Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

И ще се спусне от небето нова България

Е-поща Печат PDF

Уважаеми сънародници,

На 9 юни ще се про­ведат поредните избо­ри за народни предста­вители и за избор за народни представители в Европейския парламент. Тези избори ще са съдбоносни за България и за българската нация, затова при­зовавам всички, които милеят за България, да излязат и да гла­суват. За 34 години демокрация изгубихме всичко, което бяхме построили от освобождението ни от турско робство до 1989 г. Стопихме се с 3 милиона, про­кудихме зад граница още 3 ми­лиона българи в работоспособ­на и репродуктивна възраст да робуват в чужбина, заличихме от картата на България над 800 села и още 1800 са на път. Кит­ните български села се превър­наха в гробища, предизвикахме най-голямата демографска ка­тастрофа в света, без да сме во­дили война и без да е имало пан­демия! Селяните, лишени от по­минък, напуснаха селата и цели региони са тотално обезлюдени, какъвто е Северозападна Бълга­рия. Страната ни тъне в разруха и хората са докарани до пълно отчаяние. Отчайващата бедност, глад и повсеместна мизерия и безработица пречупиха българ­ските селяни и те не виждат по­вече смисъл дори и да живеят.

България е преживяла мно­го трагедии и национални ката­строфи и винаги се е спасявала и възраждала, защото е намира­ла своя селски водач, своя ЛИ­ДЕР. Като започнем с въстание­то на Ивайло, и минем през Ал. Стамболийски и свършим с Т. Живков. Днес аз се наемам да бъда такъв. Не се съизмервам с тях, но зная пътищата за спа­сение, описал съм ги в нароч­на програма, за да помогна на България и българския народ. Тя е писана след обстоен експер­тен анализ и алтернатива на по­родилите се проблеми. Днес за България и българската на­ция моментът е съдбоносен и спасението ни зависи един­ствено и само от тоталната мо­билизация на всички засегна­ти от този геноциден модел.

Обръщам се към ония, които са засегнати от неолибералния модел на разрухата и са разви­ли за тези 34 години поне едно от социалните заболявания като БЕДНОСТ, ГЛАД, БЕЗРАБОТИ­ЦА, МИЗЕРИЯ, СОЦИАЛНО НЕ­РАВЕНСТВО и ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА, да излязат и да гласуват за обявената от мен програма за спасение на Бъл­гария и българската нация. Да­нните показват, че от тези со­циални заболявания са засег­нати над 3 милиона българи. Всеки, който смята, че е бъл­гарин, и иска да я има Бълга­рия, трябва да излезе и да гла­сува. Това ще е единственият ни шанс да спасим Отечество­то. Друг такъв няма да имаме, така че сега е моментът да до­кажете, че милеете за него и искате да го има.

Обръщам се най-вече към селяните, които са най-засегна­ти от този неолиберален модел и имат нужда от България, защото само ние, селяните, използваме българската земя като средство за производство и сме селяни само тук, в родината, а сме роби зад граница. Наш дълг и исто­рическа обреченост е да спа­сяваме родината винаги кога­то е изпадала в критични си­туации, и се надявам, че и този път ще го направим. Длъжни сме в името на нашите предци и за бъдещето на деца и вну­ци да го сторим. Ние сме ос­нователите на тази държава, ние сме нейни собственици, защото притежаваме 85% от територията й и не е нормал­но да я оставим на граждани­те за европейско развитие да я управляват и да се разпореж­дат с нея. На тези избори за Ев­ропейски парламент ще тества­ме колко истински българи сме останали. На преброяването се показа, че сме 6 600 000 и сега на тези избори ще разберем колко от тях са истински бъл­гари и колко желаят спасение­то на България.

Можем да спасим Оте­чеството си само ако програ­мата, която предлагам, полу­чи подкрепа от над 1 милион българи. При ресурс от 3 ми­лиона засегнати вярвам, че ще се намери 1 милион, кои­то да милеят за родината. В името на великите ни предци, гинали по бойните полета да я опазят, ние, техните наследни­ци, сме длъжни да го сторим за бъдещето на децата българ­ски, които да имат своя дом и родина. На 9 май, на знаме­нитата дата на победата над хитлерофашизма, започна избирателната кампания. На 9 юни, една от най-мрачните дати в българската история, годишнина от Деветоюнския преврат и убийството на сел­ския водач А. Стамболийски, е гласуването. На този 9 юни оба­че ние трябва да си върнем дър­жавата на нейните законни соб­ственици – българските селяни.

Пътят на изпитанията вече е към края си и ще ви бъде да­дено повече отколкото на коя­то и друга нация и народ. Нова България се спуска от небето. Изтрийте сълзите от очите си. Всички мъки, които изживя­хте, Бог ще прероди в сълзи на щастието!

 

Вдъхновен и многообразен творец

Е-поща Печат PDF

Петър Велчев е необичай­на фигура в българската кул­тура. Завършил испанска и българска литература и фило­софия в Софийския универ­ситет и започнал да публикува стихове и критики още като студент, той несъмнено е едно от лицата на Института за ли­тература при БАН, където е работил повече от три десе­тилетия. Член на СБП и СБЖ, член-учредител на Съюза на преводачите, член на Между­народния ПЕН център и на Международната асоциация по компаративистика. Автор е на мащабния академичен про­ект „Преводна рецепция на евро­пейските литератури през ХIХ- ХХ век“ (1999), от който досега са излезли от печат шест тома. Петър Велчев еднакво вдъхно­вено създава собствено твор­чество и анализира творчест­вото на големи наши и чуж­дестранни писатели. Публику­ваните му четиринадесет книги с лирическа и сатирическа пое­зия го представят като подчер­тано философски и автобиогра­фичен поет и майстор на стиха. Той е един от малцината, които на фона на всякакви кухи и мод­ни „новаторства“ отстояват из­конната орфична природа на Словото. Органичната връзка с националната традиция, с коре­ните не е слабост, а достойнство на всяка поезия. Защото, ако ис­каме българската национална самоличност да се запази във време, когато границите на националните държави бавно се размиват, а категорията „су­веренитет“ губи класическите си значения и получава нови, много по-сложни измерения, то трябва да бъде съхранена пълнокръвността и жизне­ността на езика и историята ни, които са един от основни­те начини за идентификация в мултикултурното море.

Трябва по-специално да се отбележат постиженията на Петър Велчев в областта на сонетната форма. По този по­вод през 2002 г. Любомир Лев­чев написа: „Искам да поздра­Проф. Ивайло Христов

Петър Велчев е необичай­на фигура в българската кул­тура. Завършил испанска и българска литература и фило­софия в Софийския универ­ситет и започнал да публикува стихове и критики още като студент, той несъмнено е едно от лицата на Института за ли­тература при БАН, където е работил повече от три десе­тилетия. Член на СБП и СБЖ, член-учредител на Съюза на преводачите, член на Между­народния ПЕН център и на Международната асоциация по компаративистика. Автор е на мащабния академичен про­ект „Преводна рецепция на евро­пейските литератури през ХIХ- ХХ век“ (1999), от който досега са излезли от печат шест тома. Петър Велчев еднакво вдъхно­вено създава собствено твор­чество и анализира творчест­вото на големи наши и чуж­дестранни писатели. Публику­ваните му четиринадесет книги с лирическа и сатирическа пое­зия го представят като подчер­тано философски и автобиогра­фичен поет и майстор на стиха. Той е един от малцината, които на фона на всякакви кухи и мод­ни „новаторства“ отстояват из­конната орфична природа на Словото. Органичната връзка с националната традиция, с коре­ните не е слабост, а достойнство на всяка поезия. Защото, ако ис­каме българската национална самоличност да се запази във време, когато границите на националните държави бавно се размиват, а категорията „су­веренитет“ губи класическите си значения и получава нови, много по-сложни измерения, то трябва да бъде съхранена пълнокръвността и жизне­ността на езика и историята ни, които са един от основни­те начини за идентификация в мултикултурното море.

Трябва по-специално да се отбележат постиженията на Петър Велчев в областта на сонетната форма. По този по­вод през 2002 г. Любомир Лев­чев написа: „Искам да поздра­вя поета Петър Велчев за него­вата настойчива, талантлива смелост да гледа на настояще­то и бъдещето като верен ри­цар на сонета“. А пък аз искам да добавя, че стихосбирката му „Самотен плувец“ (1992) въведе в нашата поезия лаконическия жанр на лирическото неримува­но петстишие.

В една своя статия от 2010 г. Чавдар Добрев определи Пе­тър Велчев като „литературо­вед и изтъкнат поет от поко­лението, което се оформи твор­чески в края на 60-те години на ХХ век“. Това е една авторитетна оценка.

Едва ли ще бъде пресилено да се каже, че Петър Велчев се изявява на високо равнище и в литературната критика, и в ли­тературната теория, и в литера­турната история, т. е. кажи-речи във всички области на литерату­рознанието, а не на последно място и върху терена на лите­ратурната полемика и публи­цистика. Автор е и на солидна студия по естетика.

Трудно ми е да посоча друг автор с толкова широк творче­ски диапазон. При това изсле­дователският подход преоб­ладава, налице е стремеж да се каже нова дума в уж вече разра­ботени автори и произведения. Още Здравко Петров е забеля­зал тази особеност, когато каз­ва, че Петър Велчев „обича да пише не въобще за поезията, а конкретно върху теми, които сам открива. Общите принципи на поетическото изкуство той извежда от частни случаи. По начало това е един добър подход в критиката в сравнение с мъг­лявите теоретизации и общи­те приказки.(„Творци от някол­ко поколения“. С., 1984, с. 258).

В подкрепа на гореказаното е фактът, че дори на импреси­онистичния жанр на рецензията Петър Велчев успява да прида­де по-обобщаващ и по-студиен характер. А що се отнася до ли­тературния портрет той съумява в неголям обем да разкрие най- съществените черти на съответ­ните лица: П. Р. Славейков, Ив. Вазов, К. Величков, проф. Ив. Шишманов, П. П. Славейков, Д. Дебелянов, Т. Влайков, Н. Вапцаров, Ел. Багряна, Бл. Ди­митрова, П. Пенев, Ал. Вутим­ски, А. Дончев, Н. Хайтов, Ив. Гранитски. Не по-малко е напи­саното от Петър Велчев за реди­ца чуждестранни поети: Алек­сандър Пушкин, Райне Мария Рилке, Сесар Вайехо, Николас Гийен, Густаво Адолфо Бекер.

С изчерпателност, аналитич­ност и концептуалност се отли­чават монографичните очерци на Петър Велчев, посветени на емблематични творби на големи наши поети, каквито са „Подир сенките на облаците“ на Яво­ров, „Песни за една страна“ на Вапцаров, „Септември“ на Гео Милев. Основополагащи в на­шето литературознание са сту­диите му, третиращи поетиката, сиреч художествената специфи­ка на Яворовата, Димчо-Дебе­ляновата и Вапцаровата ли­рика, а също така поетиката на българската народна песен.

Петър Велчев има редица студии в една по-специална об­ласт, каквото е стихознанието. Опирайки се на собствена ме­тодология, той изследва и оп­исва стиха на Асен Разцветни­ков, Пенчо Славейков, Гео Ми­лева, Атанас Далчев, Валери Петров. Обобщените статисти­чески данни и тяхното тълкува­не са принос към историята на българското стихотворно изку­ство.

Значими са заслугите на Пе­тър Велчев в сферата на срав­нителното литературознание. Освен многобройните си пуб­ликации по проблеми на пое­тичния превод, той е автор на монографични очерци „Рецеп­цията на Сервантес в българ­ската литература“, „Мигел де Унамуно в България“, на студи­ите „Дон Кихот“ в България. Ре­цепция и интерпретация“, „Ис­пания и нейната литература в България“. Последните две са публикувани в списанието на Испанската кралска академия и в годишника на Мадридския университет. Петър Велчев е доайен на българската лите­ратуроведска испанистика и по-конкретно е основополож­ник в изследването на бълга­ро-испанските литературни отношения през ХIХ –ХХ век. След пенсионирането си той в продължение на пет години чете курс лекции по тази дис­циплина в СУ „Св. Климент Ох­ридски“.

Доброто познаване на чуж­дестранни литератури и висо­ката си култура на стиха Петър Велчев влага в благородно­то изкуство на поетическия превод. Нека да припомня, че у нас през периода на социали­зма се издадоха ценни произ­ведения и основополагащи на­учни поредици. В резултат още през 70-те и 80-те години на ХХ век в България се появява­ха системно истинските, кла­сическите произведения на западноевропейската и аме­риканската литература. Днес този плодотворен културен ди­алог не съществува. В момента той е епизодичен и инцидентен, подменен от сурогатите на ма­совата литература, която фор­мира опростения, без духовни потребности средностатисти­чески гражданин. Бидейки сле­довник на голямата превода­ческа школа, създадена от Д. Статков, Вл. Свинтила, Ст. Ба­кърджиев, Петър Велчев вдъ­хновено и изключително адек­ватно е пресъздал на български език множество крупни немски, френски, руски, испански, ла­тиноамерикански поети, между които Р. М. Рилке, Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Пушкин, М. Лер­монтов, Ф. Тютчев, Ал. Блоку А. Мачадо, Ф. Г. Лорка, Г. А. Бе­кер, С. Вайехо, Н. Гийен. Издал е преводните антологии „Перу­ански поети“ (1997) и „Руски по­ети“ (2009). Дори само да беше превеждал стихове, струва ми се, че Петър Велчев щеше да си осигури видно място в нашата култура.

Освен всичко друго той е на­мерил време и сили да състави три обемисти сборника, каквито досега не са правени у нас. Става дума за една антология на све­товния сонет и две оригинал­ни като замисъл антологии: „Дон Кихот в българската пое­зия“ (1998) и „Тихата победа на поета“ (2013), побрала в себе си творбите на повече от 120 бъл­гарски поети, посветили сти­хотворенията си на Д. Дебеля­нов.

Удивително е многообразие­то на твореца и обемът на сътво­реното от него, особено като се има предвид, че той не е прека­рал живота си в някаква отшел­ническа „кула от слонова кост“, а е трябвало да хаби нервите си на различни административ­ни и обществени длъжности и в Института за литература, и в Пи­сателския съюз. Петър Велчев е носител на национални награди за поезия „Димчо Дебелянов“ и „Алексан­дър Вутимски“, на наградата за литературна критика „Нешо Бончев“, наградата на СБЖ „Златно перо“, наградата на СПБ за цялостно творчество и др. Носител е на орден „Св. св. Ки­рил и Методий“.

Макар за него да са писани доста статии, струва си да ци­тираме мнението на проф. Св. Игов, че Петър Велчев „оста­на недооценен и като литера­туровед, и като преводач от руски и испански, и като поет“ (А. Велкова-Гайдаржиева. Раз­говори със Светлозар Игов. 2017, с. 146.). Горчиви думи, но, уви, не са далеч, от истината. И няма как да бъде иначе, след като у нас сериозна критика кажи-ре­чи няма, а пък от друга страна, се вдига много шум по повод посредствени и дори нищож­ни автори – „постмодернисти“ и тути-кванти. За съжаление литературата ни от епохата на прехода, с редки изключения, не можа да даде сполучлив ху­дожествено-философски ана­лиз на обществото в ситуация на нов исторически прелом. Повечето от родните ни пи­сатели се оплетоха в „паяжи­ните“ на постмодернизма, за­гърбвайки богатото на пробле­ми минало и настояще на бъл­гарския народ, игнорирайки неговите драми и конфликти, които очевидно няма да бъдат пресъздадени от чуждестран­ните автори. Да не забравяме и друг факт, отбелязван от мно­жество наши литературоведи и критици. В годините на социа­лизма стойностната, „висо­ката” литература: българска, руска или западна играеше ролята на някакъв вид „опо­зиция”. Тя обединяваше ду­ховно хората, интересът към нея беше знак на техния про­тест срещу едни или други по­шлости на системата. Затова през този период литерату­рата имаше сериозно значе­ние в обществото ни. Кому­нистическите функционери не обичаха твърде много бъл­гарския писател и интелекту­алец, но изпитваха респект от него и се стремяха да го при­вличат на своя страна. За съ­жаление в постсоциалистиче­ските времена литературата и културата като цяло загуби­ха в значителна степен свое­то практическо, а и духовно влияние, изместени от пото­па на чалгата, графоманията и примитивизма.

А пък освен това българинът се отнася с някаква смес от под­озрителност и завист към хора, на които много неща им идват отръки. Затова пък аз се чувст­вам щастлив, задето в продъл­жение на много години имам възможност да общувам с един преизпълнен с идеи ли­тератор и отзивчив към про­блемите на по-младите си ко­леги човек, какъвто е Петър Велчев.

 

Обяснение за отрицателен вот

Е-поща Печат PDF

Когато този брой бъде в ръцете на читателите, шумотевицата от евро­изборите - не само у нас, ще е постихнала. Мътната вълна от коментари и обяснения, коя­то ще се точи, ще има за цел най- вече да угаси огъня на недове­рието и недоволството, нагнетил свърхналягането в парния котел на света. Всичко обаче започна много преди да избият неговите контролни баланси и облакът от прегрята пара да затъмни хори­зонта на бъдещето.

През 2010 г. „Нова Зора“ из­даде книгата на руския историк и анализатор Николай Стари­ков – „Криза. Как се прави?“. Тази книга отвори очите на много хора, защото всъщност се оказа необходимият наръчник за ос­мисляне на настоящето и про­гнозиране на бъдещето. Авто­рът се вглеждаше в смисъла на постъпките на политиците в ми­налото и извеждаше своите за­ключения за изхода от тогаваш­ната, през 2008 г., криза, която все пак, макар и трудно, бе потушена. Притча во язицех тогава бяха со­циалните, икономически и по­литически сътресения в наша­та съседка Гърция, член на Ев­розоната. Пред ужаса да гръмне празничният панаирен балон на мантрата за преуспяване на стра­ните, членуващи в нея, бяха пред приети „стабилизиращи мерки“ в размер на 750 млрд. евро. С тях бяха надути финансовите ба­ланси и на други потенциални „Гърции“ в Европейски съюз. Заради ширещата се епидемия на нарастване на националния дълг се очертаваше тревожната перспектива за мощен финансов банкрут и на най-развитите ев­ропейски и световни икономики. А това не беше необходимо тък­мо в този момент.

Мнозина може би не знаят, а други са позабравили за един конфузен случай с непрочете­ния текст от новогодишното об­ръщение на самия канцлер Ан­гела Меркел към народа на Германия. Много вода изтече оттогава, но така и си остана за­гадка как и защо е бил подме­нен текстът на новогодишна­та реч на „Мама Меркел“, както с топлота я наричаха всички в Германия. Някой някъде как и защо е сметнал за недопусти­мо да бъдат разкрити смразя­ващите реалности и изводи в това слово за разпада на фи­нансовата система и тотали­тарния диктат на Комисията на Европейския съюз, на МВФ и Европейската централна банка. Предстои ми, разбира се, да цитирам пасажи от това цен­зурирано слово, появило се то­гава на страницата на Герман­ското движение за граждан­ски права „Солидарност“, а в превод на английски – в списа­ние „Еър онлайн“ от 28.1.2011 г. Считам, че случаят е и достатъ­чен повод да прибавя и аз своя глас към онзи процент българи, които вярват в т. нар. конспи­ративни теории и само пре­ди дни бяха порицани по тази причина заради стряскащи­те резултати от една нарочна предизборна анкета.

Запазил съм текста на това разтърсващо признание на канцлера на Германия, за което се присетих и по повод на едно друго нейно самопризнание от­носно събитията в Украйна след 2014 г. То се отнася за смущава­щата политика на Германия като гарант за Минските спо­разумения. Признание, което буквално срина представата на честните хора за свободата в свободния свят и развенча за­винаги сияйния ореол на този иначе забележителен политик на Германия. в текста на подмене­ното й слово – че диктатът на Комисията на ЕС, МФВ и Евро­пейската централна банка е не­съвместим с клетвата, която дадох, - да не причинявам вре­да на немския народ. Аз повече не мога да искам от вас, драги немски данъкоплатци, вие да се разплащате за причинените от хитри спекуланти загуби и за­ради растящата поради това държавна задлъжнялост, воде­ща до резки съкращения в здра­веопазването, влошаване ин­фраструктурата и непрекъсна­то растящите цени на храна­та и електроенергията. Стана ясно, че ненаситните банки и различните фондове използват предоставените им държавни пари не за да дават кредити на реалния сектор в икономиката, а за да спекулират с природните ресурси и с продоволствието.

Току-що узнах, че пред гладни бунтове са 80 страни в света!

Ясно е, че когато цялата ци­вилизация лети в пропастта, което е очевидно за всеки ми­слещ човек, трябва да се нати­снат спирачките и да се смени политиката.“

Искам да се извиня на про­светения читател на „Нова Зора“ за предългия цитат, но и лична­та драма, и драмата на държава­та и на държавите в света като цяло се оглеждат в следващи­те думи на г-жа Меркел и аз не мога да ги отмина:

„Затова аз като канцлер – пише тя – в съответствие с чл. 65 от конституцията съм длъжна да преразгледам посока­та на германската политика и в съответствие с международ­ното право Германия да излезе от днешните договори с Евро­пейския съюз и Еврозоната. Въз­становяването на суверените­та чрез връщане към немската марка трябва да стане предпос­тавка за преминаване към кре­дитна политика… Нужен ни е нов световен ред.

Призовавам ви да се върнем към идеалите на Фридрих Ши­лер и Вилхелм фон Хумболд, кои­то смятаха, че цел на образо­ванието и на възпитанието на всеки човек е да формират пре­красна душа и силен характер. Нека създадем за нашата мла­деж условията за развитие на вродените творчески способно­сти и за изява на тяхната гени­алност. За девиз през съдбонос­ната 2011 г. ви предлагам да взе­мем думите на Шилер: „Живей със своя век, без да бъдеш негово творение, служи на своите съв­ременници за всичко, от което те се нуждаят, а не за онова, за което те хвалят.“

Ако живеем според този принцип, ще съберем сили за моралните и културни проме­ни, от които толкова много се нуждаем.“

Не може много да се раз­съждава относно послание­то на тези „арестувани думи“. Най-важното според мен, кое­то е имала намерение да каже г-жа Меркел на немския народ и на света, е истината за неви­димата на пръв поглед, но сто­манена прегръдка на хегемо­на, конструирал не само без­отказното оръжие на систе­мата на Федералния резерв и могъществото на долара, но и Европейския съюз като фор­ма на подчинена зависимост на държавите в Европа, кой­то съюз няма нищо общо с на­ционалните интереси на от­делните страни. И в този си вид е само опасност за тяхно­то съществуване.

Има ли наивници да вяр­ват, че е било възможно тези демаскиращи позорния те­атър на новата робска епо­ха прозрения да стигнат до хората на Германия и на све­та? И този факт според мен не бе забравен от когото трябва. Само след няколко години г-жа Меркел бе принудена да плати за дързостта да се про­тивопостави на дълбоко пла­нираните намерения на „бра­товчедите“ от англосаксон­ския връх. Всички бяхме изу­мени свидетели на нейното ирационално решение да по­кани тълпите от организира­ни мигранти, които нахлуха в Германия и в Кьолн и Франк­фурт се държаха като окупа­ционни преториански части, осигуряващи възшествието на замисленото бъдеще. Но и това не беше всичко, която бе поис­кано от нея. Тя бе заставена изглежда да извърши най-по­казното в историята полити­ческо сепуко, поемайки вър­ху себе си позора за онези га­ранции, които Путин наско­ро нарече „водене на Русия за носа“. Неспазването на Мин­ските споразумения обаче и признанието на г-жа Меркел имаха за цел да пренасочат от­говорността за тази операция под чужд флаг за сметка на Гер­мания и лично за авторитета на нейния канцлер. И го постигна­ха. При все това се целеше и да бъде унижена и Русия за­ради нейното доверчивост в политическите гаранции, да­дени от канцлера на Герма­ния. И по-нататък всичко пак да си остане същото: цивили­зацията – в пропастта; власт­та на света – под скиптъра на Уолстрийт.

Това са последствията от едно подменено новогодиш­но послание, по същество – един неосъществен бунт, енергията на който бе прена­сочена към укрепване на вла­денията на хегемона. Затова и всичко при нас си е все същото: ГЕРБ властва и ще властва от­ново с всички известни пре­лести на неговото управле­ние. Останалите ще се опит­ват да му подражават. И това се видя на тези избори, на кои­то т. нар. опозиция, затънала до гуша в блатото на система­та, каканижеше светли намере­ния, докато държавата ни все повече наподобява разбойни­чески вертеп; народът чезне и няма отговорни за тези престъ­пления. А от тътена на фронто­вите канонади, както би казал един герой на Вазов, въздухът трепери. Видя се и, надявам се, се осъзна от мнозина, че в България липсва най-главно­то – липсва партия авангард! Липсва позитивна идеология, липсват водачи на този на­род, осъзнаващи реалностите на днешния ден и осмислящи причините за смрачените хо­ризонти на българското бъ­деще.

Слушах предизборните де­бати, следях журналистически­те брътвежи, потресен бях от самопредлагането на т. нар. ли­дери на общественото мнение и се убедих, може би защото и с просто око стана видно, че „кандидатите за слава“ след­ват основното правило на раз­решената игра: Да се продаваш е демократично и либерално, и най-важното е да попаднеш в списъка на приятелите на Америка. Това е ноу-хауто за влизане във властта, препо­давано и усвоявано вече 35 години. Колко далече е всич­ко е от принципите на Шилер и Хумболд!...

Надеждата обаче е, че нищо вечно няма на този свят. Аме­рика в продължение на повече от столетие доказа, че е изку­сен плувец в океана от иконо­мически, политически и во­енни противоречия на света и че владее всички механизми, които могат дори да подме­нят и цяло едно новогодиш­но послание на самия канц­лер на държава като Герма­ния. А какво остава за ноти­те и запевчиците в България. Не е необходимо дори, как­то казваше един герой на Ма­рио Пузо „само да се направи предложение, на което не може да се откаже“. У нас в единно цяло, управлявани от меката сила, действат и медии, и пар­тии, и спасители, и свидетели на позора от последния ден. Така Америка винаги е пости­гала желаното, без да е необхо­димо дори да контролира про­цеса.

Само че земната ос вече е променила своя наклон и слън­цето не изгрява над света само от запад. Китай и Индия стро­ят самолетоносачи и изпра­щат космически сонди не само към Луната, но и оттатък. Ру­сия както винаги първа вле­зе в битката – БРИКС се раз­ширява и Земята започва да става тясно място дори за хе­гемон като Америка. Чутовна­та мощ на Федералния резерв се задъхва и доларът вехне. Нео­либерализмът като илюзия за свобода, заради която бе из­мислен, донесе само бедност, мизерия и войни. И само жъл­тите павета на София още не са разбрали тази истина.

Виенското колело на живота обаче се въздига нагоре и додето погледът ни стига, се шири без­синорната нива на надеждата, която Господ ни е дал. И нищо не е загубено все още, докато има воля за Отечество, дър­жавност и бъдеще.

Затова не гласувах на из­борите за Европейски парла­мент. А тези неподредени ми­сли са моето обяснение за от­рицателен вот.

 

ОТВРАТЕНИТЕ ИЗБРАХА ОТВРАТИТЕЛНИТЕ

Е-поща Печат PDF

Допълвайки тази мисъл на автора на теорията на относителността, ще кажем, че безкрайни са и наглостта на управляващи­те „политически елити“ в света и в частност в България, тяхна­та алчност и глупавата довер­чивост на онези, които „им гла­суват“. Или глупостта на онези, които в деня на вота избират да отидат за гъби или на риболов, смятайки, че по този начин на­казват политическите шарлата­ни. Що се отнася до останали­те, които си направиха труда да отидат до изборните секции, независимо дали са гласували за определена коалиция или партия, или са отбелязали квадрат­чето „не избирам никого“, резултатът е същият както при онези, които абдикираха от основното си конституционно право и да­лъженние да участват в управлението на страната. В НС пак ще влязат 240 „народни избраници“, а в ЕП ще отидат още 17 такива. Честито на печелившите, горко на победените! Земята ще продължава да се върти, както и човечество­то ще продължава да страда от войни и природни бедствия. Нищо ново под слънчето, ако и то да изгрява от Изток и да залязва на Запад, към който нашите самозвани евроатлан­тици са се устремили като пе­перуди към запалена свещ. И за да бъдат поканени на тра­пезата, са готови „за един ара­бин да изгорят цял Арабистан“. Днес - заради Зеленски и Ук­райна, утре кой знае за кого ще хвърлят в огъня чуждите синове и дъщери...

Ботев го е казал преди по­вече от 148 години:

Светът привикнал

хомот да влачи,

тиранство и зло

и до днес тачи;

тежка желязна ръка целува,

лъжливи уста

слуша със вяра…“

В случая с България и то­ку-що приключилите избори 2 в 1 твърдите партийни ядра и платените или сплашени от работодателите и местни­те феодали гласоподаватели „избраха“, макар и „с отвраще­ние“ онези, от които се отвра­щават. Това са същите, по­знати ни от десетилетия „ев­роатлантически“ измамници, чието първо некоалиционно и неротационно управление катастрофира. Сгромоляса се не под натиска на опозиция­та или на уличните протести, а поради неразрешимите про­тиворечия между съдружни­ците в престъплението, което самите те нарекоха „сглобка“. Започнали с лъжата, че нико­га няма да се коалират с Бори­сов и Пеевски, след предиш­ните предсрочни парламен­тарни избори ПП-ДБ решиха, че ще управляват заедно зара­ди политическата стабилност в страната и сложната меж­дународна обстановка. Ма­кар да признаваха публично, че не изпитват никакво вза­имно доверие. Преди послед­ните парламентарни и евро­пейски избори тези шарлата­ни отново развяха като знаме евроатлантическата си при­вързаност, но пак се обсипа­ха с упреци и компромати, де­кларирайки цивилизационна несъвместимост: ПП-ДБ ка­заха, че могат да разговарят след изборите с ГЕРБ, но без Борисов и Пеевски, а пък Бо­рисов заяви, че не иска пове­че да има работа с Петков, Ва­силев и Денков. Виж, ДБ били друга бира, с тях все пак са от едно европейски семейство - ЕНП. По-лековерните сред електората им се вързаха на номерата и повториха мина­лите грешки, като пуснаха бю­летини за ГЕРБ-СДС. Други се наредиха пред изборните сек­ции на 9 юни с надеждата поне една или две години да не се подлагат отново на своеобраз­ния тест за интелигентност и здравомислие, какъвто са из­борите у нас напоследък. А ос­таналите, които отказаха да участват в играта на избори, за да изпратят в НС и ЕП хора като Кирил Петков, Асен Ва­силев, Николай Денков, Хрис­то Иванов, Ицо Хазарта, Алек­сандър Йорданов, Стефан Та­фров, Радан Кънев, Андрей Слабаков или Илхан Кючюк, всъщност им постлаха червен килим. Защото, свеждайки из­бирателната активност до са­нитарния минимум, дадоха възможност на твърдите пар­тийни ядра да правят както намерят за добре и както им кажат партийните вождове. Истината, която не вярвам да не са разбрали, е, че колкото и малко хора да отидат до ур­ните и машините за гласува­не, пак ще имаме 240 „народни избраници“ за българския пар­ламент и 17 за Европейския парламент. Затова, ако някъ­де, както в Русия на прези­дентските избори има избира­телна активност от 78% и над 80% от вота отиде при Влади­мир Путин, нашите шарлата­ни, подобно на аналозите си на Запад, ще обявят избора му за нелегитимен и извоюван с насилие срещу опозицията. Но ще мълчат за това, че Зе­ленски, чийто мандат изтече на 20 май, няма намерение да свиква президентски избори в Украйна, оправдавайки се с военното положение. У нас, санким, изборите са „свободни, честни и прозрачни“, ако па­рите за купения вот се разда­ват от „правилните“ партийни централи и лидери. Само загу­билите ще твърдят обратното и ще обясняват своя провал с „калната кампания“ и полити­зацията на МВР, от чиито ус­луги не са могли да се възполз­ват. Разбира се, „свободните“ медии ще отразяват с по-го­лям ентусиазъм тезата, че из­борите са били честни и ре­довни. И без това жалбите сре­щу служебното правителство и МВР от страна на инициа­торите на конституционни­те промени, касаещи служеб­ните правителства и „домаш­ната книга“, от която прези­дентът трябва да избере един кандидат за служебен преми­ер, са смешни и нелепи. Защо­то, когато пишеха тези глупос­ти, знаеха отлично, че всички възможни кандидати са хора на ГЕРБ. И не някой душма­нин на ПП-ДБ, а съпредседа­телят на „промяната“ Кирил Петков каза в „оня запис“, че ако не проведат изборите със свое МВР, електоралният им потенциал е максимум 10%. После „с проста аритметика“ коригира тази цифра на над 24%. Обаче последната пре­дизборна анкета на „Медиана“ прогнозира следното съотно­шение на силите: за ГЕРБ-СДС - 29%; за „Възраждане“- 15%; за ДПС - 13,5%; за ПП-ДБ едва 13%, което им отрежда чет­върто място; за БСП - 9% и за ИТН - 6%. И както е казано в Библията, след изборите

„Ще има плач и скърцане на зъби“...

След жалките оправдания за фалшивите документи от „Да запазим Корал“, благода­рение на които Кирил Петков стана служебен министър на икономиката, без да изпадне в конфликт на интереси, след записа от седянката на ПП- ДБ, след имотния скандал на „Чаталджа“ и новия изтекъл запис за начините, по които ПП събират кеш за избори­те, последва и скандалът с два билборда. На единия бяха из­типосани образите на Нико­лай Денков, Бойко Борисов и Делян Пеевски, а над тях тек­стът гласеше: „Какъв премиер искате да имате?“. Борисов, естествено, не хареса сним­ката си, на която гледал като тъжно куче. И увери бившия премиер Денков: „Няма, Ники да пътуваш!“ А пък ЦИК на­каза „академика на сапуните и шампоаните“ с 5000 лв. гло­ба. И най-умният си е малко прост…

На 2 юни, Деня на Ботев и загиналите за свободата, ГЕРБ представяха управленската си програма в Пловдив в при­съствието на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на ЕНП Ман­фред Вебер. Същия ден Роси­ца Кирова ръководеше извън­редно заседание на НС, свика­но по настояване на ПП-ДБ, на което трябваше да се разгле­дат два въпроса: заплатите на медицинските работници и гафът на служебния премиер Димитър Главчев, изпратил указание до постоянния ни представител в ООН Лазарина Стоянова да гласува с „въздър­жал се“ резолюцията за гено­цида на сърбите в Сребреница през 1995 г. Премиерът Глав­чев, който е и външен минис­тър, беше забравил, че Бълга­рия е съвносител на въпрос­ната осъдителна резолюция. Но след като представителка­та ни в ООН не изпълни него­вите нареждания, би следвало или тя, или той да подаде ос­тавка. Той обаче се направи на умряла лисица, а от пресцен­търа на МС публикуваха изя­вление, в което хем твърдяха, че позицията на България ос­тава непроменена, хем намек­ваха че дипломацията се про­меня според обстоятелствата. Друг е въпросът как указание­то на премиера до постоянния ни представител в ООН е изте­кло в медиите. Очевидно и в МС, подобно на ДАНС, МВР и прокуратурата, класифицира­ната информация изтича като река след пороен дъжд. Но и Главчев, подобно на Денков, смята, че военната помощ за Украйна е

ПЪРВОСТЕПЕННА ГРИЖА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ.

На същия акъл са ръковод­ствата на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. Едни се боят, че Сретен Йосич, който ще излезе от за­твора, ще проговори за отно­шенията си с Борисов, а пък Пеевски прави мили очи на Вашингтон с надеждата да бъде изваден от списъка „Маг­нитски“. И той милее за Ук­райна повече от самия Воло­димир Зеленски. Още един ко­мик в нивата на политиката ще ни дойде много, но нейсе. „Пази, боже, от българин, кога се погърчи, и от циганин, кога се потурчи“, казваше капитан Петко войвода в едноименния филм, направен по сценарий на великия Хайтов. Само дето Пеевски не е тръгнал като Зе­ленски да събира милиарди долари и европомощ, с част от която да плаща заплати­те на държавните служители и военните, а с друга да купу­ва имоти в чужбина „за черни дни“. Вече се мръщи на обеща­ните от Столтенберг 100 млрд. евро помощ от НАТО, понеже няма да ги дочака. Разсърди се и на Байдън и Си Дзинпин, че няма да участват в конферен­цията за Украйна в Швейца­рия. На Байдън очевидно не му е до Украйна. Първо, защо­то сина му Хънтър го заплаш­ва присъда от 25 години за­твор за това, че докато е бил дрогиран, си купил оръжие. За стотиците хилади долари, получавани от украинската енергийна фирма „Буризма“ никой не говори. А татко Бай­дън казва, че се гордеел със сина си. С кое негово пости­жение? Джоузеф Байдън няма да отиде н конференцията в Швейцария, където ще изпра­ти да скучае вицепрезиден­та Камала Харис. Докато той предпочита да събира пари за кампанията си в присъстви­ето на Джордж Клуни и Джу­лия Робъртс. Красавицата все пак е за предпочитане пред брадясалия и облечен с неиз­менната зелена тениска бивш украински комедиант, който миналата седмица твърде не­разумно обвини Китай, че се е превърнал в оръдие на Путин. Докато Светослав Терзиев на­писа в сайта на „Сега“, че Ки­тай бил одобрил Путин за по­слушник. Така или иначе, Пе­кин предлага друга конферен­ция - в Бахрейн. А на тази в Швейцария няма да има пред­ставители не само на Русия, но и на Пакистан и Саудитска Арабия. За разлика от Запада Зеленски не успя да изпроси пари от Азия. А след като вла­стите в Киев забраниха гей­парада в метрото, ще изгубят подкрепата и съчувствието и на гейобщността. Но българ­ските евроатлантици ще са последните, които ще изоста­вят потъващия кораб на „не­залежная“. Брюксел, Киев, Со­фия - верни в борбата! Остава само да пратят в ЕП „потреса“ (според Калина Андролова, б. р.) Стефан Тафров...

След като ЦИК обяви окон­чателните резултати от про­ведените на 9 юни предсроч­ни парламентарни и редовни европейски избори, ще запо­чнат

ПАЗАРЛЪЦИТЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ПЛЯЧКАТА,

сиреч на министерските и другите добре платени пост­ове. Политолози и социолози предричат нова „сглобка“, този път между ГЕРБ-СДС, ДПС и трета някоя парламентарно представена партия. Възмож­ни са немислими доскоро съ­дружия, които да засенчат и печално известната с пора­зиите си „сглобка“ на ПП-ДБ и ГЕРБ, подкрепяна „в името на конституционната рефор­ма“ от ДПС на Делян Пеевски. Ако на някого му призлее от тази перспектива, въздушна­та линейка, която си купихме от Италия, е на разположение. Дори вече превози една жена от Шумен до „Света Екатери­на“, откъдето с линейка я от­караха до ВМА. За малко да си останем само с фотографията на Денков, Гвоздейков и Пе­тков пред това чудо на авиа­цията, прелетяло през някол­ко граници без черна кутия. Все пак състоянието му е по- добро от това на влаковете на БДЖ. Които не само закъсня­ват с по 3-4 часа, а и биват под­лагани на терористични напа­дения както в Лом.

Нищо старо не е забраве­но, нищо ново не е научено. По-скоро войните в Украйна и Близкия Изток ще завършат с мирни преговори, отколко­то нашите „евроатлантици“ да започнат да мислят и работят за националните интереси на страната, която представляват и управляват. Само дето не са се сетили да приемат един за­кон, подобен на украинския, който да забранява провежда­нето на избори във военно вре­ме. Няма значение, че засега на наша земя не се водят бойни действия, „евроатлантиците от последния ден“ могат да уре­дят и това. За да бъдат усмире­ни, най-добре да се сформира един батальон от доброволци да се бият на страната на Зе­ленски, пък да ги изпратим с пушки, раници, каски и проти­вогази да докажат своя евро­атлантизъм. През това време други ще леят бронз за памет­ниците на тези, които няма да се върнат живи...

 

Боговете на войната са будни

Е-поща Печат PDF

Красина Кръстева: - На­къде върви България, Евро­па и светът, г-н Вацев? Избо­ри предстоят в Европейския съюз, избори предстоят в САЩ. У нас вотът е 2 в 1 – из­бираме представители в На­родното събрание и в Евро­пейския парламент.

Валентин Вацев: - Добре е да се разделят тези избори, тъй като действат съвсем различни механизми. И тези избори са из­раз на различни проблемни си­туации. Първо, бих казал за бъл­гарските избори, тъй като те не са първите през последните го­дини.

От 2021 г. това ще бъдат шес­ти избори за парламент. Шести избори за три години – това зна­чи нещо и не бива да си затваря­ме очите пред очевидните изво­ди. Това означава, че изборите не вършат работата си. Трябва да помним от теорията, че из­борите имат не една, а две зада­чи. Първата е да преразпределят власт и в този смисъл всички български избори са успешни. Но втората задача на всеки из­бор е да легитимира властното състояние, което се е формира­ло в резултат на вота.

Шест избори за три години със сходни резултати означа­ват, че изборите вече не легити­мират властта, а това е сигур­но доказателство, че в България има олигархична власт. Олигар­хичната власт не се променя, не се изменя и не се дестабилизира от избори.

Следователно и тези избо­ри, като предишните пет, ще предложат „още от същото“, но това означава, че българската политическа система е оконча­телно нелегитимна. Тя, разби­ра се, може да продължи така още известно време. Но по де­финиция нелегитимната власт не подлежи на реформиране, а само на демонтиране. Второ, из­лизането от олигархична ситу­ация не може да се направи чрез демократично избиране. Според авторитетите на политическата наука, а това са Платон и Ари­стотел, от олигархия се излиза не чрез избори, а чрез диктату­ра. Това е много сериозен про­блем пред България – 60% от хо­рата не гласуват. Това означава, че властовата прослойка, поли­тическата класа или както те обичат да се наричат „елитът“, е вече нелегитимен. Той не раз­полага с доверието на мнозин­ството на българските граж­дани.

Затова имам предчувствие за край на Петата българска дър­жава и начало на нова – Шеста българска държава.

К. К.: - И каква ще бъде тя?

В. В.: - Никой не знае - след десетина години може би ще бъде ясно. Може да бъде дър­жава, в която политиката пома­га на хората да решават пробле­мите си, а не да им създава про­блеми. Това, разбира се, няма да стане без трусове. Но това ще бъде в края на американо-руска­та война на украинска тери­тория, при един нов Европейски съюз, при който ще бъде забра­вена манията на троцкисти­те да създадат Европейски съ­единени щати. Моята надеж­да за европейските избори е на­там – че може би националните елити ще победят със своя общ призив за суверенитет. В Шес­тата българска държава полити­ката може да бъде израз на на­ционален суверенитет, а няма да е резултат от мишкуване на досегашни политически елити. Политическата дейност е, когато призоваваш силите на истори­ята да помагат при решаването на твоите насъщни проблеми. В този смисъл в България полити­ката си е отишла и затова хо­рата не вярват на политиката и политиците.

К. К.: - Има ли елит, който да учреди тази Шеста българ­ска държава?

В. В.: - Конституирането на Шестата българска държа­ва ще бъде победата на днешния контраелит. В България е пъл­но със смислени и читави хора, само че където ги намериш, те ще бъдат извън политиката. По­ловината ми студенти са такива. Познавам и много читави и оп­равни българи, които се гнусят от днешната политика.

К. К.: - И какво означава това на фона на картината около нас – в Европа и света, ние не сме изолиран остров?

В. В.: - Досегашното състоя­ние на Европейския съюз (а ис­кам да подчертая, че това със­тояние подлежи на промяна в близко бъдеще) просто засил­ваше бремето на олигархизма в България. Понятно е, че ако в центъра имаш самозабравила се бюрократична власт, по перифе­рията ще започнат да се плодят всякакви олигархии. България е периферия на Европейския съюз, каквото и да говорят евроенту­сиастите.

Какво може да се очаква при изборите в Европейския съюз? Според мен съвсем ско­ро предстои да завърши проце­сът, който се появи на предиш­ните европейски избори. Тога­ва се появи първата пукнатина в основанията на досегашната европейска управленска архи­тектура. Първото, което започ­на да става на предишните из­бори и сега ще видим края му, това е разрушаването на со­циаллибералния консенсус. Той се прояви и се утвърди към края на 70-те години на миналия век. Тогава най-десните леви и най- левите десни решиха, че нямат противоречия, че това са сили­те на „третия път“, че лявото и дясното не са чак толкова важни и се появи социаллибералният консенсус. В България това мно­го бързо се прояви.

Няма да забравя как Геор­ги Първанов, когато беше пред­седател на Социалистическата партия, заяви, че ние всъщност сме социаллиберална партия. Този социаллиберален консен­сус, който владееше Европа в последните 30 години, вече си отива. В резултат на разпада­нето на социаллибералния кон­сенсус силите, които държаха контрола над европейската по­литика, просто ще изчезнат от управленското ядро на ЕС. Поя­вяват се две нови сили, които са резултат от развитието през по­следните 30 години. Появяват се нови леви от рода на Сара Ва­генкнехт от Германия и нови десни от рода на „Алтернатива за Германия“. Либералният цен­тър губи войната и отива в ни­щото. И тези нови леви и нови десни ще трябва по нов начин да уреждат отношенията си.

К. К.: - Хващам се за дума­та „война“, която споменахте. Преди дни президентът Радев заговори за „ядрен армагедон“. Заплашва ли ни такава перс­пектива? Между война и мир ли избираме?

В. В.: - Да, предполага се, че на тези избори българите ще из­берат между войната и мира – съзнателно или несъзнателно, но дотолкова, доколкото от бъл­гарския политически живот за­виси дали ще започне ескалация на този конфликт, който про­дължава вече три години.

К. К.: - А всички ние, евро­пейците, избирайки Европей­ски парламент, избираме ли между войната и мира?

В. В.: - Точно това правим. Предстои ескалация. Необходи­мостта от тази ескалация идва от много места, но главната при­чина е начинът, по който в САЩ, в Белия дом решават въпроса.

Има три фактора, които са значими: първо, дълбоката държава в САЩ, която настоя­ва, че голямата война на Амери­ка не е в Европа, в Украйна, а е в Тихоокеанския регион.

Вторият фактор, който оп­ределя ескалацията, е дълбоки­ят проблем, с който се сблъсква Демократическата партия. Тя е на път да загуби президентски­те избори (макар че на мен ми се струва, че Тръмп ще трябва да се договори с някого за нещо, за да стигне жив до Овалния каби­нет). Не изключвам компроми­са в американския политически живот. Американските демо­крати в момента се чудят как да не загубят изборите и еска­лацията им е последният про­блем.

Третият фактор е тесният кръг от съветниците на прези­дента Байдън, които са за успо­кояване на двата големи пробле­ма – украинския и близкоизточ­ния.

Но в САЩ има един четвър­ти фактор, който определено работи в посоката на радикална ескалация – това са американ­ските неоконсерватори. Не­оконсерватор е Антъни Блин­кен, той е член на Аспенския политически институт, неокон­серватор е Виктория Нюланд. Неоконсерваторите са секта, която е инфилтрирана в най- дълбоките основания на амери­канския политически живот, и те могат реално да натежат, определяйки необходимостта от ескалация. Преди около два месеца американският военен министър заяви съвсем ясно, че ако Русия получи надмощие на бойното поле в Украйна „ние ще трябва да воюваме на украин­ска територия“. Под „ние“ той имаше предвид целия Европей­ски съюз и НАТО, разбира се. По- късно тезата бе развита в статии във влиятелни американски из­дания, в които се подчертаваше, че не толкова НАТО, колкото Европейският съюз ще трябва да воюва. Това и става. И в този военнотехнически смисъл Русия побеждава над Украйна – това е тенденцията, която се вижда.

К. К.: - Но има и друга тен­денция – на изтласкване на Русия от Черно море. Една трета от руския черноморски флот бе унищожена от укра­ински морски дронове, а го­ляма част от останалите кора­би напуснаха историческия си дом – Севастопол.

В. В.: - Да, Русия носи своето бреме на войната. Тя не е абсо­лютен победител. Войната в из­вестен смисъл е двойна – пара­лелно с разгръщането на воен­нотехническия аспект на вой­ната на украинска територия в Русия все още се решава пробле­мът за властта. Двете основни сили, които държат властта са, от една страна, военнопроми­шленият комплекс, армията, тайните служби и дори църк­вата, а от друга - руският оли­гархат, който е много мощен и контролира образованието, из­куството, общественото мнение, социологията.

Едната от двете сили – ВПК, направи голяма крачка към властта с назначаването на Белоусов за военен министър. Така че напълно е възможно Ру­сия да победи на територията на Украйна, да утвърди свои­те военни цели (друг е въпро­сът какви са точно те, но това е тема за отделно обсъждане), а едновременно с това тези, кои­то побеждават на украинска те­ритория, да загубят в Русия – да победи олигархатът. Може и обратното да стане – ВПК да по­беди в Русия, но да загуби в Ук­райна. Очевидно, че украински­ят конфликт ще бъде ескалиран.

К. К.: - Какво означава за България възможността за ес­калация на украинския кон­фликт?

В. В.: - През последните ня­колко дни всички значими по­литически фактори се заклеха, че български войник няма да стъпи на украинска територия. Но това, разбира се, е предиз­борна пропаганда. Дали българ­ски доброволци – рота или най- много батальон, ще стъпят на украинска територия, зависи не от българските политически сили, а от волята на американ­ското посолство.

При това американското посолство очевидно разбира, че едно ограничено българ­ско военно присъствие няма да промени хода на войната,

но ще стане нещо друго. Не­обходимостта е българи да из­биват руснаци и руснаци да из­биват българи. Българите да се накървавят срещу руснаци­те, което според американско­то посолство ще бъде краят на столетната българска русофи­лия. Когато тръгнат ковчези­те от Украйна към България, ще настъпи краят на българската русофилия – така вярват в аме­риканското посолство.

К. К.: - Не говорите ли пре­калено уверено от името на американското посолство, при положение че такива изя­вления не сме чували нито от посланика, нито от някой друг официален служител там?

В. В.: - Да, те не са заявили това, но ние сме нормално ми­слещи хора с развити рацио­нални способности и виждаме, че американската политика на българска територия е вкарва­не на България във война. Раз­бира се, не може да се очаква да чуете това от американското посолство. Но здравата логика и обикновения разум на бълга­рите говори за това, че силата, която тласка България по пътя на русофобията, не е в България, а е в дипломатическото при­съствие на някои велики сили на българска територия. Целта на българското участие в украин­ския конфликт не е той да бъде разрешен по някакъв начин, а да бъде възпитана българска­та нация да обърне гръб на ру­софилията си.

К. К.: - От друга страна, руски политици с влияние като бившия президент Мед­ведев казват, че ще се стреля по страните, откъдето идват удари по Русия. Имам пред­вид, че и в Русия се създава една фобия към бившите „бра­тя“ от Източна Европа.

В. В.: - Точно така. Дори съм сигурен, че силите, които фор­мират българската русофо­бия, са същите, които форми­рат руската българофобия. Те се захранват по същия „кабел“, от същата хранилка.

К. К.: - Имате предвид това, че Медведев беше икона на ру­ските либерали много дълго време?

В. В.: - В момента е точно обратното, в момента е икона на руските ястреби и върви по пътя на покойния Жиринов­ски, макар и не много успешно. Но няма никакво съмнение, че Русия при първа необходимост в разгара на една ескалация ще бомбардира не само прибалтий­ските републики и полското ле­тище Жешув, откъдето мина­ва голяма част от западното оръжие за Украйна, но и Румъ­ния, която се кани да даде лети­ща за Ф-16, и евентуално Бълга­рия, която върви по пътя на Ру­мъния. На този етап България е по-скоро тилова страна, но няма никакъв проблем България да стане фронтова страна, нищо че и президентът, и Борисов, и ДПС се кълнат, че български крак няма да стъпи на украинска те­ритория. Трябва да се разбира съвсем ясно – ескалацията има своята обективна логика и ни­кой не може да я спре. Освен ако не стане някакво чудо в Швей­цария.

К. К.: - Изпреварихте въ­проса ми – какво очаквате от форума за мир в Швейцария, насрочен за 15 и 16 юни?

В. В.: - Това е ключовото съ­битие на текущия политиче­ски живот. Докато има надежда швейцарската инициатива да бъде успешна, има надежда да се спре и ескалацията, защото е за предпочитане реалното, ма­кар и трудно договаряне пред ескалирането с тактическо яд­рено оръжие, което е елемент от всяка предстояща или бъдеща ескалация.

К. К.: - Как си представя­те успех в Швейцария, като се има предвид, че там база за разговори е планът на Зелен­ски, в който ключово е преда­ването на Путин на Междуна­родния наказателен съд и фа­ктът, че държави като Китай няма да участват?

В. В.: - Вероятно Китай ще участва с чиновник на ниско ниво, който ще бъде конституи­ран като наблюдател. Но отгова­ряйки на вашия въпрос, трябва да помним, че началото на едни преговори винаги е от определе­ни позиции, а краят на прегово­рите води до други позиции.

Например в Кремъл приеха десетте точки на Китай за мир­но разрешаване на конфликти­те с особен акцент върху първа­та точка. А тя е да се възстано­ви значението и ролята на този принцип в международните от­ношения, според който сигур­ността се разглежда като нераз­делна.

Това е разбирането, че не мо­жеш да увеличаваш своята си­гурност, докато намаляваш си­гурността на съседа си. Това е принципът, по който Лавров обяснява защо Русия воюва в Украйна. Според Лавров Ру­сия воюва в Украйна за своята сигурност, не разрешавайки на НАТО да се доближава още повече до руските граници. Русия и Китай са единодушни по този въпрос.

На този етап швейцарското събитие е замислено като све­товен народен съд над руските авторитаристи. Това, разбира се, няма да стане, защото Гло­балният юг отказва да присъст­ва на тази среща. Но тя може да доведе до изясняване на начал­ните принципи. Руският прин­цип беше огласен – че прегово­ри може да се водят, но само ако започнат от признаването на някои очевидни истини. А те са, че те вече са водени. Че е имало преговори и в Белорусия, и в Ис­танбул. В Истанбул украинската страна се съгласи да не влиза в НАТО, но тази инициатива беше пресечена от Борис Джонсън, от Запада. Докато не се е провали­ла швейцарската среща, все още има някаква надежда за мирно решаване на конфликта.

К. К.: - Като казвате, че еска­лацията е едва ли не природен въпрос, какво имате предвид – желанието да се преразпре­дели светът, да се преучредят международните отношения?

В. В.: - Началната инициа­тива на Кремъл беше, когато из­пратиха във Вашингтон свои­те меморандуми в края на 2021 г. Това беше свикване на среща от ялтенски тип - да се препо­твърди разделението на света. Това не стана, защото от НАТО и от Белия дом отговориха с по­дигравателен смях. Цялата тази кампания на украинска терито­рия се води, защото в САЩ и в НАТО отказаха да се отнесат се­риозно към руския меморандум.

К. К.: - В него Москва не искаше ли НАТО да се върне към границите си от 1997 г.? За България това означава да излезе от НАТО, тогава кой ще гарантира нашата сигурност?

В. В.: - В меморандума не се има предвид излизане от НАТО, а по-скоро връщане на амери­канското ядрено оръжие на кон­тинента, откъдето е дошло. За мен не е очевидно, че НАТО га­рантира българската сигурност, защото НАТО не може да гаран­тира и своята сигурност. Според мен организацията НАТО тряб­ваше да бъде разпусната в мо­мента, в който беше разпуснат Варшавският договор. Но във Вашингтон решиха съвсем по каубойски, че победителят по­лучава всичко и че оттук ната­тък Русия не може да предлага нищо, тъй като ние сме окон­чателните победители в исто­рията. И НАТО остана. И се по­твърди моето старо опасение, че НАТО сама по себе си, като организация, може да е заплаха за военен конфликт. Просто во­енната бюрокрация в НАТО си намира нови и нови причини да съществува. НАТО трябваше да бъде разпусната.

Но пак повтарям – все още е възможно да се спре ескала­цията при проявена добра воля от всички страни. Все още това чудо може да стане. И аз пред­почитам да се надявам на няка­къв мирен изход с помощта на швейцарската инициатива.

В противен случай ще се реа­лизира инициативата на Сергей Караганов (б. р. - руски поли­толог, който ръководи Съве­та за външна и отбранителна политика, аналитична инсти­туция за сигурност), който не­прекъснато предлага на кремъл­ското ръководство Русия да упо­треби тактическо ядрено оръ­жие, за да се върне страхът от ядреното оръжие. Тази теория е, от една страна, зловеща, но от друга страна е рационална.

К. К.: - Използването на яд­рено оръжие ще скара Русия с Китай. За Китай това е черве­на линия.

В. В.: - Китай няма черве­ни линии. Червени линии има­ше тогава, когато по времето на Студената война имаше устано­вени правила. И червените ли­нии казваха какво може и какво не може да се прави. Днес никой не спазва никакви червени линии и е време в Кремъл да престанат да говорят за червени линии. Да, в Китай няма да са доволни от руска употреба на тактическо ядрено оръжие, но на Китай ще му се наложи да преглътне този факт, защото на Китай му пред­стои да воюва със световната империя САЩ и без Русия в Ки­тай не биха могли да посрещ­нат военния натиск от амери­канските войски в онази част на света. Това, разбра се, зву­чи ужасно, но става все по-фак­тологично. Боговете на война­та имат своя логика и когато веднъж се събудят, те почти не се подчиняват на човешка­та воля.

К. К.: - Минали ли сме този момент?

В. В.: - В момента го минава­ме. Боговете на войната са буд­ни и очевидно не желаят да се съобразяват с човешката воля. Както е казал един дипломат от времето на Първата световна война – „Никой не искаше вой­на, но войната беше неизбеж­на“. Боговете на войната в един момент стават субекти на собст­вената си воля и затова е по-лес­но да се започне война, отколко­то да се прекрати. А ние сме в мо­мента, когато злонамерените и жестоки богове на войната са на път да станат субекти на своята собствена воля. Може би „остават 5 минути“ до този момент, но моите очаквания не са розови. Войната си има своя логика. Войната не може да бъде спряна с обикновена проява на добра воля. Войната може да бъде спряна с върховно усилие. И засега не виждам готовност за такова върховно усилие.

 


Страница 633 от 636