Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

АРХИВ 2023

В този сайт се публикуват статии от в. "Нова Зора".

Единственият сигурен начин да се насладите и прочетете целия вестник

(и да подкрепите каузата, която отстоява) е да си го купите или да се абонирате!

Каталожният номер е 311 в каталога на Български пощи.

Онлайн абонамент за в. "Нова Зора"

 

ЗА ДА СТАНЕТЕ ПО-БЪЛГАРИ

Е-поща Печат PDF

дини от рождението на народ­ния писател Николай Хайтов. Благородното звание „народен писател“ българският народ дава на двамина забележител­ни творци в новата и най-новата ни литературна история – Иван Вазов и Николай Хайтов. Ка­квито и хули да са се сипели върху тях от страна на нелесни врагове и злопаметни недобро­желатели, те, със своето граж­данско поведение и обществе­но ангажирано слово, с цялата обаятелна сила на своя талант и своето родолюбие, с отразя­ването на народните тежне­ния, надежди и идеали в твор­чеството си, заслужиха всеця­ло любовта, почитта и обожа­нието на българите.

И удивителното съвпадение! Когато животът на Патриар­ха на българската литература вече клони към своя залез, в скъ­тано в пазвите на Родопа, нико­му неизвестно селце – Яврово, в бедно семейство, на 15 септем­ври 1919 г. проплаква момче. Кой да предположи тогава, че нему е писано след години да поеме щафетата директно от Вазова. Защото написаното от Николай Хайтов избликва имен­но от духовната вселена на Па­триарха.

По повод на 150-годишни­ната от рождението на Вазов през 2000 г. родолюбецът пи­сател заяви: „Без Вазов сме за никъде. Той е темелът на Бъл­гария. Всъщност той и з м и с л и България: с драмите си, с по­езията си, с прозата си. Той уп­лътни духовната сфера на Бъл­гария със своята личност, идеи и представи... Цяло едно столе­тие премина под неговото обно­вително присъствие...“.

Когато си отиваше от тоя свят, Николай Хайтов тъгува­ше, че България боледува, че България си отива. Да, отиде си България – на епохата, в коя­то живя самият той и бе живял преди това самият Вазов. Оста­на България на нашето време, в която днес живеем и която, по­добно на него, няма да предадем никога. И остана онази хилядо­летна България – безсмъртната Държава на духа, която изгра­диха и ни завещаха родолюб­ци като него и която ние ще из­граждаме и завещаем на идва­щите след нас. „Главата ми да отсекат, пак ще викам: „Дажи­вее България!“ казваше той. И беше готов – подобно на Лев­ски – да даде живота си за Бъл­гария.

Не, не мислете, че Николай Хайтов обичаше България от­влечено, абстрактно. Неговата любов беше конкретна, дей­на, всеотдайна. Обичаше хо­рата – всеки човек поотдел­но. Интересуваше се от би­тието му. Съпреживяваше болките му. Разрешаваше, до­колкото бе възможно, пробле­мите му. Никого не пренебрег­на. Вслушваше се в изстрада­ната мъдрост и на най-про­стичкия, най-обикновения, най-нищожния човечец и я попиваше. Истински, а не на­силено. Защото знаеше, че всеки човек не напразно, а с Божи промисъл живее на тоя свят. И тачеше всекиго, както се полага на човек.

Затова разказите му дишат българското, дишат България. Ако някой приневолен гурбет­чия, потърсил щастие и прехра­на в чужда земя, се докосне до чудодейното слово на „дивите“ му разкази, сигурна съм, пла­че – за себе си, за загубеното отечество, за родината и род­ното, осъзнал с безпощадна яснота, че без тях е празен, че без тях е „дърво без корен“, пти­ца без гнездо, звезда без небе. Колкото и да се хвали с придо­бивки и безметежно съществу­ване, той дълбоко в себе си съну­ва как минава покрай дърветата на своето родно място, къса бу­кови шумки, дъвче ги и хортува, досущ като Николай-Хайтовия Ибрям-Али: „В нашия край шу­мата е като чеверме! В чужби­на няма шумки за илач, а водата им е, да прощаваш, като помия“. Как, види ли коритце, и спира: „Чакай да пием!“. Как си туря главата под чучура, гребе от ко­ритцето с две ръце и плиска въз очите, плиска... А когато влезе в борикаша, спре до някоя бори­ка, побара я, като да я поглади, а че я прегърне... Защото бълга­ринът припознава себе си в не­говите герои. През сълзи. Тихо­мълком. Или, както писателят е споделил в лично писмо: „Ние почти не си говорим, но така хубаво си мълчим...“.

Николай Хайтов пребро­ди България от край до край. И без фотоапарат, мобифон или айфон, а дали в разказ, дали в есе, дали в дневникови записи остави незабравими картини от всяко нейно кътче... С раззе­ленилите се пред очите му клон­ки. С опияняващите аромати на цъфнали храсти и медонос­ни билки. Със звънтежа на по­вей между шумки от габър или воя на вятър в горско дълбине. С екота на чанове. С пъстроцве­тието на китеници и огъня на халища... Всичко, написано от него, е живо. Всичко гори, ис­кри, сияе в непреходната свет­лина на съществуването. А в центъра на всичкото – чове­кът. Простичкият, обикнове­ният, малкият голям бълга­рин.

Обичайте Николай Хайтов и го четете, за да станете по българи. И по-човечни.

 

ПАМЕТ ЗА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Е-поща Печат PDF

На 15 септември т.г. пред бюст-памет­ника на Николай Хайтов в Бори­совата градина в столицата се със­тоя паметно честване във връзка с 104-годишнината от неговото рождение. Ор­ганизатори на проявата бяха Партия Консер­вативна България и Телевизия СКАТ.

Беше особено вълнуващо, когато над грей­налия от слънцето парк се разнесе гласът на писателя, чието слово и до днес е от актуал­но по-актуално и ни кара да се замислим, да предприемем конкретни стъпки и действия към промяна, към преобразяване на статуквото – в държавата, в родното училище, в себе си.

Думи за общественика и родолюбеца Ни­колай Хайтов произнесе Данчо Хаджиев, уп­равител на Телевизия СКАТ. Д-р Елена Алеко­ва, на която писателят завеща в автограф „родоп­ската литературна нива“, говори за писателя и човека Николай Хайтов (словото й предла­гаме отделно). Проф. Ивайло Христов, изсле­довател на Хайтовото творчество, акцентира върху своеобразието на писателя като творец и гражданин, което видимо и с просто око го от­кроява изсред останалите му колеги. След заклю­чителните му думи „Хайтов завинаги!“, в съпро­вод на любимата на писателя родопска песен Руфинкай болна легнала...“. Присъстващите из­разиха своята почит към родолюбеца писател, като положиха пред бюст-паметника венци и цветя. Венците бяха от Партия Консерватив­на Българияи Телевизия СКАТ, а ги поднесоха Борис Янев, председател на партията, и соб­ственикът на телевизията Валери Симеонов.

Сред присъстващите бяха синовете на пи­сателя – скулпторът Александър Хайтов и ар­хитект Здравец Хайтов, автори на бюст-памет­ника, актрисата Диана Хайтова, членове от Мла­дежката организация „Бъдещето на България“, ученици и граждани на столицата.

 

ПП „НОВА ЗОРА“ СЕ ГОТВИ СЕРИОЗНО ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

Е-поща Печат PDF

В съответствие с Указа на Президента на Република България, за насрочване на избори за  кметове и общински съветници на 29.10.2023 г., Централното изпълнително бюро (ЦИБ) на ПП „Нова Зора“ проведе заседание, на което бе обсъдена обществено-политическата обстановка в страната и предложението за сключване на Политическо споразумение с Коалиция „БСП за България, за съвместно участие в изборите. Беше изтъкнато, че поради парламентарно мнозинство на ПП „Продължаваме промяната“ и ПП ГЕРБ подкрепяни от ПП ДПС, се вземат изключително вредни решения за България, като: всестранна военна подкрепа за Украйна; промени в Конституцията; дерогиране на  мораториума за внос и преработка на  нефт от „Лукойл“; продажба на двата реактора за атомната електростанция в Белене; замяна на Националния празник 3 март с 24 май; приемане на еврото  до края на годината,  и др. Наред с това отново бе подета кампания за демонтиране на Паметника на Съветската армия в София, а по-късно и на „Альоша“ в гр. Пловдив, с цел унищожаване и заличаване на  любовта на българския народ към Освободителката ни от турско робство през 1878 г., без което нямаше да има днешна България. Хегемонът диктува тези решения и предложения, които се обличат в законова форма от „сглобената“ управляваща коалиция, а тя не мисли за България и пренебрегва мнението и нагласите на основната част от народа. Безпрецедентен е натиска и за промени в Закона за домашното насилие, с организиране на различни прояви в социалните мрежи, митинги и шествия в  страната. Те се организират от дейци, явно платени от  чуждите и наши НПО, като се спекулира и преиначава случващото се през последния месец и се подвеждат младежите, зад което обаче  се крие постепенното, „пълзящо“ приемане на нормите на Истанбулската конвенция, и т.н.  Затова ЦИБ възприе продължаване на досегашната линия на партията, за отпор и  борба заедно с ПП БСП, ПП „Възраждане“ и ПП ИТН, както и с останалите патриотични и ляво ориентирани партии. Бе решено да се сключи предизборно споразумение с ръководство на Коалиция „БСП за България“, каквото бе сключено  на 23 февруари 2023 г., за съвместно участие в изборите за Народно събрание, а на местно ниво със съответните структури на ПП БСП, коалицията и други патриотични партии. Решенията бяха взети в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Устава на ПП „Нова Зора“. При водене на преговорите ще се предлагат кандидати за кметове и общински съветници издигнати от ПП „Нова Зора“, както и за съвместно участие в предизборните срещи и водене на предизборна агитация, съобразно  разпоредбите на Изборния кодекс.

България над всичко!

Купуването и продаването на гласове за изборите е престъпление.

 

ЦЕНТРАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ПП “НОВА ЗОРА“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо М. Минчев.

 

Как тътне влакът на историята!

Е-поща Печат PDF

Преди дни прочетох в БГНЕС, че историкът Пламен Павлов обявява 9 септември 1944 г. за най-голямата национална катастрофа на ХХ век. Няма да споря на дребно с титулувания авторитет. Всеки има право на мнение, но когато човек с претенции за учен, като него, твърди подобни неистини, необходимо е да се запитаме дали той служи на науката, на истината и правдата или е просто запевчик в омръзналия на всички ни хор на голословните отрицатели. Един полски културолог се питаше дали канибалът може да говори от името на този, когото е изял? Аз обаче не питам г-н Пламен Павлов защо услужливо подменя фактите? Защо изтъква едни, премълчава други и главно, защо има подозрителната склонност да обобщава, да генерализира на едро и, както казват, по глобуса. Аз разбирам,  че това е добре пресметнат тарикатски рефлекс на онази метаморфоза, станала отличителен белег на сном наши историци и политолози, които попълниха щата на мерзките наемници и майкопродавците, през последните тридесетина години. И се заеха с най-скверното дело: да пишат новите учебници по история за децата на подло поваления ни в калта на настоящето народ.

Днес младите поколения са лишени от благодатта на правдата и божествената истина. И не е въпрос да бъде прославена датата 9 септември 1944 г., макар че поколенията преди нас, като негови съвременници, са го направили. Трябва просто да бъдем честни.

За каква катастрофа въобще говори г-н Павлов? От ограбена селска държава, която внасяше дори клинците и подковите за работния си добитък, България само за 45 години се превърна в незаобиколим фактор в международното разделение на труда в такива сектори като енергетика, машиностроене, електротехника и електроника, в химията и земеделието. Притежавахме най-голямата фирма в Европа за международни автомобилни превози СОМАТ, с 4500 най-модерни автомобили и контейнеровози. Корабите на Българския морски флот акостираха във всички пристанища на световния океан и возеха стоките и изобилието на преродена България.

Самолетите на БГА „Балкан“ пренасяха родния трикольор и до най-отдалечените аеродруми на всички континенти. През тези години бе създадено и най-голямото национално богатство на охулваната от г-н Павлов, социалистическа България – чутовната мощ на българския индустриален и научен интелект, обхващащ потенциала на 650 хиляди висшисти, инженери, лекари, учители, проектанти, агрономи, учени и дейци на българската наука и култура. Страж на Родината ни бе 150 000 армия и никой не дръзваше дори да си помисли, че някога нейното небе може да бъде беззащитно!

Защо не обясни това г-н Павлов на младите поколения, голяма част от които бяха превърнати във формено неграмотен контингент от наемници на Сорос в българското образование? Да им обясни как така само за 7 години след омразната дата, ознаменуваща „най-страшната национална катастрофа“, България, бомбардирана, преживяла по същество гражданска война и взела участие в реалната война за разгрома на фашизма, успява на 23 март 1951 г. да превърне здравеопазването си в напълно безплатно за всеки свой гражданин? Как е могла тя, след още 3 години, да ликвидира и неграмотността, а през 1955 г. и най-страшния бич за народа ни, още от преди освобождението през 1878 г. – туберкулозата?! Защото такава е истината и на всеки, дори наемен Херодот, тя е известна.

Днес младите поколения, заради добре платеното наемничество на отцеругатели и отрицатели, са лишени от благодатта на правдата, на чистата и свята истина, че когато нещо се прави в името на народното добруване, резултатите са не просто добри и успешни, а са направо изумителни.

Какъв аргумент прибавяте г-н Павлов, за да обосновете своето твърдение, че 9 септември е името на най-голямата национална катастрофа? Какви са величините, с които я сравнявате? Нима не виждате, че днес българското село умира пред очите ни? Че цели градове линеят без поминък? Че България е загубила спрямо 1989 г. цели 27% от населението си, и това, в условията на действащата все още доктрина на Вашингтонския консенсус, и това предопределя края на българското бъдеще?!

Ето, това е най-голямата катастрофа въобще в историята на България, защото цели отрасли в икономиката ни вече са мъртви. Спомен е вече черната металургия, няма ги чугунолеярните и стоманодобивни предприятия. Цветната ни металургия и златодобивната промишленост са собственост на чужденци. И не ми се иска да изписвам дори цифрите в милиарди, с които те се обогатяват за наша сметка!  И затова ще попитам направо: не  Ви ли е известно, г-н Павлов, че вносът на 10 пъти по-скъпи метали означава, че ще бъде сложен край и на остатъчното машиностроене, което имаме? Че без него ще се върнем пак във времето, когато внасяхме клинци и подкови. Макар че днес нито работен добитък има, нито дребен някакъв е останал.  И за първи път в българската история България е невъзможно да изхрани сама своя народ!

Три милиона души са „изпарените“ в небитието български граждани и други два милиона са разпилените по света, само заради хляба. Нима това не е най-страшната национална катастрофа в българската многострадална история? Измиращият с най-скоростни темпове български народ не е ли неизтриваемият белег за нея? Или купуването на лекарства 40 пъти по-скъпи, спрямо цената им през 1989 г. може би за Вас е признакът на благоденствие и просперитет? А това, че 4/5 от народа ни се облича от магазините за дрехи втора употреба, какво е? Може би е прокламираното от мисири и мисирки европейско бъдеще, към което ни подкараха без да ни питат?

Преди години мнозина се усмихваха неразбиращо и снизходително дори, когато Нобеловият лауреат Джоузеф Щиглиц въведе икономическото понятие „държава-трътка“. Историци, подобни на Вас, г-н Павлов, услужливо не забелязваха и не забелязват и досега, несвършващото вече 34 години катастрофално битие на световната някога държава България! Превръщането ни в „държава-трътка“, ето, това е името на истинската катастрофа, г-н Павлов! Вие, и подобни на вас учени, сте отговорни задето изтича кръвта на паметта и помътнява светостта на правдата; задето омеква коравата костна система на вярата, че България може и ще пребъде! Че тя беше уютен дом за народа ни, една слънчогледова нива обърната към ясното слънце на утрешния ден. Не плюйте в кладенеца на тази истина, на тази вяра!

Да, тя тръгва от всенародния тътен на неговия гняв във вековната му  битката за по-добър живот и прерасна в увереност, че всяко усилие за добруването му е белег на истинския патриотизъм. Този народ знае, а отдавна е време и Вие да го научите, че не може да бъде преградена реката на истината. Че 3-ти март, заради това е 3-ти март, защото е плът от неговата плът и кръв от кръвта му. По-добре застанете на брега на реката и записвайте духовните трупове на нищожества и измислени величия, които тя ще довлече. Един честен Херодот винаги е по-необходим от един безчестен хроникьор.

Ослушайте се! Огледайте се! Не чувате ли как тътне влакът на историята? Как върти страшните си колела в единствено вярната посока  - коловозът на неотменимото бъдеще! Понякога в него пътуват гратис и наемни историци, и политолози, и майкопродавци, и отрицатели, но той непременно ще ги изтърси като ненужен товар в най-глухата гара на забравата.

 


Страница 1 от 533