Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2012 брой 24 (2012) ЗА НОВ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР И ЗА НОВИ НАЦИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

ЗА НОВ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР И ЗА НОВИ НАЦИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Е-поща Печат PDF

Становище на ЦПС на ПП “Нова Зора” относно
Политическата резолюция на 48-мия конгрес на БСП

„Съвременната криза и България утре – отговорът на социалистите.
България – нова социална държава!”

Ръководството на ПП „Нова Зора” участва като гост на заседанията на 48 конгрес на БСП, проведен на 19 и 20 май 2012 г. в зала № 1 на Националния дворец на културата. Като партньори в „Коалиция за България” ПП „Нова Зора” е особено заинтересована от двете политически резолюции на конгреса: „Съвременната криза и България утре – отговорът на социалистите. България – нова социална държава !” и „Действена БСП - за демократична промяна”. Особен интерес за ПП “Нова Зора” представлява първата резолюция.

В нея намираме много постановки, които се покриват или са близки с Програмата на ПП „Нова Зора”, приета на 20.03.2010 г. и на цялостната ни политика, провеждана от ЦПС и ЦИБ на партията. Затова ЦИБ реши да направи по-подробен анализ на резолюцията и да се откроят основните постановки в нея, които да се доведат за сведение на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО, чрез събранията с партийните членове, чрез в. „Нова Зора” и интернет-сайта на партията. Интересът към тях от страна на структурите е голям и ще спомогне за по-правилната ориентация в по-нататъшното политическо взаимодействие с организациите на БСП по места.

Тук се спираме на основните направления, според нас, за бъдещото развитието на България, залегнали в резолюцията. Акцентът е върху съвременната обстановка и  действията, които БСП следва да  предприеме за превръщането на България в модерна европейска социална държава. Изтъква се, че съвременният капитализъм е в дълбока криза; че тази криза не е циклична, а е криза на самата система – дълбока, всеобхватна и дълготрайна; че в нея парите помитат политиката, а „телевизионната демокрация” промива паметта и програмира мозъците на хората, и че това в съвкупност прояжда държавността. Широко прокламираният „свободен пазар” и безогледната приватизация, от своя страна, поляризират обществата и пропиляват шансовете за напредък на милиони хора, на цели народи и държави. Подчертава се, че управлението на партия ГЕРБ, с провежданата от правителството политика, обслужва олигархията, допълнително засилва посочените негативи за сметка на гражданите и обществото. В тази ситуация страната ни бележи застой и затъване, още по-голямо обедняване и все по-очевидна безизходица. Като субект на международното право България се оказва във все по-тежка външнополитическа изолация и се превръща в „периферия на периферията”.

В интерес на истината следва да изтъкнем, че резолюцията носи белег на известна неяснота в посланията, утежнени с характерната за БСП фразеология, която често остава неразбрана за широк кръг симпатизанти и е понятна основно за „посветения” в смисъла на междуредията активист на БСП. Затова в изложението, като се придържаме към съдържанието, се опитваме да направим по-достъпен прочита на постановките в резолюцията за партийните членове и симпатизантите на ПП “Нова Зора”.

Първо. В резолюцията е подчертано, че политическите партии трябва да се превърнат в отговорни институции, а не в парцелирани територии на котерийни интереси.

Второ. Отхвърля се скъпо струващата на народа ни лъжа, че „държавата е лош стопанин” и сега нейна първа задача е да си потърси правата на стопанин и собственик. За целта БСП предлага да се направи пълна „инвентаризация” на обществената и публичната собственост, за да получат гражданите дължимото; за да съхраним и умножим онова, което не бива да се приватизира; за да преценим кое е нужно да върнем на държавата и обществото.

Трето. БСП залага на държавното участие в икономиката чрез подкрепа на иновациите и осигуряване на национален ресурс за усвояване на европейските фондове, които изискват съфинансиране.

Четвърто. Подчертава се необходимостта от учредяване на Агенция за икономически и социални прогнози и планиране (за програмиране на социално-икономическата догонваща стратегия и нейното интегриране в национални планове, разработвани съгласно директивите на ЕС). Става въпрос за необходимостта от т. нар. догонващо развитие до 2020 г. от страна на България, за да навакса разрушеното, разграбеното и пропуснатото през последните повече от 20 години.

Пето. БСП настоява за изключително внимание към земеделието като фактор с решаващо значение за успешно догонващо развитие и за предлагане на качествени храни на пазара, и за износ, и за доходен поминък на голяма част от населението. За целта се предвижда създаване на Агенция за земята, която да осъществи стратегията за комасация, вкл. чрез насърчаване на земеделските кооперации като приоритетна форма за стопанска дейност и социален напредък, както и за осигуряване  съхранението и възпроизводството на земята като особено национално богатство, под специалната защита на държавата и обществото.

Шесто. Особено внимание се отделя на образованието, на предприемането на всички необходими мерки за всеобщо образование чрез осигуряване на пълен обхват и безплатно обучение на децата от предучилищна възраст, до завършване на средното им образование, както и спад на отпадащите от училище под 10 %. Включване в обучението на ромите, на хората с увреждания и другите общности в неравностойно положение.

Седмо. Особен акцент се поставя върху новите подходи в младежката политика чрез гаранции за първо работно място и натрупване на професионален опит в доходни дейности, съобразно образованието, различните способности и интереси. Предлага се създаването на стартови възможности за младите семейства за отглеждане на здрави, образовани и щастливи деца.

Осмо. БСП оценява като разрушителни експериментите в здравната система и предлага изграждане на нова, социално ориентирана система за здравеопазване, с превес на профилактиката.

Девето. Предприемане на мерки за балансирано развитие на пътната мрежа и за ускорено оздравяване на жп транспорта като водещ елемент на комплексната транспортна стратегия на страната.

Десето. Като посочва направеното досега в социалното дело, БСП заявява решимост за актуализиране на пенсиите и социалните плащания в зависимост от цените на жизнено необходимите стоки и услуги.

Единадесето. В резолюцията е записано належащо провеждане на данъчна реформа, която да се основава на прогресивното облагане на доходите (т. е. отмяна на „плоския данък”). Намаляване на косвеното, за сметка на  прякото данъчно облагане на доходите от капитала и на потреблението лукс. Данъчното облагане да се съчетава с ефективни и законово гарантирани бюджетни постъпления.

Дванадесето. В областта на външната политика се подчертава необходимостта от нова динамика на дългосрочното партньорство и взаимоотношения на България с новите центрове на динамичен растеж и развитие: Руската федерация; Турция; Китай; Индия и Бразилия.

Тринадесето. Изтъкната е нуждата България отново да стане Държава на духа, като един от стожерите на българския народ, съхранил го във времето на най-сурови изпитания и съответно окрилял го в миговете на върхови постижения. Това се налага като противоотрова на застрашителния срив на духовните ценности на обществото, който се дължи на медиите, които пък са факторът, който буди или приспива духа и диктува тонуса на обществото. Затова се призовава обществото да се стреми да определя ролята и правилата на медийната среда, в която живеем.

Четиринадесето. Изтъква се фактът, че БСП е изправена пред следващите избори за 42-ро народно събрание и затова няма право на по-нататъшно „снишаване”, което се е възприемало едва ли не за израз на висша форма на държавническа и партийна мъдрост.

Разбира се, това не са всички постановки в документа, които се покриват или доближават до залегналото в програмата и устава на ПП „Нова Зора”. Освен това в Политическия доклад на Сергей Станишев и в Отчета за дейността на парламентарната група на „Коалиция за България” се съдържат и други резултати от извършената работа и се посочват постижения между 47-мия и 48-мия  конгрес на БСП. Някои от тях са спорни от наша гледна точка ние няма да ги коментираме, но не можем да не изразим мнение като сегашни и евентуални бъдещи партньори в „Коалиция за България”. Без да се намесваме в работата на БСП, все пак ще подчертаем онова, което ни се искаше да прочетем в политическата резолюция, защото БСП дава заявка за единствена сериозна алтернатива на ГЕРБ на предстоящите парламентарни избори през 2013 г., и в този смисъл върху нея лежи историческата отговорност за единение на хората на социалната кауза. Като лоялен съюзник в общата битка срещу ГЕРБ ние бихме искали да видим в решенията на конгреса, първо - по-ясно очертана коалиционната политика на БСП в предстоящите парламентарни избори. Тя сама ли ще се явява на тях, или в коалиция, и кои политически партии припознава за свои партньори;

Второ: завоалирано се намеква за бандитската приватизация и неизгодните концесии, в основата на които лежат корупционни схеми, а т. нар. стратегически инвеститори изсмукват националните богатства на страната и не се заявява ясна позиция за борба срещу монополите. Нашата позиция е ясна – да си върнем България, която загубихме, пък ако ще дори и с недъзите, заради които ядохме дълго солта на демокрацията и до днес ни бият по главата до припадък демократичните й прелести.

Трето: в Политическата резолюция не се взема ясно становище по въпроса за Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, без влязла в сила присъда. Според нас този закон е рестриктивен и е насочен срещу всички политически противници на управляващата партия, срещу „непослушните” и несъгласни граждани, а не срещу истинските престъпници. Законът се разпростира за периода след 1997 г., когато държавата вече беше ограбена и разтерзана. Той всъщност дава негласна индулгенция на най-отявлените български рушители и грабители, докато идеолозите и участниците в този процес фактически се амнистират.

Четвърто: не е поставен ясно въпросът за осигуряване на безплатно здравеопазване за всички български граждани, право, което е гарантирано от конституцията. Социално ориентираната здравна система, за която пледира БСП, в много случаи означава запазване на статуквото, а това е перманентен геноцид за обеднялото българско население.

Пето: подминава се въпросът за отношението и евентуалните мерки срещу ширещата се престъпност и безнаказаност, особено на ниво „битова престъпност”. Това е най-страшният бич за селските райони и малките градове. Показните операции на МВР и прокуратурата са само сензационни „екшъни”, които демонстрират дейност, която е полезна, но не решава проблемите на обикновените граждани. Необходим е един нов закон за изтребление на разбойниците, споменаваме го, тъй като в това отношение съществува български национален опит.

Шесто: не се поставя въпросът за раздутата администрация чрез създаване на всевъзможни „агенции”, „дирекции”, „комисии” и др., както и за неоснователните стимули за „стимулиране” за добре свършена работа. Според нас служителят е задължен да си върши добре работата, в противен случай следва да бъде санкциониран.

Седмо: очаквахме, че ще бъде изразено по-ясно становище за закриване на безполезната вече Комисия по досиетата, която след 23 години „преход” работи избирателно и обслужва политически и групови интереси на управляващите. Всичко това създава ненужно напрежение в обществото, унищожава националната енергия и само подхранва ненаситните за сензации медии, които отклоняват вниманието на народа от главните проблеми на обществото.

Осмо: говори се без особена яснота за енергийната политика на държавата. Изтъква се необходимостта от „деполитизиран подход” по проблемите и се свързва не с нуждата от изграждане на нови ядрени и газови мощности, а с необходимостта от снижаване на енергоемкостта и модернизацията на енергопроизводството и снабдяването. Въпросът за АЕЦ „Белене” и за проекта „Южен поток” изобщо не е засегнат в резолюцията, при все че има решение за подписка за референдум и вече се работи по тези въпроси.

Девето: не се споменава нищо за външната ни политика, свързана с българския военен контингент в Афганистан и десетките милиони, които се харчат за една чужда война и кога най-после той ще бъде изтеглен, както и че няма да се допуска български войник на чужда територия. Защото наемните войници не защитават националните интереси на страната извън пределите на Отечеството. Материалното им обезпечение следва да бъде за сметка на страната, която води съответната война, в случая САЩ, които използват НАТО за параван.

Десето: не се говори ясно за отношенията на България с Русия като политически и икономически партньор и перспективите за тяхното развитие по линия на евразийското сътрудничество, основано на културните и православните ценности. Това според нас би било най-плодотворното направление в българските външнополитически отношения, незаслужено пренебрегвано като възможност България, членка на ЕС, да си извоюва по-специални отношения с Русия и страните от бъдещия евразийски съюз.

Единадесето: подминават се без становище ангажиментите на страната по линия на ЕС и НАТО и особено по наличието на американски бази на българска територия и изграждането и използването на т. нар. противоракетен щит.

Дванадесето: очаквахме, че 48-мият конгрес ще се зцанимае с медийната политика, защото ако не се смята в. “Нова Зора”, а и ПП “Нова Зора”, БСП остава във фактическа изолация без свое радио и телевизионен канал. В. „Дума” сам е в невъзможност да разобличава политиката на основните опоненти на БСП. За изборите този проблем следва да бъде решен, ако БСП държи да стигне до своите членове, до симпатизантите и гражданите, които не са наясно с някои нейни начинания в политиката, които продължават да гледат отстрани и все по-трудно дават гласа си за БСП и “Коалиция за България”. Оправданията, че това е скъпо мероприятие, не са достатъчно основателни, защото цялото медийно пространство е заето от частни вестници, списания, радиа и телевизии.

Ние отчитаме факта, че БСП е член на Партията на европейските социалисти и затова тя се стреми в своите документи да се придържа към балансиран подход, който не е в противоречие с програмните документи на европейската социалдемократическа партия. Европеизмът на БСП е разбираем, защото нейното преустройство преди 23 години тръгна с понятия като демократичен социализъм. Казано на шега, той обаче се оказа далечен роднина на нашите разбирания за социализъм и съответно за социалистическа, а не само за социална държава. Роднина, при това общо взето, вероломен. Да не му повярва човек, повярва ли му, ще съжалява. Затова, като търсим общото между нас, ние си оставаме на нашите позиции, залегнали в Програмата и Устава на ПП „Нова Зора”. В бъдеще ще продължим да работим заедно с БСП по проблемите, за които имаме единомислие, защото това е правилният път за тяхното осъществяване. Преминалите избори от 2009 г. ясно показаха, че самостоятелното явяване на БСП на изборите не може да събере достатъчния вот на гласоподавателите, за да получи нужното мнозинство за провеждане на необходимите и заявените реформи. Затова е нужно обединяване на всички сили в лявото пространство, които се явяват разпокъсано на досегашните избори и също разбраха, че без обединение няма победа. Това следва да стане чрез създаване на Единен народен фронт, за какъвто ПП „Нова Зора” призовава от 2006 г. И в една или друга степен той се възприема от мнозинството леви и патриотично настроени граждани. Ядрото на фронта обаче следва да бъде БСП и тя да не разчита само на своите членове и досегашни симпатизанти. За да се привлекат и други слоеве, БСП, “Коалиция за България” или Единният народен фронт следва да предложат на българските граждани нов обществен договор за нови социални отговорности и нови национални приоритети в условията на продължаващата криза и геноцидната по същество политика на правителството на партия ГЕРБ. Парадоксът е, че в голяма степен основанията за такъв договор съществуват в приетите конгресни документи, но те не са ясно артикулирани. И в динамичните дни до изборите се надяваме това да бъде направено, ако действително се търси успех.

Най-общо, обединението на хората на социалната кауза и патриотизма е напълно възможно на базата на няколко основни приоритети, заявени ясно на цялото общество. Различията, както и ние направихме днес, трябва да останат за вътрешнопартийно ползване. Трябва ясно да подчертаем: ПП “Нова Зора” си е поставила две основни задачи – съхраняване на българската нация и опазване на българската държавност. Ние ясно съзнаваме, че тези задачи не са по силите ни да изпълним сами. За основен наш съюзник ние призоваваме хилядите членове, симпатизанти и отдръпнали се хора на социалната кауза и патриотизма в годините на прехода и считаме, че БСП има историческата задача в настоящия момент да извърши необходимия завой към болките и тревогите на народа. И първото условие, за да помогнем на Отечеството, е да спечелим изборите през 2013 г.

Централен политически съвет на ПП “Нова Зора”

Председател Минчо МИНЧЕВ

3 юни 2012 г., гр. Плевен

 

Регистрирайте се, за да напишете коментар