Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Как англосаксонците толерираха фашизма през 20 век и го реанимираха през 21-и

Е-поща Печат PDF

Продължение от брой 22

ТРЕТИ ВЪПРОС: КОЙ СЪЗДАДЕ ИДЕЙНАТА ОСНОВА НА ФАШИСТИТЕ?

В периода 1920–1930 г. вла­стите в Мъгливия Албион преднамерено способстват за разпространяването на ултрара­дикалата идеология, станала по­пулярна в тази страна на фона на катастрофалните последици от Първата световна война.

Във Великобритания дей­стват много профашистски орга­низаци. Техни предшественици са различни екстремистски гру­пировки от крайно десния и на­ционалистическия сектор, които държвата не се гнуси да използва за мръсната политическа рабо­та – от потискане на работниче­ското революционно движение до борбата с привържениците на независимостта на Ирландия. Но най-позорната страница от исто­рията на Британия си остава дей­ността на слепения от различни малки организации през 1932 г. Британски съюз на фашисти­те, чийто ръководител става ари­стократът и милионерът ба­ронет Осуалд Мосли. Към 1934 г. в Англия има не по-малко от 400 действащи подразделения на тази структура, средно по 50 души във всяка. В страната се из­дават вестници, сред които во­дещ е «The Blackshirt» («Черната риза»). Девиз на организацията е «Британия над всичко» (нещо като първия стих от «песента на немците» – химна на Герма­ния). В своята програма за поли­тически реформи фашистите де­кларират поетапната ликвида­ция на парламентарната систе­ма, установяване на диктатура, подчинение на държавата на всички важни сфери от жи­вота на британското общество. На страниците на своята преса крупният медиен магнат лорд Дж. Ротермир активно поддъ­ржа Съюза на фашистите. На 15 януари 1934 г. в Daily Mail той публикува статията «Ура за чер­норизците!», в която обявява О. Мосли за вожда на бъдещето, а последователите му ни повече, ни по малко – за спасители на страната. В друга статя във вест­ник Daily Mirror с най-възвишени думи той превъзнася тази фа­шистка шайка, като твърди, че само тя може да противостои на опасността отляво. Дори ко­гато съюзът Мосли – Ротермир се разпада, вестник Daily Mail с британски педантизъм продъл­жава да възхвалява лидера на англофашистите и последова­телите му. От Мосли се възхи­щава и един от ярките предста­вители на английската култура - Дж. Б. Шоу. Профашистските организации обаче така и не спе­челват общите парламентарни избори във Великобритания. Но си осигуряват подкрепа. В един от документите на герман­ского МВнР се казва, че с особе­на доброжелателност към на­ционалсоциализма се отли­чават кралският двор, висша­та аристокрация, значителна част от духовенството, импер­ският Генщаб и други влиятел­ни кръгове в Англия11 . Думите на високопоставените особи не се разминават с делата им. Още преди идването на нацистите на власт през 1933 г. контактите на английския истаблишмънт с върхушкката на НСГРП са доста активни. През 1932 г. за визита при Хитлер се готви У. Чърчил. В Англия е поканен А. Розен­берг, а после и Фон Рибентроп, бивш посланик в Лондон в пе­риода 1936–1938 г. Срещата на Хитлер с лидера на консервато­рите и неведнъж заемалия поста премиер-министър С. Болдуин организира в имението си през в 1933 г. един от видните консер­ватори - лорд Дейвидсън, кой­то отбелязва, че тя е «преминала успешно»12.

Британците отдавна се по­знават с Хитлер. Първите му контакти с англосаксаонци­те се отнасят още през 1922 г., когато в Мюнхен той се сре­ща с с помощник-военния аташе на САЩ в Германия капитан Труман Смит. Инте­ресно е, че Смит прави успеш­на кариера в американски­те разузнавателни кръгове и се връща в Берлин като военен аташе през 1935–1939 г. Из­глежда Хитлер успява да съз­даде необходимото впечатле­ние на Смит, тъй като във Ва­шингтон пристига донесе­ние с хвалебствени думи по адрес на събеседника. Тогава към Хитлер потичат потоци пари. На този фон с НСГРП става истинско електорално чудо. На парламентарните из­бори през през 1928 г. партия­та получава само 2,3 % от гла­совете. Но през септември 1930 г. в резултат на крупни фи­нансови вливания тя вече си осигурява 18,3 % от гласове­те, заемайки второто място в Райхстага. През януари 1932 г. се провежда срещата между бъ­дещите фюрер и райхсканцлер – Адолф Хитлер и Франц фон Папен – с управителя на Банк ъф Ингланд Монтегю Нор­ман. На тази среща е сключено тайно спорзумение за финан­сиране на Националсоциали­стическата германска работ­ническа партия через банки в Швеция и Швейцария. Не случайно най-големият круи­зен кораб на Германия, пото­пен през 1945 г. от легендарния А. И. Маринеско, е наречен на името на закоравелия нацист Вилхелм Густлоф, живеещ в Швейцария - фактическата финансова връзка на хитле­ристите с най-големите дър­жави в света. Има и много други примери. През лятото на 1938 г. бъдещият «убеден противник на нацизма» У. Чърчил без сянка на съмнение заявява, че той «не е противник на германската мощ и че по­вечето англичани желаят Германия да заеме своето мяс­то в качеството си на една от двете или трите ръководещи дъражви в света»13. Вероятно британските политици би мог­ло да бъдат оправдани с това, че едва ли не те не са разбира­ли същността на набиращия сила хитлеризъм, не са осъзна­вали, че чудовищнните пла­нове на терора по расови при­знаци може да бъдат въплъте­ни, не са знаели и не са го иска­ли… Но фактът си остава факт: те правят всичко,за да се случи това. «Черешката» върху тази попрестояла «торта» са зле прикриваните пронацистски възгледи на британския крал Едуард VIII, който след отка­зването си от престола през 1937 г. получава титлата херцог Уиндзорски. Именно по време­то на неговото властване през лятото на 1936 г. нацистите окупират демилитаризира­ната Рейнска област, а Брита­ния (в много случаи с одобре­нието на монарха) допринася за това. Кралят смята, че Рейн­ска област исторически при­надлежи на Германия. И знае, че в случай на нужда ще може да се сключи специален пакт с Хитлер, според който той ще носи отговорност за население­то на Рейнска област. През ок­томври 1937 г. той заедно със съпругата си Уолис Симпсън (също известна със симпати­ите си към Третия райх) по­сещава нацистка Германия и се среща с Хитлер. Нещо пове­че - по данни, обнародвани от самите британци, в случай на победа на Германия във Вто­рата световна война наци­стите планират да върнат на трона отреклия се от престо­ла Едуард VIII, като го напра­вят марионетен владетел на Британия14. Изобщо това пове­дение на висшето съсловие на Великобритания си има свои­те основания. Основните идеи на нацизма по своя произход съвсем не са германски, нито арийски. Ролята на англосак­сонците за възникването и победата на националсоциа­лизма в Германия е огромна. Отъждествяването с богоиз­бран народ в Англия е широко распространено в съзнанието на хората още в Средновекови­ето и в ранните години на Но­вото време. Така през 17 в. ли­дерът английската революция О. Кромуел смята, че не цели­ят християнски свят, а само англичаните са богоизбран народ и че Британия е Нови­ят Израел. Съществен принос за ускоряването на крайните форми на обществено-поли­тическия национализъм през 19 в. в масовото обществено съзнание на англичаните вна­ся министър-председателят Бенджамин Дизраели, който е етнически евреин. Той вся­чески отстоява идеите за при­оритет на вродените права на англичанина пред права­та на човека като цяло, въз­хищава се на британския им­периализъм и колониализъм. Първ от европейските полити­ци провъзгласява, че «расата е всичко; и единственото, кое­то създава расата, това е кръ­вта»15.

то осъществява фактическия синтез на съществуващите в те­чението на пангерманизма ан­тисемитскии школи с първен­ствуващи расистки позиции, е писателят и философ Х. С. Чем­бърлейн. Неговата псевдонауч­на теория за превъзходство­то на едни човешки раси над други, отразена в скандалната книга «Основи на XIX век», ока­зва голямо влияние върху основ­ните трудове на нацистките ли­дери, включителено и на Хитлер и А. Розенберг. А Й. Гьобелс на­право нарича този деец «баща­та на нашия дух»16 . Расовата те­ория на Третия райх не би могла да се състои без появилото се във Великобритания отвратително и лъжливо, но много разпростра­нено през 19-и и началото на 20 век учение за подобряване на човека чрез принудителна се­лекция – евгениката. Негов ли­дер е братовчедът на Ч. Дарвин - Ф. Галтън, създател на Британ­ското общество по евгеника (което, между другото, съществу­ва и до днес и едва през 1989 г. под натиска на общественността сменя одиозното си име и се пре­именува на Институт «Галтън»). Неговите постулати предпола­гат прилагане на биологични­те концепции на естествения подбор и преживяване на ин­дивидите най-приспособени към социологията, икономи­ката и политиката. Впослед­ствие това дава основания на нацистите да въплътят на прак­тика принципите на расовата хигиена, да си правят експери­менти с хора и да уищожават цели етнически групи – славя­ни, евреи, цигани и др.

Мощно влияние върху гер­манския нацизъм оказва бри­танският профессор по евге­ника К. Пирсън, който твърди, че двигател на човешкия прогрес е расовият конфликт17. Не е дале­че от тях и носителят на Нобело­ва награда за литература за 1907 г. писателят Р. Киплинг, изпъ­лняващ най-различни особе­ни поръчки на английското разузнаване. Според него Ан­глия е завладяла своите оттвъд­морски територии благодарение на «особеното божие благово­ление», като е заплатила за ми­лостта му с пролятата английска кръв. В едно от най-известни­те си стихотворения - «Бремето на белия човек», Киплинг пише за значимостта на мисията на империалистите в колонии­те, като изобразява коренни­те неевропейски народи като недоразвити и нуждаеещи се от опекунство от страна на по-цивилизованите и развити нации, т. е. европейските.

Следва

 

Българската православна църква - заложник на Вартоломей?

Е-поща Печат PDF

Едновременно докато на 19 май, неделя, в гр. Сли­вен се провеждаше по­редният епархийски из­бирателен събор за Сливенски митрополит, на територията на държавата Турция, в гр. Истанб­ул, в пределите на манастира „Живоносен Източник“ в квар­тал Балъклъ бе извършена теж­ка антидържавна и антицърков­на диверсия с цел окупиране­то на духовния суверенитет на България.

Това се реализира от три­ма членове на Св. Синод – митр. Николай Пловдивски, митр. Киприан Старозагорски и митр. Яков Доростолски, и двама епис­копи – Сионий Велички, явяващ се един от кандидатите за Сли­венски митрополит, и Висари­он Смоленски, втори викарий на митр. Николай, които тръг­ват на кръстоносен поход, ка­къвто българската църковна ис­тория не познава към момента. За съжаление това беше проспа­но или услужливо подпомогнато от държавниците, политическа­та власт и ДАНС, която има пря­ко задължение по закон да пре­дотвратява опасности, касаещи националната ни сигурност, за която първостепенно значение има Българската православна църква.

Въпросната митрополитска диверсионна група се намира­ше в Истанбул без решение на Св. Синод и местоблюстителя на патриаршеския престол, и без знанието на останалата част от архиереите на Св. Синод. Нико­га не е взимано решение за из­пращане на делегация, която да съслужава с патр. Вартоломей и неговата геополитическа псев­дорелигиозна креатура „пра­вославна църква на Украйна“ („ПЦУ“), непризната от БПЦ и почти целия православен свят. Съответно никога не е възлага­но на конкретните лица да на­пускат пределите на Българска­та православна църква за подоб­на дейност, поради което тяхно­то присъствие при фенерския патриарх се явява самочиние в пряко несъответствие със сино­далната съборност и нарушение на Устава на БПЦ.

Възползвайки се от периода на безвластие в БПЦ след кончи­ната на патриарх Неофит, някои лица предпочитат в деня на из­бори за Сливенски митрополит не да се молят с народа Божий, а да извършат покушение срещу Светата Българска православна църква, съслужавайки с разкол­ници от структура, която пре­следва каноничната Украинска православна църква, оглавявана от нейния високодуховен и ка­ноничен митр. Онуфрий.

Понеже е казано, че по пло­довете им ще ги познаем, виж­даме, че няколко човека, изпъл­нени от юдино умопомрачение, се опитват да продадат много­страдалната, но останала вярна на Бога Църковна снага на тур­ския офицер Димитриос Архон­донис (патр. Вартоломей) като заложница, хвърлена в бездната на разкола за трижди проклети­те 30 гроша.

Тяхното деяние е престъпле­ние от правно-канонична глед­на точка, тъй като е в нарушение на Апостолско правило 10: „Ако някой, макар и вкъщи, се помо­ли с отлъчен от църковно об­щение, да бъде (и сам той) от­лъчен“, както и на правило 2 на Антиохийския събор и правило 9 на Картагенския събор. Освен това тук е налице и най-тежко законопрестъпление по чл. 59 от Конституцията – „измяна и пре­дателство към отечеството“.

В случая освен че става дума за осъзнато създаване на разкол в БПЦ, това е и съглашателство с ереста, чийто проводник е патр. Вартоломей, изповядващ изто­чен папизъм, претендиращ да е „пръв без равни“ („primus sine paribus“), с принадлежащата претенция за фенерско майчин­ство и подчинена дъщерност на почти целия Православен свят и етнофилетизъм.

При това на опелото на бла­женопочившия български па­триарх Неофит турският граж­данин и офицер Димитриос Ар­хондонис не спести да се кара на гръцки език в духовното сър­це на Българската църква, като се поруга върху непогребаното тяло на патриарха на Българска­та държава, издавайки му по­смъртна присъда, че не се е съ­гласил с оглавяваното от патр. Вартоломей разбойническо съ­брание на остров Крит. Жалко, че превеждащият българин и гръцки възпитаник не се посве­ни да спре тази мерзотна и гнус­на гавра на патр. Вартоломей с цялата Българска църква и със скръбта на народа.

В допълнение, патр. Варто­ломей по най-нагъл начин, без официалното желание и съгла­сие на Св. Синод на БПЦ, до­вежда на патриаршеското опе­ло главата на разколническата „ПЦУ“ „митр. Епифаний“ (Сер­гей Думенко), който е посрещнат от миряните с възгласи „Сергей Думенко, вън! Разколници и ере­тици, вън! Еретик, вън оттук!“.

Настоящата ситуация деле­гитимира синодалния статус на БПЦ по категоричен начин, тъй като тримата членове на Светия Синод няма как да бъдат изби­ратели на когото и да било, тъй като са с каноничен престъпен статус. Освен това друг член на Св. Синод в лицето на Западно- и Средноевропейския митр. Анто­ний на 25.1.2024 г. неизвестно по каква причина присъства в Рим и неизвестно с чие благослове­ние открито съмолитства [1] с римокатолици, за което кано­нът гласи: „Епископ, презвитер или дякон, който само се е мо­лил с еретици, нека се отлъчи.“ (Апостолско правило 45).

Предвид всичко това сино­далната представителност се явява тревожно кризисна, като що се отнася до избора на Сли­венски митрополит, ситуация­та е не по-малко проблемна във връзка с фаворита на митр. Ни­колай – еп. Арсений Знепол­ски, заради когото се провеж­дат втори избори и заради ко­гото беше наложена незакон­на интервенция върху списъка с достоизбираеми епископи без никакви основания, и то по вре­ме на изборна процедура.

На 19.5.2024 г., неделя, на празника на светите жени Ми­роносици, в гр. Сливен беше проведен епархийският избира­телен събор за излъчване на два­мата претенденти за Сливенски митрополит, като очаквано след всячески манипулации се стиг­на до следния резултат: – еп. Ар­сений Знеполски, викарий на Пловдивския митр. Николай – 26 гласа; – еп. Герасим Мел­нишки, главен секретар на Св. Синод на Българската право­славна църква – 25 гласа; – еп. Пахомий Браницки, ректор на Софийската Духовна Семина­рия „Св. Иоан Рилски“ – 18 гла­са.

Вероятно спокоен, че схе­мата е сработила, митр. Нико­лай, обладан от болни амбиции, отива да преговаря с парасино­далната си група за бялото було в ролята на църковни еничари, послушни не на Бога и събор­ността, а на презокеанския ке­сар и неговия пъклен господар Мамона.

Но сметките се оказват кри­ви, тъй щото неговият претен­дент за Сливенската катедра еп. Арсений е направил серия противоканонични съслуже­ния, продиктувани именно от митр. Николай, с непроверения за принадлежност към шпион­ски структури руски клирик Пе­тър Еремеев, низвергнат от све­щен сан по Апостолско правило 25 с указ на руския патриарх от 11.3.2024 г., утвърждаващ реше­ние на църковния съд на Мос­ковската епархия на Руската православна църква.

Въпросните съслужения се случват в пределите на Пловдив­ската епархия на следните дати:

– 20.4.2024 г. (Акатистна съ­бота) [2], – 28.4.2024 г. (Вход Господен в Йерусалим) [3], – 2.5.2024 г. (Велики Четвър­тък) [4], – 3.5.2024 г. (Велики Петък) [5], – 5.5.2024 г. (Второ Възкресение) [6], – 9.005.2024 г. (Светли Четвъртък) [7].

Еп. Арсений в противоречие на Устава на БПЦ е въведен в епископски сан само на 28 г. при изисквани 35 г. и е с прослужен стаж в клира само 6 г. от изис­куемия 10-годишен минимум, в пълно нарушение на чл. 83, ал. 2, т. 4 и 5 от Устава на БПЦ.

В допълнение в биография­та на еп. Арсений липсва инфор­мация да е бил някога под ръко­водството на духовен наставник или игумен, за да покрие мини­малното условие на чл. 83, ал. 2, т. 3 от Устава на БПЦ „да е живял в манастир поне три години“.

Предвид серията му съслу­жения с низвергнатия монах Петър Еремеев еп. Арсений под­лежи на Църковен съд и низвер­жение по Апостолско правило 11 – „Ако някой, който се брои в клира, се помоли с низвергнат, и сам нека бъде низвергнат“, пра­вило 4 на Антиохийския събор и правило 9 на Картагенския съ­бор за съслужение с низвергна­ти.

Извършеното деяние от еп. Арсений е непослушание към Църквата и се явява пряко нару­шение на духа на съборността, тъй като Св. Синод не е разре­шавал низвергнатия клирик на РПЦ да съслужава с български духовници.

Друг проблемен момент със статуса на еп. Арсений е, че той към момента не се е разграни­чил от разколническото съслу­жение в Турция на своя епар­хийски митрополит.

Обективно погледнато, един­ствената достойна постъпка, която би могъл да извърши еп. Арсений, е просто сам да се от­каже от надпреварата за Сли­венски митрополит, с което ще покаже, че въпреки диктатор­ската манипулация, под чието влияние се намира, той е свобо­ден човек и притежава качества­та да бъде български духовник. Защото иначе неговото силово навлизане в Сливенската епар­хия ще бъде посрещнато с дъл­боко презрение, а самият той ще представлява разколническа групировка, а не Българската православна църква, още повече че сам е престъпил правно-ка­ноничните граници, отвъд кои­то зее пропастта на погибелта.

Предвид катастрофалните последици от това беззаконие решението на тази тежка ситу­ация би могло да се случи, като предвид вече постъпилите в канцеларията на Св. Синод мно­гобройни жалби от цяла Бълга­рия, оспорващи достоизбира­емостта на еп. Арсений за Сли­венски митрополит, се приложи единственият законов начин в случая – Св. Синод да дисквали­фицира и анулира еп. Арсений Знеполски от изборния процес. След автоматичното отпа­дане от избраните кандидати на негово място трябва да бъде следващият по гласове – еп. Ге­расим Мелнишки (с 25 гласа), като изборът следва да бъде на­правен между него и еп. Пахо­мий Браницки, който има 18 гласа. Още повече че на Сино­далното заседание на 22.4.2024 г. въпреки несъгласието на Лов­чанския митр. Гавриил, Варнен­ския и Великопреславски митр. Йоан, Неврокопския митр. Сера­фим и Видинския митр. Даниил бяха премахнати от избирател­ния списък 4 епископи, при по­ложение че за тях нямаше ус­тановени никакви нарушения на каноните, Устава на БПЦ или закона на държавата. Следва да припомним, че сред отстране­ните са еп. Йеротей Агатопол­ски, доскорошен викарий на Сливенския митр. Йоаникий, и еп. Михаил Константийски, ду­ховно чедо на митр. Гавриил, спечелили най-много гласове – 26 и 22 съответно, въпреки че имат изрядни биографии с дъл­гогодишен живот в манастир, за разлика от еп. Арсений, и без ни­какви канонични и уставни на­рушения.

В противен случай, ако еп. Арсений не бъде дисквалифици­ран от изборния процес, епар­хийските избиратели и паството на Сливенската света митропо­лия са напълно в правото си да не допуснат еп. Арсений да стъ­пи в духовните граници на мит­рополията, тъй като той не е ду­ховен продължител и възприем­ник на архиерейската чистота на блаженопочившия митр. Йо­аникий, който строго е съблю­давал в неговата епархия да не бъдат допускани представители на разколническата „ПЦУ“ дори на ниво миряни, за което издава Окръжно писмо още през 2019 г.

Важна подробност е, че бла­женопочившият митр. Йоани­кий, преди да завърши своя зе­мен път, прозорливо е преду­предил, че украинският разкол ще застигне БПЦ ,и е завещал на своите духовни чеда строго да съблюдават каноните и тяхното отстояване дори до смърт, както повелява епископският обет:

„Завинаги ще остана верен на Светата Майка Църквата и при никакви обстоятелства няма да встъпя в църковно об­щение с разколници и отстъп­ници от светата Православна вяра. …При това обещавам, че няма нищо да върша по прину­да, макар и от силните на деня или от множество народ, ако и със смърт да ме застрашават, когато ми заповядат да сторя нещо, противно на божествени­те и свещени правила.“

Без съмнение настоящата ситуация е форма на покушение срещу Българската православна църква, която е с държавообра­зуващ статут и е извоювала с хи­лядолетната жертва на дедите ни своята автокефална незави­симост.

БПЦ не може да бъде залож­ник на геополитическите инте­реси и амбиции на т. нар. патр. Вартоломей, чието паство в Тур­ция наброява около 3000 човека, като има малобройна диаспо­ра и е с архаична титла Вселен­ски, тъй като от 15 век насам ус­тройството на Църквата и света е съвсем различно.

За съжаление митр. Николай се опитва да превърне БПЦ в ав­торитарно управлявана транс­атлантическа георелигиозна структура, подчинена на анти­български интереси, която ско­ротечно да признае Истанбул­ската конвенция, „еднополовите бракове“, осиновяването на деца от гей-двойки, смяната на пола, с което буквално да станем фи­лиал на „църквата“ на антиХри­ста. Така митр. Николай, автор на докторат „Канонична оценка на съвременния разкол в Българ­ската православна църква“, сам попада под изобличенията на собственото си твърдение:

„Страшна участ! Сякаш сър­цата им са окаменели. „защото сърцето на тия човеци е закора­вяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат“ (Мат. 13:15)“ [8]

С действията си митр. Ни­колай е на път да остане в ис­торията като глава на разкол, победен от луциферско по­мрачение за придобиване на властта на всяка цена, въпре­ки че сам знае, че залогът е не само неговата душа: „който съ­блазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воде­ничен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина“ (Мат. 18:6).

Ако групата архиереи, под­властни на амбициите на митр. Николай, не се покаят и отка­жат от съучастието си в това па­губно дело, Църковното изпъл­нение от верни миряни, клир и епископат ще бъдат принудени да обявят, че въпросните лица са се отделили от Кораба на Спасе­нието и не се явяват част от Жи­вото Тяло на Богочовешкия ор­ганизъм на Православната Све­та, Съборна и Апостолска Църк­ва. Дано това не бъде с родната ни Църква, тъй щото за греха на разкола е казано, че дори и мъ­ченическа кръв не би могла да го умие!

 

Никой никого не иска да унищожава

Е-поща Печат PDF

Парите за Украйна няма да променят край­ния изход на сблъсъка. Нито ще спрат хода на историческото време, който все повече се засилва. Но този акт е показателен в своите детайли, които се пропускат. Първият детайл е, че този указ беше ус­пешно гласуван в резултат на договорка между демократи и републиканци. Този указ ня­маше да мине без 101 републи­кански гласа.

Да се възлагат надежди, че ако републиканците спечелят президентските избори в САЩ, това ще доведе до разведрява­не, е емоционална наивност. По­литиката на САЩ е надпрези­дентска, надпартийна, силно повлияна от интересите на техния ВПК и други корпора­тивни структури. Тази полити­ка в настоящия етап от тяхното развитие като държава е лишен от дълбочина на стратегията, такава липсва, а реагира ситу­ационно в опит да запази кон­трола.

САЩ в момента нямат нито един силен лидер в нито една от двете партии. Това е функция на кризата в обществе­ните отношения. Тръмп не е из­ход, нито посока за излизане от тяхната вътрешна криза. Този въпрос заслужава отделно вни­мание. Вторият детайл показ­ва мащаба на конфликта - той е световен, изразен чрез свои­те три фронта, вече легитими­рани и от Щатите чрез общия пакет укази, който ще бъде пратен към Сената.

Втората част са пари за Из­раел за борбата срещу Иран, а третата - пари за Тайван сре­щу Китай. Това са трите фронта на световния сблъсък - европей­ски/украински, ирански/китай­ски. Времето няма значение, ва­жен е крайния резултат, а той е практически необратим и неиз­бежен. Промяна на световната архитектура на сигурност и рам­ката на световния ред.

Никой никого не иска да унищожава, а да преразпреде­ля и легитимира влияние.

Станислав Бачев

 

Нозете на нечестивите

Е-поща Печат PDF

Аман от физици! Миха­ил Иванов все още съ­ветник по национални­те въпроси на отхожда­щия президент, е физик. Мит­рани – тоже. Двамата са като Куко и Пипе. И двамата злодум­стват по отношение на българ­ския народ, чийто хляб ядат и не пропускат случай да го зле­поставят (виж в. „Труд“, където е отпечатана хулната статийка на Митрани, онасловена „Минис­тър Илчо Димитров пак под­стрекава“.

Не се щадят ни свети чув­ства, ни свети празници. По от­ношение на 20 май – когато в Батак бе отслужена лично от патриарха български нацио­нална панихида; по отноше­ние на Ботевия ден 2 юни - не се посвени Митрани да вземе участие в кампания, която не може да бъде означена по друг начин, освен като антибългар­ска.

Злорадства и хихика Митра­ни, че академик Илчо Дими­тров бил освиркан на Околчица от тумба лумпени, без за миг да се смисли, че подобно деяние на сакрално и свято място е кощун­ство, което така или иначе е пря­ко насочено и срещу паметта, и срещу светите кости на побор­ниците. Но към тая „материя“ явно Митрани няма никакво от­ношение. Даже напротив!

И все в тая връзка подлич­ко напомня милостта му, че ос­тавката на академика от пос­та министър била поискана от ДПС, без да се усети, че се само­разкрива и сам попада в капана. Комплимент и индикация за ро­долюбие е да те подгрни анти­конституционната и антидър­жавна формация, каквато е ДПС.

По-нататък Митрани оспор­ва неоспоримото. Той не е съгла­сен, видите ли, какво че местно­то турско население произхожда от потурчено християнско насе­ление. Толкова чел човекът, тол­кова знае. Или му изнася да се прави на неграмотен. Ами нека щудира, преди да писува. На­пример Мидхат паша, управи­тел на Туна вилает, който е ка­зал следното: „…Тези мюсюлма­ни не са дошли от Азия, за да се установят в България, както се вярва повсеместно, те са на­следници на потурчени българи, приели исляма по време на заво­еванието и след това. Те са си­нове на тази страна, на същия народ..“ (Сп. „Научен преглед на Франция - и чужбина“, бр. 49, 1878 г.).

Същото твърди и Ами Буе: „В Европейска Турция мюсюлма­ните са почти винаги славяни, които принадлежат на тази земя от толкова отдавна, кол­кото и техните сънародници християни.“ („Европейска Тур­ция“, Париж, 1840 г.)

Принос към тази тема дава и Раковски: „Нигде в повестност не се възпоменува да са минали турски семейства от Азия в го­лямо количество в турска дне­ска Европа.“

Случаят е ясен. Би могло да се приведат и изследванията на такива учени като Л. Милетич, К. Шкорпил Д. Маринов, Г. Ди­митров, А. Явашов и др. Ява­шов например привежда сви­детелство, че местното ислями­зирано население в Лудогорието разказвало, „че то е калъч качкъ­нъ‘‘, т.е. за да не бъде изклано на­времето, се потурчило.

Тия податки към темата ви­димо не интересуват Митрани. И това е така, защото неговият подход към темата не е научен, а чисто пропаганден – да вби­ва клинове с цената на фал­шификации между българи и тюркоезични. Да ги настройва едни срещу други, използвайки хватките и прийомите на либе­ралстващата демокрация, коя­то е дълбоко антидържавна по своята същност.

Така че писанията на Митра­ни и подобните нему не са никак безобидни. Те целят уязвяване­то на идентичността и суве­ренитета, премазване на кул­турната и историческа памет, подмяната на еднонационал­ната държава с етническа ня­каква мозайка.

Неотклонно следвайки пред­варително заложени цели, Мит­рани не се никак свени да преи­начава грубо факти и събития, да ги третира по циклопски ед­ностранчиво.

Приказва той, че няколко де­сетки жертви паднали по време на тъй наречения възродите­лен процес. Абсолютна лъжа! Жертвите са тъкмо седем. Ние по никакъв начин не оправда­ваме насилието, но нали все пак всяка дьржава има правото да се самозащитава! Пък и би­хме искали да напомним на по­читаемия физик нещо, което той умишлено пропуска в свои­те антибългарски опуси - далеч преди възродителния процес България е подложена на се­рия атентати, като най-сери­озният и зверски сред тях е взривът във влака Бургас-Со­фия, при гара Буново и то във вагон за майки и деца. „Пропу­ска“ го оставяме на съвестта на Митрани.

И още - писува човекът, че ние, българите, сме се отдавали на „расово преследване“. Тук ми­лостта му съвсем е сгазила лука. Та турците, потурчени, или съ­щински принадлежат към бя­лата раса, както и ние. 3а каква расова дискриминация тогава е реч?

Реч е за нещо друго - да бъ­дем похулени на всяка цена, да ни се внуши чувство за все­обща вина, да бъдем обявени за варвари и в крайна сметка да бъдат оневинени и палачи­те в Батак, и бомбаджиите по гари, влакове, плажове и пъ­тища.

Е, много е плитко!

Плитка е и защитата на Мит­рани, с която той се е заел по от­ношение на Ж. М. Ж, за да оп­равдае последния, а косвено и Петър Стоянов, за предпочита­нията им да присъстват на анти­български сборища и да гледат мазни борби и кючеци, вместо да запалят свещица в Баташка­та църква, където на човек му се свива гърлото пред гледката на черепчета колкото юмручета.

Така че не министър Илчо Димитров подстрекава. Под­стрекават ония, които не са с народа си, когато се отслуж­ва национална панихида, а ибрикчийски приведени хо­дят да шетат на една държав­но деструктивна сила, каквато е ДПС.

Не, не сме злопаметен на­род. Нашата толерантност е из­вестна, нашето човеколюбие също. Доказателство за това е и фактът, че ние комай единстве­ни в Европа спасихме своите ев­реи. Поне това не може да ни се отрече и е греховно и срамно да бъдем товарени с несъществу­ващи грехове - нещо, което тол­кова безпардонно си позволява Митрани. Неговото е нещо по­вече от интелектуална диверсия. Писанията му граничат с ок­леветяване.

Да, нам доволно омръзнаха либералните занесии на таки­ва като Митрани. Но нека прес­танат да се упражняват на наш гръб. Нека си либералстват, щом ги яде тая краста, но да не кощунстват със светостта на подвига и саможертвата. Те са наши, те са наше духовно дос­тояние. Нозете на нечестивите нямат място в храма.

„Нова Зора“, брой 24, 18.07.1996 Аман от физици! Миха­ил Иванов все още съ­ветник по национални­те въпроси на отхожда­щия президент, е физик. Мит­рани – тоже. Двамата са като Куко и Пипе. И двамата злодум­стват по отношение на българ­ския народ, чийто хляб ядат и не пропускат случай да го зле­поставят (виж в. „Труд“, където е отпечатана хулната статийка на Митрани, онасловена „Минис­тър Илчо Димитров пак под­стрекава“.

Не се щадят ни свети чув­ства, ни свети празници. По от­ношение на 20 май – когато в Батак бе отслужена лично от патриарха български нацио­нална панихида; по отноше­ние на Ботевия ден 2 юни - не се посвени Митрани да вземе участие в кампания, която не може да бъде означена по друг начин, освен като антибългар­ска.

Злорадства и хихика Митра­ни, че академик Илчо Дими­тров бил освиркан на Околчица от тумба лумпени, без за миг да се смисли, че подобно деяние на сакрално и свято място е кощун­ство, което така или иначе е пря­ко насочено и срещу паметта, и срещу светите кости на побор­ниците. Но към тая „материя“ явно Митрани няма никакво от­ношение. Даже напротив!

И все в тая връзка подлич­ко напомня милостта му, че ос­тавката на академика от пос­та министър била поискана от ДПС, без да се усети, че се само­разкрива и сам попада в капана. Комплимент и индикация за ро­долюбие е да те подгрни анти­конституционната и антидър­жавна формация, каквато е ДПС.

По-нататък Митрани оспор­ва неоспоримото. Той не е съгла­сен, видите ли, какво че местно­то турско население произхожда от потурчено християнско насе­ление. Толкова чел човекът, тол­кова знае. Или му изнася да се прави на неграмотен. Ами нека щудира, преди да писува. На­пример Мидхат паша, управи­тел на Туна вилает, който е ка­зал следното: „…Тези мюсюлма­ни не са дошли от Азия, за да се установят в България, както се вярва повсеместно, те са на­следници на потурчени българи, приели исляма по време на заво­еванието и след това. Те са си­нове на тази страна, на същия народ..“ (Сп. „Научен преглед на Франция - и чужбина“, бр. 49, 1878 г.).

Същото твърди и Ами Буе: „В Европейска Турция мюсюлма­ните са почти винаги славяни, които принадлежат на тази земя от толкова отдавна, кол­кото и техните сънародници християни.“ („Европейска Тур­ция“, Париж, 1840 г.)

Принос към тази тема дава и Раковски: „Нигде в повестност не се възпоменува да са минали турски семейства от Азия в го­лямо количество в турска дне­ска Европа.“

Случаят е ясен. Би могло да се приведат и изследванията на такива учени като Л. Милетич, К. Шкорпил Д. Маринов, Г. Ди­митров, А. Явашов и др. Ява­шов например привежда сви­детелство, че местното ислями­зирано население в Лудогорието разказвало, „че то е калъч качкъ­нъ‘‘, т.е. за да не бъде изклано на­времето, се потурчило.

Тия податки към темата ви­димо не интересуват Митрани. И това е така, защото неговият подход към темата не е научен, а чисто пропаганден – да вби­ва клинове с цената на фал­шификации между българи и тюркоезични. Да ги настройва едни срещу други, използвайки хватките и прийомите на либе­ралстващата демокрация, коя­то е дълбоко антидържавна по своята същност.

Така че писанията на Митра­ни и подобните нему не са никак безобидни. Те целят уязвяване­то на идентичността и суве­ренитета, премазване на кул­турната и историческа памет, подмяната на еднонационал­ната държава с етническа ня­каква мозайка.

Неотклонно следвайки пред­варително заложени цели, Мит­рани не се никак свени да преи­начава грубо факти и събития, да ги третира по циклопски ед­ностранчиво.

Приказва той, че няколко де­сетки жертви паднали по време на тъй наречения възродите­лен процес. Абсолютна лъжа! Жертвите са тъкмо седем. Ние по никакъв начин не оправда­ваме насилието, но нали все пак всяка дьржава има правото да се самозащитава! Пък и би­хме искали да напомним на по­читаемия физик нещо, което той умишлено пропуска в свои­те антибългарски опуси - далеч преди възродителния процес България е подложена на се­рия атентати, като най-сери­озният и зверски сред тях е взривът във влака Бургас-Со­фия, при гара Буново и то във вагон за майки и деца. „Пропу­ска“ го оставяме на съвестта на Митрани.

И още - писува човекът, че ние, българите, сме се отдавали на „расово преследване“. Тук ми­лостта му съвсем е сгазила лука. Та турците, потурчени, или съ­щински принадлежат към бя­лата раса, както и ние. 3а каква расова дискриминация тогава е реч?

Реч е за нещо друго - да бъ­дем похулени на всяка цена, да ни се внуши чувство за все­обща вина, да бъдем обявени за варвари и в крайна сметка да бъдат оневинени и палачи­те в Батак, и бомбаджиите по гари, влакове, плажове и пъ­тища.

Е, много е плитко!

Плитка е и защитата на Мит­рани, с която той се е заел по от­ношение на Ж. М. Ж, за да оп­равдае последния, а косвено и Петър Стоянов, за предпочита­нията им да присъстват на анти­български сборища и да гледат мазни борби и кючеци, вместо да запалят свещица в Баташка­та църква, където на човек му се свива гърлото пред гледката на черепчета колкото юмручета.

Така че не министър Илчо Димитров подстрекава. Под­стрекават ония, които не са с народа си, когато се отслуж­ва национална панихида, а ибрикчийски приведени хо­дят да шетат на една държав­но деструктивна сила, каквато е ДПС.

Не, не сме злопаметен на­род. Нашата толерантност е из­вестна, нашето човеколюбие също. Доказателство за това е и фактът, че ние комай единстве­ни в Европа спасихме своите ев­реи. Поне това не може да ни се отрече и е греховно и срамно да бъдем товарени с несъществу­ващи грехове - нещо, което тол­кова безпардонно си позволява Митрани. Неговото е нещо по­вече от интелектуална диверсия. Писанията му граничат с ок­леветяване.

Да, нам доволно омръзнаха либералните занесии на таки­ва като Митрани. Но нека прес­танат да се упражняват на наш гръб. Нека си либералстват, щом ги яде тая краста, но да не кощунстват със светостта на подвига и саможертвата. Те са наши, те са наше духовно дос­тояние. Нозете на нечестивите нямат място в храма.

„Нова Зора“, брой 24, 18.07.1996

 

Допълнение към темата

Е-поща Печат PDF

Само след като се видят, осмислят и покажат процесите в БСП, може да бъде реална оцен­ката за автора и изнесените от него факти и тълкувания. С ця­лото ми уважение към Кръстьо Трендафилов трябва най-на­пред да посоча:

Първо. Изложението му на „социалист ветеран с над 60 го­дини стаж в партията“ е вяр­но с това, което е ставало и ста­ва на „сцената“ на БСП. Второ. „Социалистът ветеран“ обаче не е отчел или не е видял проце­сите „зад завесата“. Това не му е и позволило да направи оценка на обстановката в левия спек­тър и на това, което е ставало и става в БСП. Тези процеси се нуждаят от специално/отделно изложение. Тук ще се задово­лим с няколко щриха: Видно е как през годините на т. нар. де­мократичен преход се „сечаха и кършеха клоните на 130-го­дишния дъб, [...] короната ста­ваше все по-малка [...], но про­дължава да съществува.“ Ще я бъде ли БСП зависи от: Първо. Ще се възроди ли в БСП, в ней­ната история онзи курс, когато комунистите бяха преди всич­ко българи, а чак след това борци за социална справедли­вост. Най-бележитата личност сред т. нар. левосектантите бе Методи Шаторов. И не случайно неговата съдба и на такива като него трябва добре да се позна­ва**.

Второ. През 1990 г. в БКП, станала БСП, възникнаха ред идейни течения, което не бе случайно. Най-силно и масово бе „Марксистка платформа“. В нея надделяваха тези, кои­то бяха преди всичко българи и след това борци за социална справедливост. Освен нея има­ше „Път към Европа“, АСО и др. Но имаше едно течение - ОСД. В него членуваха (едни от чле­новете му се афишираха явно, други не толкова) Андрей Лу­канов, Георги Пирински, Ди­митър Станишев и Дина Ста­нишева, Елена Поптодорова, професорите Нора Анание­ва и Димитър Ананиев, проф. Чавдар Кюранов, Велислава Дърева, Александър Томов и др. През годините това движе­ние „еволюира“, така че „мухите кюрановки“ от ОСД, мутираха в различни „секти“, в БСП и из­вън нея. Една от тези токсич­ни секти, е известната отско­ро като Идейно-политическо обединение Платформа „Со­циализъм 21“.�НО ДА СЕ ВЪР­НЕМ В ГОДИНИТЕ НАЗАД.

В един от т. нар. „понедел­ници“ на Александър Лилов докладчик бе проф. Димитър Ананиев. Заседанията-диску­сии вече се провеждаха в залата на РС „Оборище“ на БСП на бул. „Дондуков“ № 62. Темата на до­клада се отнасяше за „либерал­ния социализъм“. Веднага след докладчика поисках думата аз. Обосновах несъвместимостта на тези две понятия и антисо­циалния характер на предла­гания от него „либерален социа­лизъм“. Последва гробно мълча­ние. В това време в залата влезе проф. Васил Проданов, който не бе в течение за хода на дис­кусията и се наложи деликатно да му подскажа за какво се дис­кутира. Той веднага, от движе­ние, взе думата, излагайки още по-широко от мен критични мисли по отношение на „ли­бералния социализъм“. Впослед­ствие привържениците на иде­ята за „либералния социализъм“ се снишиха и предприеха пер­фидни политически стъпки за овладяване ръководството на БСП. Първоначално бяха приг­лушени/закрити идейните те­чения. Успяха обаче да наложат свой човек, в лицето на Сергей Станишев и той пое кормилото на БСП. Прехвърляйки ред съ­бития през годините на прехо­да, виждам как всичко е било добре премислено и дирижи­рано от задкулисен диригент - външен автор или това, кое­то се нарича паралелна власт. Как през вековете, а и днес па­ралелната власт работи срещу българщината съм се спрял по- нашироко в книгата си „Бълга­рия – Мизия, Тракия, Македо­ния“. Със закриването на идей­ните течения в БСП мнозина се преселиха в един по-добър свят. От ИТ „Марксистка платфор­ма“ се „родиха“ ред леви тече­ния. То не бяха КП, РСКП, леви обединения и платформи и т.н., доминирани от лидерски амби­ции. Много по-късно се роди и АБВ-то на Първанов, закваската бяха т. нар. либерални „социа­листи“, на чиято разложител­на дейност няма да се спирам сега. За тези, които са следили процесите, истината е очевид­на: те не само не събраха по­добаващ брой последователи, но заложиха и тенденцията за отдръпване на избиратели от БСП, в която вече се прокарва­ха безпрепятствено „спасител­ните“ либерални идеи. Може би затова Петър Волгин не случай­но призовава „да не се държат като новопокръстени либерали, както се държаха по времето на Тройната коалиция, когато въ­ведоха плоския данък.“ Плоски­ят данък бе въведен от либе­ралните „социалисти“, овладе­ли ръководството на БСП. Не са случайни и днешните ходо­ве на либералните „социали­сти“ и влизането им в неоли­берални политически партии и обединения в листите им за предстоящите избори за ЕП. Те и тук, и там са се доказали, че работят планомерно и целе­насочено за превъзпитание на българите в т. нар ценнос­ти на евроатлантизма. Край­ната цел е да бъде въвлечена България във война с Русия. Показателни са речите и сло­вата, които държат и управни­ците ни на 3 март. От тях не е ясно, че Русия ни е освобо­дила, а че това са направили солдати от други народно­сти. Сега най-важното за БСП е да направи честна преоцен­ка на своята история, да успее да вникне и осмисли днешната пред народа и държавата.

Трето. Големият въпрос е при сложилите се обстоятел­ства в Европа и света дали БСП ще съумее да води и до­принася за: – Активна и кон­структивна българска поли­тика в евроатлантическите структури, срещу агресивния курс на НАТО, налаган му от фашистите на ХХІ век – све­товния финансов капитал, който безразсъдно се насочва към война с Русия; – Може ли БСП да работи и да доприне­се за подобаваща политика на България в ЕС и за взаимноиз­годно икономическо сътрудни­чество с Руската федерация; –В състояние ли е тя да осигу­ри и наложи политика на раз­ширяване на българо-руското политическо, икономическо и културно сътрудничество, както и идеята за единство на православието.

Ако ще е партия, защита­ваща българщината и бъде­щето на България, политиката за приятелство между България и Русия следва последователно да се провежда от БСП. Най-го­лемият отлив на избиратели (гласували и негласували) от БСП е на последните избори. И това за мен никак не е слу­чайно. Четвърто. Либерални­те „социалисти“ имат ли мяс­то в БСП, ако партията наисти­на е за социална справедливост? Дали „130-годишния дъб“ ще продължи да го бъде, зависи от това дали и как БСП ще напра­ви преоценка на своята исто­рия, вникване и осмисляне на днешната проблематика. Всич­ко това са си вътрешнопар­тийни проблеми. Ще я бъде ли България и дали БСП се наема да бъде решаващият фактор в тази борба. Димитър Йончев, 26.4.2024 г.

 


Страница 634 от 636