, не биха мог­ли да запълнят огромния дефи­цит на стратегическо планира­не както във вътрешната, така и във външната политика на България. Затова и сме на тако­ва дередже.

Тази политическа прослойка има пълно неразбиране за най- големите кризи в обществото ни - образователната и демо­графската, които са свързани органично, и с протичащото вече десетилетия географско обезлюдяване на цели национал­ни територии. Условната или реална смърт на малките насе­лени места в България в едно с промяната на етническия об­лик и заселването на чужденци са пряко следствие от отсъст­вието на стабилна национално отговорна политика. Това се от­нася особено за образованието с акцент и в посока на формира­не на българската самоличност и националното самосъзнание. Тези знания и качества трябва да бъдат осъществявани още в началните години и затвържда­вани на всички последващи ета­пи. Защото именно незнанието кой си, откъде идваш и накъде отиваш, както и общественото безхаберие създават най-дълго­срочната и незаобиколима опас­ност пред националната ни си­гурност. Най-напред като демо­графски и етнически състав, а на по-късен етап – и с открити оп­ции за териториална дезинтег­рация. Балансът в това отно­шение вече е почти безвъзврат­но нарушен. Необходими са само още няколко години отсъствие на държавнически подход, след което ще бъде достигната и точката на необратимост.

Всички останали проблеми в обществото са резултат и по­следствия на основния и главен въпрос - проваленото образо­вание. Именно този въпрос обу­славя и провала в ценностите на обществото и генерира демо­графския дисбаланс. Непоследо­вателната държавна политика и държавен контрол в ключови сектори е другата част на същия проблем. В момента, колкото и да е мъчително да го признаем, България е държава без държа­ва, която няма контрол нито върху собствените си граници и тяхната неприкосновеност, нито пък има реални лостове за въздействие върху онези елемен­ти от обществото, които не се страхуват да демонстрират, че са над самата нея.

Накратко: накъдето и да се обърне погледът, реалностите са от тревожни по-тревожни. И това най-добре се вижда, ко­гато се случи нещо лошо в даден район или в дадена сфера. Едва тогава тези слабости начеват да бъдат обсъждани и да се търси някакво решение, обикновено палиативно. И това се прави „на парче“ и без дългосрочна перс­пектива. И последствията се от­страняват, ако това е възможно, но никога причините и техните причинители.

Има и друг един необявен аспект в отминалите избори. Една голяма част от негласува­лите са го направили като съз­нателен избор и проява на об­ществена позиция, осмисляща всичко, което споменах дотук.

Но има и друга голяма част, при това тази, която в своята най-активна възраст включ­ва хора между 18 и 25 години, напълно откъснати от проце­сите в държавата. Хора, кои­то нямат интерес нито от поли­тиката, нито от държавни дела, нито пък осъзнават собствена­та си отговорност за собствено­то си бъдеще. Да не говорим, че въобще не ги вълнува кой би ги наследил в учебното заведение, в което учат, а след това – и в живота.

За тази голяма група хора между 18 и 25 години, както и за тези, които идват след тях, отговорност носим всички ние. И на първо място целият по­литически антиелит, както и производните му фигури в об­ществения живот. Отговор­ност обаче носи и живеещият с чувството за безсмъртие ин­телектуален елит, който, за съ­жаление, в голяма степен също придоби статута на антиелит. В него са хората, които създават всички продукти на т. нар. изку­ство, което най-често си е фор­мен боклук, без никаква инте­лектуална стойност. Но е нала­гано като високо достижение на културата в обществото. Това са факторите и матрицата, създали поколението, което не се инте­ресува от нищо преди него и не го вълнува нищо след него. И как тези хора ще бъдат полицаи например, които ще трябва да охраняват обществения ред и ценности? Впрочем, резултати­те в системата на МВР вече бяха оповестени. Но ако за охранни­ци може да не се изискват чак такива качества, да не забравя­ме, че подобни хора ще бъдат и бъдещи лекари, които ще трябва да лекуват не само собствените си връстници, но и собствените си деца. И едва тогава те ще раз­берат и осъзнаят своя житейски провал. Подобни ще са и бъдещи­те учители, които ще обучават децата на този народ. Ето тази действителност и това бъде­ще произведе антиелитът – и политическият, и обществе­ният, и интелектуалният. Про­изведе провалената държа­ва на проваленото общество. Резултатите от матурите по български език и литература за тази година, които бяха опове­стени, не са израз просто на катастрофалното обучение на учениците. Самото то е част от катастрофата на откраднато­то бъдеще на този народ. Това може и да не е засега драма за него, но за неговите унищожи­тели е несъмнен успех от нало­жената политика за притъпява­не на националния инстинкт и сляпото следване и прилагане на занижени критерии и ниско сва­лена летва на знанията. Такива никога не са били обаче задачи­те на българското училище. Но това са истини, които антиели­тът не иска да разбере. Още по- малко – да признае собствената си вина и отговорност в това от­ношение. Нека си спомним пак Светото писание: „Вкупом съ­грешиха и вкупом непотребни станаха“ . А това означава, че този антиелит трябва да бъде отстранен. И че с него бъл­гарското бъдеще може стигне единствено до ръба, след кой­то пътят свършва.

 

Украйна: Храни гарга, да ти изкълве окото!

Е-поща Печат PDF

Докато Европа се готвеше за изборите за Европей­ски парламент, а в някои страни на Стария конти­нент се стягаха и за национал­ни парламентарни избори, пре­зидентът на Украйна Володи­мир Зеленски, макар и с изтекъл мандат още на 20 май, обикаля­ше европейските столици, про­сейки нови милиарди евро, за да плаща заплатите на своите во­енни и чиновници. В Испания и Белгия успя да напълни дисаги­те, но от Азия не изкопчи друго освен съчувствие.

Въодушевен от заканите на Макрон да изпрати западни на­товски войски на фронта сре­щу Русия, Зеленски отиде във Франция и дори взе участие във възпоменателните мероприя­тия по случай 80-годишнина­та на десанта в Нормандия през юни 1944 г. Там се появи и прези­дентът на САЩ Джо Байдън, чи­ето присъствие отново не мина без гаф, когато той се наведе да потърси несъществуващ стол, на който да сложи морно тяло. Затова пък поряза мераците на Макрон за изпращане в Украйна на западни военни инструктори, които да обучават украинците. Това, санким, щяло да доведе до ескалация на конфликта. Затова най-добре е Украйна да се под­помага с оръжия до последния жив украинец. Независимо че Макрон посрещна Байдън пред Триумфалната арка, визитата на американския гост не мина осо­бено триумфално. Нито за Ма­крон, нито за Зеленски. Партия­та на Макрон претърпя унизи­телно поражение на изборите за ЕП и той разпусна парла­мента и насрочи предсрочни парламентарни избори в два тура, първият от които на 30 юни, вторият - на 7 юли. По­ражение претърпяха и управ­ляващите в Белгия, Германия, Австрия и Испания. Преми­ерът на Белгия Александър де Кро подаде оставка, а в момен­та страната му председателства Съвета на ЕС. След победата на крайно дясната белгийска пар­тия «Фламандски интерес» и на австрийската Партия на свобо­дата, каквото и да беше станало на изборите 2 в 1 у нас, Шенген и Еврозоната щяха да останат толкова далеч, колкото бяха и преди тези избори. Предстоят ожесточени пазарлъци за скър­пване на някакво ново «евроат­лантическо мнозинство», този път около ГЕРБ-СДС и ДПС. И, разбира се, старите политиче­ски шарлатани отново ще раз­махат знамето на солидарност­та с Украйна, сякаш са им гла­сували украинци, а не българ­ски граждани. Дори нищожната избирателна активност на ми­налите избори няма да ги изва­ди от облака, в който витаят и в който им се привиждат милиар­ди кеш в евро. И тъй като бани­цата няма да стигне за всички, нищо чудно до наесен отно­во да се редим пред изборни­те секции. Дотогава в синхрон с Посолството всякакви не­съгласия с политиката на без­условен слугинаж на Киев ще бъдат заклеймявани като ру­ска дезинформация, хибрид­на война, руско влияние и пу­тинофилия. Една поговорка гласи, че от стар циганин млад калайджия не става, но наши­те евроатлантици ще се помъчат да докажат, че дори «намагни­тени» като Делян Пеевски мо­гат да станат първи евроатлан­тици. Политическият цирк няма свършване, колкото и ниска да е избирателната активност. На фона на онова, което се предла­га на политическия пазар, тя на­право е незаслужено висока и може да падне още, както казва политологът Тончо Краевски.

Никога не е късно човек да стане за резил, Затова и турски­ят всекидневник вестник «Мил­лиет» (9.6.2024) публикува снимка на Макрон и Зеленски и приканва читателите си: «По­знайте кой на снимката е ко­медиантът…»

Но онова, което разказва Мейсън Летю Сталлингс в аме­риканското издание The Amer­ican Conservative, никак не е ко­мично. Защото подготвената и финасирана от Държавния де­партамент и американските да­нъкоплатци украинска „незави­сима“ медийна НПО начело с Анатоли Бондаренко, е запо­чнала да включва в един „черен списък“ американски гражда­ни, които са против амери­канската помощ за режима в Киев. Помощ, която в същност е заем, за чието изплащане спо­ред Виктор Орбан ще гаранти­раме ние, европейците. Преди време в такъв черен списък се оказаха и български журнали­сти. Техни колеги от други стра­ни дори заплатиха с живота си правото на мнение, различно от това на Зеленски и неговия ан­тураж в Киев.

 

Като съчки в кладата на войната

Е-поща Печат PDF

 

Валерия Велева: - Може ли да се предотврати Третата све­товна война, или ядреният Ар­магедон няма да ни се размине, г-н Чуков?

- Боян Чуков: - За съжаление светът се движи неумолимо към ядрения Армагедон. Засмукани сме от мощния водовъртеж на войната. Ситуацията около ня­какво разбирателство за мир се развива неблагоприятно и е въз­можно да се стигне до употреба на тактическо ядрено оръжие, а след това и на стратегическо. За­сега не се вижда пречупване на опасната линия на поведение на нито една от двете воюващи страни.

Както винаги подчертавам, конфликтът не е между Москва и Киев, а между Москва и Вашинг­тон на територията на Украйна. Американците местят своите ев­ропейски „пешки“ и не се впечат­ляват много, че нещо би могло да им се случи в обозримо бъдеще.

В. В.: - Украйна обаче все- повече започва да прилича на изпепелена земя.

Б. Ч.: - Да, Украйна изгоря в пряк и в преносен смисъл. Пред­стои в играта сега да влезе и Из­точна Европа. Наред са Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъ­ния, Молдова и България. След тях следват и западноевропей­ците. САЩ ясно тласкат своите „стратегически“ европейски съюзници към пряко въвлича­не във войната с Русия. Влади­мир Путин ясно каза, че агресив­ната политика на Запада във вой­ната за Украйна може да прину­ди Русия да посегне към ядрено оръжие.

Противопоставянето между Русия и САЩ се увеличи рязко, след като американците напра­виха преврата в Киев през 2014 г. Вашингтон буквално създаде конфликта.

И нека изговорим истината.

В. В.: - В смисъл?

Б. Ч.: - Западът колективно разполага с много повече конвен­ционални оръжия и икономиче­ски потенциал в сравнение с Ру­сия. Контактната група за отбра­на на Украйна се състои от около 50 страни. Числеността на вой­ските на НАТО плюс Въоръже­ните сили на Украйна (ВСУ) е над 4 млн. души. Украйна отдавна, още след 2014 г., е де факто член на НАТО. Защото членството не е само подпис, а реални послед­ствия. Такова видимо послед­ствие е огромната военна помощ за Украйна.

Франсоа Оланд и Ангела Мер­кел през 2014 г. подписаха Мин­ските споразумения с единстве­ната цел да предоставят време на Украйна да се довъоръжи и под­готви за война с Русия.

През 2015 г. щатските сена­тори Линдзи Греъм и Джон Мак­кейн заявиха пред украински во­енни, че те „са въоръженият юм­рук на Запада срещу Русия“.

В навечерието на войната БВП на Съюзната държава (Ру­сия и Беларус) е едва 3,3% от за­падния БВП (САЩ, Канада, Евро­па, Япония и Южна Корея). Един­ствено стратегическата ядрена триада на РФ превъзхожда съ­вкупната ядрена мощ на Запада.

Това означава, че Русия ще бъде принудена да употреби яд­рено оръжие, ако ще трябва да надмогва Запада. Ядреният Ар­магедон, който приближава, може да се предотврати само от „дълбочинната държава“ в САЩ, но засега сенчестите властови центрове считат, че могат да пе­челят от войната, дори и с цената на това да утилизират своите ев­ропейски съюзници. Затова не можем да сме си­гурни, че ще избегнем ядрения Армагедон.

В. В.: - След решението на Парламентарната асамблея в София да се разреши на Зелен­ски да използва западни оръ­жия за цели в Русия всички тръпнат какъв ще бъде отго­ворът на Москва. Вашите пред­положения? Може ли Путин да предприеме симетричен отго­вор, включително контраата­ки на територията на НАТО?

Б. Ч.: - Парламентарната асамблея на НАТО в София бе елемент от режисираната игра с продуцент Антъни Блинкен за оказване на натиск върху Мос­ква за замразяване на бойни­те действия преди „световна­та“ конференция за Украйна на 15-16 юни в Швейцария. Цел­та е „световната демократична общност“ да осъди Русия и Пу­тин. Но мероприятието се прова­ли. На него няма да присъства Си Дзинпин. И дори Джо Байдън ще го пропусне.

Реално Киев отдавна използ­ва далекобойните западни ра­кетни системи, които се об­служват от натовски специа­листи. За поразяване на руски­те цели се използва космическо и въздушно разузнаване на стра­ните - членки на НАТО. Коорди­нацията се извършва от натов­ски центрове, които най-вероят­но не са на украинска територия, но отделно има и западни ин­структори, които присъстват на украинска територия. Целепола­гането се прави от натовски во­енни. Украинците не могат да уп­равляват спътниковото разузна­ване и останалото сложно военно оборудване. Полетното задание на ракетите и спътниковото раз­узнаване се осъществяват от тези държави, които предоставят и далекобойното ракетно въоръ­жение – САЩ, Великобритания, Франция, евентуално в бъдеще и Германия. Предстои използва­не и на самолети F-16. Руснаци­те заявиха, че ще считат всеки F-16 в небето за носител на ТЯО. Американският самолет е спосо­бен да носи термоядрени бомби В-61. Тоест Пентагонът ще може да преформатира конфликта в ядрен във всеки един момент, ко­гато прецени за целесъобразно.

НАТО планира F-16 да изли­тат от военните летища на страните – членки на НАТО, които са в непосредствена бли­зост до украинските граници. Такива са Литва, Латвия, Есто­ния, Полша, Румъния, България и Молдова, която не е член на али­анса.

В. В.: - Тоест влизането на F-16 във войната ожесточава военния конфликт до степен да няма връщане назад?.

Б. Ч.: - Считам, че с появата на F-16 на фронта ситуацията ще се влоши. При очевидния диспа­ритет на икономическия и вое­нен неядрен потенциал между Русия и западната коалиция само ядреното оръжие на РФ е гарант за суверенитета на руската дър­жава. Накратко, при задълбоча­ване на конфликта и включва­нето на F-16 става по-вероят­но Русия да употреби тактиче­ско ядрено оръжие. Предполага се, че при такава ситуация ру­ските ВКС ще унищожат всички значими обекти на САЩ и НАТО в Европа. Вероятно САЩ няма да посегнат към стратегическо яд­рено оръжие, ако ядрената драма се ограничи на европейска тери­тория. Не е случайна репликата на Путин, че редица европейски държави са „гъсто населени“.

В. В.: - Докъде ще стигне Ру­сия в атаките си на украинска земя? Всъщност - кога Путин ще спре войната? И изобщо стои ли сега такъв въпрос на масата?

Б. Ч.: - Войната на Запада сре­щу Русия започна непосредстве­но след падането на Берлинската стена. Разширяването на НАТО на Изток беше обявяване на вой­на на Москва и беше грешка от страна на Вашингтон. Забеле­жителният американски дипло­мат Джордж Кенан предсказва много точно какво ще последва от разширяването на НАТО за сметка на източноевропейската буферна зона. Хенри Кисинджър също предупреждава за последи­ците от разширяването на НАТО. Подобен коментар има даже ру­софобът Збигнев Бжежински. Така че Путин не е започвал вой­ната, за да я спира. Това, срещу което днес Путин се бори в Ук­райна, започна именно след па­дането на Берлинската стена.

Краткият отговор на въпроса ви е - войната ще спре, ако Запа­дът престане да въоръжава Ук­райна.

На 15 декември 2021 г. Русия с декларация на своя зам. външен министър Сергей Рябков поста­ви ясни условия на Запада с цел постигане на гарантирана вза­имна сигурност. Москва поис­ка НАТО да се прибере в свои­те граници от 1997 г. В проти­вен случай от руска страна ще последват действия. НАТО не ре­агира. И последва войната в Ук­райна.

В. В.: - Това означава, че залогът за войната е, от една страна, Русия, такава каквото е днес, или САЩ като хегемон?

Б. Ч.: - Руснаците са катего­рични, че сигурността на една държава не може да става за сметка на друга. Сигурността на САЩ не може да е за сметка на сигурността на Русия. Но това категорично се отхвърля от За­пада.

Русия иска да отмени тази Украйна, която умишлено беше конструирана като силно враж­дебна към Русия. Затова война­та е екзистенциална за Русия. Ако руснаците загубят войната, РФ ще се разпадне.

Необходимо е да осъзнаем реалното съдържание на случва­щото се днес. В момента Западът търси трескаво други форми за натиск срещу Русия, но не може да ги намери. Същевременно голе­мият проблем на Русия е, че ини­циативата все още е в ръцете на Запада. Руснаците над две годи­ни отговарят само постфактум. И това създава усещане за колеба­ние и слабост.

В. В.: - Защо Зеленски така настойчиво иска да атакува цели в Русия при положение на видното й военно превъз­ходство? Смята, че така може да я спре, или чинно изпълня­ва сценария на САЩ?

Б. Ч.: - Зеленски няма друг из­бор, освен да се придържа плът­но към американската геостра­тегия по отношение на Русия. Като актьор той е наясно, че в цялата тази история не е сцена­рист, а изпълнител на главната роля и трябва да спазва спусна­тия му евроатлантически сцена­рий. Ако украинският президент, който на всичкото отгоре след 20 май е нелегитимен, се опита да се отклони от зададената му линия на поведение, той ще бъде свет­кавично утилизиран от неговите куратори. Зеленски нищо не смя­та. Той се опитва да оцелее в ли­чен план. Това, че Киев губи вой­ната, е публично известна тай­на за всеки трезвомислещ човек. В пропаганден план Зеленски може и да подготвя парад на ВСУ на Червения площад.

Но реалността е друга. Украй­на загуби всичко. Безвъзвратно. Украйна загуби преди всичко око­ло 50% от своя демографски по­тенциал, който след разпадането на СССР беше от порядъка на 52 млн. жители. „Незалежната“ се превърна в призрак, който броди по света и търси оръжие, а вече и хора за война срещу Русия. И каз­вам това наистина с болка.

В. В.: - В същото време виж­даме, че Байдън не иска да стигне докрай, засега няма да позволи на Украйна да удари Русия с ракети ATACMS. Какво го спира?

Б. Ч.: - Когато говорим за За­пада, то трябва да имаме предвид ясното разграничаване на ролите между САЩ и техните съюзни­ци по линия на НАТО, ЕС, Г-7 и други. Много точно посочихте, че Джо Байдън не иска да стиг­не докрай. Но ако бъда точен, то днешният американски прези­дент е само един празен етикет. Байдън нищо не решава. Човек, който бърка своята балдъза със съпругата си, няма как да е тво­рец на американската външна политика. Всичко във вътрешен и външнополитически план в САЩ се решава от „дълбочинна­та държава“. Тя командва все­ки и всичко в Америка. Каквото разпореди тя, стриктно се изпъл­нява и от демократи, и от репу­бликанци. Погледнете как репу­бликанците се преобърнаха като пощенски гълъби по указание от „дълбочинната държава“ в Ка­марата на представителите на САЩ. От противници на финан­сова помощ за Украйна се прео­бразиха в подкрепящи. Даже До­налд Тръмп синхронизира своите предизборни речи с генералната линия, спусната от „дълбочин­ната държава“. Битката между републиканци и демократи е шоу за електората.

В. В.: - Да се върнем на въ­проса - кое спира америка­нците да стигнат докрай срещу Русия?

Б. Ч.: - САЩ не желаят да се стига до обмяна на стратегиче­ски ядрени удари между Москва и Вашингтон. Но янките нямат нищо против да жертват някой друг във войната срещу руснаци­те. Даже и да се употреби такти­ческо ядрено оръжие на Стария континент. Важното е американ­ската територия да остане непо­кътната. Затова трябва да се раз­духва „руската заплаха“.

Руската федерация е око­ло 140 млн. жители. Срещу нея колективният Запад е с около 1 млрд. население. Руският военен бюджет е около 15 пъти по-ма­лък от този на НАТО. При този очевиден икономически и военен (без ядрения потенциал) диспа­ритет е интересно как се появява „руската заплаха“. Не мисля, че с атомна бомба в ръка някой може да обере банка. Но американците се боят да не се стигне до реализа­ция на крилата фраза на Путин: „За какво ни е свят без Русия?“. И точно това ги спира. Защото и САЩ няма да ги има. В американ­ската геостратегия европейци­те са обикновени съчки. Важното е да се нанесат максимално щети на Русия. Британският адмирал сър Тони Радакин, началник на щаба на отбраната, ръководи­тел на Британските въоръжени сили, оповести през май британ­ската гледна точка към основни­те конфликти по света. Той обър­на внимание на цената, която е платила Русия до този момент в пари и хора. И посочи, че основна­та задача на Запада е да увеличи човешките и материални загуби на Русия. В тази задача украи­нците и източноевропейците не значат нищо. Европейците раз­читат, че при опасност САЩ ще помогнат. Но вече не е така! На САЩ не им е изгодно да има чл. 5 в НАТО, американците се отдръп­ват от Европа, но я подстрека­ват и насочват да се сражава с Русия. Като цяло няма общопри­ета стратегия на всички страни – членки на НАТО, за сблъсък с Ру­сия. Има геостратегия на САЩ. Северноатлантическият алианс и отделните страни членки са само инструменти на въпросната аме­риканска геостратегия.

В. В.: - Стратезите на НАТО готвят Алианса за пряк сблъ­сък с Москва - разработват се наземни коридори за бързо прехвърляне на 300 000 амери­кански войски в случай на го­ляма сухопътна война в Евро­па с Русия. Може ли да станем свидетели на сухопътна война НАТО-РУСИЯ на територията на Украйна?

Б. Ч.: - Да. Вие сте права! НАТО има план за прехвърля­не на американски войски на фронта за борба с Русия. Али­ансът се готви за бързо разгръ­щане в Европа на американски войници, пише Daily Mail. За подготовката на 300 000 амери­кански войници и офицери са не­обходими 2-3 години.


нето им до границите на Русия. Един от маршрутите минава през гръцки и турски пристани­ща, после през България войски­те достигат до Румъния и юж­ното крайбрежие на Украйна.

Не вярвам, че ще се стиг­не до сухопътна война НАТО – Русия на украинска територия. Варшавският договор нико­га не е планирал да се отбраня­ва от НАТО със сухопътни вой­ски. Още в самото начало се е планирало да бъде нанесен ра­кетно-ядрен удар по Северно­атлантическия алианс. Даже по времето на Елцин Русия е има­ла готовност за ядрен конфликт с НАТО. И руският отговор ви­наги се е планирал като удар с ядрено оръжие. Войските на за­падноевропейските държави не са подготвени за сухопътни битки с Въоръжените сили на Русия. Това е причината САЩ да искат връщане на Турция в аме­риканската орбита. И полагат огромни усилия да бъде свален Реджеп Ердоган, който пречи със своята многовекторна по­литика. Турската армия е втора­та по големина в НАТО. Но сухо­пътните армии няма да са ефек­тивни, ако се вземе решение за ядрен удар.

В. В.: - Чета анализи, че „ви­сшите лидери на Алианса пре­дупреждават западните прави­телства, че трябва да се под­готвят за конфликт с Русия през следващите ДВЕ ДЕСЕТИ­ЛЕТИЯ“. Възможно ли е Евро­па да живее във война десети­летия?

Б. Ч.: - Последните шест ме­сеца в Европа са най-тежките от времената на Студената война. За първи път Западът започва да се безпокои за своето бъдеще. И пак ще цитирам британския адмирал Тони Радакин, който казва, че в Европа започва война, чийто край не се вижда. Сами­ят Запад не вижда край на вой­ната. Но при един ядрен Армаге­дон всичко ще приключи за часо­ве. Затова американците тър­сят замразяване на конфликта чрез „корейско примирие“, което реално означава поражение за Русия. Идеята е Русия да се из­тощава години наред по начин, който да я разпадне и приклю­чи. Затова се говори за търпе­лив конфликт през следващите две десетилетия. Това е треса­вище. И точно това тресави­ще увеличава възможността Русия да приключи конфликта с тактическо ядрено оръжие. Ако Западът отлага истинското примирие, за да въвлече Русия в тресавище, ако планира да не отстъпва с цената на унищожа­ването на Европа и превръща­нето й в терен за война, то изхо­дът за Русия е този – употребата на ядрено оръжие, което ще съз­даде принуда да се вземе реше­ние.

В. В.: - Защо Макрон се явя­ва ястребът на Европа по от­ношение на Русия?

Б. Ч.: - Еманюел Макрон е рожба на банковата група на Ро­тшилд. В исторически план Ро­тшилд винаги са ненавиждали Русия, а днес особено много и Владимир Путин. Макрон се оп­итва да се възползва от иконо­мическите проблеми на Герма­ния и липсата на лидерски ка­чества на канцлера Олаф Шолц. Френският президент се са­мопредлага за лидер на ЕС, но доста несполучливо. Той тласка Евросъюза в орбитата на гло­балистите и се поставя в услу­га на американската геостра­тегия. На европейските народи непрекъснато им се предлага да следват водачеството на три­виални щатски васали. Фран­ция е средна ядрена сила, но Париж отдавна няма самосто­ятелна външна политика. Ина­че военната мощ на Франция се класира непосредствено след американската в НАТО, докато британците са доста по-назад. Франция има и работещ ВПК. Именно затова точно Макрон е активиран да се репчи и да се прави на исторически „вели­кан“. Лекомислено е да се подце­нява Париж, когато е навигиран от САЩ за конфликт с Русия. Нека да припомня, че руската ЧВК „Вагнер“ наруши комфорт­ната обстановка на французите в Африка. Париж дължеше до голяма степен своето икономи­ческо благополучие на зверска­та неоколониална експлоатация на природните ресурси, принад­лежащи на народите от пояса на Сахел (Субсахарска Африка). Мали, Нигер и Буркина Фасо преди една година се обедини­ха срещу общия си враг Фран­ция. И се опънаха на французи­те. Техният пример беше зара­зителен и за останалите афри­кански народи. С помощта на руснаците африканците под­гониха французите. Как да не е зъл Макрон? Как да не се прави на ястреб? Путин от доста вре­ме не му вдига телефона. Чес­толюбието на френския прези­дент е засегнато. Има информа­ции, че отделни части от Френ­ския чуждестранен легион вече гастролират в Одеска област. „Съществува огромен риск Ев­ропа да бъде отслабена и сери­озно да изостане“, заяви наско­ро Макрон в реч пред Сорбона­та. „Основната предпоставка за нашата сигурност е Русия да не спечели тази агресивна война“, подчерта френският президент. Еманюел Макрон окончателно и безвъзвратно погреба наслед­ството на великия генерал Шарл дьо Гол. Френският народ нико­га няма да му прости това.

В. В.: - Вижда се, че САЩ и Британия искат да извлекат различни „дивиденти“ от тази война. Кой ще бъде по-силни­ят?

Б. Ч.: - Британските и амери­канските интереси са различни. Имаме дългогодишна нагласа да подценяваме влиянието на Бри­тания в света, че даже и в сами­те САЩ. Лондон не е обикновен подизпълнител на американ­ските геостратегически планове и действия в света. Британците имат своя собствена стратегия, наречена „Глобална Британия“. Те уверено напускат американ­ското геополитическо грави­тационно поле и играят своя собствена глобална игра. Имат своя собствена визия за случва­щото се по света. Британците не предполагат военна победа над Русия. Според тях бойното поле на Запада не е в Украйна. Бойното поле е ментално, ико­номическо, политическо и об­щоцивилизационно. Британ­ците са напълно наясно, че За­падът не може да победи Русия на бойното поле. Затова се тър­си това поле, което ще гаранти­ра победа на Запада. А то е идео­логическото и менталното. Зато­ва в последно време експертите все по-често говорят за „мен­тален суверенитет“. България например не притежава такъв. Китай обаче разполага със ста­билен „ментален суверенитет“ благодарение на политиката на Си Дзинпин. Русия в момента се суверенизира в ментален план. Тук е слабото място на русна­ците. То позволява чрез външен натиск да се разклаща ситуа­цията в Русия и така да се тър­си свалянето от власт на Вла­димир Путин. След което ще се преследва и разпадане на РФ по подобие на СССР.

В. В.: - Което би означавало тотално рухване на междуна­родния ред?

Б. Ч.: - Според британците събитията в Близкия изток раз­делиха света на две части на иде­ологически принцип. Основните репутационни щети от драмата в Газа понасят САЩ, които под­крепят Израел. Парадоксално­то е, че една значителна част от електората на Джо Байдън под­крепя палестинците. В този слу­чай Британия се явява удобен посредник. Глобалният Юг не е съгласен да живее в един фор­мат, доминиран от Запада, раз­бирай САЩ. Такъв формат съз­дава вакуум, а след това и зони, които са наситени с антагонис­тични интереси. Това предиз­виква конфликти с пълен раз­рив на комуникациите между съперниците. И при такива си­туации на преден план излизат специалните служби и техните ръководители. Тук е уместно да се спомене, че британците са тези, които координират ра­ботата на европейските съюз­нически специални служби. Си­гурността в евроатлантическия регион, която беше основана на досегашните договори и между­народното право, се разпада.

Да, международният ред се срути. Засега обаче не същест­вува и евразийска система за си­гурност. Тя тепърва се зараж­да около ШОС (Шанхайска ор­ганизация за сигурност). Основ­ни двигатели са Китай, Русия и Иран. Във възникналия хаос най-печеливша е Британия. Тя се стреми да вкара САЩ и Ру­сия в безизходни ситуации. По този начин да втвърди своя ав­торитет и да се центрира в све­товната политика. Британия си е поставила за цел отново да вле­зе в първа геополитическа лига. И това е реално, защото САЩ губят своето влияние, а Велико­британия изгражда позиции.

В. В.: - Впечатляващ беше Походът за мир в Будапеща. Ще се разрасне ли тази иници­атива и това в каква степен ще обърне нагласите в ЕС?

Б. Ч.: - Походът за мир в Бу­дапеща отразява въжделенията на всички европейски народи. Виктор Орбан и Роберт Фицо са едни от най-смелите и трезво­мислещи европейски политици и държавници. Мъже, които от­стояват националните интереси на своите държави. „Във война­та няма какво да спечелим, но можем да загубим всичко. В ми­налото сме били въвличани във войни против волята си. И сме губили. Така ще бъде и сега, през 2024 г. През Първата светов­на война загубихме две трети от страната си. През Втора­та световна война унищожи­хме унгарската армия на чуж­да земя. Не остана никой, който да защити родината ни, земята ни, жените и децата ни“, заяви унгарският премиер. Няма унга­рец, който да не помни трагич­ния Трианонски договор. След края на Първата световна вой­на Унгария остава без излаз на море и с 93 073 кв. км, това е едва 28% от територията на Кралство Унгария преди войната. Населе­нието се смалява три пъти - от 20,9 млн. души на 7,6 милиона. Виктор Орбан е държавник и разбира ясно опасността, коя­то произтича от войната в Ук­райна.

В. В.: - А дали нашите упра­вляващи разбират?

Б. Ч.: - Унгарската иници­атива за мир е отлична, но сре­щу нея застават всички глоба­листи и американски васали в ЕС. Скептично съм настроен, че Унгария ще промени безразсъд­ността на ЕС.

В. В.: - Какви са плановете на НАТО за България?

Б. Ч.: - Плановете на НАТО за България са повече от очевид­ни. На България се гледа като на разходен материал в битка­та срещу Русия. Нищо повече. Титлата „стратегически съ­юзник“ е за наивници и за тези, които поради лични облаги се правят на неразбиращи. Ние ня­маме силна армия и въоръже­ния, но притежаваме терито­рия и излаз на Черно море, кои­то са важни и удобни за агре­сия срещу Русия. Започва да се изгражда допълнителна военна инфраструктура на Балканите и в частност на българска тери­тория. В България се модернизи­рат летища, строят се военно­морски бази по черноморската ивица, създават се като легенда натовски „учебни центрове“, зад които се камуфлират командни военни центрове. С всички тези действия, които съответно ще произведат още действия, на­шата територия при определе­ни обстоятелства ще се превър­не в цел за руските ракетни уда­ри. Смешно е да разчитаме на чл. 5 от НАТО или да си мислим, че сме „стратегически съюзник“. Не, ние сме разходен материал.

А постигането на мир след евентуален ядрен Армагедон ще бъде проблем на оцелелите. То­ест никой няма да спечели, ще загубят всички, които няма да ги има на този свят.

В. В.: - Кой би загубил от един евентуален мир в Украй­на?

Б. Ч.: - Въпросът ви е много­планов. Всичко зависи от това какво разбирате под понятието „евентуален мир“. В планетар­ната битка между САЩ&Ко и „великолепната четворка“ Китай, Русия, Иран и КНДР може да има само един победи­тел. Битката явно се оформя като формат западните стра­ни срещу незападните. Ако за­губят САЩ&Ко, то тогава Pax Americana отива безвъзвратно в историята. САЩ престават да бъдат глобален хегемон. Започва да се изгражда нова архитектура за сигурност в света. Светът ще се разпадне на панрегиони, фор­мирани на цивилизационна ос­нова. Ядрото на англосаксонска­та цивилизация ще се прехвър­ли в Азиатско-Тихоокеанския регион с център Австралия.

И кой ще бъде водещ - Бри­тания или САЩ? Трудно е засе­га да се определи, има много не­известни. Но идеята за създава­нето на организацията AUKUS (Австралия, Обединеното крал­ство и САЩ) е чисто британска. Преди повече от десетина годи­ни Клаус Шваб заяви в Давос, че глобалистите имат план. До 2025 г. те трябва да подчинят Русия, а до 2030 г. да се справят с Китай. Кратко и ясно заявено. Засега планът се проваля. Кла­ус Шваб се пенсионира. Вари­антът „замразяване на конфли­кта“, „корейско споразумение“ и всякакви други формули за вре­менно спиране на конфликта ще превърне в кратък срок ос­татъчна Украйна в ракетна пло­щадка на НАТО срещу Русия.

В. В.: - А ако Русия загуби войната?

Б. Ч.: - Ако Москва загуби войната, то Владимир Путин ще бъде свален от власт. В Кре­мъл ще влезе някой от типа на Михаил Ходорковски. И РФ ще се разпадне подобно на СССР, ще я разпарчетосат на множество малки държавици.

Вече 30 години в глобални­те медии се чертаят карти кой регион на Русия под какъв кон­трол ще попадне в обозримо бъ­деще. Американски, китайски, японски, полски и други. Насе­лението ще обеднее и ще нама­лее драстично. Руската цивили­зация ще бъде окончателно уни­щожена. В този план не мисля, че някой в Кремъл храни някак­ви илюзии, че евентуална загуба на битката на украинска тери­тория ще е просто една загуба. Тя ще е фактическо унищоже­ние за Русия. Затова тази вой­на е война за преразпределение на глобалните сили. А не война за Украйна.

Ако Русия вземе връх в кон­фликта със Запада, я очаква блестящо бъдеще. Територията на РФ е огромна и даже при яд­рена война вероятността една значителна част от население­то да оцелее е немалка.

В. В.: - Да погледнем още малко в кристалната топка - какво ще представлява Евро­па след края на тази война?

Б. Ч.: - Зависи каква ще бъде войната? Ако се употреби так­тическо ядрено оръжие, Европа ще бъде много тъжна картина. Но и без употреба на тактическо ядрено оръжие Европа ще бъде в изключително тежко положе­ние. Русия и САЩ вече нямат дружелюбно отношение към ев­ропейците. Американците ще изстискат и приберат всич­ки капитали от Европа, тех­нологии, кадри и производстве­ни мощности. После ще оста­вят европейците да се оправят с етно- и мигрантски конфли­кти. В Европа предстои и акти­визиране на ислямските радика­ли. Те са затихнали много подо­зрително в последно време. Ру­сия също не гледа с добро око на днешна Европа, която е патоло­гично русофобска. Изключение правят само Унгария и Слова­кия. А ако Азия и Америка не се интересуват от Европа, тя е об­речена на икономическа забра­ва и пълно изоставане.

В. В.: - Каква ще е Украйна?

Б. Ч.: - Въпросът ви е с пови­шена трудност. Държава, наре­чена Украйна, вече няма. Украй­на се самоунищожава във война­та с Русия. Мъжкият генетичен фонд на Украйна е почти лик­видиран. Аз не мога да си пред­ставя как Зеленски преживява истинските факти, които науча­ва. Истинските, не пропагандни­те. Путин затова не разрушава Киев. Защото иска да принуди Украйна за мирни преговори, да избегне сриването. Но Украйна е принудена да следва задачи­те на САЩ. Така територията й предстои да бъде разпарчето­сана окончателно. Поляци, ру­мънци, унгарци, словаци, белару­си очакват териториални при­добивки. Звучи зловещо, но това е реалността. И само яростна­та антируска пропаганда засега като смокинов лист крие реал­ността. Даже и Зеленски вече не вярва, че Украйна може да по­беди Русия, че ще бъде приета в ЕС, че ще настъпи мир и бла­годенствие. Тъкмо обратното. Виждаме, че дори ЕС се движи по пътя на саморазрушението чрез прегръщане на каузата на вой­ната. И забележете защо е всич­ко това. Защото Русия изисква­ше от Украйна да бъде просто една неутрална държава. Но САЩ не позволиха.

В. В.: - Пренаписва ли се ис­торията на Втората световна война с отказа Русия да бъде поканена в Нормандия, къде­то се честваше 80-ата годиш­нина от десанта?

Б. Ч.: - Историята на Втора­та световна война започна да се пренаписва още след 1945 г. Нищо чудно, че Русия не е по­канена в Нормандия, където се чества 80-та годишнина от де­санта. Помислете, че днес не­малко японски младежи вяр­ват, че атомните бомби вър­ху Хирошима и Нагасаки са хвърлени на 6 и 9 август 1945 г. от руснаците, а не от амери­канците. Ядрената бомба „Де­белака“ хвърлена над Нагасаки, е имала 21 килотона тротилов еквивалент. Втората наречена „Малчугана“, която избухна над Хирошима, е имала 12 килото­на тротилов еквивалент. Руско­то тактическо ядрено оръжие варира днес в порядъка на око­ло 70-100 килотона тротилов ек­вивалент на бомба. Правя този паралел, за да си представим това, за което говорихме по-го­ре. Какво би станало, ако в Евро­па се хвърли една такава бомба? А Русия може да реши да пора­зи тези, които държат диригент­ската палка, а не украинците, които са жертви на първо мяс­то на своя президент-актьор Зе­ленски. Актьорът Зеленски вече не може да откаже войната, за­щото той е войната, той е оръ­жието. Той няма да оцелее, ако откаже войната, няма да оцелее и ако продължи. Но ако откаже войната, поне милиони от него­вите съграждани ще оцелеят.

В. В.: - Вашата прогноза за двубоя Тръмп-Байдън? Пред гражданска война ли са САЩ?

Б. Ч.: - В САЩ президентска­та надпревара става все по-ин­тересна. След произнасянето на присъдата срещу Доналд Тръмп американското общество се раз­дели на две равни противоборс­тващи части. Това е учебникар­ска предпоставка за граждан­ска война. В САЩ се наблюдава релефно разграничаване меж­ду глобалистката и транснацио­налната икономика на демо­кратите и републиканската национална икономика. Сега те са изравнени. Населението също е разделено на две части с различно възприятие за това какво трябва да е бъдещето на Америка. В случай че Доналд Тръмп загуби изборите, той ще отиде в затвора. Но и ако Джо Байдън загуби електорал­ната надпревара, най-вероят­но също ще му наложи да оти­де в затвора. Съдебната сага на Доналд Тръмп е като анекдот. Той е осъден за случка с 28-го­дишна давност. Само престъ­пленията срещу човечеството нямат давност. А обвинение и присъда за сексуален „харас­мънт“ (тоест задяване, попъл­зновение и пр.) след 28 години звучи напълно бездарно и ис­тински малоумно. С това два­мата кандидати за Белия дом прекрачиха своите „червени линии“. И си обявиха война до дупка. Още по-интересно е, че след произнасянето на присъ­дата сайтът на Доналд Тръмп се срина. Но не заради хакер­ска атака. Просто желаещите да подкрепят неговата пре­дизборна кампания се оказа­ха толкова много, че сайтът не издържа. По този начин До­налд Тръмп събра най-много дарения в сравнение с всички други американски кадидат- президенти за цялата амери­канска история. Американски­те избиратели гласуваха със своите пари. И избраха Доналд Тръмп. Сред тях има и немал­ко демократи. По този начин те показаха на Джо Байдън, че е допуснал стратегическа и много груба грешка с този про­цес срещу своя противник.

Сегашният американски президент със своето поведе­ние прилича на късния Бреж­нев. А САЩ наистина прили­чат на късния СССР. Вероятно някой глупак на средно ниво от американската съдебна систе­ма е решил да направи подарък на своя любим президент и да прати в затвора Доналд Тръмп. Затова сега имаме вече съвсем нова ситуация. И тя е, че До­налд Тръмп е задължен да побе­ди! Малко е вероятно Джо Бай­дън да обърне ситуацията в своя полза. Ако и този път на из­борите се извършат фалшифи­кации в полза на Джо Байдън, то ще последва колосално възму­щение от страна на всички, но и на тези влиятелни финансисти и бизнесмени, които финансират кампанията на Доналд Тръмп и подкрепят републиканския ин­дустриален вектор. Както мно­го често става в живота, в край­на сметка американският съд, вместо да изпише вежди на Джо Байдън, му извади очите. Доналд Тръмп ще спечели изборите през ноември, ако не го застрелят по стара американска традиция.

АКТУАЛЕН ГЛАС

БЪЛГАРИЯ

АКТУАЛЕН ГЛАС

 

Европа гласува срещу войната в Украйна

Е-поща Печат PDF

При толкова свобода на медиите, за да научи българският консуматор на евроатлантически ценностикакво става в страната му и на Стария континент, трябва да чете американски публикации като долупредставената. Така разбира­ме, че нашите проукраински шарлатани, декларира­щи неизменно как България ще помага на Зеленски да доразруши Украйна в една безнадеждна война срещу Русия, вървят по същия път, който доведе до Народния съд управниците ни преди 9 септември 1944г.

Освен разобличаването на лъжата, че на тези европейски избори нищо не се е променило по отношение на войната в Украйна и Урсула фон дер Лайен отново ще седне на председателския стол в ЕК, американското издание The American Conservative, публикувало коментар за провала на политиците от мейнстрийма на Европа, ни уведоми за още една проява на атлантическия слугинаж. Става дума за изложбата в един музей във Вашингтон, посветена на жертвите на българския комунизъм. Тя, естествено, е реализирана с помощта на фондация „Америка за България“. По-не­приятното е онова, което българският посланик във Вашингтон Георги Панайотов е казал при откриването на поредната антиисторична манипулация. Според коментара на Анастасия Калиабакос и Мейсън Летю Сталлинг Панайотов обявил, че Русия е „заплаха“ и „опасност“ с оглед на текущата война в Украйна. „Ние бяхме демокрация преди Втората световна война и знаем какво е това“, лъгал на поразия българският амбасадор. И сравнил съпротивата срещу българския комунизъм с тази срещу Османската империя. За наш срам госпожа Калиабакос отбелязва, че Панайотов „заб­равил да спомене, че българската свободата е извоювана от Руската империя“. Що се отнася до нашата „демо­крация“ по времето, когато според Антон Страшимиров „клаха народа си, както турчин не го е клал“, от 19 май 1934 г. имаме забрана на политическите партии, поредното суспендиране на Търновската конституция, Закон за защита на нацията, депортация на близо 11 000 евреи от Беломорието и Македония, превозени под българска охрана и с вагони на БДЖ до пещи­те в Треблинка и Освиенцим. А от 1 март 1940 г. сме съюзници на нацистка Германия, като впоследствие сме обявили война на Америка и Англия. Благодарение на това София е разорана от бомбите на днешните ни съюзници в НАТО. И за разлика от Панайотов турчинът Мехмет Али Гюллер запита във връзка с честванията на 80-годишнината от десанта в Нормандия на 6 юни 1944 г.: „Кой спаси Европа от нацистите?“ И отговори, че Европа беше спасена от нацистите от съветските работници. („Джумхуриет“,10.6.2024). Какво търсеше на тези чествания украинският президент Володимир Зеленски, чиято страна се сражаваше в състава на Съветската армия? А формированието Трети Украински фронт мина през България и към него се присъедини Първа Българска армия, написала Дравската епопея. Срам, голям срам за целия български народ е този наш посланик, който вероятно е издънка на старата комунистическа номенклатура! Ето един дипломат, който отдавна е изгубил правото да представлява България! Господа Радев и Главчев, изпратете го да воюва за Украйна и Зеленски. Понеже беше за кратко служебен министър на отбраната, може като Тагарев да съветва украинското военно министерство, оглавявано от кримския татарин Рустем Умеров. Което се е превърнало в развъдник на корумпирани чиновници. Но това са щрихи от пейзажа. Вижте какво пише Дейвид П. Голдман за европейските избори.

Европа гласува срещу

войната в Украйна

 

Дейвид П. ГОЛДМАН

Малко преди гласо­подавателите да на­несат зашеметяващ удар на партиите от истаблишмънта на изборите от 9 юни за Европейски парламент, вътрешни анкетьори на общест­веното мнение за Алтернатива за Германия АзГ съобщиха, че войната в Украйна била върхов­на грижа за германските гласо­податели. Двадесет и шест про­цента от респондентите казаха, че „осигуряването на мира“ е тяхната грижа номер едно, след­вана от социалната сигурност (23%) и имиграцията - 17%, спо­ред един вътрешен документ на АзГ.

Партиите на мира в Гер­мания - АзГ и левият Алианс на Сара Вагенкнехт - спечели­ха 16 и респективно 6 процен­та от вота, докато управлява­щите социалдемократи полу­чиха едва 14 процента, а Зе­лените - сега най-гласовитите поддръжници на войната в Украйна - паднаха на 12 про­цента от 20,5 процента на из­борите през 2019 г.

Президентът на Франция Еманюел Макрон, най-нетър­пеливият европейски лидер да изпрати войски в Украйна, пре­търпя изненадващо униже­ние. Неговата партия получи по-малко от 15% от вота, до­като крайнодесният Национа­лен сбор спечели 31%. За раз­лика от Германия, където пар­тиите на мира бяха най-голе­мите победители, френската десница промени своята по­зиция за войната в Украйна. Но репутацията на лидера на Европа, най-много желаещ да ангажира западни войски, е един измерител на антивоен­ното настроение.

ВОТЪТ В НЕДЕЛЯ БЕШЕ ПРОТЕСТ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РЕВОЛЮЦИЯ.

Националноконсерватив­ните партии на Западна Евро­па изхвърлиха едностранната антиимиграционна плесен, но все още не са готови да упра­вляват съответните си страни. В Източна Европа Унгария, Словакия и Сърбия формират антивоенен блок, към който е възможно да се присъедини Чешката република след из­борите през октомври 2025 г. Още повече че политическото земетресение, което удари Ев­ропа в неделя, може да има да­леч стигащи последици преди края на тази година.

Следващият километри­чен камък за националкон­серваторите на Европа идва през септември с местните из­бори в три германски провин­ции - Саксония, Бранденбург и Тюрингия, където АзГ води решително. Партиите от ис­таблишмънта на Германия де­кларират, че при никакви об­стоятелства няма да форми­рат коалиция с АзГ, но едно възможно мнозинство на АзГ в три германски провинции може да пробие блокадата.

Коментатори от мейнстрий­ма отхвърлят националконсер­вативния прилив в Европа като болезнен отговор на имиграци­ята, но данните показват про­тивното. Електоралното земе­тресение в неделя беше отговор на загрижеността на гласопо­давателя относно заплахата, че войната в Украйна ще ескалира в един европейски конфликт.

Европейският парламент има ограничени пълномощия и германката Урсула фон дер Лайен, политик от истаблиш­мънта, ще запази едно мно­зинство въпреки популистко­то надигане. По-важното е, че Европейският парламент като такъв е тектоничното прев­ключване в националните по­литики в най-големите страни на Европа, Германия и Фран­ция.

Само 30 процента от гер­манците гласуваха за социал­демократите, зелените или свободните демократи, парти­ите които формират управля­ващата коалиция. Тази, която се представи най-зле, беше Зе­лената партия с 12 процента от вота, спад от близо 20 про­цента на изборите за Европей­ски парламент през 2019 г. Со­циалдемократите, някога най- голямата партия на Германия, имаха само 14 процента. Една нова партия, сформирана от Сара Вагенкнехт - съпруга­та на бившия лидер на лява­та СДП Оскар Лафонтен, взе 6 процента. Малката Свободна демократична партия влезе със само 5 процента, точно на ръба за парламентарно пред­ставителство.

Ако тези числа се запа­зят до следващите национал­ни избори на Германия през октомври 2025 г., няма поли­тическа аритметика, с която партиите от истаблишмънта биха могли да формират едно парламентарно мнозинство. Християндемократите, водени от бившия изпълнителен ди­ректор на Blackrock - Фридрих Мерц, заемат една по-ястребо­ва позиция към Украйна от уп­равляващите социалдемокра­ти, които отказаха да изпратят „треньори“ на Украйна, или да й предоставят термански крилати ракети „Taurus“, за да бие цели във вътрешността на Русия. Но една коалиция CDU/ CSU (ХДС/ХСС) със Зелените би имала само 42 процента от парламента. Свободните де­мократи може да не преминат 5- процентовата бариера и да изпаднат от Бундестага. Тео­ретично е възможно за разби­тите партии от мейнстрийма да формират едно правител­ство с незначително мнозин­ство, но страната във всички отношения би била неуправ­ляема.

Ето защо септемврийски­те местни избори могат да ста­нат повратна точка в герман­ската политика. В Саксония, най-голямата източногерман­ска провинция, АзГ стана първа на европейските парламентарни избори с 31,8 процента от вота, а християдемократите са на второ място с 21,8 процента. В Тюрингия АзГ има 30 про­цента, а Алиансът на Сара Ва­генкнехт има 16 процента, сре­щу само 20 процента за хрис­тияндемократите и 7 процента за германската SPD (СДП). Тя води също така с 25 процента от вота в Бранденбург. Съвсем възможно е АзГ и партията на Вагенкнехт да имат достатъчно гласове, за да управляват една или повече от тези три провин­ции. По-вероятно е една от ос­новните партии да разкъса бло­кадата и да сформира управля­ваща коалиция с АзГ.

Успехът на АзГ на изборите в неделя е още по-забележите­лен след месеците на очерняне от германската мейнстрийм преса и агенциите за сигур­ност. Еквивалентът на ФБР в страната, Федералното бюро за защита на Конституцията, етикетира по-рано тази година АзГ като „крайно дясна екстре­мистка организация“. АзГ даде под съд правителствената аген­ция, но загуби делото в Адми­нистративния съд на 13 май. Водещият кандидат на АзГ за Европейския парламент Мак­симилиян Кра ( интервюиран в това издание миналия ок­томври) отнесе повече крити­ки, отколкото която и да било политическа фигура, да не на­зоваваме Доналд Тръм. На 23 април един нает в парламентар­ния офис на Кра беше арестуван за уж шпионаж за Китай; впо­следствие Билд Цайтунграз­кри, че така нареченият шпио­нин, натурализиран германец от китайски произход, е бил дълго време информатор на службите за сигурност на Германия.

„Дер Шпигел“, топновинар­ският седмичник на Германия, озаглави една публикация за АзГ на 26 април „Голамата измяна“, твърдейки - без никакво доказа­телство - за плащания от Мос­ква и Пекин. „АзГ се представя като патриотична“- декларира Шпигел, но възможни плащания от Русия и уж един китайски шпионаж ги показват като из­менници на тяхната страна“.

Очернянето на АзГ последва познатия ръкопис за Русия гейт на Тръмп, увеличен чрез ехо ка­мерата на германските медии месец преди изборите. Въпреки това АзГ се представи по-добре на изборите в неделя, отколкото очакваше нейното ръководство. Най-важното, много млади гер­манци гласуваха за АзГ, както и за християндемократите. Тези 30 процента от младежкия вот според екзитполовете, отразя­ват дълбоката неудовлетворе­ност сред младите германци

ТЕ НЕ ЖЕЛЯТ ДА ХОДЯТ НА ВОЙНА

ЗАРАДИ УКРАЙНА.

Те се сблъскват с агресивни имигрантски банди в ежеднев­ния си живот. И роптаят за 3000- те евро на месец Bürgergeld, или изплащането на социална по­мощ, която тяхното правител­ство дава на четиричленно се­мейство: повече от онова, кое­то един обикновен дипломи­ран от университет носи у дома след изплащането на данъците. Три четвърти от получателите на Bürgergeld са чужденци.

«Защо има такава негатив­на реакция от някои към АзГ?” туитна Илън Мъск на 9 юни. «Те продължават да казват «крайно дясна», но политика­та на АзГ, за която аз съм чел, не звучи екстремистки. Може би аз пропускам нещо.“ Оби­дата към АзГ не е заради десния екстремизъм, а заради нейната промоция на германския суве­ренитет вместо един атлантиче­ски дневен ред.

При един обмен на мне­ния през август 2023 г. с Тъкър Карлсън премиерът на Унга­рия Виктор Орбан отбеляза, че неуспехът на Германия да разубеди Съединените щати относно бомбардирането на газопровода „Северен поток“ беше „фактически доказател­ство за липсата на суверени­тет“. Унгарският премиер-ми­нистър говореше с уточнението: Американската дълбока държа­ва има необикновено влияние в службите за сигурност на Гер­мания, медиите, тинктанкове­те и други институции на об­ществения живот. Съединени­те щати имат само 38 000 воен­ни в страната, по-малко от 200 000 в пика на Студената вой­на, но виртуалната окупация си остава.

Политиките на АзГ не мо­гат да бъдат класифицирани в про, или антизападните ка­тегории. Нейните лидери са съгласни с унгарския Орбан относно безсмислието на ук­раинската война. Подобно на Орбан АзГ изрази твърда под­крепа за Израел в конфликта в Газа. Тя е отворена за тър­говия и инвестиране с Китай, но социалдемократическият канцлер Шолц е този, който взе дузина германски изпъл­нителни директори в Пекин в средата на април.

Повечето лидери на АзГ са бивши християндемокра­ти, които се идентифицират с партията на късния Хелмут Кол, недооценения канцлер, който председателстваше пов­торното обединение на стра­ната. При 16-годишното ца­руване на Ангела Меркел CDU дрифтна наляво, подкрепяй­ки масовата имиграция „Ние можем да се справим“ от 2016 г. и закривайки ядрената енер­гетика на Германия, за да успо­кои зелените.

АзГ иска да бъде партията, която християн демократите би трябвало да бъдат. Някои от нейните топ лидери при­знават, че тя няма още дълбо­чината на лидерството да уп­равлява. „Това е маратон, а не спринт“, ми каза един лидер на АзГ. Нейните вероятни изборни победи в трите провинции, кои­то ще гласуват през септември обаче, ще дадат на АзГ първия шанс да вземе властта на ниво провинция. Лидерите на АзГ се надяват, че това ще подготви партията да управлява на на­ционално ниво.

The American Conservative, 12.06.2024

 

 

 


Страница 635 от 636